Aegon verkrijgt EUR 3 miljard aan kernkapitaal van Nederlandse overheid en publiceert voorlopige resultaten derde kwartaal

“Wij zijn verheugd dat de Nederlandse overheid deze aanvullende kapitaalbuffer beschikbaar stelt via Vereniging Aegon gedurende deze periode van onzekerheid en ongekende economische onrust."

 • Aegon stelt alles in het werk om kapitaalniveau te handhaven ruim boven vereisten voor AA rating
 • Kapitaal verstrekt via grootste aandeelhouder, Vereniging Aegon
 • Vermindering van risico’s en vrijmaken kapitaal versneld voortgezet
 • Aegon keert geen slotdividend over 2008 uit
 • Aegon verwacht over het derde kwartaal een onderliggend resultaat vóór belastingen van ongeveer EUR 500 miljoen, een nettoverlies van ongeveer EUR 350 miljoen en een eigen vermogen van ongeveer EUR 9,4 miljard per 30 september
 • Aegon’s liquiditeitspositie blijft sterk

Aegon heeft zich verzekerd van EUR 3 miljard aan aanvullend kernkapitaal beschikbaar gesteld door de Nederlandse overheid via zijn grootste aandeelhouder, Vereniging Aegon. Aegon zal 750 miljoen non-voting securities uitgeven aan Vereniging Aegon tegen EUR 4,00 per stuk. Vereniging Aegon zal op haar beurt tegen dezelfde voorwaarden en condities als Aegon kapitaal ontvangen van de Nederlandse overheid. Aegon verwacht dat de transactie wordt afgerond vóór eind november 2008.

Aegon is van mening dat het gezien de huidige niveaus op de financiële markten en de aanhoudende onzekerheid over de financiële en economische ontwikkelingen verstandig is om zijn kapitaalbuffer op dit moment te versterken tot een nog hoger niveau dan vereist voor een AA rating. Dit extra kernkapitaal vormt een aanvulling op de al eerder door Aegon aangekondigde versnelling van de strategie om risico’s te verminderen en meer kapitaal vrij te maken. De structuur geeft Aegon zekerheid zelfs als de markten nog verder verslechteren en voorkomt overkapitalisatie als de markten tot rust komen. Door deze maatregelen, gecombineerd met het besluit om geen slotdividend over 2008 uit te keren, kan Aegon 2009 ingaan met een aanzienlijk versterkte kapitaalbuffer. Doordat Aegon de mogelijkheid heeft om de securities terug te kopen wordt de kans op toekomstige verwatering voor houders van gewone aandelen geminimaliseerd. De eigendomsstructuur van Aegon verandert niet.

De stap die Aegon nu heeft gezet volgt op de aankondiging van de Nederlandse overheid op 9 oktober dat zij EUR 20 miljard aan kapitaal beschikbaar stelt aan financiële ondernemingen die gezond en levensvatbaar zijn.

Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon, stelt: “Wij zijn verheugd dat de Nederlandse overheid deze aanvullende kapitaalbuffer beschikbaar stelt via Vereniging Aegon gedurende deze periode van onzekerheid en ongekende economische onrust. Samen met de maatregelen die we nemen om kapitaal vrij te maken en risico’s verder te verminderen, stelt dit ons in staat om 2009 in te gaan met een significant versterkte kapitaalpositie en ons volledig te richten op de uitvoering van onze strategie. Er hoeft geen enkele twijfel te bestaan over Aegon’s vermogen om aan zijn lange termijn verplichtingen te voldoen. Het is onze allerbelangrijkste prioriteit om het vertrouwen van onze aandeelhouders, klanten en medewerkers te behouden.”


Voorlopige resultaten derde kwartaal

Aegon zal zoals aangekondigd zijn resultaten over het derde kwartaal 2008 op donderdag 6 november 2008 publiceren. Naar verwachting zal deze aankondiging het volgende omvatten:

  • Onderliggend resultaat vóór belastingen van ongeveer EUR 500 miljoen, vooral door lagere aandelenmarkten en ongunstige resultaten op sterfte.
  • Een nettoverlies over het derde kwartaal van ongeveer EUR 350 miljoen;

 

 • Lager dan verwachte resultaten op fair value items van ongeveer EUR 400 miljoen vóór belastingen;
 • Afboekingen op beleggingen van iets meer dan EUR 400 miljoen vóór belastingen.

 

  • Eigen vermogen van ongeveer EUR 9,4 miljard aan het einde van het derde kwartaal;

 

 • Eigen vermogen exclusief herwaarderingsreserve zal ongeveer 71% van de kapitaalsbasis bedragen – boven Aegon’s doelstelling;
 • Daling van de herwaarderingsreserve geraamd op EUR 2,5 miljard, vooral het gevolg van verruiming van de credit spreads.

