Resultaten 2002

Nettowinst in het vierde kwartaal EUR 355 miljoen; nettowinst per aandeel EUR 0,23 Nettowinst over het jaar 2002 EUR 1.547 miljoen, 35% lager dan nettowinst 2001; nettowinst per aandeel EUR 1,08 2002 dividend van EUR 0,74 voorgesteld; slotdividend van EUR 0,37 voorgesteld volledig uit te betalen in aandelen (Versie 14.00 uur)

Kerncijfers (bedragen in miljoenen, behalve gegevens per aandeel)


Commentaar van de voorzitter

“In lijn met onze in november 2002 uitgesproken verwachting is de nettowinst over het boekjaar 2002 35% lager dan in 2001. De lage rentevoet, oninbare vorderingen in de obligatieportefeuille en de volatiele en zwakke aandelenmarkten in de afgelopen jaren hebben onze resultaten sterk beïnvloed. De lagere operationele resultaten werden gedeeltelijk gecompenseerd door een lagere effectieve belastingdruk. Desalniettemin geloven wij dat de Groep de uitdagingen waarmee onze bedrijfstak momenteel wordt geconfronteerd succesvol aangaat zoals blijkt uit onze sterke solvabiliteit van meer dan twee keer de minimum eisen van de EU en uit onze recente nieuwe productiecijfers,” zegt Don Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon. “In het vierde kwartaal nam de nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis toe in Amerika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.”

“Wij zetten onze strategie voort en vergroten onze distributiemogelijkheden in bestaande en nieuwe markten om meer klanten te bereiken, terwijl we onze bedrijfsvoering nog efficiënter maken. In 2002 hebben we in het Verenigd Koninkrijk onze distributiemogelijkheden uitgebreid door enkele vooraanstaande intermediairs over te nemen. In Nederland heeft de acquisitie van TKP Pensioen onze mogelijkheden vergroot om het beheer over grote pensioenplannen te voeren en in Amerika hebben wij in het afgelopen jaar goede productie laten zien. Ook hebben wij onze aanwezigheid in het buitenland uitgebreid naar Frankrijk door het aangaan van een alliantie met La Mondiale. De kostenbesparingsprogramma’s in Amerika en het Verenigd Koninkrijk liggen op schema.”


Verwachting 2003

In de markten waar Aegon actief is, blijft het over een sterke markt- en kapitaalspositie beschikken. De bedrijfsonderdelen zijn gezond en wij zien uit naar winstgevende groei van de nieuwe productie en lagere kostenniveau’s. Desalniettemin zullen de zwakke en volatiele financiële markten en de politieke onzekerheden in de wereld moeilijke factoren blijven voor onze activiteiten. De Raad van Bestuur van Aegon blijft voorzichtig met zijn verwachtingen voor 2003 en spreekt daarom geen winstverwachting uit. 


Belangrijkste punten vierde kwartaal 2002

De nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis nam ten opzichte van het vierde kwartaal 2001 in Amerika toe met 12%, in Nederland met 5% en in het Verenigd Koninkrijk met 1%. De totale annuity- en GIC-stortingen namen in Amerika toe met 15%, terwijl de niet in de balans opgenomen productie lager was in Amerika (—13%) en Nederland (—21%) maar aanmerkelijk hoger in het Verenigd Koninkrijk.

De voorziening voor kredietrisico’s in de VS is versterkt met EUR 219 miljoen (USD 219 miljoen) ten opzichte van EUR 538 miljoen (USD 482 miljoen) in het vierde kwartaal van 2001. Het saldo van de voorzieningen voor kredietrisico’s in de VS bedroeg per 31 december USD 281 miljoen.
Versnelde afschrijving van overlopende acquisitiekosten (‘unlocking’) en een versterking van de voorzieningen voor producten met een gegarandeerde uitkering vloeiden voort uit een verlaging van de veronderstellingen voor rendementen op aandelen. De versnelde afschrijving van overlopende acquisitiekosten op variable annuities in de VS bedroeg EUR 76 miljoen (USD 77 miljoen) en CAD 16 miljoen (EUR 9 miljoen) in Canada. De voorzieningen voor variabele en aan aandelen gerelateerde producten met een gegarandeerde uitkering zijn versterkt met USD 84 miljoen (EUR 86 miljoen) in de VS, met CAD 67 miljoen (EUR 45 miljoen) in Canada en met EUR 25 miljoen in Nederland.

