Path:

Aegon maakt weer winst in derde kwartaal 2009

Den Haag, november 12, 2009

"De versterkte kapitaalpositie, de kracht van ons distributienetwerk en het feit dat we in het derde kwartaal weer winst hebben geboekt, zijn het bewijs dat de stappen die we een jaar geleden in gang hebben gezet, de juiste waren..."

Nettowinst verbeterd tot EUR 145 miljoen

 • Onderliggend resultaat vóór belastingen van EUR 351 miljoen; beïnvloed door lagere aandelenmarkten, als gevolg van maatregelen om risicoprofiel te verbeteren en door buitengewone lasten van EUR 66 miljoen
 • Verbeterde fair value items als gevolg van verbeterde financiële markten, tenietgedaan door hedging van aandelenmarkt risico
 • Lagere afboekingen van EUR 285 miljoen; gevolg van substantieel lagere afboekingen op aan Amerikaanse huizenmarkt gerelateerde activa
 • Doelstelling kostenmaatregelen voor 2009 van EUR 150 miljoen bereikt

Winstgevende verkopen; bewijs van sterk distributienetwerk

 • Verkoop van nieuwe levensverzekeringen van EUR 484 miljoen, ondersteund door een toename van de verkoop aan Amerikaanse particuliere klanten met 11%
 • Nettostortingen, exclusief institutionele garantieproducten, van EUR 2 miljard door sterke pensioenverkopen, toegenomen spaargelden en lagere uitstroom
 • Waarde nieuwe productie van EUR 169 miljoen

Kapitaalpositie verder versterkt

 • EUR 0,9 miljard aan kapitaal vrijgemaakt in derde kwartaal, inclusief recente kapitaaltransactie van USD 650 miljoen
 • Kapitaaloverschot van EUR 4,8 miljard per eind september, inclusief de aandelenuitgifte van EUR 1 miljard 
 • Op 30 november terugbetaling van EUR 1 miljard door terugkoop van 250 miljoen convertible core capital securities
 • Herwaarderingsreserve met EUR 3,3 miljard verbeterd, vooral het gevolg van lagere credit spreads
 • EUR 0,9 miljard aan kapitaal vrijgemaakt in derde kwartaal, inclusief recente kapitaaltransactie van USD 650 miljoen
 • Herwaarderingsreserve met EUR 3,3 miljard verbeterd, vooral het gevolg van lagere credit spreads
 • Solvabiliteitsratio IGD a) neemt verder toe tot 211%

  Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

  “Aegon’s versterkte kapitaalpositie, de kracht van ons distributienetwerk en het feit dat we in het derde kwartaal weer winst hebben geboekt, zijn het bewijs dat de stappen die we een jaar geleden in gang hebben gezet, de juiste waren op dat moment. Op 30 november zullen we EUR 1 miljard terugbetalen aan de Nederlandse staat, een belangrijke stap in de richting van volledige terugbetaling van de kapitaalondersteuning die Aegon vorig jaar heeft ontvangen. We zijn verheugd dat onze sterke kapitaalpositie het mogelijk maakt deze stap te zetten, terwijl wij toch een grotere kapitaalbuffer aanhouden. Dit is een noodzakelijke voorzorgsmaatregel in de huidige omstandigheden. We vinden vooral de verbeterde verkopen en nettostortingen in het derde kwartaal bemoedigend, een duidelijk teken dat de klant vertrouwen heeft in Aegon. Tevens hebben we onze doelstelling om in 2009 EUR 150 miljoen op de kosten te besparen gerealiseerd en onze gevoeligheid voor ontwikkelingen op de financiële markten verder verlaagd. Aegon verkeert vandaag de dag in een sterke positie. We zullen verder gaan met het uitvoeren van onze strategie, die ons zodanig moet positioneren dat we lange termijn mogelijkheden kunnen benutten en winstgevend kunnen groeien.”

  Zie de tabel kerncijfers derde kwartaal 2009

  Alle materiaal met betrekking tot resultaten 3e kwartaal 2009

  Strategische ontwikkelingen en korte termijn prioriteiten

  Aegon heeft drie lange termijn strategische prioriteiten:

  1. Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met beter perspectief op groei en rendement;
  2. Verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten;
  3. Aegon besturen als een internationale groep.

  Verder wil Aegon zijn gevoeligheid voor de ontwikkelingen op de financiële markten verkleinen om zo tot meer stabiele resultaten te komen. 

