Aegon verbetert onderliggend resultaat en kapitaalpositie in tweede kwartaal

"Het zeker stellen van de sterke kapitaalpositie van Aegon staat centraal bij alles wat we doen."

Kapitaalpositie versterkt

 • EUR 1,6 miljard aan kapitaal vrijgemaakt in eerste helft 2009; boven doelstelling voor geheel 2009
 • Kapitaaloverschot a) bedraagt per eind juni EUR 3,5 miljard
 • Herwaarderingsreserve verbetert met EUR 3,4 miljard (40%) door lagere credit spreads
 • Solvabiliteitsratio IGD b) neemt toe tot 202%
 • Geen interimdividend in 2009; dividendbeleid blijft ongewijzigd

Resultaat verbeterd

 • Onderliggend resultaat vóór belastingen van EUR 404 miljoen substantieel hoger dan in de voorgaande twee kwartalen
 • Onderliggend resultaat omvat lagere beleggingsinkomsten als gevolg van het beleid om minder risicovol te beleggen
 • Fair value items van EUR 31 miljoen negatief, inclusief een nettowinst van EUR 202 miljoen door hogere aandelenmarkten, tenietgedaan door een verlies gerelateerd aan sterke rentebewegingen
 • Nettoverlies van EUR 161 miljoen, inclusief eenmalig boekverlies van EUR 385 miljoen op verkoop levenbedrijf Taiwan
 • Afboekingen van EUR 393 miljoen, voor ongeveer de helft op aan de Amerikaanse huizenmarkt gerelateerde activa
 • Goed op koers om doelstelling van EUR 150 miljoen aan kostenbesparingen te bereiken

Verkopen blijven winstgevend ondanks de moeilijke marktomstandigheden

 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen van EUR 469 miljoen, ondersteund door toename van de verkoop aan Amerikaanse particuliere klanten
 • Nettostortingen c) van EUR 857 miljoen door goede verkopen van annuities en pensioenen en door lagere uitstroom
 • Waarde nieuwe productie van EUR 181 miljoen; brede toename interne rendement

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

“Het zeker stellen van de sterke kapitaalpositie van Aegon staat centraal bij alles wat we doen. Het doel dat we ons voor het vrijmaken van kapitaal voor geheel 2009 hadden gesteld, hebben we al in de eerste helft van het jaar bereikt. Tevens zijn we verheugd dat het onderliggend resultaat zich kwartaal op kwartaal verder heeft verbeterd, ondanks het effect dat de risicobeperkende maatregelen hebben op de beleggingsinkomsten. Doordat onze sterke kapitaalpositie kunnen we een eerste stap zetten om dit effect te keren en kasgeld omzetten in kwalitatief hoogwaardige beleggingen. We hebben geen interimdividend toegekend, maar het dividendbeleid is ongewijzigd. Het besluit over het slotdividend blijft afhangen van de kasstromen en Aegon’s kapitaalpositie aan het einde van het jaar.

Met onze kostenreductie liggen we goed op schema voor 2009. Tegelijkertijd onderzoeken we wel of aanvullende kostenbesparingen mogelijk zijn, zonder afbreuk te doen aan het hoge serviceniveau dat klanten van ons verwachten. We zijn zeer verheugd dat klanten ons trouw blijven, zoals blijkt uit de solide verkoop aan particuliere klanten in de Verenigde Staten en  de nettostortingen in het tweede kwartaal.

We blijven ervan overtuigd dat de strategische doelstellingen die we ons hebben gesteld de juiste zijn – namelijk het versterken van onze kapitaalpositie, kostenbesparingen en het behouden van het vertrouwen van onze klanten – niet alleen onder de huidige omstandigheden, maar ook op lange termijn. Aegon heeft de gevolgen van de onrust op de financiële markten in het afgelopen jaar goed doorstaan en heeft alles erop gericht om straks vanuit een sterke positie toekomstige mogelijkheden te benutten”.  

De tabel kerncijfers 2e kwartaal 2009.

 Ga naar alle tweede kwartaal 2009 documenten.

 

Strategische ontwikkelingen en korte termijn prioriteiten

Afgelopen jaar heeft Aegon drie lange termijn strategische prioriteiten vastgesteld:

 1. Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met beter perspectief op groei en rendement;
 2. Verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten;
 3. Aegon besturen als een internationale groep.

Vervolgens heeft Aegon drie prioriteiten bekendgemaakt om de gevolgen van de huidige wereldwijde financiële crisis te weerstaan en de onderneming te positioneren voor groei:

 • Focus op het behoud van kapitaal en versnelling van de maatregelen om kapitaal vrij te maken;
 • Kostenbesparingen van in totaal EUR 150 miljoen in 2009;
 • Maatregelen voorbereiden voor het geval de financiële markten verslechteren.

Aegon is verder van plan zijn resultaten minder gevoelig te maken voor de ontwikkelingen op de financiële markten om zo tot stabielere resultaten te komen. 

Herziening activiteiten

Aegon beoordeelt voortdurend alle activiteiten om er zeker van te zijn dat zij voldoen aan de criteria zoals die in de strategie zijn vastgelegd. Recente ontwikkelingen op dit terrein zijn:

 • Verkoop levensverzekeringsactiviteiten in Taiwan, waardoor Aegon aanzienlijk minder gevoelig wordt voor lange termijn rentestanden en waardoor er beduidend minder economisch kapitaal vereist is;
 • Terugtrekking uit de Group Risk markt in het Verenigd Koninkrijk – daardoor komt de komende drie jaar ongeveer EUR 55 miljoen aan kapitaal vrij.

Als onderdeel van zijn strategie om meer kapitaal aan te wenden voor activiteiten en markten die aantrekkelijke groei- en rendementsperspectieven bieden, heeft Aegon de overname van een 50% belang in Mongeral afgerond. Mongeral is de op vijf na grootste onafhankelijke levensverzekeringsmaatschappij van Brazilië. Ook heeft Aegon de overname van het 50% belang van Banca Transilvania in BT Aegon afgerond. Beide ondernemingen hadden dit Roemeense pensioenbedrijf in 2008 opgezet.

Kostenmaatregelen

 • Goed op koers om doelstelling van EUR 150 miljoen aan kostenbesparingen te bereiken;
 • Operationele kosten in de eerste helft van 2009 5% gedaald, exclusief het effect van herstructureringskosten, toegenomen kosten voor pensioen-voorzieningen voor medewerkers en de invloed van wisselkoersen. 

Behoud van kapitaal

 • In eerste helft van 2009 EUR 1,6 miljard aan kapitaal vrijgemaakt uit bestaande activiteiten, boven de oorspronkelijke doelstelling om in geheel 2009 EUR 1,5 miljard aan kapitaal vrij te maken;
 • Aegon is begonnen om kasgeld om te zetten in beter renderende, hoogwaardige beleggingen om de invloed van risicobeperkende maatregelen op het resultaat te keren.

Aegon streeft er naar een kapitaaloverschot aan te houden dat substantieel boven de AA-vereisten ligt. 

Risicomanagement

Gevoeligheid voor aandelenmarkten

 • Gedurende het tweede kwartaal 2009 heeft Aegon een hedge programma opgezet ter afdekking van aandelenposities die zijn gerelateerd aan variable annuities die zijn verkocht aan particulieren. Dit programma – een combinatie van put opties en lineaire hedge instrumenten – loopt twaalf maanden, maar kan worden verlengd. Deze instrumenten worden tegen marktwaarde via de winst- en verliesrekening verantwoord en worden gerapporteerd onder fair value items. 

Kapitaalmanagement

Kapitaaloverschot

 • Aan het einde van juni 2009 had Aegon een kapitaaloverschot van EUR 3,5 miljard boven de AA vereisten, een stijging van 0,8 miljard ten opzichte van het einde van het eerste kwartaal 2009.
 • De positieve invloed die uitging van de verbeterde financiële markten, de maatregelen om kapitaal vrij te maken en de statutaire winst werd gedeeltelijk tenietgedaan door afboekingen en een verlaging van ratings van beleggingen in Amerika. Aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg Aegon’s IGD solvabiliteitsratio ongeveer 200%. 
 • Vanwege de onzekere economische omstandigheden verwacht Aegon nog steeds dat de afboekingen op beleggingen in 2009 op een verhoogd niveau zullen blijven vergeleken met de lange termijn verwachtingen. Afboekingen hebben de kapitaalpositie van Aegon in het tweede kwartaal van 2009 negatief beïnvloed, waardoor het kapitaaloverschot met circa EUR 0,3 miljard werd verminderd. Daarnaast hebben wijzigingen in de ratings van beleggingen in Amerika een beperkte invloed gehad. De kapitaalvereisten namen daardoor met EUR 0,1 miljard toe.

