Path:

Sterk resultaat Aegon in eerste kwartaal 2010

Den Haag, mei 12, 2010

 

Onderliggend resultaat en nettowinst nemen toe

 • Onderliggend resultaat vóór belastingen stijgt tot EUR 488 miljoen, gesteund door verbeterde financiële markten
 • Afboekingen gedaald tot EUR 150 miljoen, het laagste niveau in zeven kwartalen
 • Nettowinst bedraagt EUR 372 miljoen, een sterke verbetering vergeleken met het eerste kwartaal van 2009
 • Rentabiliteit op eigen vermogen bedraagt 10%

Verkopen ontwikkelen zich goed voor belangrijkste productgroepen

 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedraagt EUR 538 miljoen; toename in Amerika en Centraal & Oost-Europa teniet gedaan door ontwikkelingen in Spanje en Verenigd Koninkrijk
 • Bruto stortingen, exclusief run-off activiteiten, van EUR 7,8 miljard, vooral door sterke pensioenverkopen in Amerika
 • Waarde nieuwe productie vooral gedaald door daling in verkoop van fixed annuities in de Verenigde Staten en direct ingaande lijfrentes in het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van prijsaanpassingen

Kapitaalpositie blijft sterk

 • Kapitaaloverschot bedraagt EUR 3,7 miljard; positieve bijdrage resultaat teniet gedaan door hogere kapitaalvereisten
 • Kapitaaloverschot volgens Insurance Group Directivea) van EUR 7,0 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van 205%
 • Eigen vermogen gestegen tot EUR 7,28 per gewoon aandeel

Toelichting van Alex Wynaendts, CEO

“De resultaten die Aegon in het eerste kwartaal heeft behaald weerspiegelen de kracht van ons bedrijf in nog altijd onzekere economische tijden. Het onderliggend resultaat en de nettowinst zijn verbeterd. De stortingen en de verkoop nieuwe levensverzekeringen hebben zich sterk ontwikkeld. Door het kapitaaloverschot beschikken we over de substantiële buffer die we in deze tijden noodzakelijk vinden. In de eerste drie maanden bedroegen de stortingen EUR 7,8 miljard, een substantiële toename van 16% vergeleken met het voorgaande kwartaal. Dit laat opnieuw zien hoe sterk ons distributienetwerk is. In de huidige omstandigheden hebben wij besloten de prijsstelling van onze fixed annuities in de Verenigde Staten en direct ingaande lijfrentes in het Verenigd Koninkrijk aan te passen. Deze maatregelen hebben geleid tot een geringe daling van de verkoop in het eerste kwartaal. Daardoor is de waarde nieuwe productie ook lager uitgekomen. De afboekingen op onze beleggingsportefeuille laten zien dat er nog steeds sprake is van verbetering en dat de dalende trend aanhoudt. We zijn tevreden met de resultaten over dit eerste kwartaal, die opnieuw bevestigen dat we de juiste strategische prioriteiten hebben gesteld.”

Gebruik deze link voor de Kerncijfers 1ste kwartaal 2010.

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

 • Verkoop uitvaartverzekeringsbedrijf in Nederland afgerond
 • Operationele kosten 4% gedaald, met name door kostenbesparingen
 • Afbouw institutionele spread-based activiteiten in Verenigde Staten op schema
 • Licentie voor 9e provincie in China ontvangen

Herziening activiteiten

Aegon continueert de beoordeling van zijn activiteiten om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de vereisten met betrekking tot resultaten, kasstromen, rendement op kapitaal en behoeften van de klant. Als resultaat van deze beoordeling heeft Aegon eerder dit jaar aangekondigd zijn uitvaartverzekeringsbedrijf in Nederland te verkopen voor EUR 212 miljoen. Deze verkoop is op 1 april jongstleden afgerond en zal in het tweede kwartaal van 2010 in een bescheiden boekwinst resulteren.

Kostenbesparingen

Aegon heeft een aantal besparingsmaatregelen doorgevoerd om de operationele kosten te verminderen en zo het rendement op de activiteiten te verbeteren. Als resultaat daarvan zijn de operationele kosten in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009 met 4% gedaald tot EUR 812 miljoen. De daling is vooral het gevolg van kostenbesparingen, lagere kosten voor herstructureringen en wisselkoersbewegingen, gedeeltelijk teniet gedaan door hogere lasten voor regelgeving.

