Aegon rapporteert solide resultaat en sterke kapitaalpositie

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon N.V., Alexander Wynaendts: “Aegon’s kapitaalpositie en kasstromen blijven sterk ondanks de moeilijke omstandigheden op de financiële markten."

 • Sterke kapitaalpositie met kapitaaloverschot van meer dan EUR 0,8 miljard
 • Solide onderliggend resultaat onder turbulente marktomstandigheden; daling van 2% tegen constante wisselkoersen Groei verkoop nieuwe levensverzekeringen en stortingen houdt aan, resulterend in groei waarde nieuwe productie van 2% tegen constante wisselkoersen
 • EUR 57 miljoen vóór belastingen aan afwaarderingen op Amerikaanse kredietportefeuille, een weerspiegeling van de hoge kwaliteit van Aegon’s beleggingsportefeuille
 • Interimdividend ongewijzigd op EUR 0,30 per aandeel  

Commentaar van de voorzitter

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon N.V., Alexander Wynaendts, zei: “Aegon’s kapitaalpositie en kasstromen blijven sterk ondanks de moeilijke omstandigheden op de financiële markten. Gegeven de omstandigheden, heeft Aegon goed gepresteerd, met een solide onderliggend resultaat en groei van zowel verkopen als stortingen. We zijn verheugd over het aanhoudende vertrouwen dat onze klanten in ons hebben. In ons Amerikaans bedrijf lagen met name de fixed annuities stortingen op een zeer hoog niveau, een verzesvoudiging ten opzichte van de vergelijkbare periode. In Nederland is de verkoop van nieuwe levensverzekeringen significant gestegen en in het Verenigd Koninkrijk zijn de verkopen van vrijwel alle producten sterk gestegen. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de waarde nieuwe productie verder is toegenomen en de groei winstgevend is gebleven. Het moge duidelijk zijn dat ons resultaat sterk is beïnvloed door de waardedaling van de Amerikaanse dollar en het Britse pond ten opzichte van de euro. De nettowinst is beïnvloed door verliezen op beleggingen en door een toename van de afwaarderingen op de kredietportefeuille, die in lijn komen te liggen met onze lange termijn veronderstellingen. De onlangs afgeronde securitisatie ter waarde van EUR 315 miljoen van een deel van onze Britse portefeuille heeft onze kapitaalefficiency vergroot, wat één van onze strategische prioriteiten is. Ook als onderdeel van onze groeistrategie, hebben wij onze expansie in de opkomende regio’s Centraal & Oost-Europa en Azië voortgezet. We hebben alle vertrouwen in Aegon’s positie en in de mogelijkheden die we hebben om onze activiteiten winstgevend te laten groeien en tegelijkertijd ons kapitaal efficiënter te gebruiken.” 

Bekijk de tabel kerncijfers tweede kwartaal 2008.

Strategische ontwikkelingen

“Unlocking the global potential”
In juni 2008 heeft Aegon aanvullende financiële doelstellingen geïntroduceerd, naast de doelstelling waarde nieuwe productie, die deel uitmaken van een ambitieuze strategie om de komende jaren duurzame, winstgevende groei te realiseren:

 • Groei van de waarde nieuwe productie tot EUR 1,25 miljard in 2010.
 • Gemiddelde groei van het onderliggend resultaat van ten minste 10% per jaar tot 2012 vergeleken met EUR 2.033 miljoen in 2007 (tegen constante wisselkoersen).
 • Verhoging van het rendement op het eigen vermogen van 12% in 2007 naar ten minste 14% in 2010 en ten minste 15% in 2012.

Om deze doelstellingen te realiseren heeft Aegon drie strategische prioriteiten vastgesteld:

 • Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met beter perspectief op groei en rendement.
 • Verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten.
 • Aegon besturen als een internationale Groep.

Aegon heeft de ambitie om een internationale toonaangevende onderneming te zijn die zijn klanten overal ter wereld helpt hun financiële toekomst veilig te stellen en om duurzame, winstgevende groei te realiseren.

Aegon heeft een aantal initiatieven gelanceerd ter ondersteuning van het beleid om zijn doelstellingen te realiseren.