IFRS kernkapitaal

 • Eind juni 2009 bedroeg het kernkapitaal exclusief de herwaarderingsreserve EUR 15,8 miljard, 75 van de totale kapitaalbasis. Dat is ruim boven de minimumdoelstelling van Aegon van 70%6,7). Kernkapitaal inclusief de herwaarderingsreserve bedroeg EUR 10,6 miljard. Dit bedrag bestaat uit eigen vermogen van EUR 7,6 miljard en convertible core capital securities van EUR 3 miljard. Aegon’s herwaarderingsreserve verbeterde in het tweede kwartaal 2009 met 40% of EUR 3,4 miljard tot EUR 5,1 miljard negatief. De verbeterde herwaarderingsreserve is de belangrijkste factor achter de toename van het eigen vermogen. De herwaarderingsreserve is vooral verbeterd door de invloed van lagere credit spreads op obligaties.

Dividend

 • Aegon heeft in 2009 geen interimdividend toegekend aan houders van gewone aandelen. Het dividendbeleid van de onderneming blijft echter ongewijzigd. Dat wil zeggen dat de betaling van het dividend afhangt van de kapitaalpositie en kasstromen van de onderneming. Een besluit over het slotdividend wordt aangekondigd bij de presentatie van de resultaten over het vierde kwartaal van 2009. 

Financiële kerncijfers

De tabel financieel overzicht 2e kwartaal 2009

Overzicht

Aegon heeft over het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van EUR 161 miljoen. Dit is inclusief een eenmalig boekverlies van EUR 385 miljoen op de verkoop van de levensverzekeringsactiviteiten in Taiwan. Exclusief dit eenmalige verlies bedroeg de nettowinst EUR 224 miljoen, een sterke verbetering ten opzichte van de voorgaande kwartalen.

Het onderliggend resultaat vóór belastingen bedroeg EUR 404 miljoen, een substantiële toename vergeleken met het eerste kwartaal 2009.

Fair value items hebben EUR 31 miljoen negatief bijgedragen aan het resultaat in het tweede kwartaal, eveneens een sterke verbetering vergeleken met recente kwartalen.

De nettowinst werd in het tweede kwartaal 2009 negatief beïnvloed door afboekingen van EUR 393 miljoen, gedeeltelijk gerelateerd aan beleggingen in hypotheekproducten in Amerika. Overigens zouden de afboekingen van EUR 330 miljoen op Amerikaanse beleggingen onder de US GAAP regels EUR 255 miljoen hebben bedragen.

De nettowinst in het tweede kwartaal 2009 omvatte tevens een belastingbate van EUR 228 miljoen samenhangend met binnen de onderneming afgesloten herverzekeringsovereenkomsten tussen Ierland en de Verenigde Staten. In 2008 was er sprake van een fiscale last op deze interne transacties, die nu gedeeltelijk is goedgemaakt. 

Onderliggend resultaat vóór belastingen

In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg het onderliggend resultaat vóór belastingen EUR 404 miljoen, een substantiële verbetering vergeleken met de voorgaande kwartalen. Het onderliggend resultaat werd beïnvloed door een aantal bijzondere posten van in totaal EUR 36 miljoen. Exclusief deze bijzondere posten zou het onderliggend resultaat EUR 440 miljoen hebben bedragen. Het onderliggend resultaat is verder beïnvloed door risicobeperkende maatregelen in de eerste helft van 2009. De invloed daarvan bedroeg EUR 45 miljoen.
 
De belangrijkste bijzondere posten waren:

 • Een mismatch in de rapportage van kosten voor pensioenvoorzieningen voor Amerikaanse medewerkers van EUR 15 miljoen negatief;
 • Herstructureringskosten van EUR 18 miljoen;
 • Versnelde afschrijving van eerste kosten op universal life in Canada van EUR 23 miljoen;
 • Een positieve aanpassing in de voorzieningen van EUR 20 miljoen.

