Aegon gaat zich sterker richten op kernactiviteiten

“De afgelopen twee jaar hebben wij de balans van Aegon versterkt, onze kosten substantieel verlaagd en ons risicoprofiel belangrijk verbeterd”, aldus Alex Wynaendts.

  • Verbeteren lange termijn rendement en risicoprofiel 
  • Meer nadruk op kernactiviteiten: levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer
  • Strategische opties levensherverzekeringsbedrijf onderzoeken, waaronder vinden van geschikte koper
  • Activiteiten Verenigd Koninkrijk herstructureren; doelstelling kostenreductie van 25% eind 2011

Voorzitter van de Raad van Bestuur Alex Wynaendts zal vandaag maatregelen aankondigen waarbij Aegon zich sterker gaat richten op belangrijke lange termijn groeimogelijkheden van zijn kernactiviteiten met als doel het rendement van Aegon verder te verbeteren. Als onderdeel van de maatregelen om de strategische focus aan te scherpen, heeft Aegon de intentie de strategische opties te onderzoeken voor zijn  levensherverzekeringsbedrijf, Transamerica Reinsurance, waaronder de mogelijke verkoop van het bedrijf. In het Verenigd Koninkrijk worden belangrijke stappen gezet om het rendement van het bedrijf te verbeteren door de kosten in het levensverzekerings- en pensioenbedrijf met 25% terug te brengen. Bovendien zal Aegon zich in het Verenigd Koninkrijk sterker gaan richten op de marksegmenten At Retirement en Workplace Savings, waar het bedrijf al leidende posities heeft. Alex Wynaendts zal later vandaag tijdens de analisten- en beleggersconferentie in Londen nadere details geven. De audio webcast van de conferentie begint om 18.00.

“De afgelopen twee jaar hebben wij de balans van Aegon versterkt, onze kosten substantieel verlaagd en ons risicoprofiel belangrijk verbeterd”, aldus Alex Wynaendts.

Kapitaal heralloceren

Kort nadat hij aantrad als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft Alex Wynaendts aangegeven het van groot belang te vinden dat Aegon zich sterker zou richten op zijn kernactiviteiten en geografisch een betere balans moet bereiken door kapitaal te heralloceren ten gunste van de groeimarkten in Centraal & Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika.

“In lijn met onze strategie zetten we nu verdere stappen om ons meer te richten op onze kernactiviteiten en om de herallocatie van kapitaal voort te zetten naar die activiteiten en markten die een beter perspectief op groei en rendement bieden.”

“In de komende vijf jaar streven wij naar een leidende positie in alle door ons gekozen markten. Dit betekent niet alleen herallocatie van ons kapitaal, maar ook een verbeterde efficiency, het stimuleren van innovatie en ondernemerschap en – het allerbelangrijkste – producten en diensten aanbieden die in de veranderende behoeften van onze klanten voorzien. ”

Herziening activiteiten

Sinds de overname door Aegon in 1999 heeft Transamerica Reinsurance in de Verenigde Staten en internationaal een leidende positie verworven onder levensherverzekeraars. Ook heeft het bedrijf een belangrijke bijdrage geleverd aan Aegon’s internationale groei. Aegon is echter van mening dat Transamerica Reinsurance op langere termijn in strategisch opzicht slechts in beperkte mate past bij Aegon’s kernactiviteiten. Daarom onderzoekt Aegon nu de opties voor Transamerica Reinsurance, waaronder het vinden van een geschikte koper die herverzekering als kernactiviteit beschouwt.

Verbetering rendement

In aanvulling op de kostenbesparingen die Aegon in het Verenigd Koninkrijk zal doorvoeren, zal het bedrijf vooral de nadruk leggen op de marktsegmenten At Retirement en Workplace Savings en voortbouwen op de leidende posities die het bedrijf hier al heeft. Deze markten hebben voor de komende jaren een sterk groeipotentieel, met name gezien de trend dat werkgevers in het Verenigd Koninkrijk steeds meer overschakelen van dienstjaren (defined benefit)  naar beschikbare premie pensioenregelingen (defined contribution). Ook neemt het aantal mensen toe die kort voor hun pensionering staan en oplossingen zoeken voor hun inkomen. Aegon trekt zich terug uit de markt van collectieve lijfrenteproducten in het Verenigd Koninkrijk, omdat met de huidige marktprijzen de rendementsdoelstelling niet wordt gehaald.

De onderneming blijft echter investeren in de markt voor pensioenen voor particulieren (Self Invested Pension Plan of SIPP). Doel van de maatregelen is om het rendement op kapitaal te verhogen van 2,7% in 2009 tot 8 à 10% in 2014 en om tussen 2010 en 2014 een kasstroom te genereren van GBP 600 à 650 miljoen.

In lijn met de doelstelling om het risicoprofiel van de onderneming verder te verbeteren, zal Aegon de hedging van de bestaande portefeuille variabele lijfrentes in de Verenigde Staten verhogen.

Het blijft prioriteit voor Aegon om de resterende EUR 2 miljard die tijdens de financiële crisis in 2008 aan kapitaal van de overheid werd ontvangen, terug te betalen. Dit is mede afhankelijk van de goedkeuringsprocedure van de Europese Commissie, waarvan datum van goedkeuring en uitkomst nog niet bekend zijn.

Uitvoering strategie

Sinds juni 2008 heeft Aegon een aantal maatregelen genomen gericht op verbetering van groei en rendement van al zijn activiteiten. De afgelopen twee jaar heeft Aegon, als onderdeel van deze maatregelen, zijn levensverzekeringsbedrijf in Taiwan verkocht, EUR 5 miljard aan kapitaal vrijgemaakt, de institutionele op marge gebaseerde activiteiten in de Verenigde Staten afgebouwd en nieuwe groeimarkten in Brazilië en India betreden. Daarnaast heeft Aegon zijn risicoprofiel verbeterd door het aandelenrisico te verlagen door aanvullende hedging in Amerika en Nederland, het renterisico te verminderen door aanvullende hedging in Nederland en het kredietrisico te verkleinen door de op marge gebaseerde verplichtingen terug te brengen. Aegon blijft zich richten op mogelijkheden om kapitaal te heralloceren, het rendement te verbeteren en de organisatie te optimaliseren door het bedrijf meer als één internationale onderneming te besturen en alle ter beschikking staande middelen zo goed mogelijk te benutten.