Aegon wijzigt juridische structuur

Aegon stelt wijzigingen in corporate governance voor om zeggenschap aandeelhouders te versterken. Structuurregime verlaten; stemrecht Vereniging Aegon teruggebracht.

Aegon N.V. is van plan zijn corporate governance te herzien en stelt zijn aandeelhouders voor het vrijwillig toegepaste structuurregime te verlaten, waardoor de aandeelhouders meer zeggenschap krijgen.

Met deze modernisering verlaat Aegon N.V. een structuur die stamt uit de tijd dat het concern voornamelijk in Nederland actief was en sluit aan bij de eisen die in deze tijd aan een transparante multinationale onderneming worden gesteld.

Het voorstel tot statutenwijziging Aegon N.V., nodig voor de beoogde herziening van het bestuursmodel, is vandaag met een toelichting naar de aandeelhouders verstuurd.

Zoals op 6 maart 2003 bij de publicatie van de jaarcijfers 2002 is aangegeven, zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hierover op 17 april 2003 een besluit nemen.

Samengevat komen de belangrijkste wijzigingen hierop neer:

 • Aegon N.V. verlaat het vrijwillig toegepaste structuurregime. 
 • De Algemene Vergadering van Aandeelhouders krijgt de bevoegdheid bestuurders en commissarissen van Aegon N.V. te benoemen of te ontslaan. Indien de benoeming of het ontslag anders dan op voordracht van de Raad van Commissarissen geschiedt, is daarvoor een meerderheid vereist van tweederde van de stemmen vertegenwoordigende meer dan 50 procent van het geplaatste aandelenkapitaal.
 • De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.
 • Sinds de herplaatsing van aandelen in september 2002 heeft Vereniging Aegon 33 procent stemrecht in Aegon N.V. In samenhang met de herziening van Aegon’s corporate governance en in vervolg op wat reeds in september 2002 is aangekondigd, wordt nu voorgesteld dat Vereniging Aegon onder normale omstandigheden een lager percentage stemrecht zal uitoefenen, gebaseerd op het uitgangspunt één stem per gewoon aandeel en één stem per preferent aandeel. 
 • Het uit te oefenen stemrecht onder normale omstandigheden wordt berekend door het aantal preferente en gewone aandelen dat Vereniging Aegon houdt, te delen door het totale aantal stemgerechtigde aandelen van Aegon N.V. Per heden komt dit uit op 23,6 procent.
  In het geval zich een bijzondere aanleiding voordoet, bijvoorbeeld een vijandig overnamebod, kan Vereniging Aegon echter haar volledige stemrecht van 33 procent uitoefenen. Dit volledig stemrecht is gebaseerd op één stem per gewoon aandeel en 2,08 stemmen per preferent aandeel. Dit hogere volledig stemrecht op preferente aandelen vloeit voort uit het feit dat de nominale waarde per preferent aandeel wordt verhoogd van 12 eurocent naar 25 eurocent onder gelijktijdige vermindering van het aantal uitstaande preferente aandelen van 440.000.000 naar 211.680.000. Daarmee worden de economische waarde en het stemrecht van gewone en preferente aandelen (gemeten naar de koers van het gewone aandeel in september 2002) gelijk.
 • Vereniging Aegon bepaalt of van een bijzondere aanleiding sprake is. Het volledig stemrecht is beperkt tot zes maanden per bijzondere aanleiding.
 • De beperking in stemrecht die de Vereniging zich onder normale omstandigheden oplegt, is vastgelegd in de Stemrechtregeling Preferente Aandelen tussen Vereniging Aegon en Aegon N.V., waarmee de Vereniging openbaar maakt hoe zij met haar volledig stemrecht zal omgaan.
  De bescherming die Vereniging Aegon geniet tegen verwatering van haar stemrecht in Aegon N.V. ten gevolge van een aandelenemissie wordt overeenkomstig de nieuwe situatie aangepast door wijzigingen van de bestaande Fusieovereenkomst-1983.
 • De vertegenwoordiging van Aegon N.V. in het bestuur van Vereniging Aegon wordt teruggebracht. Het bestuur van Vereniging Aegon zal uit zeven leden bestaan, van wie er twee worden aangewezen door Aegon N.V. 
 • De wijzigingen van Aegon N.V.’s corporate governance worden als een samenhangend voorstel, bestaande uit de statutenwijziging Aegon N.V., de Stemrechtregeling Preferente Aandelen en de wijziging Fusieovereenkomst-1983, ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.

Voor een nadere toelichting op dit persbericht verwijzen wij u naar de bij dit persbericht behorende bijlage. Zie 'related documents'voor de juridische documenten – de statuten van Aegon N.V., Stemrechtregeling Preferente Aandelen, wijziging Fusieovereenkomst-1983 – die relevant zijn voor dit persbericht.