Aegon wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland

"Deze wijziging in de waarderingsgrondslagen verbetert het inzicht in onze financiële resultaten."

Met ingang van het tweede kwartaal 2007 zal Aegon de waarderingsgrondslagen wijzigen van de garanties op bepaalde producten in Nederland. Door deze wijziging zal de financiële verslaglegging van Aegon een beter inzicht geven in de economische relatie tussen activa en passiva.

Jos Streppel, CFO van Aegon, zegt: "Deze wijziging in de waarderingsgrondslagen verbetert het inzicht in onze financiële resultaten. Beleggers, analisten en andere geïnteresseerden kunnen ons dan beter beoordelen op onze economische prestaties. De wijziging is bovendien een goede stap op weg naar marktwaardering zoals we die zien bij de ontwikkeling van zowel IFRS II als Solvency II."


Wijziging waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland en wijziging in presentatie

Bepaalde verzekeringsproducten die door Aegon Nederland op de markt worden gebracht hebben een minimum rentegarantie. Tot deze producten behoren onder meer collectieve pensioencontracten en traditionele levenproducten. In de tweede helft van 2006 is Aegon Nederland gestart met een programma om de renterisico's die met deze garanties samenhangen, af te dekken. Eind 2006 was dit programma volledig ingevoerd. 

Derivaten die worden gebruikt om deze renterisico's af te dekken worden tegen marktwaarde gewaardeerd. Wijzigingen in deze marktwaarde worden elk kwartaal verantwoord in de winst- en verliesrekening. Met ingang van het tweede kwartaal van 2007 zal Aegon Nederland de garanties van bovengenoemde collectieve pensioencontracten en traditionele levenproducten eveneens tegen marktwaarde verantwoorden. Wijzigingen in de marktwaarde van deze garanties worden tevens per kwartaal verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Door de waardering op marktwaarde toe te passen op zowel de garanties als de daaraan gerelateerde derivaten, geven de resultaten van Aegon een beter inzicht in de prestaties van Aegon Nederland.

De wijziging in de waarderingsgrondslagen is alleen van toepassing op Aegon Nederland en zal geen invloed hebben op de andere landenunits. Aegon heeft tot deze wijziging besloten nadat De Nederlandsche Bank met nieuwe richtlijnen was gekomen voor de waardering van garanties.

De gecontroleerde en officieel gerapporteerde resultaten over 2005 en 2006 blijven dezelfde. Voor vergelijkingsdoeleinden geeft Aegon de kwartaalresultaten voor 2005 en 2006 alsof de nieuwe waarderingsgrondslagen toen al van kracht waren. De verschillen tussen de resultaten zoals ze officieel zijn gerapporteerd en de voor vergelijkingsdoeleinden aangepaste cijfers zijn met name het gevolg van schommelingen in de rentestand in de afgelopen twee jaar. Nu het programma om de risico's af te dekken sinds begin 2007 operationeel is, verwacht Aegon dat het verschil tussen veranderingen in de marktwaarde van garanties enerzijds en veranderingen in de marktwaarde van de daaraan gerelateerde derivaten anderzijds, in de toekomst aanzienlijk kleiner zal worden. Resterende verschillen zullen worden verantwoord als beleggingswinst of -verlies.

Het negatieve effect van de wijziging in de waarderingsgrondslagen op het eigen vermogen van Aegon per 1 januari 2007 bedraagt EUR 532 miljoen. De nettowinst in het eerste kwartaal van dit jaar laat een toename van EUR 222 miljoen zien vergeleken met de eerder gepubliceerde cijfers.

Daarnaast, eveneens voor vergelijkingsdoeleinden, geeft Aegon voor 2005 en 2006 een pro forma operationeel resultaat per kwartaal. Deze pro forma cijfers veronderstellen dat de waardeveranderingen van hedges en garanties geen effect hadden op het operationeel resultaat in 2005 en 2006. Deze pro forma cijfers laten het effect van elke verandering in de marktwaarde van garanties buiten beschouwing, zoals ook het geval zou zijn geweest als het hedge-programma van  Aegon Nederland in die twee jaar van kracht zou zijn geweest. 

Met ingang van het tweede kwartaal van 2007 zal Aegon zijn aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen verantwoorden in het operationeel resultaat. Voordien werd het aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen separaat van het operationeel resultaat verantwoord.

Tabel 1 geeft een reconciliatie van het operationeel resultaat zoals dat voorheen werd gerapporteerd naar het pro forma netto operationeel resultaat. De pro forma cijfers over 2005 en 2006 geven aanvullende informatie om de prestaties in 2007 zinvol te kunnen vergelijken met voorgaande perioden.

In tabel 2 wordt een reconciliatie gegeven tussen aangepast operationeel resultaat voor belastingen en aangepaste nettowinst.

 


Verschuiving in beleggingsportefeuille van invloed op niet-operationeel resultaat

Naast de wijziging in de waarderingsgrondslagen, heeft Aegon Nederland aan het einde van het tweede kwartaal 2007 een derivatenprogramma dat het had ingevoerd om de looptijd van de beleggingsportefeuille te verlengen, vervangen door langlopende obligaties. De looptijd van de portefeuille is niet gewijzigd als gevolg van deze transacties. Elke niet gerealiseerde verandering in de waarde van deze obligaties zal worden verantwoord in het eigen vermogen, in lijn met de bestaande waarderingsgrondslagen van Aegon en niet als onderdeel van het niet-operationeel resultaat, zoals het geval was met de derivaten. Als gevolg daarvan zal een wijziging in de marktwaarde van deze derivaten in het tweede kwartaal van 2007 voor het laatst zijn terug te zien in het niet-operationeel resultaat. 


Aanvullende informatie - onderliggend operationeel resultaat

Aegon geeft bovendien aanvullende informatie over het verwachte lange termijn rendement van bepaalde beleggingscategorieën in Nederland en Amerika, alsmede van bepaalde producten van Aegon USA en Aegon Canada die een garantie hebben die tegen marktwaarde wordt gewaardeerd. Deze aanvullende informatie is terug te vinden in tabel 6 (zie appendix) als 'onderliggend operationeel resultaat'.  

Zie 'related documents'voor de Engelstalige appendix met de tabellen.