 • In juli heeft Aegon EUR 315 miljoen kapitaal vrijgemaakt via een innovatieve securitisatie. Deze securitisatie ondersteunt alle drie de strategische prioriteiten van de Groep. Door deze transactie is het kernkapitaal van Aegon met EUR 315 miljoen gestegen en de financiële flexibiliteit van de Groep verbeterd. Bovendien is het rendement op het vermogen zoals dat in het Verenigd Koninkrijk wordt aangewend, verbeterd. Dat deze transactie onder de huidige moeilijke marktomstandigheden kon worden afgerond, is een duidelijk bewijs van het blijvende vertrouwen in Aegon’s kapitaalpositie.
 • Aegon heeft zijn pensioenbeheerbedrijf PTE Aegon gefuseerd met het pensioenbeheerbedrijf PTE Skarbiec-Emerytura van BRE Bank. Daarmee is Aegon de op vier na grootste pensioenbeheerder van Polen geworden met een marktaandeel van ongeveer 6%.
 • Aegon heeft zijn positie op de zich snel ontwikkelende pensioenmarkt van Centraal & Oost-Europa versterkt door de fusie van zijn Hongaarse pensioenfonds met het Uniqa and Public Service Pension Fund. Door deze fusie is Aegon nu de op een na grootste pensioenaanbieder van Hongarije.
 • Begin juli heeft Aegon de acquisitie van het Turkse levensverzekerings- en pensioenbedrijf Ankara Emeklilik afgerond. De penetratiegraad voor levensverzekeringen in Turkije is laag en de particuliere pensioenmarkt in het land biedt significante groeimogelijkheden.

Na de fusie van de pensioenfondsen in Polen en Hongarije heeft Aegon nu twee miljoen pensioenfondsdeelnemers in de regio Centraal & Oost-Europa. Het streven is om in 2010 2,3 miljoen pensioenfondsdeelnemers in deze regio te hebben.

 • In de loop van het kwartaal is de joint venture met Caja de Ahorros de Santander y Cantabria in Spanje operationeel geworden.
 • In juli is de verkoop van levensverzekeringen in India door Aegon en zijn partner Religare van start gegaan.
 • Aegon heeft een nieuwe joint venture op het gebied van vermogensbeheer opgezet in China, Aegon Industrial Fund Management Company. Aegon IFMC is een Chinese beheerder van beleggingsfondsen met ongeveer EUR 3 miljard aan beheerd vermogen. 

Waarde nieuwe productie

De waarde nieuwe productie is tegen constante wisselkoersen met 2% gestegen door een sterke groei in Amerika en in het Verenigd Koninkrijk.

Door het zwakker worden van de Amerikaanse dollar en het Britse pond is de gerapporteerde waarde nieuwe productie echter gedaald tot EUR 212 miljoen.

Het interne rendement van Aegon bleef met 18% vrij stabiel, aangezien Aegon de nadruk blijft leggen op het afsluiten van winstgevende nieuwe productie. 

Rendement op het eigen vermogen

Aegon heeft voortgang geboekt met zijn doelstelling voor het rendement op het eigen vermogen. Het rendement op het eigen vermogen steeg in de eerste zes maanden van 2008 naar 12,2% vergeleken met 12,0% voor het gehele jaar 2007. 

Groei onderliggend resultaat

Tegen constante wisselkoersen is het onderliggend resultaat van Aegon in de eerste zes maanden van 2008 met 9% gestegen.  


Financiële kerncijfers

Bekijk de tabel financieel overzicht tweede kwartaal 2008.
 

Operationeel overzicht

Overzicht

Aegon heeft een solide onderliggend resultaat behaald in het tweede kwartaal van 2008. De gerapporteerde resultaten zijn sterk beïnvloed door het sterker worden van de euro tegenover zowel de Amerikaanse dollar als het Britse pond. Het onderliggend resultaat, waarin het effect van marktschommelingen in bepaalde fair value items niet is meegenomen, daalde tegen constante wisselkoersen met 2% (12% lager in euro) vergeleken met een sterk tweede kwartaal in 2007. De positieve bijdrage van de onderliggende groei aan het resultaat en gunstiger investment spreads in Amerika werden teniet gedaan door de negatieve invloed die de lagere aandelen- en obligatiemarkten hadden op de activiteiten die vergoedingen genereren.

De schommelingen in de fair value van bepaalde beleggingscategorieën in Nederland en Amerika, als mede een aantal producten met financiële garanties, de zogenoemde fair value items, lagen in het tweede kwartaal van 2008 hoger dan de verwachte lange termijn rendementen. Dit werd veroorzaakt door lagere credit spreads en gunstiger rendementen op alternatieve beleggingen in Amerika.

De nettowinst daalde tot EUR 276 miljoen door lagere beleggingswinsten en hogere afwaarderingen.

Onderliggend resultaat vóór belastingen

Het onderliggend resultaat vóór belastingen daalde tegen constante wisselkoersen met 2% en met 12% in euro.

De stijging van het resultaat met 2% in Amerika (in USD) was het gevolg van bedrijfsgroei en hogere marges bij de institutionele activiteiten, deels tenietgedaan door lagere aandelenmarkten, een versterking van de reserve voor levensherverzekeringen met USD 49 miljoen en een gunstiger sterfteresultaat in 2007.

