Sterke winstgevende groei van Aegon’s nieuwe productie zet door

"De onderliggende ontwikkeling van Aegon's activiteiten blijft sterk, zoals blijkt uit de sterke toename van de waarde nieuwe productie en de aanhoudende verbetering van het interne rendement gedurende het eerste kwartaal van 2007."

WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN

 • Groei waarde nieuwe productie heeft brede basis; Aegon UK leidt met een stijging van 77%* van de waarde nieuwe productie
 • Aegon's interne rendement gestegen tot 17,9% vergeleken met 14,7% in het eerste kwartaal van 2006
 • Het interne rendement van Aegon Nederland voldoet aan het intern vereiste niveau 

VERKOOP VAN LEVENSVERZEKERINGEN1 MET 20% GESTEGEN; TOTAAL VAN STORTINGEN MET 21% GESTEGEN

 • Groei vooral gedragen door recordverkopen in het Verenigd Koninkrijk en Polen
 • Verkoop levensverzekeringen in Amerika met 15% gestegen* als gevolg van hogere verkopen aan instituten
 • Totaal van stortingen in Amerika met 39% gestegen* 

NETTOWINST IN EERSTE KWARTAAL 2007 EUR 485 MILJOEN

 • Sterke onderliggende ontwikkeling van resultaat tenietgedaan door vrijval van voorzieningen voor garanties in Nederland in 2006 en lagere resultaten op activa die tegen marktwaarde zijn gewaardeerd 

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN EUR 614 MILJOEN

 • Operationeel resultaat lager doordat resultaat in 2006 positief is beïnvloed door een vrijval van EUR 205 miljoen van de voorzieningen voor garanties voor beleggingsproducten in Nederland
 • Operationeel resultaat vóór belastingen in Amerika iets lager door lagere resultaten op activa die tegen marktwaarde zijn gewaardeerd
 • Verenigd Koninkrijk en Overige landen realiseren een hoger operationeel resultaat vóór belastingen  

NIET-OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN EUR 22 MILJOEN

 • Beleggingswinsten in Amerika en Nederland grotendeels tenietgedaan door een daling van EUR 258 miljoen van de marktwaarde van derivaten die worden gebruikt voor hedging in Nederland

* In lokale valuta's
1 De verkoop van levensverzekeringen verwijst naar gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen en is gedefinieerd als nieuwe periodieke premie + 1/10 koopsommen
 

Bekijk de kerncijfers eerste drie maanden 2007.

Noot:  In dit persbericht is een maatstaf opgenomen die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): netto operationeel resultaat, operationeel resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van het netto operationeel resultaat en operationeel resultaat vóór belastingen naar de meest vergelijkbare GAAP-maatstaf en voor een uitleg van zijn toepassing wordt naar het Engelse persbericht (zie 'related documents') verwezen. Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn kwartaalresultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. In het Engelse persbericht (zie 'related documents')  wordt een uitsplitsing gegeven en wordt gerefereerd aan de veronderstellingen die in het Embedded Value Report zijn opgenomen. Aegon is van mening dat de waarde nieuwe productie tezamen met de op GAAP gebaseerde resultaten, de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om Aegon's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.
 

Commentaar van de voorzitter

"De onderliggende ontwikkeling van Aegon's activiteiten blijft sterk, zoals blijkt uit de sterke toename van de waarde nieuwe productie en de aanhoudende verbetering van het interne rendement gedurende het eerste kwartaal van 2007", zei Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van bestuur en CEO. "Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat wij nadruk blijven leggen op winstgevendheid nu en in de toekomst. Voorts blijft de voortgang in de richting van onze doelstelling om de waarde nieuwe productie in 2010 te verdubbelen, beter dan verwacht." 

