Aegon kondigt voor EUR 1 miljard inkoop eigen aandelen aan

Aegon zal beginnen met de inkoop van eigen gewone aandelen als onderdeel van zijn kapitaalmanagement.

  • Aegon is van plan tussen nu en eind 2007 voor EUR 1 miljard aan eigen gewone aandelen in te kopen
  • Door middel van een overeenkomst die vandaag is getekend, zullen eigen aandelen ter waarde van EUR 500 miljoen worden ingekocht
  • Aegon is van plan om vóór eind 2007 voor nog eens EUR 500 miljoen aan eigen aandelen in te kopen
  • Inkoop eigen aandelen vormt een integraal onderdeel van Aegon's kapitaalmanagement
  • Aegon verwacht op middellange termijn efficiënter gebruik te kunnen maken van zijn kapitaal, doordat een verschuiving optreedt naar minder kapitaalintensieve producten en door de toepassing van Aegon's interne Market Consistent Framework
  • De inkoop van eigen aandelen heeft geen gevolgen voor Aegon's investeringsplannen, inclusief mogelijke acquisities
  • Interimdividend voor 2007 met 25% verhoogd tot EUR 0,30 per gewoon aandeel

Aegon zal beginnen met de inkoop van eigen gewone aandelen als onderdeel van zijn kapitaalmanagement. Er is een inkoopprogramma van in totaal EUR 1 miljard goedgekeurd voor 2007. Vandaag heeft Aegon een overeenkomst gesloten met een derde partij, waarbij Aegon zich heeft verplicht voor EUR 500 miljoen aan aandelen te kopen vóór 14 december 2007. Aegon is van plan nog een of meer transacties te doen om vóór het eind van dit jaar de inkoop van eigen aandelen voor in totaal EUR 1 miljard te voltooien. Tijdens de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal Aegon de aandeelhouders toestemming vragen om de aandelen die onder dit programma worden ingekocht, te mogen intrekken. 

Gebaseerd op de waarde van het totale programma van EUR 1 miljard, zal het aantal gewone aandelen dat in het kader van dit programma wordt ingekocht ongeveer 74 miljoen bedragen, uitgaande van de slotkoers van 8 augustus 2007. Dit komt overeen met 4,5% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen van Aegon en 3,4% van het totale geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van Aegon. In het kader van de vandaag getekende overeenkomst zal Aegon aandelen inkopen met een korting op het gemiddelde van de volume gewogen gemiddelde prijs. Aegon zal wekelijks de details publiceren van alle transacties die in het kader van dit programma worden gedaan. 

De afgelopen jaren heeft Aegon een aanmerkelijke groei in zijn waarde nieuwe productie bereikt. Tegelijkertijd hebben de bestaande activiteiten een gezonde kapitaalstroom gegenereerd, met name doordat de mondiale financiële markten zich gunstig ontwikkelden en de mogelijkheden voor omvangrijke acquisities beperkt waren. Het inkoopprogramma van Aegon zal de autonome groei van de groep niet beïnvloeden en zal de mogelijkheden om in de toekomst aanvullende acquisities te doen niet beperken. 

Door een aantal ontwikkelingen kan Aegon op middellange termijn zijn kapitaal meer pro-actief en efficiënt beheren. De recente sterke financiële prestatie van Aegon valt samen met een verschuiving naar minder kapitaalintensieve producten, met name bij de activiteiten van de groep in Noord-Amerika. Tegelijkertijd laat de markt voor securitisatie van levensverzekeringsportefeuilles een gunstiger prijsniveau zien, waardoor securitisatie in potentie een effectiever instrument wordt voor kapitaalmanagement. Aegon is van mening dat het bedrijf op middellange termijn kapitaalefficiënter wordt door het toenemend gebruik van hedging om marktrisico's af te dekken en door toepassing van Aegon's interne Market Consistent Framework. 

Aegon heeft vandaag tevens een verhoging aangekondigd van het interimdividend voor 2007 tot EUR 0,30 per gewoon aandeel. In lijn met zijn dividendbeleid, streeft Aegon er naar de dividenduitkeringen aan aandeelhouders de komende jaren verder te verhogen, afhankelijk van aanhoudend sterke kasstromen en een solide kapitaalpositie. 

Inkoop van eigen aandelen zal een integraal onderdeel vormen van Aegon's kapitaalmanagement. Aegon verwacht dat de introductie van dit aanvullende instrument in de toekomst zal een positief effect hebben op het netto (onderliggende) operationeel resultaat per aandeel.