  Herziening activiteiten

  Aegon continueert de beoordeling van zijn activiteiten om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de criteria voor mogelijke groei van resultaten, kasstromen en rendement. Als resultaat van deze beoordeling slankt Aegon zijn institutionele gegarandeerde producten en auto credit activiteiten in de Verenigde Staten af, trekt het bedrijf zich terug uit de group risk markt in het Verenigde Koninkrijk en heeft het zijn levensverzekeringsbedrijf in Taiwan verkocht. 

  Kostenmaatregelen

  Aegon heeft verdere vooruitgang geboekt met zijn maatregelen om kosten te besparen. De doelstelling om in 2009 EUR 150 miljoen aan kosten te besparen, is gerealiseerd. De operationele kosten zijn in de eerste negen maanden van 2009 met 5% gedaald, exclusief het effect van herstructureringskosten, toegenomen kosten voor pensioenvoorzieningen voor medewerkers en de invloed van wisselkoersen. Onlangs heeft Aegon aangekondigd zijn Nederlandse verkooporganisatie te reorganiseren. Dit resulteert in een additionele jaarlijkse kosten-besparing van EUR 15 miljoen. Deze reorganisatie heeft gedwongen ontslagen tot gevolg en zal tot een last van EUR 20 miljoen leiden. 

  Behoud van kapitaal

  Gedurende het derde kwartaal is EUR 0,9 miljard aan kapitaal vrijgemaakt uit bestaande activiteiten. Daarmee komt het totaal voor de eerste negen maanden op EUR 2,5 miljard. Sinds dit strategische programma in juni van 2008 werd aangekondigd, is inmiddels EUR 4,2 miljard aan kapitaal vrijgemaakt. 

  Kapitaal & risicomanagement

  Kapitaaloverschot

  • Het kapitaaloverschot boven de vereisten voor een AA rating bedroeg EUR 4,8 miljard vergeleken met EUR 3,5 miljard aan het einde van het tweede kwartaal van 2009. In normale omstandigheden streeft Aegon ernaar een kapitaaloverschot van EUR 1,5 miljard tot EUR 2 miljard te hebben. Echter, in de huidige omgeving streeft Aegon een substantieel hogere kapitaalbuffer na.
  • Maatregelen om minder risicovol te worden en om kapitaal efficiënter te beheren van in totaal EUR 0,9 miljard en EUR 0,4 miljard aan statutaire winst hebben verder bijgedragen aan Aegon’s kapitaaloverschot. Dit werd gedeeltelijk teniet gedaan door een verlaging van ratings van beleggingen in Amerika waardoor EUR 0,2 miljard meer kapitaal moet worden aangehouden, afboekingen van eveneens EUR 0,2 miljard en andere items. In de resultaten over het derde kwartaal van 2009 is de opbrengst van de recente kapitaaltransactie van ongeveer USD 650 miljoen meegenomen.
  • Aegon heeft op 13 augustus 2009 met succes een aandelenuitgifte van EUR 1 miljard afgerond. De opbrengst daarvan zal worden gebruikt om een derde van de EUR 3 miljard aan kernkapitaal terug te betalen die afgelopen jaar via Aegon’s grootste aandeelhouder Vereniging Aegon werd verkregen en die is gefinancierd door de Nederlandse staat. Zoals eerder is aangekondigd, zal Aegon deze EUR 1 miljard aan kernkapitaal op 30 november aan de Nederlandse staat terugbetalen.

  IFRS kernkapitaal

  • Eind september 2009 bedroeg het kernkapitaal exclusief de herwaarderingsreserve EUR 16,4 miljard, 80% van de totale kapitaalbasis. Dat is ruim boven de minimumdoelstelling van Aegon van 70% 6,7.
  • Kernkapitaal inclusief de herwaarderingsreserve bedroeg EUR 14,6 miljard, bestaande uit
   EUR 11,6 miljard aan eigen vermogen en EUR 3 miljard aan convertible core capital securities.
  • De herwaarderingsreserve verbeterde in het derde kwartaal met EUR 3,3 miljard tot EUR 1,8 miljard negatief op 30 september 2009. Ongeveer 85% van de verbetering van de herwaarderingsreserve is het gevolg van lagere credit spreads en ongeveer 15% komt door lagere risicovrije rentevoeten.

  Aegon heeft onlangs via het Ministerie van Financiën een plan ingediend bij de Europese Commissie waarin wordt aangetoond dat het bedrijf in de kern solide en gezond is. Dit plan is een vereiste voor alle financiële instellingen die staatssteun hebben ontvangen gedurende de financiële crisis. Het is niet bekend wanneer dit proces zal worden afgerond en wat de uitkomst zal zijn.