In Nederland werd het resultaat positief beïnvloed door een eenmalige vrijval van voorzieningen, gedeeltelijk tenietgedaan door een lager beleggingsresultaat. Het Verenigd Koninkrijk rapporteert een daling van het onderliggend resultaat, vooral door de invloed van de lagere beurskoersen op de fondsgerelateerde vergoedingen en hogere kosten samenhangend met investeringen in het bedrijf. 

De daling van het resultaat in Overige landen is een weerspiegeling van de investeringen in het levensverzekerings- en pensioenbedrijf in Centraal & Oost-Europa, een lager technisch resultaat in Taiwan en een lagere bijdrage van Aegon’s samenwerkingsverband met het Franse La Mondiale. Dat Aegon’s Chinese vermogensbeheeractiviteiten voor het eerst werden geconsolideerd, had een positief effect op het resultaat, evenals de joint ventures met de Spaanse spaarbanken.

Operationeel resultaat vóór belastingen

Het operationeel resultaat vóór belastingen daalde tegen constante wisselkoersen met 1% (of met 11% in euro) tot EUR 658 miljoen. Gedurende het kwartaal vond een gedeeltelijke ommekeer plaats van de ongekende stijging van de credit spreads zoals die zich in het eerste kwartaal van dit jaar voordeed. Dit had een positieve invloed op de marktwaarde van Aegon’s EUR 4,2 miljard grote synthethic CDO (collateralized debt obligation) programma en andere kredietgerelateerde financiële instrumenten. Het resultaat van Aegon’s portefeuille met alternatieve beleggingen in Amerika was dit kwartaal hoger dan het verwachte lange termijn rendement. Het resultaat van de private equity beleggingen in Nederland bleef echter achter bij het verwachte lange termijn rendement,

Nettowinst

De nettowinst is gedaald tot EUR 276 miljoen, vooral door valutaschommelingen, lagere beleggingswinsten in Amerika en Nederland en hogere afwaarderingen. In Amerika hebben de normale obligatieverkopen tot beleggingsverliezen geleid. In Nederland werden de positieve ontwikkeling van de marktwaarde van vastgoed en de gerealiseerde winsten op aandelen meer dan tenietgedaan door verliezen op obligaties en schommelingen in de fair value van derivaten.

Per saldo bedroegen de afwaarderingen in het tweede kwartaal EUR 98 miljoen vóór belastingen. Daarvan heeft EUR 57 miljoen betrekking op Aegon’s kredietportefeuille in Amerika (7 basispunten), waaronder voor het eerst een afwaardering op subprime hypotheken van EUR 41 miljoen. Daarnaast is er EUR 26 miljoen afgewaardeerd op de Amerikaanse aandelenportefeuille. De resterende EUR 15 miljoen betreft overige afwaarderingen. 


Bekijk de tabel verkopen en inkomsten genererende beleggingen tweede kwartaal 2008. 

Provisies en kosten

Provisies en kosten zijn met 1% gedaald in het tweede kwartaal. De operationele kosten zijn 3% gedaald door de recente versterking van de euro. Tegen constante wisselkoersen zijn de operationele kosten met 7% gestegen als gevolg van verdere investeringen in het bedrijf. 

Verkopen

De totale verkoop van nieuwe levensverzekeringen is tegen constante wisselkoersen met 3% gestegen. Door de wisselkoersschommelingen is de totale verkoop van nieuwe levensverzekeringen echter gedaald tot EUR 729 miljoen. De verkoop van collectieve pensioencontracten en lijfrentes in Nederland steeg sterk. In het Verenigd Koninkrijk is de verkoop in vrijwel alle productcategorieën sterk gestegen, terwijl de verkoop van nieuwe levensverzekeringen aan particulieren in Amerika eveneens sterk bleef groeien. De verkoop van levensherverzekeringen en bank-owned en corporate-owned levensverzekeringen in Amerika was echter lager.

Unit-linked verkopen in Centraal & Oost-Europa werden beïnvloed door de schommelingen op de aandelenmarkten, terwijl de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Taiwan daalde doordat een verschuiving optrad van levensverzekeringen naar variable annuity stortingen.

Stortingen

De totale bruto stortingen zijn tegen constante wisselkoersen met 5% gestegen. Door de wisselkoersschommelingen zijn de stortingen gedaald tot EUR 9,1 miljard. In Amerika lag de verkoop van fixed annuities op het hoogste kwartaalniveau sinds 2003, profiterend van het steiler worden van de yield curve, een nieuwe distributie-overeenkomst en de vraag naar producten met een gegarandeerd, stabiel rendement.

De stortingen voor variable annuities gingen vooral omhoog doordat de verkoop via brokers/dealers, financiële planners en banken sterk bleef stijgen, alsmede door de consolidatie van de levensverzekeringsbedrijven van Merrill Lynch.

