Aegon rapporteert voorlopige vergelijkende cijfers 2004 op basis van IFRS

 • Eigen vermogen bedraagt op 31 december 2004 EUR 14,9 miljard vergeleken met EUR 14,4 miljard op basis van Nederlandse waarderingsgrondslagen (DAP)
 • Nettowinst bedraagt EUR 2.259 miljoen (EUR 1,38 per aandeel) vergeleken met EUR 1.663 miljoen (EUR 1,05 per aandeel) op basis van DAP
 • Operationeel resultaat vóór belasting bedraagt EUR 1.813 miljoen

Vandaag publiceert Aegon voorlopige vergelijkende cijfers over 2004 op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze cijfers en de verklaring van de belangrijkste gevolgen worden als aanvullende informatie aan de financiële wereld verschaft om behulpzaam te zijn bij de vergelijking van de resultaten van Aegon over 2004 op basis van DAP met de resultaten op basis van IFRS. Deze informatie dient niet te worden opgevat als vervanging van de officiële jaarrekening over 2004, die is opgesteld op basis van DAP. Vanaf 1 januari 2005 moeten alle beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie – waaronder Aegon – hun jaarrekening opstellen overeenkomstig IFRS. De jaarrekening over 2005 met de bijbehorende toelichting zal de eerste jaarrekening van Aegon zijn die geheel op basis van IFRS is opgesteld. De kwartaalcijfers zullen in 2005 uitsluitend op basis van IFRS worden gepubliceerd. Aegon zal de resultaten over het eerste kwartaal 2005 op 11 mei 2005 publiceren. 

“Aegon is een groot voorstander van de overgang naar een uniform raamwerk voor financiële verslaggeving dat de vergelijking tussen ondernemingen mogelijk kan maken. We zullen blijven bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de verslaggevingsstandaarden, in het bijzonder de standaarden die in de tweede fase voor verzekeraars worden uitgewerkt. Gedurende de eerste fase van de invoering van IFRS zal de volatiliteit van de gerapporteerde winst en het eigen vermogen toenemen. Deze volatiliteit weerspiegelt in het bijzonder het verschil tussen enerzijds de wijze waarop bepaalde beleggingen worden gewaardeerd en anderzijds de gerelateerde verzekeringsverplichtingen worden vastgesteld. In combinatie met de nettowinst zijn het operationele resultaat en de embedded value belangrijke maatstaven om de onderliggende bedrijfsprestaties te meten. Hoewel de manier waarop Aegon extern rapporteert verandert door de invoering van een nieuwe methode van verslaggeving, is het van groot belang dat we ons realiseren dat de fundamentele economische principes van Aegon niet veranderen”, zei Jos Streppel, CFO en lid van de raad van bestuur van Aegon N.V.

Uitgangspunt bij het opstellen van de vergelijkende cijfers is de openingsbalans van 1 januari 2004. Het verschil in de wijze waarop activa en passiva enerzijds worden gewaardeerd onder DAP en anderzijds onder IFRS, is weergegeven als een aanpassing van het eigen vermogen in de openingsbalans.

Er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden ten aanzien van de voorlopige cijfers over 2004 op basis van IFRS. De informatie is opgesteld op basis van verslaggevingsregels conform IFRS die op 31 maart 2004 van kracht waren (deze worden aangeduid als het ‘stable platform’). Deze verslaggevingsregels en de op grond daarvan vandaag gepubliceerde informatie kunnen nog wijzigen als gevolg van veranderingen die tot 31 december 2005 kunnen worden aangebracht in IFRS. Bovendien kan voortgaande beoordeling en analyse van bepaalde onderdelen, waaronder de consolidatie van speciale beleggingsvennootschappen, er nog toe leiden dat er wijzigingen moeten worden aangebracht.

 

Kerncijfers

         

bedragen in miljoenen EUR, behalve cijfers per aandeel

     
   

IFRS

 

DAP

 
   

2004

 

2004

 
           

Operationeel resultaat voor belasting

 

1.813

 

n.a.

