Aegon rapporteert resultaten eerste zes maanden 2004

"De sterke en aanhoudende resultaatverbeteringen in alle belangrijke landenunits zijn een duidelijk teken dat ons bedrijf zich ontwikkelt in lijn met onze prioriteiten", zei Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur.

 • Nettowinst bedroeg EUR 790 miljoen in de eerste zes maanden van 2004 ten opzichte van EUR 329 miljoen in 2003
 • Sterke winstgroei in alle belangrijke landenunits op vergelijkbare basis
 • Interim-dividend vastgesteld op EUR0,21 per gewoon aandeel, een toename van 5% in vergelijking met vorig jaar

 

KERNCIJFERS – Tweede kwartaal en eerste zes maanden 2004

(bedragen in miljoenen, behalve gegevens per aandeel, 2003 aangepast omwille van vergelijkbaarheid1)


 

Noot: De financiële gegevens over 2003 zijn aangepast voor de verandering in de waarderingsgrondslag met betrekking tot het beëindigen van het toepassen van de indirect rendement methode voor de verantwoording van de winsten en verliezen op aandelen en vastgoed en de toepassing van SOP 03-1. Voor nadere details verwijzen wij naar pagina 21 van het volledige persbericht en/of naar onze rapportage over het eerste kwartaal 2004 voor een reconciliatie van 'als gerapporteerd' naar 'als aangepast'.


"De sterke en aanhoudende resultaatverbeteringen in alle belangrijke landenunits zijn een duidelijk teken dat ons bedrijf zich ontwikkelt in lijn met onze prioriteiten", zei Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur. "De productie gaf een gemengd beeld te zien, maar door de continue nadruk op winstgevendheid zijn de winstmarges van onze belangrijkste kernactiviteiten verbeterd. Dat het interim-dividend is verhoogd, is een verdere indicatie van onze verbeterde kasstromen en versterkte kapitaalpositie." 

De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed van de kernactiviteiten van de groep bleef zich in alle belangrijke landenunits sterk ontwikkelen. De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met 45% tot EUR 889 miljoen. Op basis van constante wisselkoersen was de toename 57%. De voornaamste redenen voor de verbetering van de resultaten waren hogere productmarges, hogere intrestresultaten, hogere beheersvergoedingen alsmede gunstiger aandelen- en obligatiemarkten. Transamerica Finance Corporation (TFC), waarvan het merendeel eind 2003 en begin 2004 is verkocht, valt buiten de kernactiviteiten van de groep. In de eerste zes maanden van 2004 realiseerde TFC een nettoverlies van EUR 14 miljoen vergeleken met een nettowinst van EUR 169 miljoen in het eerste halfjaar van 2003. 

Aegon rapporteert, op vergelijkbare basis, in de eerste zes maanden van 2004 sterke toenames van de nettowinst en de nettowinst per aandeel. De nettowinst, die inclusief de gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed is, bedroeg EUR 790 miljoen in de eerste zes maanden van 2004. De nettowinst per aandeel bedroeg EUR 0,50 in het eerste halfjaar van 2004. Op vergelijkbare basis bedroeg de nettowinst per aandeel EUR 0,19 in het eerste halfjaar van 2003. De aanzienlijke toename van beide maatstaven weerspiegelt het verschil in gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed, die tussen de verschillende verslagperiodes sterk uiteen kunnen lopen. Het Aegon management is van mening dat de nettowinst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed een waardevolle indicator is van Aegon's financiële prestaties. 

De nettowinst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed is toegenomen met 5% tot EUR 633 miljoen in de eerste zes maanden van 2004. De toename weerspiegelt de sterke bijdrage van de landenunits aan de nettowinst, die de lagere winst van TFC meer dan goedgemaakt heeft. De verkoop van het merendeel van TFC eind vorig jaar en begin dit jaar verstoort de vergelijking van de nettowinst van de eerste zes maanden van dit jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tegen constante wisselkoersen liet de nettowinst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed een toename van 15% zien in de eerste zes maanden van dit jaar in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. 

De gerealiseerde winsten op aandelen en vastgoed bedroegen EUR 194 miljoen vóór belasting in de eerste zes maanden van 2004 (EUR 157 miljoen na belasting), in vergelijking met een per saldo gerealiseerd verlies van EUR 283 miljoen (EUR 273 miljoen na belasting) in de eerste zes maanden van 2003. Op 30 juni 2004 bedroeg de herwaarderingsreserve, bestaande uit ongerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed, EUR 1.507 miljoen vergeleken met EUR 1.393 miljoen eind 2003. 

Het totaal aan beleggingen dat opbrengsten genereert steeg in de eerste zes maanden van 2004 met 7% van EUR 284 miljard op 31 december 2003 tot EUR 305 miljard. 