"Met ingang van dit kwartaal rapporteert Aegon zijn resultaten volgens een nieuwe indeling naar activiteiten. Tezamen met de aanvullende informatie die afgelopen maand is gepubliceerd, sluit deze aanpak nauwer aan bij de manier waarop wij het bedrijf aansturen en wordt meer inzicht gegeven in hoe de belangrijkste activiteiten, zoals pensioenen, presteren."

"De stijging van de waarde nieuwe productie met 42% in het eerste kwartaal voor het bedrijf als geheel is het gevolg van goede resultaten voor de meeste van onze activiteiten, met name in het Verenigd Koninkrijk, waar de waarde nieuwe productie gemeten in de lokale valuta met 77% steeg als gevolg van hogere verkopen en een meer winstgevende productmix. De waarde nieuwe productie van Aegon Nederland is vergeleken met het eerste kwartaal van 2006 met 67% gestegen. Voorts is het interne rendement op nieuwe productie in Nederland gestegen tot 13,4%, waarmee wordt voldaan aan het intern vereiste niveau van 11%. In Amerika is de waarde nieuwe productie gemeten in de lokale valuta met 48% gestegen, met name als gevolg van de hogere verkopen aan instituten. In Overige landen is de waarde nieuwe productie gestegen met 21% vergeleken met het eerste kwartaal van 2006. Aegon's joint ventures met spaarbanken in Spanje en de aanhoudende recordverkopen in Polen leverden een belangrijke bijdrage aan deze stijging." 

"De onderliggende ontwikkeling van het operationeel resultaat blijft sterk. De daling in het eerste kwartaal van het operationeel resultaat voor de gehele onderneming is vooral het gevolg van een daling van het resultaat in Nederland. In het vergelijkbare kwartaal van vorig jaar hebben we voorzieningen laten vrijvallen. Dit was mogelijk door de stijgende rente in Nederland. De daling in het resultaat is voor een deel goedgemaakt door een stijging van het netto operationeel resultaat in het Verenigd Koninkrijk met 25%. Het Verenigd Koninkrijk behaalde in het eerste kwartaal van 2007 een recordverkoop. De stijging bedroeg 37%. In Amerika is het netto operationeel resultaat met 3% gestegen, onder invloed van groei in ons pensioenbedrijf, bij onze levens- en risicoverzekeringen, alsmede door een lagere effectieve belastingdruk. De rendementen op hedge fondsen en andere activa die zijn gewaardeerd tegen marktwaarde daalden vergeleken met de hoge niveaus in 2006. Worden deze activa die tegen marktwaarde zijn gewaardeerd buiten beschouwing gelaten, dan steeg het operationeel resultaat voor belastingen gemeten in de lokale valuta met 12%. Aegon's activiteiten in Overige landen - waartoe Centraal- en Oost-Europa, overige delen van Europa en Azië behoren - maakten opnieuw een recordkwartaal door, een weerspiegeling van de vooruitgang die we in deze belangrijke groeimarkten boeken." 

"Aegon heeft vandaag tevens zijn embedded value over 2006 gepubliceerd. Aegon's embedded value is met 8% gestegen in vergelijking met 2005 of met 13% tegen constante wisselkoersen. Op operationeel niveau hebben onze activiteiten zich goed ontwikkeld, wat blijkt uit onze solide bestaande portefeuille. Onze embedded value werd echter negatief beïnvloed door een zwakke Amerikaanse dollar gedurende het jaar. Aegon's operationele marge embedded value laat een sterke verbetering zien tot 11,2% vergeleken met 7,8% in 2005." 

"Aegon heeft aan het begin van dit jaar opnieuw goede vooruitgang geboekt. De sterke stijging van de waarde nieuwe productie en het interne rendement zijn een duidelijk bewijs van onze gedisciplineerde aanpak om winstgevende groei te bereiken. De onderliggende ontwikkeling van Aegon's activiteiten blijft sterk en onze investeringen in nieuwe gebieden met groeimogelijkheden laten nu al zien dat ze op lange termijn waarde creëren."