Path:

Aegon rapporteert resultaten over 2003

Den Haag, maart 12, 2004

We zijn positiever over onze activiteiten dan een jaar geleden. Onze winstgevendheid is versterkt door de maatregelen die we hebben genomen om de marges te verbeteren en door de verbetering van de aandelen- en obligatiemarkten.

 • Nettowinst in het vierde kwartaal 2003 stijgt 32% tot EUR 470 miljoen; nettowinst per aandeel EUR 0,30, een toename van 36%
 •  Nettowinst over 2003 stijgt 16% tot EUR 1.793 miljoen; nettowinst per aandeel EUR 1,15, een toename van 11%
 • Dividend van EUR 0,40 voorgesteld; slotdividend EUR 0,20


KERNCIJFERS – vierde kwartaal en boekjaar 2003

(bedragen in miljoenen, behalve gegevens per aandeel)

 

Tabel kerncijfers 4e kw 2003 


Aegon rapporteert een nettowinst van EUR 470 miljoen in het vierde kwartaal van 2003, een toename van 32% in vergelijking met EUR 355 miljoen in het vierde kwartaal van 2002. De nettowinst over 2003 bedroeg EUR 1.793 miljoen, een toename van 16% in vergelijking met EUR 1.547 miljoen in 2002. De resultaten in zowel het vierde kwartaal als in het volledige boekjaar werden vooral beïnvloed door de verbetering van de aandelen- en obligatiemarkten alsmede door een efficiëntere administratieve bedrijfsvoering.

Transamerica Finance Corporation (TFC), dat grotendeels verkocht is in lijn met de strategie van Aegon om zich te richten op levensverzekeringen, pensioenen en daaraan verwante spaarproducten, droeg EUR 218 miljoen bij aan de resultaten van 2003 in vergelijking met EUR 51 miljoen in 2002. De vennootschapsbelasting was EUR 219 miljoen hoger in 2003 omdat de effectieve belastingdruk toenam.

Wisselkoersinvloeden hadden een negatief effect op de gerapporteerde resultaten in euro, de valuta van onze jaarrekening. Op basis van constante wisselkoersen zouden de nettowinst en de winst voor belastingen zijn gestegen met 30% en 29% respectievelijk.

De winst per aandeel over het volledige boekjaar bedroeg EUR 1,15, een toename van 11% in vergelijking met EUR 1,04 vorig jaar (aangepast voor het stockdividend van 2002).

De nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis steeg met 1% tot EUR 672 miljoen in het vierde kwartaal van 2003 ten opzichte van EUR 666 miljoen in dezelfde periode in 2002. Over het volledige boekjaar nam de nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis toe met 3% tot EUR 2.545 miljoen. Op basis van constante wisselkoersen zou de toename 15% zijn geweest. De toename van de nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis is het gevolg van hogere productie in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Overige landen, in het bijzonder Taiwan, deels teniet gedaan door lagere productie in Nederland.

In 2003 is een bedrag van EUR 631 miljoen als indirect rendement ten gunste gebracht van de winst voor belastingen, in vergelijking met EUR 758 miljoen in 2002. Zoals eerder is bekend gemaakt, past Aegon sinds 1 januari 2004 de indirecte methode voor de verantwoording van inkomsten uit beleggingen in aandelen en vastgoed niet meer toe. Een algemeen geaccepteerde en erkende methode die in lijn is met de International Financial Reporting Standards (IFRS), zal worden toegepast en deze is vergelijkbaar met US GAAP. Volgens deze methode worden winsten en verliezen op aandelen en vastgoed verantwoord wanneer zij zijn gerealiseerd.


Commentaar van de voorzitter

Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur, zegt: "We zijn positiever over onze activiteiten dan een jaar geleden. Onze winstgevendheid is versterkt door de maatregelen die we hebben genomen om de marges te verbeteren en door de verbetering van de aandelen- en obligatiemarkten. In sommige gevallen gingen deze maatregelen van concentratie op de winstgevendheid ten koste van nieuwe productie. Nieuwe productie was vooral goed in traditionele levensverzekeringen in de Verenigde Staten, pensioenen in het Verenigd Koninkrijk en de levensverzekeringsproductie in Taiwan waren erg goed. Door de joint-venture met Caja de Ahorros del Mediterráneo in Spanje en het opzetten van greenfields in China en Slowakije zijn we goed gepositioneerd om onze kernactiviteiten te versterken en uit te breiden in markten die goede mogelijkheden bieden voor groei en schaalgrootte. Distributie blijft erg belangrijk in onze strategie zoals blijkt uit de succesvolle implementatie van een multi-channel distributiestrategie in Taiwan, de succesvolle integratie van de recent overgenomen onafhankelijke tussenpersonen in het Verenigd Koninkrijk en de participatie in Unirobe, een grote assurantietussenpersoon in Nederland." 


