Uitkomsten jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

 

  • Jan Nooitgedagt benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en hij volgt Jos Streppel op als CFO
  • Alex Wynaendts bespreekt situatie op de financiële markten
  • Dudley Eustace herbenoemd in de Raad van Commissarissen, hij blijft voorzitter tot 2010
  • Dividend 2008
  • Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Na afloop van de vandaag in Den Haag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA), is Jan J. Nooitgedagt officieel benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Aegon N.V. en CFO. De heer Nooitgedagt volgt Joseph B.M. Streppel op, die in januari aankondigde te zullen terugtreden, omdat hij dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt die voor Aegon bestuurders geldt.

"Ik ben verheugd en vereerd lid van de Raad van Bestuur en chief financial officer bij Aegon te worden. Hoewel dit zonder twijfel zeer uitdagende tijden zijn voor de verzekeringsindustrie en de financiële sector in zijn algemeenheid, kijk ik er naar uit om nauw met Alex Wynaendts samen te werken om Aegon in een goede uitgangspositie te plaatsen voor de mogelijkheden die zich in de toekomst gaan aandienen. We zullen daarbij voortbouwen op het solide fundament dat de afgelopen jaren is gelegd", zei Jan Nooitgedagt. 

Alex Wynaendts bespreekt situatie op financiële markten

“In 2008 hebben wij maatregelen genomen om Aegon’s positie te versterken tijdens de financiële crisis die de markten blijft bedreigen en het consumentenvertrouwen aantast. Wij zijn ervan overtuigd dat de stappen die zijn genomen om Aegon’s kapitaalpositie te versterken en de kosten te verlagen, samen met de voorzorgsmaatregelen om een verdere verslechtering van de markt op te kunnen vangen, de juiste zijn om de gevolgen van de crisis aan te pakken. Niemand hoeft er aan te twijfelen dat Aegon zijn lange termijn verplichtingen aan zijn klanten zal nakomen. Verder zijn wij vastbesloten, zodra de marktomstandigheden zich normaliseren, terug te keren naar een periode van groei en waardecreatie voor aandeelhouders.” 

Dudley Eustace tot 2010 herbenoemd in de Raad van Commissarissen

Zoals eerder aangekondigd is, omdat er in de Raad van Commissarissen een groot aantal nieuwe leden is benoemd, Dudley Eustace gevraagd om een jaar langer aan te blijven als voorzitter om zo de continuïteit te waarborgen. De heer Eustace heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. In de AVvA van vandaag is aandeelhouders om goedkeuring gevraagd de heer Eustace voor de termijn van één jaar te herbenoemen. Rob Routs zal in de AVvA van april 2010 de heer Eustace opvolgen als voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

Dividend 2008

Als gevolg van de neergang van de financiële markten en de effecten daarvan op het bedrijf, heeft Aegon besloten geen slotdividend op de gewone aandelen uit te keren. In september 2008 is een interim-dividend van EUR 0,30 per aandeel uitgekeerd. 

Besluiten van de AVvA

In de AVvA zijn de volgende besluiten genomen:

Samenstelling Raad van Commissarissen
De heer S. Levy is per 22 april 2009 herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

De heer A.W.H. Docters van Leeuwen is per 22 april 2009 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

De heer W.F.C. Stevens is afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen.

Samenstelling Raad van Bestuur
Aan het eind van de AVvA is de heer J.B.M. Streppel afgetreden als CFO en lid van de Raad van Bestuur.

De heer J.J. Nooitgedagt volgt de heer Streppel op en is voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en CFO.

Jaarrekening
De AVvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2008 vastgesteld en er is besloten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.

Machtigingen
De AVvA heeft de Raad van Bestuur gemachtigd om gewone aandelen uit te geven, voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten en tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap.