Path:

Aegon rapporteert resultaten eerste negen maanden 2005

Den Haag, november 10, 2005

We zijn tevreden met de resultaten in het derde kwartaal. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen is verbeterd en we hebben vastgehouden aan ons streven onze kernactiviteiten winstgevend te laten groeien.

  • Verkoop van nieuwe levensverzekeringen1) steeg met 11% tot EUR 1.896 miljoen in de eerste negen maanden en met 1% in het derde kwartaal
  • Verkoop van nieuwe levensverzekeringen in het derde kwartaal hoger in Amerika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en lager in Taiwan
  • Operationeel resultaat vóór belasting steeg met 13% tot EUR 1.596 miljoen in de eerste negen maanden en met 45% in het derde kwartaal
  • Nettowinst steeg met 30% tot EUR 2.069 miljoen in de eerste negen maanden en met 25% in het derde kwartaal
  • Acquisitie van Nationwide Polen afgerond

1)De verkoop van nieuwe levensverzekeringen verwijst naar gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen en is gedefinieerd als nieuwe periodieke premie + 1/10 koopsommen.

Commentaar van de voorzitter

De voorzitter van de Raad van Bestuur, Donald J. Shepard, schetst de belangrijkste ontwikkelingen van Aegon in de eerste negen maanden van 2005 als volgt:

 

"We zijn tevreden met de resultaten in het derde kwartaal. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen is verbeterd en we hebben vastgehouden aan ons streven onze kernactiviteiten winstgevend te laten groeien. In de Verenigde Staten waren er opvallende toenames in de verkoop van levensverzekeringen voor institutionele cliënten alsmede in de verkoop van variable annuities aan consumenten. Tevens gaf de verkoop van fixed en variable annuities in het pensioenbedrijf in het derde kwartaal een substantiële groei te zien. De verkoop van ons '5 for Life' variable annuity product is gegroeid in alle kwartalen sinds de introductie eind vorig jaar. In een periode waarin de markt voor fixed annuities een gestage daling te zien gaf, waren de nieuwe stortingen van fixed annuities in het derde kwartaal hoger dan in het eerste en het tweede kwartaal, vooral als gevolg van nieuwe distributie-overeenkomsten in het bankkanaal. Tenslotte was de herverzekeringsproductie bijzonder sterk in de afgelopen negen maanden. Vooruitkijkend blijven we goede groeimogelijkheden zien voor levensherverzekering."

"In Nederland werd de verbetering in de verkoop van nieuwe levensverzekeringen vooral gedragen door ons collectieve pensioenbedrijf. In de gehele Nederlandse organisatie blijven we werken aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze cliënten. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk (VK) was stabiel in de eerste negen maanden en vertoonde een stijging in het tweede en het derde kwartaal. Ons tussenpersonennetwerk Positive Solutions zag het aantal Registered Individuals dat zich bij het netwerk heeft aangesloten opnieuw groeien. Tegelijkertijd heeft Aegon de acquisitie van de resterende 40% van Positive Solutions versneld. We zien dit als een belangrijke stap voor Aegon's positie in het VK, nu de veranderingen die het gevolg zijn van de depolarisation vrijwel volledig zijn geïmplementeerd".

"Als gevolg van hogere resultaten in al onze belangrijkste landenunits, is het operationeel resultaat met 13% gestegen. Bepaalde volatiele posten die samenhangen met de toepassing van de International Financial Reporting Standards (IFRS) hadden een substantiële invloed, in het bijzonder in het derde kwartaal toen deze posten voor EUR 108 miljoen bijdroegen aan het operationeel resultaat. In dezelfde periode van vorig jaar was de bijdrage EUR 6 miljoen negatief. De nettowinst vertoonde een sterke toename in de eerste negen maanden (30%) alsmede in het derde kwartaal (25%)."

"Aegon's groei in Centraal en Oost-Europa ligt op koers na de recente afronding van onze acquisitie van Nationwide Polen. Onze strategie om in Spanje activiteiten te ontwikkelen samen met spaarbanken, zoals ons samenwerkingsverband met CAM en de joint venture met Caja de Badajoz, ontwikkelt zich goed en we blijven op zoek naar verdere mogelijkheden in de markt. In Azië ontwikkelde de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Taiwan zich uitzonderlijk sterk in het tweede kwartaal, voordat de provisies voor bepaalde levensverzekeringsproducten werden verlaagd. De verkoop daalde in het derde kwartaal. In China hebben we een vergunning verworven om actief te mogen worden in de welvarende provincie Jiangsu en zijn we begonnen met de verkoop in Nanjing. We verheugen ons erop de activiteiten verder uit te breiden als de juiste mogelijkheden zich aandienen."

"We hebben in de eerste negen maanden van dit jaar goede vooruitgang geboekt met de verkoop van nieuwe levensverzekeringen, onze distributie-overeenkomsten uitgebouwd en strategische expansie bereikt in Azië en Centraal en Oost-Europa. Aegon blijft goed gepositioneerd om te voldoen aan de wensen van onze cliënten in onze bestaande en nieuwe markten."

Verkoop

In de eerste negen maanden is de verkoop van nieuwe levensverzekeringen met 11% gestegen tot EUR 1.896 miljoen. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Amerika steeg met 12% tot USD 879 miljoen, vooral als gevolg van een sterke productie voor institutionele cliënten en een hogere herverzekeringsproductie. Het afsluiten van een aantal grote pensioencontracten lag ten grondslag aan de 10% groei in de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Nederland. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk was stabiel gedurende de eerste negen maanden, doordat de verkoop zich goed herstelde na de daling in het eerste kwartaal. De daling in het eerste kwartaal volgde op een aantal maatregelen om de prijsstelling en provisies aan te passen in de voor Aegon belangrijke pensioenmarkten. In Taiwan is de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in de eerste negen maanden meer dan verdubbeld tot NTD 11,3 miljard, vooral als gevolg van een bijzonder sterke groei van de verkoop van traditionele levenproducten in het tweede kwartaal. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Taiwan daalde in het derde kwartaal.