 
           

Winst voor belasting

 

2.773

 

2.165

 
           

Nettowinst

 

2.259

 

1.663

 

- per aandeel

 

1,38

 

1,05

 
           

Eigen vermogen 31 december 2004

 

14.938

 

14.413

 

- per aandeel

 

8,41

 

8,06

 
           

Eigen vermogen 1 januari 2004

 

13.330

 

13.947

 

- per aandeel

 

7,56

 

7,96

 
           


Het effect van IFRS op het eigen vermogen

Het eigen vermogen op 31 december 2004 op basis van IFRS bedroeg EUR 14,9 miljard vergeleken met EUR 14,4 miljard op basis van DAP. De belangrijkste verschillen zijn het gevolg van een combinatie van:

 • Beleggingen: op basis van DAP werden obligaties gewaardeerd tegen amortisatiewaarde. Gerealiseerde winsten en verliezen op obligaties werden als overlopende post verantwoord en gedurende een bepaalde periode ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. Op basis van IFRS worden de meeste obligaties opgenomen tegen marktwaarde, terwijl het als overlopende post verantwoorden van gerealiseerde winsten en verliezen op deze beleggingen niet is toegestaan. De per saldo op de balans verantwoorde gerealiseerde winsten onder DAP zijn aan het eigen vermogen toegevoegd. Onder IFRS worden gerealiseerde winsten en verliezen op deze beleggingen verantwoord in de winst- en verliesrekening op het moment dat zij worden gerealiseerd. Ongerealiseerde winsten en verliezen op obligaties die onder IFRS zijn geclassificeerd als available for sale worden verwerkt in het eigen vermogen. Het opnemen van de overlopende winsten op obligaties en van de ongerealiseerde winsten op obligaties had een positieve invloed op het eigen vermogen op basis van IFRS.
 • Overlopende acquisitiekosten, Value of Business Acquired, en waardering verzekeringsverplichtingen: het positieve effect van de ongerealiseerde winsten uit obligaties op het eigen vermogen is gedeeltelijk tenietgedaan door de toepassing van shadow accounting. Deze verslaggevingsmethode corrigeert de technische voorzieningen en de daaraan gerelateerde activa, zoals overlopende acquisitiekosten (DPAC) en Value of Business Acquired (VOBA), alsof de ongerealiseerde waardeveranderingen daadwerkelijk waren gerealiseerd. Voor bepaalde producten wordt de afschrijving van DPAC en VOBA gebaseerd op de geschatte brutowinst zoals die naar verwachting gedurende de looptijd van de polissen zal worden gerealiseerd. Met de terugboeking van de aanwezige overlopende resultaten uit obligaties zal de toekomstige verwachte winstontwikkeling veranderen. Dit heeft samen met de toepassing van shadow accounting geleid tot extra DPAC en VOBA afschrijvingen en een lager eigen vermogen op basis van IFRS.
 • Pensioenregelingen op basis van salaris-dienstjaren: voor pensioenregelingen op basis van salaris-dienstjaren van eigen medewerkers wordt volgens IFRS het verschil tussen de actuele waarde van de pensioenverplichting en de marktwaarde van de activa verantwoord. Dit had een negatief effect op het eigen vermogen op basis van IFRS.
 • Fiscale verschillen: vooral de overgang van contante waarde (DAP) naar nominale waarde (IFRS) bij de waardering van fiscale verschillen, resulteert in een daling van het eigen vermogen op basis van IFRS.

In tegenstelling tot de Nederlandse waarderingsgrondslagen worden perpetual capital securities op basis van IFRS geclassificeerd als eigen vermogen. Deze securities zijn opgenomen in het groepsvermogen en maken geen deel uit van het eigen vermogen dat aan aandeelhouders kan worden toegerekend.


Het effect van IFRS op de resultaten van 2004

Reconciliatie geconsolideerde resultaten -
van DAP naar IFRS
 

bedragen in EUR miljoenen

 

   

Nettowinst op basis van DAP over 2004

1.663

   

Beleggingsopbrengsten

-443)

DPAC, VOBA en verzekeringsverplichtingen

-307)

Finacieringslasten en gerelateerde kosten

128

Per saldo winst op beleggingen en duurzame waardevermindering

855

Eenmalige baten

138

Overige

225

Totaal aanpassingen

596

   
   

Nettowinst op basis van IFRS over 2004

2.259


De nettowinst op basis van IFRS bedroeg EUR 2.259 miljoen vergeleken met 1.663 miljoen op basis van DAP. De belangrijkste verschillen zijn het gevolg van een combinatie van:

 • Beleggingsopbrengsten en winsten op beleggingen: op basis van DAP werden alleen gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed verantwoord op het moment dat ze zijn gerealiseerd, terwijl winsten en verliezen op obligaties als overlopende posten werden verantwoord en gedurende de gemiddelde resterende looptijd als beleggingsopbrengsten verwerkt in het resultaat. Op basis van IFRS worden alle gerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen verantwoord op het moment dat ze worden gerealiseerd. Het in het resultaat opnemen van alle gerealiseerde winsten en de terugboeking van de aanwezige overlopende resultaten uit obligaties leidde per saldo tot een toename van de winst op basis van IFRS. 
 • Overlopende acquisitiekosten, Value of Business Acquired en waardering verzekeringsverplichtingen: voor bepaalde producten is de afschrijving van DPAC gebaseerd op de geschatte brutowinst die naar verwachting gedurende de looptijd van de polis zal worden gerealiseerd. Het direct opnemen van alle gerealiseerde winsten en het niet langer verwerken van overlopende resultaten uit obligaties heeft tot veranderingen geleid in de schattingen van de toekomstige winstontwikkeling en heeft geresulteerd in extra DPAC en VOBA afschrijvingen. Dit heeft geresulteerd in een daling van de winst op basis van IFRS.
 • Financieringslasten en gerelateerde kosten: perpetual capital securities worden op basis van IFRS geclassificeerd als eigen vermogen in plaats van schuld. Als gevolg daarvan worden de coupon en de transactiekosten hiervan in mindering op het eigen vermogen gebracht in plaats van deze als een last te verwerken in de winst- en verliesrekening op basis van DAP. Dit heeft geresulteerd in een toename van de winst op basis van IFRS.
 • Eenmalige baten: de winst op de verkoop van de TFC activiteiten in 2004, die op basis van DAP ten gunste van het eigen vermogen werd gebracht, is op basis van IFRS opgenomen in de winst- en verliesrekening 2004 en heeft geleid tot een toename van de winst.

Het management is van mening dat het operationele resultaat vóór belasting zinvolle en belangrijke informatie verschaft aan analisten en beleggers als indicator van Aegon’s financiële prestaties. Het operationele resultaat vóór belasting is exclusief de invloed van per saldo winsten en verliezen op beleggingen, lasten uit waardevermindering en eenmalige kosten en baten. Het operationele resultaat vóór belastingen bedroeg EUR 1.813 miljoen.

De bijlage bij dit persbericht, 'Aegon 2004 comparative IFRS figures' (zie related documents), verschaft uitgebreide vergelijkende IFRS cijfers, inclusief een uitleg van de belangrijkste verschillen die bestaan tussen IFRS en DAP. Het document bevat een overzicht van de belangrijkste IFRS verslaggevingsregels zoals die door Aegon worden toegepast, een reconciliatie van de geconsolideerde nettowinst van DAP naar IFRS, alsmede de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2004 op basis van IFRS. Ook worden cijfers per productlijn gerapporteerd. Verder wordt een reconciliatie gegeven van DAP naar IFRS voor het eigen vermogen op 1 januari 2004 en op 31 december 2004. De geconsolideerde balans op basis van IFRS wordt tezamen met een verloopstaat van het eigen vermogen gerapporteerd voor zowel 1 januari 2004 als voor 31 december 2004. Ten slotte bevat het document bijlagen met relevante informatie per productlijn en reconciliaties van nettowinst per landenunit en per kwartaal. Wij zijn van mening dat deze informatie beleggers, analisten en het publiek in het algemeen kan helpen om Aegon’s nieuwe wijze van verslaggeving beter te begrijpen.

 

Dit persbericht bevat financiële resultaten die niet op GAAP zijn gebaseerd: operationeel resultaat vóór belasting. De reconciliatie van deze resultaten naar het best vergelijkbare GAAP-resultaat is weergegeven in de bijlage, bij dit persbericht "Aegon 2004 comparative IFRS figures" welke bijlage is opgesteld conform Regulation G. Aegon is van mening dat de resultaten die niet gebaseerd zijn op GAAP, zoals in dit bericht weergegeven, tezamen met de op GAAP gebaseerde resultaten, de financiële wereld zinvol inzicht verleent om Aegon's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.