Path:

Besluiten van de buitengewone vergadering van aandeelhouders

Den Haag, mei 9, 2003

Een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders is vandaag akkoord gegaan met de voorstellen om de corporate governance van Aegon N.V. te herzien en het vrijwillig toegepaste structuurregime te verlaten.

In het nieuwe bestuursmodel heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de bevoegdheid bestuurders en commissarissen van Aegon N.V. te benoemen of te ontslaan. Voor een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot de benoeming of het ontslag anders dan op voordracht van de Raad van Commissarissen, zal een meerderheid vereist zijn van tweederde van de stemmen vertegenwoordigende meer dan 50 procent van het geplaatste aandelenkapitaal. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. 

De Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders stemde tevens in met wijzigingen in de Stemrechtregeling Preferente Aandelen met de Vereniging Aegon en een wijziging van de Fusieovereenkomst-1983.

Op 20 maart 2003 heeft Aegon N.V. voorgesteld het bestuursmodel te herzien en het vrijwillig toegepaste structuurregime te verlaten. Dit voorstel bracht een wijziging van de statuten van Aegon N.V. met zich mee, waarvoor een quorum is vereist in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van meer dan de helft van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen van Aegon N.V. Omdat dit quorum niet werd bereikt op 17 april 2003, is vandaag een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering gehouden. In deze vergadering was geen quorum meer vereist.