Operationele kwaliteit

Aegon onderscheidt zich door te concurreren op basis van service aan zijn klanten en kwaliteit van zijn producten en, in het algemeen, niet op basis van prijsstelling. Hoewel Aegon al een kostenefficiënte aanbieder is, ziet de onderneming mogelijkheden om nog efficiënter te worden, onder meer door het aantal administratieve systemen terug te brengen, doorlooptijden te verminderen, de productiviteit te verhogen en tegelijkertijd het serviceniveau verder te verbeteren. Aegon investeert verder in de mogelijkheden die internet biedt, eveneens om het serviceniveau verder omhoog te brengen, de distributiekosten te verlagen en de communicatie met klanten te verbeteren.

Behoud van kapitaal

In het eerste kwartaal heeft Aegon opnieuw EUR 0,1 miljard aan kapitaal vrijgemaakt. Dit is met name het gevolg van het afbouwen van activiteiten. Het bedrag dat is vrijgemaakt lag aanzienlijk lager dan in voorgaande kwartalen.

Aegon besturen als een internationale onderneming

Met ingang van het eerste kwartaal 2010 zal Aegon de resultaten van Aegon Asset Management separaat rapporteren; dit gebeurt onder het segment Nieuwe markten. Aegon Asset Management is begin oktober 2009 van start gegaan. Hierin zijn vermogensbeheeractiviteiten vanuit de hele wereld ondergebracht.


Aegon’S AMBITIE

Als toonaangevende dienstverlener mensen helpen hun financiële toekomst veilig te stellen


Aegon’S STRATEGISCHE PRIORITEITEN

 • Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met een beter perspectief op groei en rendement
 • Verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten
 • Verminderen van de gevoeligheid voor de ontwikkelingen op de financiële markten
 • Aegon besturen als een internationale onderneming

…resulterend in winstgevende en duurzame groei.


Gebruik deze link voor het Financieel overzicht en het Beheerd vermogen.

OPERATIONEEL OVERZICHT

Onderliggend resultaat vóór belastingen

Het onderliggend resultaat vóór belastingen is in het eerste kwartaal gestegen tot EUR 488 miljoen, een aanzienlijke verbetering vergeleken met het eerste kwartaal van 2009. Dit is vooral het gevolg van verbeterde financiële markten en kostenbesparingen.

In Amerika bedroeg het onderliggend resultaat USD 524 miljoen vergeleken met een onderliggend verlies van USD 189 miljoen een jaar eerder. De verbetering in het resultaat is het gevolg van een herstel op de aandelenmarkten, een hoger beheerd vermogen en hogere beleggingsinkomsten.

In Nederland is het onderliggend resultaat toegenomen tot EUR 104 miljoen vergeleken met EUR 72 miljoen in het eerste kwartaal van vorig jaar. De toename is vooral het gevolg van hogere beleggingsinkomsten en lagere operationele kosten.
 
In het Verenigd Koninkrijk bedroeg het onderliggend resultaat GBP 25 miljoen, een duidelijke verbetering vergeleken met het resultaat van GBP 9 miljoen in het eerste kwartaal van 2009. De beleggingsinkomsten en de beheervergoedingen stegen door verbeterde aandelen- en obligatiemarkten. Het technisch resultaat is ook verbeterd doordat claims lager uitvielen dan verwacht.

Het onderliggend resultaat van Nieuwe markten is gestegen tot EUR 46 miljoen door een verbeterd resultaat in de meeste bedrijfsonderdelen en doordat de resultaten van Aegon Asset Management voor de eerste keer in dit segment zijn opgenomen.

De kosten van de holdingactiviteiten zijn in het eerste kwartaal van 2010 gestegen tot EUR 69 miljoen, vooral door een toename van de financieringskosten.

Fair value items

In het eerste kwartaal was het rendement op fair value items  EUR 16 miljoen lager dan op lange termijn werd verwacht. Dat is een aanzienlijke verbetering vergeleken met vorig jaar. In Nederland lag het resultaat op fair value items hoger dan verwacht, vooral het gevolg van schommelingen in de fair value van garanties en daaraan gerelateerde hedges. Dit werd teniet gedaan door een lager dan verwacht rendement op fair value items in Amerika. Dit was een gevolg van een daling in de waarde van het hedgeprogramma van de onderneming en van
de aan vastgoed gerelateerde activa. Daarnaast is Aegon’s eigen credit spread verder omlaag gegaan. Dit leidde samen met de fair value ontwikkelingen
van derivaten tot een verlies van EUR 27 miljoen voor de holding.

Beleggingsresultaat

De gerealiseerde winst op beleggingen bedroeg in het eerste kwartaal EUR 126 miljoen. Zowel in de Verenigde Staten als in Nederland was de winst vooral gerelateerd aan de verkoop van obligaties, als gevolg van Aegon’s asset en liability management.

