Path:

Aegon rapporteert resultaten eerste kwartaal 2004

Den Haag, mei 11, 2004

Aegon rapporteert in het eerste kwartaal 2004 een sterke toename van de nettowinst en de nettowinst per aandeel in vergelijking met - op vergelijkbare basis - dezelfde periode vorig jaar.

KERNCIJFERS – Eerste kwartaal 2004
Highlights Q1 2014(bedragen in miljoenen, behalve gegevens per aandeel, 2003 aangepast omwille van vergelijkbaarheid)

Belangrijke noot: graag verwijzen wij u naar pagina 4 waar informatie staat over boekhoudkundige veranderingen. Relevante financiële gegevens over 2003 zijn omwille van de vergelijkbaarheid aangepast aan deze boekhoudkundige veranderingen. Een volledige reconciliatie van 'als gerapporteerd' naar 'als aangepast', wordt gegeven vanaf pagina 21 (zie het volledige persbericht).

 

Aegon rapporteert in het eerste kwartaal 2004 een sterke toename van de nettowinst en de nettowinst per aandeel in vergelijking met - op vergelijkbare basis - dezelfde periode vorig jaar. De toename van beide maatstaven weerspiegelt hoofdzakelijk het verschil in gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed tussen beide verslagperiodes.

Wij verwachten dat de verantwoording van winsten en verliezen op aandelen en vastgoed op het moment dat deze worden gerealiseerd zal leiden tot een toename in de volatiliteit van de nettowinst, zowel in totaal als per aandeel.

Nettowinst

De nettowinst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed bedroeg in het eerste kwartaal EUR 284 miljoen, iets lager dan de EUR 286 miljoen gerapporteerd - op vergelijkbare basis - in dezelfde periode vorig jaar. In de nettoresultaten is in beide jaren de bijdrage van Transamerica Finance Corporation (TFC) opgenomen. In het eerste kwartaal van 2004 rapporteerde TFC een nettoverlies van EUR 16 miljoen, in vergelijking met een nettowinst van EUR 73 miljoen in het eerste kwartaal van 2003.

De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed bedroeg in het eerste kwartaal van 2004 EUR 417 miljoen, een toename van 35% op vergelijkbare basis ten opzichte van dezelfde periode in 2003. De toename weerspiegelt de nadruk die voortdurend wordt gelegd op winstgevendheid alsmede de verbeteringen op de aandelen- en obligatiemarkten. Alle belangrijke landenunits hebben een bijdrage geleverd aan de aanmerkelijke toename van de winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed. In vergelijking met de aangepaste cijfers laat Amerika een toename zien van 42% tot USD 483 miljoen (21% tot EUR 386 miljoen), Nederland een toename van 81% tot EUR 87 miljoen en rapporteert het Verenigd Koninkrijk een toename van 10% tot GBP 32 miljoen (9% tot EUR 47 miljoen). Overige landen stijgt 21% tot EUR 23 miljoen.

De winst vóór belastingen, die inclusief de gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed is, bedroeg EUR 506 miljoen in het eerste kwartaal 2004 ten opzichte van - op vergelijkbare basis - EUR 185 miljoen in het eerste kwartaal 2003. De winst vóór belastingen in het eerste kwartaal 2004 werd positief beïnvloed door een per saldo gerealiseerde winst op aandelen en vastgoed van EUR 89 miljoen in vergelijking met - op vergelijkbare basis - een per saldo gerealiseerd verlies van EUR 124 miljoen in het eerste kwartaal 2003. De gerapporteerde winst vóór belastingen in het eerste kwartaal 2003 bedroeg EUR 444 miljoen.

Nettowinst per aandeel

De nettowinst per aandeel, die inclusief de gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed is, bedroeg in het eerste kwartaal 2004 EUR 0,22 in vergelijking met - op vergelijkbare basis - EUR 0,10 in het eerste kwartaal 2003. De gerapporteerde nettowinst per aandeel in het eerste kwartaal 2003 bedroeg EUR 0,25.

Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur, zegt: "De winstgevendheid van onze kernactiviteiten blijft zich verbeteren. De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed is 35% gestegen in vergelijking met de aangepaste cijfers over het eerste kwartaal 2003. De hogere bijdragen van onze business units aan de nettowinst hebben de lagere bijdrage aan de nettowinst van de overgebleven activiteiten van TFC gecompenseerd. Hoewel, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2003, de nieuwe productie in het eerste kwartaal 2004 een verdeeld beeld te zien geeft, zijn we vooral erg blij met de aanhoudend sterke productie van traditionele levensverzekeringen via het agentenkanaal in Amerika alsmede met de gestegen productie in het Verenigd Koninkrijk. En, hoewel lager dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, is de productie van variabele annuities hoger dan de voorgaande drie kwartalen in 2003."

