Opnieuw sterk operationeel resultaat Aegon; inkoop eigen aandelen van EUR 1 miljard aangekondigd

  

TOENAME RESULTAAT DOOR GROEI ACTIVITEITEN EN DOOR BELEGGINGSRESULTAAT

  • Netto operationeel resultaat op pro forma basis 22% gestegen tot EUR 570 miljoen*
  • Netto onderliggend operationeel resultaat op pro forma basis 9% gestegen tot EUR 532 miljoen*

NETTOWINST 24% GEDAALD TOT EUR 655 MILJOEN:

  • Daling vooral in Nederland door vrijval van garantievoorziening in tweede kwartaal 2006 en door daling marktwaarde derivaten in tweede kwartaal 2007
  • Door recente wijziging in Nederlandse afdekkings- en beleggingsbeleid zal de invloed van derivaten op de nettowinst in de toekomst naar verwachting worden beperkt 

STERKE STIJGING VERKOOP LEVENSVERZEKERINGEN EN TOTALE STORTINGEN

AANHOUDEND WINSTGEVENDE GROEI VAN WAARDE NIEUWE PRODUCTIE

Aegon VERBETERT RENDEMENT VOOR AANDEELHOUDERS**:

  • Plan om voor EUR 1 miljard aan gewone aandelen in te kopen vóór eind 2007
  • Interimdividend met 25% verhoogd tot EUR 0,30 per aandeel 

Bekijk hier de tabel kerncijfers 2e kwartaal 2007 en de voetnoten.

* De cijfers over 2007 zijn vergeleken met de pro forma cijfers over 2006. Deze cijfers zijn na wijziging in de waarderingsgrondslagen en na wijziging van de definitie operationeel resultaat om ons aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen op te nemen en exclusief het effect van veranderingen in de marktwaarde van garanties, zoals het geval zou zijn geweest als Aegon Nederland het afdekkingsprogramma volledig had ingevoerd in 2006. De nettowinst wordt echter alleen beïnvloed door de wijziging in de waarderingsgrondslagen. Zie ook tabel Financial Overview op pagina 3 van het Engelstalige persbericht (zie 'related documents') en het persbericht dat Aegon heeft uitgegeven op 24 juli 2007 (zie 'related documents').

 ** Vandaag wordt hierover een apart persbericht uitgegeven.


COMMENTAAR VAN DE VOORZITTER
"De stijgingen die we vandaag rapporteren voor het netto operationeel resultaat, de verkoop van levensverzekeringen en de waarde nieuwe productie, alsmede de aanhoudende verbetering van ons interne rendement, tonen aan dat Aegon goed heeft gepresteerd gedurende het tweede kwartaal.

De stijging met 22% van het netto operationeel resultaat die zich in dit kwartaal voordeed, weerspiegelt een groei in al onze regio's en voor de meeste activiteiten. De groei werd gedeeltelijk tenietgedaan door een zwakkere dollar. Het sterke resultaat dat werd behaald met Aegon's beleggingsportefeuille en de autonome groei van ons bedrijf hebben bijgedragen aan de stijging van onze resultaten.

De waarde nieuwe productie voor de groep steeg dit kwartaal met 28%. Alle regio's hebben aan de stijging bijgedragen.

Door een recordkwartaal in het Verenigd Koninkrijk, aanhoudend sterke verkopen in Polen en door de samenwerkingsverbanden met Spaanse banken, heeft de groep als geheel in het tweede kwartaal een groei in de verkoop gerealiseerd van 9%. In Taiwan ontwikkelde de verkoop van unit-linked producten zich sterk, waarmee de succesvolle wijziging in het productaanbod, met minder nadruk op de meer traditionele levensverzekeringsproducten, is voortgezet.

We zijn blij met de groei in de verkoop van variable annuity producten in Amerika van 12% gedurende het kwartaal, met in mei de hoogste verkoop sinds 2003. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen steeg in het tweede kwartaal met 11%, vooral door sterke verkopen via ons agentenkanaal. Daarmee werd de trend voortgezet die voor het eerst zichtbaar was in het vierde kwartaal van 2006.

Met name door hogere pensioenverkopen, heeft de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Nederland een stijging van 6% te zien gegeven. Eind vorige maand hebben we een wijziging in de waarderingsgrondslagen aangekondigd met betrekking tot de waardering van garanties in bepaalde producten in Nederland om een beter inzicht te geven in de economische relaties tussen activa en passiva.

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen van Aegon UK is 9% gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, uitmondend in een nieuw recordkwartaal voor het Britse bedrijf. De stijging is een weerspiegeling van een sterke groei van de meeste activiteiten, waaronder aanhoudende groei in de pensioenverkopen na A-day.

Gegeven de aanhoudende zorg over beleggingen die zogenoemde subprime mortgages in Amerika als onderpand hebben, is het van belang te benadrukken dat onze portefeuille zo is samengesteld dat deze bestand is tegen zwaar weer op de kredietmarkten. Het merendeel van onze beleggingen in het subprime segment heeft hypotheken met een vaste rente als onderpand en kent een AAA-rating. Van geen van de beleggingen van Aegon in dit segment is de rating recent verlaagd.  We hebben geen significante beleggingen in de zogenoemde subprime Collateralized Debt Obligations (CDOs). Aegon zal de ontwikkelingen op deze markt nauwlettend blijven volgen, maar verwacht geen materiële afschrijvingen op deze  beleggingen.

We hebben tevens het rendement voor aandeelhouders verhoogd met een aandeleninkoopprogramma ter grootte van EUR 1 miljard en een gelijktijdige verhoging van het interimdividend. Het feit dat we kapitaal teruggeven aan onze aandeelhouders heeft geen invloed op onze mogelijkheden om te investeren in groei van onze activiteiten of om aanvullende acquisities te doen.

Samenvattend, onze bedrijven in Amerika, Europa en Azië hebben verdere vooruitgang geboekt in ons vorig jaar bekendgemaakte streven om de waarde nieuwe productie in 2010 te hebben verdubbeld. De stijgingen in de resultaten, verkoop en winstgevendheid bewijzen dat Aegon sterk blijft presteren."