Er is een interim-dividend vastgesteld van EUR 0,21 per gewoon aandeel. Dit is een stijging van 5% in vergelijking met het interim-dividend en het slotdividend van 2003, die elk EUR 0,20 per aandeel bedroegen. Aegon onderschrijft het belang van een stabiel en voldoende dividend voor aandeelhouders, dat wordt ondersteund door de kasstromen en de kapitaalpositie van de onderneming.

In dit rapport zijn financiële maatstaven opgenomen – zowel vóór belastingen als na belastingen – waarin de gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed niet zijn opgenomen. De nettowinst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed is een maatstaf die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP). Het management gebruikt deze maatstaf, in aanvulling op GAAP-maatstaven, als indicator voor Aegon's financiële prestaties en is van mening dat de publicatie van deze maatstaf zinvolle en belangrijke informatie oplevert voor analisten en beleggers. De maatstaf die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen kan worden gezien als onderdeel van een reeks maatstaven, die leiden tot meer transparantie en inzicht in de verzekeringsrapportage en kan beleggers en analisten ondersteunen bij het vergelijken van Aegon met zijn peers. De reconciliatie van deze maatstaf naar de meest vergelijkbare GAAP-maatstaf wordt gegeven op pagina 24 van het volledige persbericht.

 

Belangrijke punten eerste zes maanden 2004

 • Het resultaat vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed steeg met 46% tot USD 958 miljoen (31% tot EUR 781 miljoen) in Amerika, nam toe met 58% tot EUR 175 miljoen in Nederland en steeg met 19% tot GBP 69 miljoen (20% tot EUR 102 miljoen) in het Verenigd Koninkrijk. In Overige landen steeg het resultaat vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed met 28% tot EUR 50 miljoen.
 • De toevoegingen aan de voorziening voor kredietrisico's in de Verenigde Staten bedroegen USD 137 miljoen (EUR 112 miljoen) in vergelijking met USD 293 miljoen (EUR 265 miljoen) in de eerste zes maanden van 2003. De verliezen op de kredietportefeuille die ten laste zijn gebracht van de voorziening bedroegen USD 137 miljoen (EUR 112 miljoen), in vergelijking met USD 284 miljoen (EUR 257 miljoen) in het eerste halfjaar van 2003. De voorziening voor kredietrisico's blijft ongewijzigd op USD 277 miljoen.
 • Op operationele basis rapporteerde TFC een winst vóór belastingen van EUR 27 miljoen (USD 33 miljoen) in de eerste zes maanden van 2004. Na intrestlasten bedroeg TFC's resultaat vóór belastingen EUR 22 miljoen negatief (USD 27 miljoen negatief) en bedroeg het nettoverlies EUR 14 miljoen (USD 16 miljoen). In de eerste zes maanden van 2003 droeg TFC EUR 169 miljoen (USD 187 miljoen) bij aan de nettowinst.
 • De totale waarde van beleggingen die opbrengsten genereren steeg met 7% in de eerste zes maanden van 2004 van EUR 284 miljard op 31 december 2003 tot EUR 305 miljard. In Amerika steeg de waarde van de beleggingen die opbrengsten genereren met 5% tot USD 238 miljard (9% tot EUR 196 miljard), in Nederland met 5% tot EUR 55 miljard, in het Verenigd Koninkrijk bleven ze gelijk op GBP 34 miljard (stegen 5% tot EUR 51 miljard) en in Overige landen namen ze toe met 15% tot EUR 4 miljard.
 • De nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis daalde in vergelijking met de eerste zes maanden van 2003 met 3% tot USD 531 miljoen (een daling van 12% tot EUR 433 miljoen) in Amerika, nam af met 20% tot EUR 118 miljoen in Nederland, steeg 3% tot GBP 333 miljoen (5% toename tot EUR 494 miljoen) in het Verenigd Koninkrijk en daalde met 33% tot EUR 110 miljoen in Overige landen, voornamelijk door een lagere productie en negatieve wisselkoersinvloeden in Taiwan.
 • Het saldo van variabele annuities steeg met 3% tot USD 43,6 miljard (7% tot EUR 35,9 miljard) in de eerste zes maanden van 2004. Nieuwe variabele annuity-stortingen in Amerika daalden met 27% tot USD 2.901 miljoen (een daling van 35% tot EUR 2.364 miljoen) ten opzichte van de eerste zes maanden vorig jaar. Dit weerspiegelt de beëindiging van de verkoop van producten met een gegarandeerde minimum uitkeringscomponent (GMIB) in het eerste kwartaal van vorig jaar, die vooral van invloed is geweest op de distributiekanalen wire-houses en broker-dealers. De nieuwe productie variabele annuities in het pensioenbedrijf bleef sterk en steeg met 40% tot USD 1,4 miljard (26% tot EUR 1,1 miljard).
 • Het saldo van vaste annuities daalde licht tot USD 44,6 miljard (3% tot EUR 36,7 miljard). De nieuwe vaste annuity-stortingen in Amerika van USD 1.656 miljoen waren 51% lager (55% lager tot EUR 1.350 miljoen) ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar als gevolg van de vorig jaar doorgevoerde verlaging van de rentevergoedingen aan klanten en aanpassingen van de provisiestructuren. Stortingen in het pensioenbedrijf lagen op een hoog niveau. De winst uit vaste annuities verbeterde van USD 108 miljoen (EUR 98 miljoen) in het eerste halfjaar van 2003 tot USD 195 miljoen (EUR 159 miljoen) in het eerste halfjaar van 2004 vanwege lagere verliezen op de kredietportefeuille en hogere marges.
 • In vergelijking met eind 2003 steeg het eigen vermogen met EUR 1.126 miljoen tot EUR 15.093 miljoen. Aegon's vermogensverhouding is in de eerste zes maanden van 2004 verbeterd. Het eigen vermogen komt overeen met 72% van de totale vermogensbasis in vergelijking met 71% eind 2003.
 • Er is een interim-dividend vastgesteld van EUR 0,21 per gewoon aandeel, een stijging van 5% in vergelijking met het interim-dividend en slotdividend van 2003, die elk EUR 0,20 per aandeel bedroegen.
   