In dit rapport zijn financiële maatstaven opgenomen - zowel vóór belastingen als na belastingen - waarin de gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed niet zijn opgenomen. De nettowinst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed is een maatstaf die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP). Het management gebruikt deze maatstaf, in aanvulling op GAAP-maatstaven, als indicator voor Aegon's financiële prestaties en is van mening dat de publicatie van deze maatstaf zinvolle en belangrijke informatie oplevert voor analisten en beleggers. De maatstaf die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen kan worden gezien als onderdeel van een reeks maatstaven, die leiden tot meer transparantie en inzicht in de verzekeringsrapportage en kan beleggers en analisten ondersteunen bij het vergelijken van Aegon met zijn peers. De reconciliatie van deze maatstaf naar de meest vergelijkbare GAAP-maatstaf wordt gegeven op pagina 32.


Belangrijke punten eerste kwartaal 2004

  • De nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis is, vergeleken met het eerste kwartaal 2003, met 2% gedaald tot USD 244 miljoen (16% gedaald tot EUR 195 miljoen) in Amerika, met 8% gedaald tot EUR 67 miljoen in Nederland, gestegen met 9% tot GBP 176 miljoen (8% gestegen tot EUR 259 miljoen) in het Verenigd Koninkrijk en 29% gedaald tot EUR 67 miljoen in Overige landen, voornamelijk door een lagere productie in Taiwan.
  • Nieuwe variabele annuity-stortingen in Amerika, hoewel hoger dan in de drie voorgaande kwartalen, daalden 38% tot USD 1.597 miljoen (daalden 47% tot EUR 1.277 miljoen) in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit weerspiegelt de sterke verkoop in het eerste kwartaal van 2003 voorafgaande aan het stoppen van de verkoop van sommige productcomponenten.
  • Nieuwe vaste annuity-stortingen in Amerika waren aanzienlijk lager in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar als gevolg van de vorig jaar doorgevoerde verlaging van de rentevergoedingen aan klanten en aanpassingen van de provisiestructuren. Echter, de nieuwe productie van USD 830 miljoen (EUR 664 miljoen) was redelijk stabiel vergeleken met het vierde kwartaal van 2003.
  • Toevoegingen aan de voorzieningen voor kredietrisico's in de Verenigde Staten bedroegen USD 50 miljoen (EUR 40 miljoen) in vergelijking met USD 149 miljoen (EUR 139 miljoen) in het eerste kwartaal 2003. De werkelijke verliezen op de kredietportefeuille die ten laste zijn gebracht van de voorzieningen bedroegen USD 50 miljoen (EUR 40 miljoen), in vergelijking met USD 150 miljoen (EUR 140 miljoen) in het eerste kwartaal 2003.
  • TFC voltooide de verkoop van het merendeel van de bedrijfsfinancieringsactiviteiten in januari 2004. Dit resulteerde in een boekwinst na belastingen van EUR 163 miljoen (USD 204 miljoen) die is toegevoegd aan het eigen vermogen. Op operationele basis rapporteerde TFC een winst vóór belastingen van EUR 5 miljoen (USD 7 miljoen) in het eerste kwartaal 2004, hoewel intrestlasten van EUR 31 miljoen (USD 39 miljoen) hebben geleid tot een verlies vóór belastingen van EUR 26 miljoen (EUR 32 miljoen). TFC droeg EUR 73 miljoen (USD 78 miljoen) bij aan de nettowinst in het eerste kwartaal 2003. Per 1 januari 2004 zijn de resultaten van TFC geconsolideerd en opgenomen onder Financieringslasten en Overige. Financieringslasten en Overige bevat nu ook hoog rentende schulden die betrekking hebben op de activiteiten van TFC, waarvan voortijdige aflossing ongunstig bleek op het moment van desinvesteren van onderdelen van TFC.
  • Aegon's vermogensverhouding is in het eerste kwartaal 2004 verbeterd. Het eigen vermogen steeg met EUR 1.078 miljoen tot EUR 15.045 miljoen en komt overeen met 73% van de totale vermogensbasis in vergelijking met 71% eind 2003.
  • Invoering van Statement of Position 03-1 door Aegon USA resulteerde in een daling met EUR 165 miljoen (USD 208 miljoen) van het eigen vermogen per 1 januari 2004 en in een daling van de winst vóór belastingen met EUR 13 miljoen (USD 16 miljoen) in het eerste kwartaal van 2004 en met EUR 14 miljoen (USD 15 miljoen) in dezelfde periode vorig jaar.
  • Wisselkoersinvloeden hadden een negatief effect op de gerapporteerde resultaten in euro, de valuta van onze jaarrekening. De onderstaande tabel geeft voor een aantal relevante maatstaven de toename of afname in procenten:
  Eerste kwartaal 2004 Eerste
kwartaal 2003 als aangepast
  Constante wisselk.
EUR EUR         % %
Winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed 417 309 35  53
Nettowinst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed 284 286 -1  13
Premie-omzet 5.287 5.653 -6  -1
Beleggingsopbrengsten 1.755 1.552 13  29
Vergoedingen en provisies 308 289 7  18
Totale omzet 7.423 7.588 -2  6
Provisies en kosten 1.405 1.272 10  22
Nieuwe productie leven 587 640 -8  -2
Brutostortingen 4.003 7.257 -45 -37

The translation disclaimer (optional)