Het onderliggend resultaat in Amerika verbeterde significant vergeleken met het eerste kwartaal van 2009 toen lagere aandelenmarkten ertoe leidden dat de reserves voor minimumgaranties moesten worden versterkt en dat er versneld moest worden afgeschreven op geactiveerde eerste kosten.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar is het resultaat in Amerika tot USD 371 miljoen gedaald, het gevolg van lagere beleggingsopbrengsten, afgenomen beheervergoedingen door een lager beheerd vermogen, toegenomen kosten voor pensioenvoorzieningen voor medewerkers (USD 60 miljoen), versnelde afschrijvingen op geactiveerde eerste kosten voor levensverzekeringen in Canada (USD 30 miljoen) en eenmalige herstructureringskosten (USD 14 miljoen) die samenhangen met kostenbesparingsmaatregelen. In het tweede kwartaal 2008 omvatte het resultaat in Amerika een eenmalige versterking van de reserves in het levensherverzekeringsbedrijf van USD 49 miljoen.

In Nederland bedroeg het onderliggend resultaat EUR 129 miljoen, inclusief een eenmalige vrijval van voorzieningen van EUR 20 miljoen. Het onderliggend resultaat in het Verenigd Koninkrijk bedroeg GBP 17 miljoen, een daling vergeleken met het tweede kwartaal 2008. Dit is vooral het gevolg van de invloed van de lagere aandelen- en bedrijfsobligatiemarkten op de beheervergoedingen in het pensioenbedrijf.

Het onderliggend resultaat in Overige landen – waarin de resultaten van de Taiwanese levensverzekeringsactiviteiten niet meer zijn meegenomen – bedroeg EUR 47 miljoen vergeleken met EUR 29 miljoen tweede kwartaal 2008. In het resultaat in het tweede kwartaal van vorig jaar zat voor Taiwan een onderliggend verlies verwerkt van EUR 6 miljoen. De toename in het resultaat Overige landen is het gevolg van een sterk resultaat in Centraal- en Oost-Europa en van de joint ventures met spaarbanken in Spanje.

Nettowinst

De nettowinst in het tweede kwartaal 2009 omvat lager dan verwachte resultaten op fair value items van EUR 31 miljoen. Fair value items omvatten voornamelijk bepaalde (alternatieve) beleggingscategorieën, alsmede een aantal producten met een financiële garantie.

In Amerika was het resultaat op fair value items USD 240 miljoen hoger dan verwacht. Dit is vooral het resultaat van hogere marktwaardes voor obligatiederivaten, alsmede van een positieve bijdrage van total return annuities en de invloed van de lagere volatiliteit op de aandelenmarkten op de fair value van bepaalde garanties.

Het resultaat van Aegon’s hedge programma wordt onder fair value items gerapporteerd en bedroeg een positieve USD 26 miljoen in het tweede kwartaal. Alternatieve beleggingscategorieën in Amerika, zoals vastgoed en private equity, gaven een lager dan verwacht resultaat te zien.

In het tweede kwartaal 2009 omvatten de fair value items een last van EUR 54 miljoen gerelateerd aan garanties en daaraan gerelateerde hedges in Nederland. Gedurende het tweede kwartaal 2009 werd een winst van EUR 186 miljoen die het gevolg was van de hogere aandelenmarkten alsmede van het feit dat de aandelenmarkten minder volatiel waren meer dan teniet gedaan door verliezen op het hedge programma voor aan garanties gerelateerde renteposities.

Drie door Aegon N.V. uitgegeven obligaties en daaraan gerelateerde hedge instrumenten worden gewaardeerd tegen marktwaarde via de winst- en verliesrekening. De verruiming van Aegon’s credit spread had een positieve invloed op de resultaten in voorgaande kwartalen. In het tweede kwartaal is de credit spread echter aanzienlijk kleiner geworden, wat heeft geleid tot een negatieve post van EUR 163 miljoen. 

Beleggingswinsten

De beleggingswinsten bedroegen in het tweede kwartaal 2009 EUR 35 miljoen, inclusief winsten op economische hedges. Deze winsten zijn gedeeltelijk tenietgedaan door verliezen vanwege de herwaardering van vastgoedbeleggingen in Nederland.