Verwachting

De onderneming is van mening dat de vooruitzichten positief blijven. We verwachten een toename in de volatiliteit van de nettowinst als gevolg van het niet meer toepassen van de indirect rendement methode per 1 januari 2004. Aegon geeft geen winstverwachtingen.


Belangrijke punten gehele jaar 2003

 • De nettowinst in Amerika steeg met 35% tot USD 1.239 miljoen (13% tot EUR 1.095 miljoen), nam toe met 13% in Nederland tot EUR 592 miljoen en daalde met 17% tot GBP 93 miljoen (een daling van 24% tot EUR 135 miljoen) in het Verenigd Koninkrijk. De nettowinst in euro in Overige landen bedroeg EUR 58 miljoen, 12% meer dan in het vorige jaar. De nettowinst per aandeel nam met 11% toe tot EUR 1,15.
 • Wisselkoersinvloeden hadden een negatief effect op de gerapporteerde nettowinst in euro van 14% in vergelijking met 2002, hoofdzakelijk als gevolg van de lagere Amerikaanse dollar en het lagere Britse pond ten opzichte van de euro.
 • De nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis steeg met 9% tot USD 1.076 miljoen (een daling van 8% tot EUR 951 miljoen) in Amerika, daalde met 21% tot EUR 272 miljoen in Nederland en nam toe met 8% (een daling van 2% in euro) in het Verenigd Koninkrijk in vergelijking met 2002. De nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis steeg met 150% tot EUR 403 miljoen in Overige landen, hoofdzakelijk door de sterk toegenomen productie in Taiwan.
 • Het saldo van fixed annuities, variable annuities en GICs in Amerika steeg met respectievelijk 7%, 30% en 5% in het volledige boekjaar, terwijl de nieuwe stortingen in Amerika afnamen met 22% tot USD 21.002 miljoen (een daling van 35% tot EUR 18.568 miljoen) ten opzichte van 2002. Het totale saldo van spaarrekeningen in Nederland nam af met 11% in 2003.
 • De niet op de balans opgenomen productie steeg met 14% tot USD 21.547 miljoen (een daling van 4% tot EUR 19.050 miljoen) in Amerika, steeg 188% tot EUR 3.522 miljoen in Nederland en daalde met 24% tot GBP 332 miljoen (een daling van 31% tot EUR 481 miljoen) in het Verenigd Koninkrijk.
 • De toevoegingen aan de voorzieningen voor de kredietrisico’s in de Verenigde Staten bedroegen USD 516 miljoen (EUR 456 miljoen) vergeleken met USD 774 miljoen (EUR 817 miljoen) in 2002. Werkelijke verliezen op de kredietportefeuille die ten laste zijn gebracht van de voorzieningen waren USD 520 miljoen (EUR 460 miljoen), vergeleken met USD 791 miljoen (EUR 835 miljoen) in 2002. Op 31 december 2003 bedroeg het saldo van de voorzieningen voor krediterisico’s USD 277 miljoen (EUR 219 miljoen) in de Verenigde Staten, vergeleken met USD 281 miljoen (EUR 268 miljoen) per eind 2002.
 • De nettowinst in 2003 van Transamerica Finance Corporation bedroeg USD 247 miljoen (EUR 218 miljoen) vergeleken met USD 48 miljoen (EUR 51 miljoen) in 2002. Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de marktomstandigheden in alle segmenten verbeterd. Naast lagere financieringslasten, lagere kosten en lagere verliezen in de kredietportefeuille, de realisatie van uitgestelde inkomsten van USD 35 miljoen (EUR 31 miljoen) door het beëindigen van een contract met een grote klant, en enkele eenmalige belastingvoordelen van in totaal USD 31 miljoen (EUR 27 miljoen) zijn gerealiseerd.
 • De effectieve belastingdruk in 2003 bedroeg 27% vergeleken met 19% in 2002. De lage effectieve belastingdruk in 2002 was hoofdzakelijk het gevolg van een verlaging van de latente belastingverplichting, gunstige aanpassingen na het indienen van de belastingaangifte over 2001 in de Verenigde Staten, lagere belastbare winsten in verhouding met fiscaal begunstigde beleggingen en vrijgestelde posten in Nederland en de Verenigde Staten, alsmede het benutten van compensabele verliezen in het Verenigd Koninkrijk.
 • Met ingang van 2003 waardeert Aegon de marktwaarde van de stock appreciation rights als een verplichting op de balans. De verandering in de marktwaarde wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening als kosten. Deze boekhoudmethode is in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards. In 2003 werd EUR 20 miljoen ten laste gebracht van de nettowinst. Deze last is volledig genomen in het vierde kwartaal.
 • Het dividend op het preferente aandelenkapitaal bedroeg in 2003 EUR 95 miljoen ten opzichte van EUR 30 miljoen in 2002 en weerspiegelt de gestegen agioreserve van de preferente aandelen in september 2002.
 • Het totale aantal medewerkers steeg van 26.097 tot 27.708 aan het eind van 2003. De toename is inclusief de toevoeging van 2.935 medewerkers van distributiebedrijven in Nederland, welke zijn geconsolideerd per 1 januari 2003, en werd enigszins teniet gedaan door een afname van het aantal medewerkers als gevolge van kostenbeheersingsmaatregelen.