Belangrijke punten tweede kwartaal 2004

 • De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed steeg met 50% tot USD 475 miljoen (43% tot EUR 395 miljoen) in Amerika, steeg met 40% tot EUR 88 miljoen in Nederland en nam toe met 28% tot GBP 37 miljoen (31% tot EUR 55 miljoen) in het Verenigd Koninkrijk. In Overige landen steeg de winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed met 35% tot EUR 27 miljoen.
 • Toevoegingen aan de voorziening voor kredietrisico's in de Verenigde Staten werden positief beïnvloed door de betere omstandigheden op de obligatiemarkten en waren beter dan de veronderstellingen in de prijsstelling van onze producten. De verliezen op de kredietportefeuille die ten laste zijn gebracht van de voorziening voor kredietrisico's bedroegen USD 87 miljoen (EUR 82 miljoen), in vergelijking met USD 134 miljoen (EUR 117 miljoen) in het tweede kwartaal 2003. In het tweede kwartaal van 2004 is een bedrag van USD 87 miljoen (EUR 82 miljoen) toegevoegd aan de voorziening voor kredietrisico's ten opzichte van USD 144 miljoen (EUR 126 miljoen) in het tweede kwartaal van 2003.
 • De nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis is, vergeleken met het eerste kwartaal 2004, met 18% gestegen tot USD 287 miljoen (een toename van 22% tot EUR 238 miljoen) in Amerika, met 24% gedaald tot EUR 51 miljoen in Nederland, met 11% gedaald tot GBP 157 miljoen (9% lager tot EUR 235 miljoen) in het Verenigd Koninkrijk en in Overige landen met 36% gedaald tot EUR 43 miljoen, voornamelijk door een lagere productie in Taiwan. De nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis is, vergeleken met het tweede kwartaal 2003, met 3% gedaald tot USD 287 miljoen (een afname van 8% tot EUR 238 miljoen) in Amerika, met 32% gedaald tot EUR 51 miljoen in Nederland, gedaald met 2% tot GBP 157 miljoen (2% hoger tot EUR 235 miljoen) in het Verenigd Koninkrijk en met 38% gedaald tot EUR 43 miljoen in Overige landen, voornamelijk door een lagere productie en negatieve wisselkoersinvloeden in Taiwan.
 • De nieuwe variabele annuity-stortingen in Amerika daalden met 7% tot USD 1.304 miljoen (9% daling tot EUR 1.087 miljoen) in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2004 daalden de variabele annuity-stortingen met 18%, hoofdzakelijk vanwege sterke collectieve verkopen in het eerste kwartaal van het jaar.
  De nieuwe vaste annuity-stortingen in Amerika daalden met 50% in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar als gevolg van de vorig jaar doorgevoerde verlaging van de rentevergoedingen aan klanten en aanpassingen van de provisiestructuren. Echter, de nieuwe productie van USD 826 miljoen (EUR 686 miljoen) was redelijk stabiel in vergelijking met de voorgaande twee kwartalen.
 • Op operationele basis rapporteerde TFC een winst vóór belastingen van EUR 22 miljoen (USD 26 miljoen) in het tweede kwartaal van 2004. Na intrestlasten bedroeg TFC's winst vóór belastingen EUR 4 miljoen (USD 5 miljoen), terwijl EUR 2 miljoen (USD 3 miljoen) aan de nettowinst werd bijgedragen. In het tweede kwartaal van 2003 droeg TFC EUR 96 miljoen (USD 109 miljoen) bij aan de nettowinst. Het nettoresultaat dat in het tweede kwartaal wordt gerapporteerd is positief in vergelijking met het verlies van EUR 16 miljoen in het eerste kwartaal van dit jaar. Het merendeel van TFC's activiteiten is eind 2003 en begin 2004 verkocht. De resterende activiteiten van TFC, die voornamelijk bestaan uit leasing van opleggers in Europa en van zeecontainers, zijn per 1 januari 2004 geconsolideerd.