Solide groei van embedded value en waarde nieuwe productie in 2006

Jos Streppel, lid van de Raad van Bestuur en CFO van Aegon N.V. zei: "Hoewel Aegon operationeel gezien goed heeft gepresteerd, is de stijging van de embedded value afgeremd door de invloed van de afzwakkende Amerikaanse dollar."

  • TOTALE EMBEDDED VALUE MET 8% GESTEGEN EN MET 13% TEGEN CONSTANTE WISSELKOERSEN 
  • TOTALE EMBEDDED VALUE PER GEWOON AANDEEL MET 7% GESTEGEN TOT EUR 13,29
  • WAARDE NIEUWE PRODUCTIE 41% GESTEGEN TOT EUR 775 MILJOEN  
  • Aegon'S OPKOMENDE MARKTEN NEMEN IN 2006 20% VAN DE WAARDE NIEUWE PRODUCTIE VOOR HUN REKENING
     

De informatie over embedded value (EV) en waarde nieuwe productie die vandaag door Aegon N.V. is gepubliceerd, laten zien dat de bestaande portefeuille zich goed ontwikkelt en dat Aegon met succes nadruk blijft leggen op winstgevende groei. De toename van de waarde nieuwe productie is het gevolg van een sterke groei in zowel de gevestigde als in de opkomende markten van Aegon. De embedded value weerspiegelt de groei die zich in de meeste landen heeft voorgedaan, maar die gedeeltelijk teniet werd gedaan door valuta-effecten. 

Jos Streppel, lid van de Raad van Bestuur en CFO van Aegon N.V. zei: "Hoewel Aegon operationeel gezien goed heeft gepresteerd, is de stijging van de embedded value afgeremd door de invloed van de afzwakkende Amerikaanse dollar. De operationele marge embedded value, die wordt berekend tegen constante wisselkoersen, nam toe tot 11,2% vergeleken met 7,8% in het voorgaande jaar. Het interne rendement op nieuwe productie bedroeg 14,5%, ruim boven onze interne rendementvoet van 11%, wat duidelijk maakt dat we zeer gedisciplineerd zijn in het schrijven van winstgevende productie."

Eind 2006 bedroeg de totale embedded value van Aegon N.V. EUR 22,6 miljard, een toename van 8% vergeleken met 2005. Het zwakker worden van de Amerikaanse dollar had een negatieve invloed op de totale embedded value. Tegen constante wisselkoersen zou de stijging van de totale embedded value 13% zijn geweest. Gecorrigeerd voor de waarde van de preferente aandelen Aegon bedroeg de waarde van de totale embedded value per gewoon aandeel EUR 13,29, een stijging van 7%.

De embedded value levenbedrijf (EVLI) bleef met EUR 27,5 miljard vrijwel onveranderd. De embedded value levenbedrijf heeft geprofiteerd van de goede ontwikkeling van de bestaande portefeuille met EUR 2,2 miljard, van het hoger dan verwachte rendement op beleggingen van EUR 0,6 miljard, tenietgedaan door een negatief wisselkoerseffect van EUR 1,7 miljard. Per saldo hebben kapitaalmutaties de embedded value levenbedrijf met nog eens EUR 2,2 miljard verminderd. De economische veronderstellingen waren relatief stabiel, met uitzondering van Taiwan, waar het verlagen van de economische veronderstellingen per saldo tot een vermindering leidde. De embedded value levenbedrijf is mede positief beïnvloed door het feit dat de beleggingsfondsen in Amerika nu worden meegerekend.

De operationele marge embedded value, gedefinieerd als het operationeel resultaat embedded value (waarde nieuwe productie plus ontwikkeling van de bestaande portefeuille) gedeeld door de embedded value levenbedrijf aan het begin van het jaar,  wordt berekend tegen constante wisselkoersen. De operationele marge embedded value steeg tot 11,2% in 2006 vergeleken met 7,8% in het voorgaande jaar, vooral als gevolg van een verbetering in Nederland.

De totale marge embedded value, die de totale verandering in de embedded value levenbedrijf weergeeft exclusief kapitaalmutaties, daalde van 25% in 2005 tot 7,4% in 2006. De daling weerspiegelt in het bijzonder de invloed van valutakoersschommelingen.

De waarde nieuwe productie, die de contante waarde van de verwachte uitkeerbare winst uit de in 2006 afgesloten contracten weergeeft, bedroeg EUR 775 miljoen, een stijging van 41% ten opzichte van de over 2005 gerapporteerde EUR 550 miljoen. Een belangrijke bijdrage aan deze groei werd geleverd door Amerika, dat een goede ontwikkeling liet zien bij vrijwel alle activiteiten, en door het Verenigd Koninkrijk, dat profiteerde van een zeer sterke verkoopgroei en van een wijziging in de productmix, die nu meer producten met een hogere marge omvat. Het intern rendement op nieuwe productie steeg van 12,4% in 2005 tot 14,5% in 2006, waarmee de rendementseis ruim werd overschreden.

De embedded value van Aegon in 2006 is beoordeeld door Tillinghast. Op basis van deze beoordeling is Tillinghast van mening dat de toegepaste methodologie en de gebruikte veronderstellingen in overeenstemming zijn met de Europese Embedded Value Principes en dat de uitkomsten vanuit de relevante invalshoeken zijn bepaald in overeenstemming met de methodologie en veronderstellingen zoals die in Aegon's embedded value rapport zijn beschreven. Bij het afgeven van dit oordeel is Tillinghast uitgegaan van de waarden die door Aegon zijn toegekend aan de 'overige activiteiten' (voor meer informatie over de beoordeling, verwijzen wij naar hoofdstuk 6 van het embedded value rapport).

De tabellen in dit persbericht geven een samenvatting van de belangrijkste cijfers met betrekking tot de embedded value en de waarde nieuwe productie in 2006. Deze moeten worden gelezen samen met de gedetailleerde informatie over embedded value levenbedrijf en de totale embedded value in het rapport dat beschikbaar is op Aegon.com (zie related documents). Dit rapport is alleen in de Engelse taal gepubliceerd.