In de resultaten over het vierde kwartaal van 2001 is een winst van EUR 343 miljoen (USD 307 miljoen) opgenomen uit de verkoop van onze activiteiten in Mexico.

Het nettoverlies van Transamerica Finance Corporation bedroeg EUR 17 miljoen (USD 15 miljoen) vergeleken met een nettowinst van EUR 17 miljoen (USD 15 miljoen) in het vierde kwartaal in 2001. Het verlies in het vierde kwartaal werd voornamelijk veroorzaakt door voorzieningen voor de kredietportefeuille in zakelijke kredietverlening en leasing, hetgeen gedeeltelijk teniet werd gedaan door betere resultaten bij de vastgoedinformatiediensten. 

De financieringslasten en overige kosten waren EUR 17 miljoen lager ten opzichte van het vierde kwartaal 2001; dit weerspiegelt de lagere rentevoeten en schuldenniveau’s en het vrijvallen van voorzieningen voor beëindigde schadeverzekeringsactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk.


Belangrijkste punten gehele jaar 2002

De resultaten zijn inclusief een winst voor belasting van EUR 94 miljoen (USD 89 miljoen) van de overgenomen verzekeringsactiviteiten van J.C. Penney.

De resultaten over 2001 bevatten een winst voor belasting van EUR 81 miljoen (USD 73 miljoen) en een boekwinst uit de verkoop van EUR 343 miljoen (USD 307 miljoen) van de verkochte activiteiten in Mexico.

De versterking van de voorziening voor kredietrisico’s in de VS bedroeg EUR 817 miljoen (USD 774 miljoen) ten opzichte van EUR 631 miljoen (USD 565 miljoen) in 2001.

De versnelde afschrijving van overlopende acquisitiekosten (unlocking) bedroeg EUR 450 miljoen vergeleken met een positieve unlocking van EUR 22 miljoen in 2001.

De voorzieningen voor producten met een gegarandeerde uitkering zijn versterkt met EUR 482 miljoen.

De wisselkoerseffecten bedroegen –2% op de nettowinst en EUR –2.190 miljoen op het eigen vermogen.

Het eigen vermogen bedroeg EUR 14.231 miljoen per 31 december 2002. Door actief balansmanagement nam het eigen vermogen toe tot 71% van de totale vermogensbasis vergeleken met 70% in 2001. Per 31 december 2002 was de solvabiliteit van Aegon N.V. meer dan twee keer de minimumeis die de EU stelt. De daling van het eigen vermogen met EUR 1.692 miljoen weerspiegelt vooral de wisselkoerseffecten en de ongerealiseerde beleggingsverliezen, die in belangrijke mate gecompenseerd zijn door de agiostorting op preferente aandelen als gevolg van de transactie met de Vereniging Aegon.

De effectieve belastingdruk in 2002 bedroeg 19% vergeleken met 28% in 2001. De lagere effectieve belastingdruk is hoofdzakelijk het gevolg van een verlaging van de latente belastingverplichting, gunstige aanpassingen na het indienen van de belastingaangifte over 2001 in de VS, lagere belastbare winsten in verhouding met fiscaal begunstigde beleggingen en vrijgestelde posten, alsmede het benutten van compensabele verliezen in het Verenigd Koninkrijk.

Een meer gedetailleerde analyse van de winstontwikkeling en productie in het tweede kwartaal is opgenomen in het Financieel bericht en de cijferbijlagen (zie related documents).