De netto stortingen zijn in het tweede kwartaal positief, vooral het resultaat van de sterke toename in de verkoop van fixed annuities, alsmede van de daling van de uitstroom voor fixed annuities.

De per saldo hogere inleg in beleggingsfondsen in Amerika en de op vergoedingen gebaseerde institutionele activiteiten droegen eveneens bij aan de toename van de netto stortingen. De inleg in de beleggingsfondsen voor particulieren in Amerika was per saldo positief ondanks het negatieve marktsentiment, het gevolg van de succesvolle ontwikkeling van een toegewijde verkooporganisatie.

In Azië zijn zowel de bruto als de netto stortingen sterk gestegen. Dit is het gevolg van de consolidatie van Aegon’s nieuwe vermogensbeheer joint venture in China en van succesvolle verkopen van variable annuity producten in Taiwan.

Aegon’s beleggingsportefeuille

Gedurende het tweede kwartaal hebben hogere rentestanden, gedeeltelijk tenietgedaan door kleinere credit spreads, geleid tot een verdere afname van de  herwaardering van obligaties. De meeste obligaties die Aegon in portefeuille heeft worden geclassificeerd als ‘available for sale’. Volgens IFRS lopen veranderingen in de marktwaarde van dergelijke activa via de herwaarderingsreserve, als onderdeel van het eigen vermogen van de Groep. Sinds het einde van het eerste kwartaal van 2008 is Aegon’s herwaarderingsreserve gedaald met EUR 933 miljoen, vooral het gevolg van hogere rentestanden. Volgens IFRS wordt het aan de hogere rentestanden gekoppelde voordeel op de waarde van de verplichtingen niet gerapporteerd. Aegon heeft slechts een beperkte directe positie in aandelen in de beleggingsportefeuille, tot uiting komend in een positieve herwaardering van EUR 10 miljoen in verband met aandelen.

In tegenstelling tot afwaarderingen hebben herwaarderingen geen invloed op het resultaat van de Groep. Obligaties worden afgewaardeerd als Aegon besluit deze met een verlies te verkopen of anderszins verwacht de volledige hoofdsom en rente van een bepaalde belegging niet meer terug te krijgen. Aegon is een lange termijn belegger en is over het algemeen van plan grote delen van de portefeuille vast te houden tot de afloopdatum. Bovendien beschikt Aegon door zijn effectieve portefeuillebeheer over ruime liquiditeit in de beleggingsportefeuille en verwacht niet gedwongen te worden activa te moeten verkopen. In Amerika zijn de gerealiseerde verliezen zoals tot uiting komend in het tweede kwartaal resultaat een weerspiegeling van de normale handelsactiviteiten in de obligatieportefeuille.

Aegon’s kredietrisico is vooral geconcentreerd in de Verenigde Staten. De afgelopen paar jaar heeft de Groep zijn Amerikaanse beleggingsportefeuille zo gestructureerd dat deze ongunstige marktomstandigheden goed kan weerstaan. Als gevolg daarvan bedroegen de netto afwaarderingen op deze kredietportefeuille in het tweede kwartaal slechts EUR 57 miljoen, een bewijs dat de beleggingsportefeuille van de Groep van hoge kwaliteit is gebleven. In dit bedrag is een afwaardering van EUR 41 miljoen opgenomen als afwaardering op de subprime hypotheekportefeuille ter grootte van EUR 2,5 miljard. Het kredietrisico is echter geconcentreerd in het segment van de zogenoemde floating rate subprime beleggingen, waarvan meer dan 72% een AAA en AA rating heeft. Eind juni was er op dit segment van de beleggingen, groot EUR 1,0 miljard, per saldo een ongerealiseerd verlies van EUR 388 miljoen. Hoewel er duidelijk een risico bestaat dat er op deze portefeuille in de toekomst afwaarderingen zullen zijn, mochten de marktomstandigheden verder verslechteren, is Aegon van mening dat zijn positie een beheersbare omvang heeft.

Inkomsten genererende beleggingen

De inkomsten genererende beleggingen bedroegen eind juni 2008 EUR 344 miljard, 1% meer dan eind maart 2008.

Kapitaal

Eind juni bedroeg het eigen vermogen EUR 11,6 miljard, een daling van EUR 1 miljard vergeleken met eind maart 2008. Aegon’s herwaarderingsreserve daalde met EUR 933 miljoen tot een negatieve waarde van EUR 2.959 miljoen. Wisselkoersveranderingen hadden een positief effect van EUR 118 miljoen. Het positieve effect van de nettowinst (EUR 276 miljoen) werd echter meer dan teniet gedaan door de rente die werd betaald op perpetuals (EUR 45 miljoen) en het betaalde dividend op gewone en preferente aandelen van EUR 290 miljoen respectievelijk EUR 112 miljoen.