  Verbeterd risicoprofiel
  Om zijn gevoeligheid voor ontwikkelingen op de financiële markten te verkleinen heeft Aegon zijn risico’s op het gebied van aandelen en obligaties substantieel verminderd. Daarnaast heeft Aegon het lange termijn renterisico teruggebracht door zijn Taiwanese levensverzekeringsbedrijf te verkopen.

  Gevoeligheid voor aandelenmarkten
  In de loop van het derde kwartaal 2009 heeft Aegon zijn gevoeligheid voor aandelenmarkten verder verkleind door 50% van zijn indirecte positie in aandelen, onderdeel van geboden garanties in het Nederlandse bedrijf, te hedgen. Dat is gebeurd via futures en beperkt de volatiliteit van het resultaat in de toekomst.

  Gevoeligheid kredietrisico
  De afslanking van de institutionele garantieproducten activiteiten in de Verenigde Staten vormt onderdeel van Aegon’s beslissing om zijn gevoeligheid voor ontwikkelingen op de financiële markten te verkleinen. Op die manier wordt het kredietrisico verkleind.
  Eind 2010 zal het beheerd vermogen daardoor met USD 20 miljard zijn teruggebracht en USD 0,8 miljard aan kapitaal zijn vrijgemaakt.

  Om deze uitstroom te financieren zijn activa van de institutionele activiteiten overgedragen aan andere onderdelen van het bedrijf in de Verenigde Staten in ruil voor kasgeld. Als gevolg daarvan hebben de op spreads gebaseerde institutionele activiteiten een negatieve marge gerealiseerd op deze activa, wat een negatieve invloed heeft gehad op het onderliggend resultaat. In de eerste negen maanden van 2009 heeft Aegon het balanstotaal van de op spreads gebaseerde institutionele activiteiten met USD 9 miljard verminderd.

  In verband met de lagere credit spreads heeft Aegon besloten om zijn positie in kredietderivaten terug te brengen, waardoor de volatiliteit van het resultaat en de kapitaalpositie verder verminderd. 

  Aegon besturen als een internationale groep

  • Aegon’s nieuwe wereldwijde asset management organisatie is op 1 oktober formeel van start gegaan. Aegon’s internationale vermogens-beheeractiviteiten zijn daarmee ondergebracht in één internationale organisatie.
  • In het Verenigd Koninkrijk is een Europees datacentrum geopend, waarin de datacentra van het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn ondergebracht. Hierdoor worden kosten bespaard en verbetert de efficiency aanzienlijk.
  • Om de effectiviteit van de marketingactiviteiten verder te verbeteren, zal Aegon Scottish Equitable verder gaan onder de naam Aegon. De merkbekendheid van Aegon in het Verenigd Koninkrijk is sterk toegenomen sinds Aegon de hoofdsponsor is geworden van het Britse tennis.
  • Door gebruik te maken van de kennis en expertise in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is verdere vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van variable annuity producten. Het is de bedoeling om in het vierde kwartaal van dit jaar variable annuity producten te introduceren in Nederland en Japan. 

  Financieel overzicht

  De tabel financieel overzicht derde kwartaal 2009.

  Operationeel overzicht

  Onderliggend resultaat vóór belastingen

  In het derde kwartaal van 2009 bedroeg het onderliggend resultaat vóór belastingen EUR 351 miljoen. Het onderliggend resultaat is beïnvloed door maatregelen die tot doel hebben risico’s te verlagen, om de gevolgen van de financiële crisis te weerstaan. Door deze maatregelen is het resultaat in het derde kwartaal met ongeveer EUR 40 miljoen beïnvloed. Het resultaat is ook beïnvloed door lagere aandelenmarkten en door enkele eenmalige posten (EUR 66 miljoen). Worden deze eenmalige posten buiten beschouwing gelaten, dan zou het onderliggend resultaat in het derde kwartaal EUR 417 miljoen hebben bedragen.

  Deze eenmalige posten waren:

  • Een voorziening van EUR 43 miljoen voor een programma in het Verenigd Koninkrijk om de consistentie van klantgegevens in de systemen te verbeteren.
  • Versnelde afschrijving van eerste kosten (DPAC) op fixed annuities van EUR 23 miljoen, een gevolg van de overdracht van activa in verband met de afslanking van een deel van de institutionele activiteiten in de Verenigde Staten.