 

 • Kapitaaloverschot in de dochterondernemingen ongeveer EUR 300 miljoen hoger dan vereist voor S&P AA rating. Aegon heeft een kapitaaloverschot van EUR 5 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van 160% volgens de Europese richtlijn voor verzekeringsondernemingen (IGD).


Dividend

Aegon keert over 2008 geen slotdividend uit. Daarmee komt het totale dividend over 2008 uit op EUR 0,30 per aandeel. Dit bedrag is begin september als interimdividend uitgekeerd aan aandeelhouders.


ACHTERGROND INFORMATIE OVER AANVULLEND KERNKAPITAAL

Financiële details

Aegon zal 750 miljoen non-voting securities uitgeven aan Vereniging Aegon tegen EUR 4,00 per stuk. Vereniging Aegon zal tegen dezelfde voorwaarden en condities als Aegon kapitaal ontvangen van de Nederlandse overheid. De nieuwe securities hebben dezelfde positie als gewone aandelen Aegon (pari passu), maar hebben geen stemrecht. Deze structuur is ontworpen om verwatering voor bestaande houders van gewone aandelen te voorkomen.

Aegon heeft tot 10 oktober 2009 het recht om 250 miljoen non-voting securities terug te kopen van de Nederlandse overheid tegen een prijs van tussen EUR 4,00 en EUR 4,52 per stuk, afhankelijk van Aegon’s aandelenkoers en de datum van terugkoop. Na 10 oktober 2009 geldt een prijs van EUR 6,00 per stuk. Daarnaast kan Aegon op ieder gewenst moment de resterende 500 miljoen securities terugkopen voor EUR 6,00 per stuk (gelijk aan 150% van de oorspronkelijke uitgifteprijs). Na drie jaar zou Aegon er ook voor kunnen kiezen om deze securities om te zetten in gewone aandelen op basis van een 1-op-1 omruilverhouding. De Nederlandse overheid kan in die situatie echter opteren voor terugbetaling in contanten (tegen de oorspronkelijke uitgiftekoers van EUR 4,00) of in aandelen.

Aegon houdt de volledige zeggenschap over het beleid met betrekking tot de vaststelling van het dividend op gewone aandelen. De coupon op de non-voting securities wordt alleen betaald indien er dividend wordt uitgekeerd aan houders van gewone aandelen.

Als houder van de non-voting securities zal Vereniging Aegon jaarlijks een coupon ontvangen van EUR 0,34 per stuk of, als dat meer is, een bedrag dat gerelateerd is aan de waarde van het dividend dat op gewone Aegon aandelen wordt uitgekeerd. Dit bedrag is vastgesteld op 110% voor 2009, oplopend naar 120% in 2010 en 125% in 2011 en de jaren daarna. De coupon is niet fiscaal aftrekbaar. Vereniging Aegon zal inkomsten uit de non-voting securities gebruiken voor rente op en aflossing van de lening van de Nederlandse overheid.


Governance

Als onderdeel van de overeenkomst zal de Nederlandse overheid twee vertegenwoordigers voordragen voor benoeming in de Raad van Commissarissen van Aegon. Deze vertegenwoordigers zullen lid worden van de Audit, Compensation en Nominating Comittees. Aandeelhouders zal worden gevraagd de benoemingen goed te keuren tijdens Aegon’s komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Totdat goedkeuring is verkregen, zullen de vertegenwoordigers van de overheid de vergaderingen van de Raad van Commissarissen als waarnemer bijwonen. Voor bepaalde beslissingen zal goedkeuring nodig zijn van de vertegenwoordigers van de overheid, waaronder aandeleninkoop, veranderingen in het beloningsbeleid en acquisities of desinvesteringen met een waarde groter dan een kwart van Aegon’s uitstaande kapitaal en reserves.


Beloning

De Raad van Commissarissen zal het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en senior management bekijken om het op één lijn te brengen met nieuwe internationale standaarden. Alle leden van de Raad van Bestuur ontvangen over 2008 geen prestatie gerelateerd inkomen, noch in contanten, aandelen als opties. Tevens wordt de uitkering bij eventueel vertrek gemaximeerd tot een keer het vaste jaarsalaris.

Over Vereniging Aegon
Vereniging Aegon is de grootste aandeelhouder van Aegon N.V. en vertegenwoordigt ongeveer 34% van het bestaande stemrecht in Aegon. Onder normale omstandigheden heeft Vereniging Aegon 24% van het bestaande stemrecht.
Vereniging Aegon heeft als enige doelstelling het op evenwichtige wijze behartigen van de lange termijn belangen van Aegon – zijn verzekerden, medewerkers, aandeelhouders en andere relaties van de onderneming.

Voor nadere informatie over Vereniging Aegon zie www.verenigingAegon.nl