Path:

Aegon versterkt financiële rapportage

Den Haag, april 12, 2010

Zoals eerder al is aangekondigd, past Aegon met ingang van 12 mei 2010 de structuur van zijn financiële rapportage aan. Op die datum publiceert Aegon zijn resultaten over het eerste kwartaal 2010. De nieuwe rapportage is meer in lijn met de wijze waarop Aegon zijn activiteiten aanstuurt. Dit persbericht is bedoeld om uit te leggen hoe de nieuwe rapportage eruit ziet en om analisten en media voor te bereiden op de belangrijkste wijzigingen, zodat zij de resultaten over het eerste kwartaal goed kunnen vergelijken met die over voorgaande kwartalen.

Vanaf nu zal Aegon het onderliggend resultaat rapporteren voor de volgende segmenten:

 • Amerika
 • Nederland
 • Verenigd Koninkrijk
 • Nieuwe markten
 •  

  Daarnaast blijft Aegon het onderliggend resultaat per activiteit publiceren. Op basis van de nieuwe rapportagestructuur is het onderliggend resultaat gewijzigd. De nettowinst verandert echter niet.

  Jan Nooitgedagt, CFO van Aegon N.V.: “De afgelopen maanden hebben we een aantal belangrijke organisatorische veranderingen aangebracht in de activiteiten van Aegon, met name in ons Amerikaanse bedrijf. Daarbij hebben we ons gerealiseerd dat we onze financiële rapportage kunnen versterken zodat deze beter aansluit bij de wijze waarop wij onze activiteiten aansturen. Als onderdeel van dit proces hebben we goed naar onze manier van rapporteren gekeken en hebben we overbodige onderdelen, die geen inzicht geven in de voortgang van ons bedrijf, geschrapt.”

  Vooruitlopend op de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal 2010 op 12 mei publiceert Aegon zijn jaarresultaat 2008, de kwartaalresultaten 2009 en de verkoopcijfers volgens de nieuwe opzet. Morgen, 13 april, zal Aegon tijdens een bijeenkomst voor analisten en beleggers in Londen een nadere toelichting geven op de nieuwe rapportage. Deze bijeenkomst begint om 16.30 uur en is live te volgen via een webcast op deze website.

  De nieuwe financiële rapportagestructuur brengt nog een aantal veranderingen:

 • Het operationeel resultaat zal niet langer worden gebruikt waardoor de rapportage verder wordt vereenvoudigd en de nadruk komt te liggen op het onderliggend resultaat als belangrijke maatstaf.
 • Over run-off activiteiten, met name de institutionele activiteiten in de Verenigde Staten, wordt separaat gerapporteerd.
 • Het resultaat van Aegon Asset Management wordt met ingang van het eerste kwartaal 2010 separaat gepubliceerd; dit gebeurt onder het kopje Nieuwe markten.
 • Over het resultaat van samenwerkingsverbanden wordt op basis van onderliggend resultaat gerapporteerd; de verkopen van samenwerkingsverbanden worden eveneens naar rato gerapporteerd.
 •  

  Gebruik deze link voor de tabel Kerncijfers en Financieel overzicht.

   

  VERKLARENDE WOORDENLIJST


  Onderstaande verklaringen gelden als algemene omschrijving. Ze zijn niet uitputtend en onderhevig aan veranderingen.

  OPERATIONELE SEGMENTEN

  Amerika
  Hieronder vallen de bedrijfsonderdelen in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Brazilië, inclusief de activiteiten die deze bedrijfsonderdelen buiten deze landen ontplooien.

  Nederland
  Hieronder vallen de bedrijfsonderdelen die actief zijn in Nederland.

  Verenigd Koninkrijk
  Hieronder vallen de bedrijfsonderdelen die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk.

  Nieuwe markten
  Hieronder vallen de bedrijfsonderdelen die actief zijn in Centraal- en Oost-Europa, Azië, Spanje en Frankrijk, alsmede de variabele annuity activiteiten in Europa en Aegon Asset Management.

  ITEMS DIE NIET TOT HET ONDERLIGGEND RESULTAAT BEHOREND

  Fair value items
  Bepaalde activa en bepaalde producten die in Amerika worden aangeboden en een garantie omvatten, worden aangehouden tegen fair value. In het onderliggend resultaat wordt een lange termijn verwacht rendement voor deze activa en producten opgenomen. Als het rendement hoger of lager uitkomt dan de onderneming voor de lange termijn verwacht, wordt dit hogere of lagere rendement niet in het onderliggend resultaat verantwoord.

  Voor een uitgebreidere beschrijving van de fair value items verwijzen we naar het officiële Engelstalige persbericht dat u kunt vinden op de corporate website: www.Aegon.com.

  Winsten en verliezen op beleggingen
  Hieronder vallen gerealiseerde winsten en verliezen op available-for-sale beleggingen, hypotheken en leningen.