Afboekingen

De afboekingen bedroegen gedurende het tweede kwartaal EUR 393 miljoen, inclusief EUR 123 miljoen aan afboekingen op beleggingen gerelateerd aan Amerikaanse subprime hypotheken en EUR 85 miljoen aan residential mortgage backed securities in Amerika. Het resterende bedrag aan afboekingen betreft met name bedrijfsobligaties in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De afboekingen van EUR 330 miljoen op Amerikaanse beleggingen zouden onder de US GAAP regels EUR 255 miljoen hebben bedragen.  

Belastingen

De nettowinst in het tweede kwartaal omvatte een belastingbate van EUR 228 miljoen samenhangend met binnen de onderneming afgesloten herverzekeringstransacties tussen Ierland en de Verenigde Staten. Deze herverzekeringsovereenkomsten worden in beide landen op marktwaarde gewaardeerd. Terwijl verliezen in de Verenigde Staten aftrekbaar zijn tegen 35%, worden winsten in Ierland belast tegen 12,5%. In 2008 was er sprake van een fiscale last op deze transacties, die nu gedeeltelijk is goedgemaakt. Het boekverlies op de verkoop van het Taiwanese levenbedrijf heeft niet geleid tot lagere belastingen op het resultaat in het tweede kwartaal 2009. 

Provisies en kosten

Vergeleken met het eerste kwartaal 2009 zijn de provisies en kosten gedaald met 7% tot EUR 1,5 miljard. De operationele kosten daalden met 3% tot EUR 814 miljoen door maatregelen om kosten te besparen, die gedeeltelijk teniet werden gedaan door herstructureringskosten en hogere kosten voor pensioenvoorzieningen voor medewerkers. Exclusief het effect van herstructureringskosten, toegenomen kosten voor pensioenvoorzieningen voor mede-werkers en de invloed van wisselkoersen zijn de operationele kosten in de eerste helft van 2009 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar 5% gedaald. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2008 zijn de provisies en kosten tegen constante wisselkoersen gedaald met 5%. De operationele kosten zijn tegen constante wisselkoersen met 1% gestegen, omdat een stijging in de kosten voor pensioenvoorzieningen voor medewerkers en herstructureringskosten verdere kostenbesparingen teniet hebben gedaan. De operationele kosten zijn tevens gestegen door overnames in Centraal- en Oost-Europa in 2008 en door de toevoeging van nieuwe joint ventures in Spanje.

De tabel verkopen en beheerd vermogen

Verkopen

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen – exclusief Taiwan – daalde in het tweede kwartaal met 13% vergeleken met het eerste kwartaal van 2009.

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Amerika was in lijn met het eerste kwartaal van 2009. Retailverkopen namen met 7% toe vergeleken met het eerste kwartaal doordat de distributie werd uitgebreid, met name voor levensverzekeringen. Dit werd teniet gedaan door lagere verkopen van bank-owned and corporate-owned levensverzekeringen en levensherverzekeringen.

In Nederland zijn de verkopen van pensioenen aanzienlijk gedaald in het tweede kwartaal 2009. De verkopen bleken volatiel, na het stilvallen van de verkoop van collectieve pensioencontracten in het derde en vierde kwartaal van vorig jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar was de verkoop van collectieve pensioencontracten zeer sterk.

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk is in het tweede kwartaal 2009 van dit jaar met 16% gedaald vergeleken met het eerste kwartaal, met name door een daling in de verkoop van annuities.

In Overige landen – exclusief Taiwan – steeg de verkoop van nieuwe levensverzekeringen met 9% vergeleken met het eerste kwartaal van 2009. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Spanje steeg tot EUR 24 miljoen, een weerspiegeling van hogere verkopen via Aegon’s joint ventures met Spaanse spaarbanken. De verkoop via Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Aegon’s grootste bankpartner in Spanje, bleef sterk met EUR 57 miljoen (op 100% basis) in het tweede kwartaal van 2009. CAM is een deelneming van Aegon en de resultaten uit deze joint venture worden daarom niet geconsolideerd.