  Het onderliggend resultaat vóór belastingen in Amerika daalde vergeleken met het derde kwartaal van 2008 met 30% tot USD 403 miljoen. Deze daling is het gevolg van lagere spreads op producten, lagere beheervergoedingen door lager beheerd vermogen, hogere kosten voor de pensioenvoorziening voor eigen medewerkers en versnelde afschrijvingen van eerste kosten op fixed annuities. Spreads op bepaalde institutionele producten zijn significant teruggelopen doordat activa zijn overgedragen aan andere onderdelen van het bedrijf in de Verenigde Staten in ruil voor kasgeld. In het derde kwartaal van 2008 waren in het resultaat voor Amerika versnelde afschrijvingen van eerste kosten opgenomen op variable annuities en ongunstige sterfteresultaten in het levensherverzekeringsbedrijf.

  In Nederland is het onderliggend resultaat vóór belastingen toegenomen tot EUR 102 miljoen, een stijging van 38% vergeleken met het derde kwartaal van 2008. Dit is vooral het gevolg van hogere beleggingsinkomsten in het levensverzekerings- en pensioenbedrijf.

  In het Verenigd Koninkrijk is het onderliggend resultaat vóór belastingen vergeleken met het derde kwartaal van 2008 gedaald tot een verlies van GBP 11 miljoen. Dit is vooral het gevolg van een eenmalige post van GBP 38 miljoen voor een programma om de consistentie van klantgegevens in de systemen te verbeteren.

  Het onderliggend resultaat vóór belastingen in Overige landen bedroeg EUR 42 miljoen. Een stijging van 60%, exclusief het resultaat van Aegon’s Taiwanese levensverzekeringsbedrijf dat in het tweede kwartaal van 2009 werd verkocht. Deze stijging is vooral het gevolg van verbeterde resultaten voor CAM Vida, een van Aegon’s Spaanse samenwerkingsverbanden, en het levensverzekeringsbedrijf in Centraal & Oost-Europa.

  Financieringslasten en overige, die in het onderliggend resultaat vóór belastingen zijn inbegrepen, betreffen kosten voor de holding en bedroegen EUR 69 miljoen. De stijging ten opzichte van het derde kwartaal 2008 is vooral het gevolg van hogere rentelasten. 

  Fair value items

  In Amerika was het resultaat op fair value items USD 97 miljoen (EUR 76 miljoen) lager dan het verwachte rendement op de lange termijn. Dit is het resultaat van hogere marktwaardes van fair value activa, total return annuities, obligatiederivaten en garanties. Deze werden meer dan teniet gedaan door het resultaat op Aegon’s hedgeprogramma voor aandelen gerelateerd aan zijn variable annuity portefeuille voor particuliere klanten in de Verenigde Staten, waarop een verlies van USD 252 miljoen (EUR 184 miljoen) werd geleden. In Nederland lag het resultaat op fair value items EUR 39 miljoen hoger dan verwacht door de positieve ontwikkeling van de fair value van garanties en daaraan gerelateerde hedges. Fair value items voor de holding bestaan uit drie obligaties uitgegeven door Aegon, die tezamen met daaraan gerelateerde hedges tegen fair value via de winst- en verliesrekening worden gewaardeerd. Doordat Aegon’s eigen credit spread verder omlaag ging gedurende het derde kwartaal van 2009 resulteerde dit in een verlies van EUR 27 miljoen. 

  Beleggingsresultaat

  In het derde kwartaal van 2009 heeft Aegon op beleggingen een verlies geleden van in totaal EUR 100 miljoen. Gerealiseerde winst op de obligaties in Nederland en het Verenigd Koninkrijk werd meer dan teniet gedaan door verliezen in Amerika en door de waardevermindering van beleggingen in woningen in Nederland. 

  Afboekingen

  De afboekingen op obligaties bedroegen EUR 285 miljoen en zijn sterk gedaald vergeleken met het derde kwartaal van 2008. Toch liggen de afboekingen nog steeds op een hoger niveau dan Aegon’s lange termijn verwachtingen met betrekking tot afboekingen. Afboekingen op aan de Amerikaanse huizenmarkt gerelateerde activa van EUR 74 miljoen waren aanzienlijk lager dan in voorgaande kwartalen. In het Verenigd Koninkrijk namen de afboekingen toe tot EUR 80 miljoen. Deze afboekingen zijn gerelateerd aan beleggingen in bedrijfsobligaties. 