  Bijzondere waardeverminderingen
  Afboekingen/bijboekingen op available-for-sale aandelen en obligaties, inclusief het effect van versnelde afschrijving van eerste kosten, op hypotheken en leningen die tegen amortized costs worden aangehouden en op samenwerkingsverbanden.

  Overige baten en lasten
  Hieronder vallen die items die niet direct kunnen worden toegewezen aan een specifieke activiteit. Deze categorie is niet gewijzigd vergeleken met de rapportage zoals die tot nog toe plaatsvond.

  Run-off activiteiten
  Hieronder vallen die activiteiten waarvan het management heeft besloten de markt te verlaten en de bestaande portefeuille af te bouwen. Op dit moment betreft het bepaalde activiteiten (institutionele gegarandeerde producten en structured settlements) in de Verenigde Staten.

  ACTIVITEITEN

  Levensverzekeringen
  Tot deze categorie behoren producten met een overlijdensrisico, een ziekterisico of een langlevenrisico. In deze categorie wordt gerapporteerd over traditionele levenproducten en universal life producten, alsmede kapitaalverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en gemengde levensverzekeringen zoals die worden verkocht door Aegon Amerika en Aegon Nederland. Tevens zijn hierin opgenomen lijfrenteverzekeringen van Aegon Nederland en overlijdensrisicoverzekeringen en annuity producten van Aegon UK. Het grootste deel van de productie van Aegon’s Nieuwe markten behoort eveneens tot deze categorie, met uitzondering van de schadeverzekeringen van Aegon Hongarije, de pensioenproducten verkocht in Centraal en Oost-Europa, de ziektekostenverzekeringen verkocht in Spanje, de Europese variabele annuity activiteiten en vermogensbeheer.

  Ziektekosten- en ongevallenverzekeringen bestaan onder meer uit ongevallenverzekeringen met uitkering bij overlijden of invaliditeit, alsmede producten voor intensieve zorg en producten ter dekking van de behandeling van kanker, arbeidsongeschiktheid, inkomensverlies en langdurige verpleging in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Azië.

  Individuele spaar- en pensioenproducten
  Tot de categorie individuele spaar- en pensioenproducten behoren producten met geen of een beperkt langleven risico, in het bijzonder vaste en variabele annuity producten zoals die worden verkocht in Amerika. Het gaat voornamelijk om producten in de vermogensopbouwfase, al behoren ook bepaalde direct ingaande lijfrentes tot deze categorie. Voorts omvat deze categorie beleggingsfondsen voor particulieren in Amerika, alsmede de variabele annuity activiteiten in Europa en Japan.

  Pensioenen
  De categorie Pensioenen omvat zowel individuele als collectieve pensioencontracten, en 401(k) en vergelijkbare producten, met als kenmerk dat ze door de werkgever worden gefinancierd of via de werkgever worden afgesloten. Het gaat om producten waarmee vermogen wordt opgebouwd, alsmede om producten die al tot uitkering zijn gekomen. Tot de categorie pensioenen behoren bovendien pensioenproducten die worden verkocht in Amerika, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Centraal en Oost-Europa.

  Levensherverzekeringen
  Hieronder vallen de activiteiten van Aegon’s dochteronderneming Transamerica Reinsurance. De resultaten worden gerapporteerd binnen het segment Amerika. Er zijn geen wijzigingen aangebracht vergeleken met de rapportage zoals die tot nog toe plaatsvond.

  Distributie
  Distributie omvat de provisies van de onafhankelijke tussenpersonen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn geen wijzigingen aangebracht vergeleken met de rapportage zoals die tot nog toe plaatsvond.

  Schadeverzekeringen
  Schadeverzekeringen omvat schadeverzekeringen en ziektekostenverzekeringen. Bij schadeverzekeringen gaat het met name om motorrijtuigen-, aansprakelijkheids-, inboedel- en opstalverzekeringen. Schadeverzekeringen worden verkocht in Nederland en Hongarije. Ziektekostenverzekeringen worden verkocht in Nederland en Spanje.

  Vermogensbeheer
  Het resultaat van het nieuw gevormde onderdeel Aegon Asset Management wordt separaat in deze categorie gerapporteerd. Dit bedrijfsonderdeel levert diensten aan de levensverzekeringsbedrijven van Aegon en aan derden.

  Rentelasten en overige
  Onder rentelasten en overige worden rentelasten en kosten van de holding gerapporteerd. Er zijn geen wijzigingen aangebracht vergeleken met de rapportage zoals die tot nog toe plaatsvond.

  Belang in onderliggend resultaat vóór belastingen van samenwerkingsverbanden
  Aegon’s belang in het onderliggend resultaat vóór belastingen van samenwerkingsverbanden wordt onder deze categorie separaat gerapporteerd. Het betreft hier met name de samenwerkingsverbanden met La Mondiale Participations in Frankrijk, CAM in Spanje, Religare in India en de Latijns-Amerikaanse samenwerkingsverbanden met Argos in Mexico en Mongeral in Brazilië.