Afboekingen

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2009 zijn de afboekingen scherp gedaald tot EUR 150 miljoen. Dit is het laagste niveau in zeven kwartalen, al ligt het niveau nog wel boven de lange termijn gemiddelde verwachting van Aegon. In het bedrag is een afboeking opgenomen van EUR 43 miljoen gerelateerd aan de Amerikaanse financiële dienstverlener Ambac.

Run-off activiteiten

De activiteiten die Aegon in Amerika aan het afbouwen is, hebben over het eerste kwartaal een verlies gerapporteerd van EUR 60 miljoen. Dit is in
lijn met de verwachtingen van Aegon.

Belastingen

De fiscale lasten bedroegen in het eerste kwartaal EUR 39 miljoen. Hierin is een belastingbate van
EUR 43 miljoen opgenomen die samenhangt met binnen de onderneming afgesloten herverzekerings-overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en Ierland.

Verkoop nieuwe levensverzekeringen

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen bedroeg in het eerste kwartaal van 2010 EUR 538 miljoen. Toegenomen verkopen in Amerika en Centraal & Oost-Europa werden meer dan tenietgedaan door dalingen in het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Stortingen

De bruto stortingen, exclusief run-off activiteiten, stegen vergeleken met het eerste kwartaal van 2009 met 3% tot EUR 7,8 miljard. Pensioenverkopen in de Verenigde Staten en vermogensbeheer voor derden gingen omhoog. De stortingen op fixed annuities waren daarentegen aanzienlijk lager als gevolg van aanpassingen in de prijsstelling. In alle landen was er sprake van netto stortingen in het eerste kwartaal, uitkomend op een totaal van EUR 741 miljoen exclusief run-off activiteiten. Het pensioenbedrijf in de Verenigde Staten, verantwoordelijk voor het grootste deel van de netto stortingen, heeft in het eerste kwartaal een overeenkomst afgesloten met een nieuwe bankpartner.

Waarde nieuwe productie

De waarde nieuwe productie daalde in het eerste kwartaal tot EUR 146 miljoen. De waarde nieuwe productie in Nederland en voor variable annuities in Europa steeg. Deze toename werd meer dan teniet gedaan door dalingen in het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Spanje. In het Verenigd Koninkrijk daalde de verkoop van direct ingaande lijfrentes en in de Verenigde Staten liep de verkoop van fixed annuities terug. Beide ontwikkelingen waren het gevolg van prijsaanpassingen. De waarde nieuwe productie in Spanje daalde door de lagere verkoop van risico-producten. Het interne rendement van Aegon steeg in het eerste kwartaal tot 19% door verbeteringen in Amerika en Nederland.

Beheerd vermogen  

Het beheerd vermogen bedroeg EUR 388 miljard, een toename van 7% vergeleken met ultimo 2009. De toename is vooral het gevolg van een hogere koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro en verbeteringen in markwaarden.

Kapitaalmanagement

 • Aan het einde van het eerste kwartaal bedroeg het kernkapitaal, exclusief de herwaarderingsreserve, EUR 17 miljard of 74% van de totale kapitaal-basis6,7).
 • De herwaarderingsreserve bedroeg eind maart EUR 474 miljoen negatief, een duidelijke verbetering ten opzichte van ultimo 2009. Dit is vooral het gevolg van een toename van de waarde van vastrentende beleggingen.
 • Het eigen vermogen verbeterde tot EUR 14,5 miljard door de verbetering van de her-waarderingsreserve, de hogere koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro en de nettowinst van EUR 372 miljoen in het eerste kwartaal.
 • Eind maart 2010 bedroeg het kapitaaloverschot volgens de Insurance Group Directive (IGD) EUR 7,0 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van 205%.
 • Het kapitaaloverschot boven de vereisten voor een AA rating bedroeg EUR 3,7 miljard.

Risicomanagement

Standard & Poor’s heeft zijn beoordeling over Aegon’s enterprise risk management (ERM) raamwerk verhoogd tot ‘sterk’. Dit is een weer-spiegeling van de aanzienlijke vooruitgang die de onderneming heeft geboekt bij het ontwikkelen van zijn risicomanagement raamwerk en van het feit dat dit raamwerk nu volledig is ingebed in de organisatie.

Aegon is op dit moment bezig definitieve goed-keuring te verkrijgen van de Europese Commissie voor de voorwaarden van zijn deelname aan het ondersteuningsprogramma van de Nederlandse overheid eind 2008. In november 2009 heeft Aegon via het Nederlandse Ministerie van Financiën een plan ingediend waaruit blijkt dat Aegon’s activiteiten in de kern solide en gezond zijn. Dit plan is een vereiste voor alle financiële instellingen die tijdens de financiële crisis staatssteun hebben ontvangen. Aegon verkeert niet in de positie om te speculeren over timing, details of uitkomst van dit proces.