In Amerika steeg de verkoop van annuities en van institutionele producten met gegarandeerde uitkering met 5% vergeleken met de eerste negen maanden van 2004. De verkoop van variable annuities profiteerde van een hogere verkoop in de retailmarkt en een hogere verkoop via de pensioenbedrijven. De verkoop van fixed annuities daalde in de eerste negen maanden. Deze daling is het gevolg van Aegon's streven producten winstgevend te verkopen, alsmede van het renteklimaat. De verkoop van fixed annuities in het derde kwartaal was 9% hoger dan in het tweede kwartaal, doordat de distributie via banken werd versterkt. In alle landenunits steeg de niet op de balans opgenomen productie, waarvan het grootste deel afkomstig was van nieuwe pensioencontracten in het Verenigd Koninkrijk.

Operationeel resultaat vóór belasting

In de eerste negen maanden steeg het operationeel resultaat vóór belasting met 13% tot EUR 1.596 miljoen (en steeg met 16% op basis van constante wisselkoersen). De drie grootste landenunits – Amerika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk – laten alle drie een stijging zien in het operationeel resultaat vóór belasting.

De stijging in Amerika is vooral het gevolg van groei van de activiteiten en van het effect van volatiele posten, alsmede van een aantal positieve eenmalige posten. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door lagere marges op institutionele producten met gegarandeerde uitkering. De stijging van het operationeel resultaat vóór belasting in Nederland is vooral het gevolg van hogere beleggingsinkomsten en een verbeterd schaderesultaat in schadeverzekeringen, gedeeltelijk tenietgedaan door toevoegingen aan de voorzieningen voor bepaalde gegarandeerde uitkeringen en voor verbeteringen aan bepaalde levensverzekeringsproducten in de eerste helft van het jaar. In het Verenigd Koninkrijk is de stijging vooral het gevolg van de positieve effecten van hogere aandelen- en obligatiemarkten. De stijging is gedeeltelijk tenietgedaan door een last, genomen voor een bonusuitkering in het kader van de werving van Registered Individuals. Tegelijkertijd heeft Aegon de acquisitie van de resterende 40% van Positive Solutions versneld.

De verkoop begin dit jaar van de Spaanse schadeverzekeringsactiviteiten is de belangrijkste reden voor de daling in het operationeel resultaat in Overige landen in de eerste negen maanden. In het derde kwartaal van dit jaar is het operationeel resultaat vóór belasting vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar met 45% gestegen tot EUR 652 miljoen.

Nettowinst

De nettowinst steeg met 30% tot EUR 2.069 miljoen in de eerste negen maanden van 2005 (32% op basis van constante wisselkoersen) voornamelijk als gevolg van een hoger operationeel resultaat en per saldo toegenomen winst op beleggingen. De effectieve belastingdruk was met 27,3% onveranderd in de eerste negen maanden van 2005. De nettowinst per aandeel steeg met 28% tot EUR 1,23. De nettowinst in het derde kwartaal van 2005 bedroeg EUR 643 miljoen en steeg met 25% vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, terwijl de nettowinst per aandeel met 18% steeg tot EUR 0,39.

Gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen (vóór belasting) en bijzondere waardeverminderingen

Gesaldeerde winsten en verliezen op beleggingen (vóór belasting) tezamen met de bijzondere waardeverminderingen kwamen positief uit op EUR 1.059 miljoen, vergeleken met een bate van EUR 548 miljoen in de eerste negen maanden van 2004. Eenmalige baten bedroegen EUR 176 miljoen vóór belasting en betroffen de boekwinst op de verkoop van de Spaanse schadeverzekeringsactiviteiten.

Provisies en kosten

Provisies en kosten daalden met 7% tot EUR 4.096 miljoen (6% op basis van constante wisselkoersen). De daling van de kosten is toe te schrijven aan de verkoop van het grootste deel van de activiteiten van Transamerica Finance Corporation in de loop van 2004, alsmede aan kostenbesparingen in Amerika en Aegon UK.

Inkomsten genererende beleggingen

De totale waarde van de inkomsten genererende beleggingen bedroeg op 30 september 2005 EUR 343 miljard, een stijging met 13% vergeleken met ultimo 2004.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedroeg op 30 september 2005 EUR 18,5 miljard, een stijging met 24% vergeleken met 31 december 2004.

 

Belangrijke mededeling
Aegon's balansen op 1 januari 2004, 31 december 2004 en 30 september 2005, inclusief het eigen vermogen op deze data en de kwartaalresultaten in 2004 en 2005 per productsegment en geografisch segment zijn opgesteld op basis van verslaggevingregels conform IFRS zoals die golden op 31 maart 2004 (deze worden aangeduid als 'stable platform'). Deze verslaggevingregels en de op grond daarvan gepubliceerde informatie kunnen nog wijzigen als gevolg van veranderingen die tot 31 december 2005 kunnen worden aangebracht in IFRS. Alle informatie die in dit persbericht is gepubliceerd is niet gecontroleerd door de accountant, kan afrondingsverschillen bevatten en moet worden gezien als voorlopige informatie totdat Aegon zijn jaarrekening 2005 publiceert.