In Centraal- en Oost-Europa bedroeg de verkoop van nieuwe levensverzekeringen EUR 18 miljoen, een stijging van 13% vergeleken met het eerste kwartaal van 2009 door hogere verkopen van premiebetalende producten.

Met uitzondering van Spanje daalde de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in alle landen vergeleken met het tweede kwartaal van 2008. In Overige landen daalde de verkoop door de verkoop van Aegon’s Taiwanese levensverzekeringsactiviteiten en door lagere verkopen van unit-linked producten in Centraal- en Oost-Europa.

De verkoop werd ook beïnvloed door een daling op verschillende onderdelen van de Amerikaanse retailmarkt, lagere verkopen van levensherverzekeringsproducten en de invloed van de financiële crisis op de verkoop van bank-owned en corporate-owned levensverzekeringsproducten. In het Verenigd Koninkrijk daalde de verkoop vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar in bijna alle productgroepen. In het tweede kwartaal van 2008 rapporteerde het Verenigd Koninkrijk recordverkopen. De verkoop in Nederland was ook lager vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar, met name door de teruggang op de markt voor collectieve pensioencontracten en door minder vraag naar unit-linked producten, alsmede door de lagere verkoop van annuities, een gevolg van een conservatieve prijsstelling. 

Stortingen

De totale brutostortingen bedroegen exclusief de institutionele gegarandeerde producten EUR 5,6 miljard in het tweede kwartaal van 2009, een daling van 12% vergeleken met het eerste kwartaal van 2009. De daling was vooral het gevolg van lagere fixed annuities stortingen in Amerika, het gevolg van lagere rentevergoedingen sinds het einde van het eerste kwartaal 2009. Pensioenstortingen in Amerika bleven sterk, al waren ze lager vergeleken met het voorgaande kwartaal. Dit is het gevolg van normale seizoenspatronen. De verkoop van variable annuities is met 33% gestegen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009 dankzij verbeterde markten.

De totale stortingen in Overige landen bedroegen EUR 653 miljoen, een daling vergeleken met het voorgaande kwartaal door een daling van de verkoop bij Aegon’s vermogensbeheer joint venture in China. De totale stortingen in Centraal- en Oost-Europa zijn 7% gestegen vergeleken met het eerste kwartaal 2009. Ondanks een negatief economisch klimaat bleven de pensioenstortingen sterk, een weerspiegeling van de groei van de activiteiten in deze regio. In het tweede kwartaal van 2009 omvatten de stortingen in Overige landen tevens de verkoop van variable annuities in Europa ter grootte van EUR 162 miljoen.

De nettostortingen – exclusief de institutionele gegarandeerde producten – bedroegen EUR 0,9 miljard, een toename vergeleken met het tweede kwartaal van 2008, maar een daling vergeleken met het eerste kwartaal van 2009. Vergeleken met het eerste kwartaal 2009 daalde de netto-instroom bij fixed annuities, pensioenen en vermogensbeheer in Amerika. De variable annuities en beleggingsfondsactiviteiten rapporteerden sterke verkopen en een lagere uitstroom, resulterend in een netto-instroom in het tweede kwartaal 2009. De nettostortingen in Overige landen daalden vergeleken met het eerste kwartaal 2009, vooral door een uitstroom bij Aegon’s Chinese vermogensbeheer joint venture. 

Waarde nieuwe productie

De waarde nieuwe productie bedroeg EUR 181 miljoen in het tweede kwartaal van 2009. De waarde nieuwe productie daalde in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009 in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Centraal- en Oost-Europa.  Dit werd gedeeltelijk goedgemaakt door stijgingen in Nederland en Spanje. Aegon’s interne rendement bedroeg 21,9%, een stijging in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009. Dit is het resultaat van verbeterde rendementen in de meeste landen, alsmede door een wijziging in de geografische spreiding.  

 

Belangrijke noot met betrekking tot niet-GAAP maatstaven

In dit persbericht zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): netto operationeel resultaat, operationeel resultaat vóór belastingen, onderliggend resultaat vóór belastingen, netto operationeel resultaat en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van de verschillende maatstaven verwijzen wij naar pagina’s 9 en 28 van het Engelse persbericht.
Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn verkorte, geconsolideerde tussentijdse resultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Aegon is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om Aegon's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen
Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.