Belangrijke punten vierde kwartaal 2003

 • De nettowinst in Amerika steeg met 48% tot USD 370 miljoen (een stijging van 26% tot EUR 313 miljoen), in Nederland met 59% tot EUR 159 miljoen en in het Verenigd Koninkrijk met 4% tot GBP 27 miljoen (een daling van 5% tot EUR 39 miljoen). De nettowinst van Overige landen daalde 27% tot EUR 11 miljoen. De brutomarge steeg 26%, terwijl provisies en kosten maar 7% stegen. De nettowinst per aandeel steeg met 36% tot EUR 0,30.
 • Nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis nam vergeleken met het vierde kwartaal in 2002 toe met 9% tot USD 299 miljoen (een daling van 9% tot EUR 251 miljoen) in Amerika, daalde met 2% tot EUR 81 miljoen in Nederland, steeg met 15% tot GBP 166 miljoen (een stijging van 5% tot EUR 238 miljoen) in het Verenigd Koninkrijk en steeg met 26% tot EUR 102 miljoen in Overige landen. De toename in Overige landen is hoofdzakelijk het gevolg van de sterk toegenomen nieuwe productie in Taiwan.
 • Het saldo van variable annuities nam toe met 9% in het vierde kwartaal, maar de nieuwe stortingen van variable annuities met 66% daalden tot USD 1.127 miljoen (een daling van 73% tot EUR 913 miljoen). Dit weerspiegelt de aanpassing en het beëindigen van bepaalde producteigenschappen in de loop van het jaar. Het saldo van fixed annuities was iets hoger al daalden de nieuwe stortingen van fixed annuities met 47% tot USD 846 miljoen (een daling van 57% tot EUR 678 miljoen) ten gevolge van verlaagde rentevergoedingen en aanpassingen van de provisiestructuren gedurende het jaar. Stortingen van GICs en financieringsovereenkomsten stegen met 9% tot USD 1.814 miljoen (een daling van 6% tot EUR 1.482 miljoen) in vergelijking met het vierde kwartaal in 2002. De totale nieuwe stortingen daalden met 43% tot USD 3.787 miljoen (een daling van 53% tot EUR 3.073 miljoen) in Amerika ten opzichte van het vierde kwartaal in 2002.
 • De niet op de balans opgenomen productie in Amerika nam af met 22% tot USD 4.255 miljoen (een daling van 37% tot EUR 3.486 miljoen). De niet op de balans opgenomen productie in Nederland liet een meer dan vervijfvoudiging zien tot EUR 1.748 miljoen en nam toe met 44% tot GBP 130 miljoen (een stijging van 32% tot EUR 188 miljoen) in het Verenigd Koninkrijk.
 • De toevoegingen aan de voorzieningen voor kredietrisico’s in de Verenigde Staten bedroegen USD 116 miljoen (EUR 96 miljoen) vergeleken met USD 219 miljoen (EUR 219 miljoen) in het vierde kwartaal in 2002. Werkelijke verliezen op de kredietportefeuille die ten laste zijn gebracht van de voorzieningen bedroegen USD 129 miljoen (EUR 108 miljoen) ten opzichte van USD 206 miljoen (EUR 206 miljoen) in het vierde kwartaal van 2002.
 • Transamerica Finance Corporation rondde de verkoop af van de vastgoedinformatiediensten en de certificering van vastgoedlocaties voor overstromingsrisico’s op 2 oktober 2003. Dit resulteerde in een boekwinst na belastingen van USD 347 miljoen (EUR 307 miljoen) die is toegevoegd aan het eigen vermogen. Van deze activiteiten is geen resultaat in de verlies- en winstrekening van Aegon in het vierde kwartaal van 2003 opgenomen.
 • De nettowinst van Transamerica Finance Corporation in het vierde kwartaal bedroeg USD 11 miljoen (EUR 6 miljoen) vergeleken met een verlies van USD 15 miljoen EUR 17 miljoen) in het vierde kwartaal van 2002.
 • Vanwege de positieve ontwikkeling van de aandelenmarkten in 2003 zijn de korte termijn (5 jaar) veronderstellingen voor bruto rendementen op aandelen, hoofdzakelijk toegepast op onze variable annuities-activiteiten, verlaagd van 12,0% tot 7,5% in de Verenigde Staten. Aegon handhaaft de veronderstelling voor bruto rendementen op aandelen voor de lange termijn van 9% per jaar in de Verenigde Staten. Deze aanpassing van de veronderstelling heeft geen verandering gebracht in de afschrijving van overlopende acquisitiekosten. en in de voorzieningen voor producten met een gegarandeerde uitkering.

]