  Belastingen

  Het resultaat in het derde kwartaal van 2009 omvatte een belastingbate van EUR 154 miljoen samenhangend met binnen de onderneming afgesloten herverzekeringsovereenkomsten tussen Ierland en de Verenigde Staten. Deze herverzekerings-overeenkomsten worden in beide regio’s tegen fair value gerapporteerd. Terwijl verliezen in de Verenigde Staten werden belast tegen 35%, werden winsten in Ierland belast tegen 12,5%. De belastingbaten die samenhangen met deze interne transacties bedroegen in de eerste negen maanden van 2009 EUR 399 miljoen en hiermee is de fiscale last voor deze interne transacties van EUR 490 miljoen over het jaar 2008 grotendeels goedgemaakt. 

  Nettowinst

  De nettowinst steeg tot EUR 145 miljoen vergeleken met een verlies in het derde kwartaal van 2008, vooral door verbeterde resultaten op fair value items, lagere afboekingen en het feit dat de fiscale last van vorig jaar gedeeltelijk werd goedgemaakt. 

  Provisies en kosten

  De operationele kosten zijn in het derde kwartaal van 2009 met 2% gedaald vergeleken met het derde kwartaal van 2008. In de eerste negen maanden van 2009 zijn de operationele kosten gedaald met 5%, exclusief de invloed van herstructureringskosten, de toegenomen kosten voor pensioenvoorzieningen voor medewerkers en wisselkoersinvloeden. De totale provisies en kosten stegen in de eerste negen maanden vooral door versnelde afschrijving van eerste kosten in Amerika, samenhangend met lagere aandelenmarkten in het eerste kwartaal van 2009.

  In lijn met de lagere verkoopniveaus, werden minder uitgaven geactiveerd en daalden de provisies vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2008. 

  Verkoop nieuwe levensverzekeringen

  De verkoop van nieuwe levensverzekeringen steeg vergeleken met het tweede kwartaal van 2009 tot EUR 484 miljoen door hogere verkopen van koopsomproducten. In Amerika steeg de verkoop van levensverzekeringsproducten voor particulieren met 11%, het gevolg van een sterke verkoop van levensverzekeringen en hogere verkopen van universal life producten. In Nederland is de toename van de verkoop vooral het gevolg van nieuwe collectieve pensioencontracten. In het Verenigd Koninkrijk is de verkoop gedaald, vooral door het beëindigen van de group risk activiteiten. In Centraal & Oost-Europa steeg de verkoop van nieuwe levensverzekeringen met 21% vergeleken met het tweede kwartaal van 2009, terwijl in Spanje de verkopen daalden gedurende het kwartaal. In Azië lagen de verkopen op hetzelfde niveau als in het tweede kwartaal van 2009. 

  Stortingen

  De totale brutostortingen, exclusief de institutionele gegarandeerde producten, stegen tot EUR 6,8 miljard, een stijging van 20% vergeleken met het tweede kwartaal van 2009. De stijging is het gevolg van een sterke toename van de stortingen in pensioen- en beleggingsfondsen in de Verenigde Staten, hogere spaartegoeden in Nederland, nieuwe vermogensbeheercontracten in het Verenigd Koninkrijk en hogere verkopen van beleggingsfondsen in China. Als voorzien lagen de brutostortingen voor fixed annuities lager als gevolg van lagere rentevergoedingen. De stortingen voor variable annuity producten daalden zowel in Amerika als in het Verenigd Koninkrijk. De nettostortingen, exclusief de institutionele gegarandeerde producten, stegen tot EUR 2 miljard, vooral door een grote toename in de stortingen en een lagere uitstroom bij pensioenen en vermogensbeheer. 

  Waarde nieuwe productie

  De waarde nieuwe productie bedroeg in het derde kwartaal 2009 EUR 169 miljoen, een daling met 7% vergeleken met het tweede kwartaal van 2009. De waarde nieuwe productie in Nederland steeg door hogere verkoopvolumes en verbeterde marges. De waarde nieuwe productie in Amerika steeg licht, gemeten in lokale valuta. Deze stijgingen werden echter meer dan teniet gedaan door dalingen in het Verenigd Koninkrijk en Overige landen, alsmede door wisselkoerseffecten. 

  Inkomsten genererende beleggingen

  De inkomsten genererende beleggingen zijn gestegen tot EUR 354 miljoen gedurende het derde kwartaal van 2009, een toename met 4% vergeleken met het tweede kwartaal van 2009. Dit is het gevolg van een verdere stijging van de aandelenkoersen, gecombineerd met lagere credit spreads en iets lagere renteniveaus, tezamen met netto-instroom.

  De tabel verkopen en inkomsten genererende beleggingen.