Aegon rapporteert sterk resultaat in tweede kwartaal 2010

“De aanmerkelijke toename in het tweede kwartaal in de verkoop, het onderliggend resultaat en de nettowinst bewijst opnieuw de sterke positie van Aegon."

Onderliggend resultaat en nettowinst nemen toe

 • Onderliggend resultaat vóór belastingen stijgt tot EUR 522 miljoen, geholpen door verbeterde financiële markten
 • Afboekingen dalen tot EUR 77 miljoen, het laagste niveau in twee jaar
 • Nettowinst aanzienlijk verbeterd tot EUR 413 miljoen
 • Rendement op eigen vermogen bedraagt 9,7%

Verkopen en stortingen nemen toe

 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedraagt EUR 590 miljoen, met name door sterke verkopen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk
 • Bruto stortingen bedragen EUR 7,6 miljard, voornamelijk door hoge pensioenstortingen in Amerika
 • Waarde nieuwe productie gedaald tot EUR 148 miljoen, met name door daling verkoop fixed annuities in de Verenigde Staten en direct ingaande lijfrentes in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van eerder doorgevoerde prijsaanpassingen

Kapitaalpositie blijft sterk

 • Kapitaaloverschot boven de S&P AA-vereisten daalt tot EUR 3 miljard; hogere kapitaalvereisten door S&P doen positieve bijdrage van resultaat teniet
 • Kapitaaloverschot volgens Insurance Group Directivea) bedraagt EUR 7 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van circa 200%
 • Eigen vermogen stijgt tot EUR 8,83 per gewoon aandeel
 • Geen interimdividend op gewone aandelen

Toelichting van Alex Wynaendts, CEO

“De aanmerkelijke toename in het tweede kwartaal in de verkoop, het onderliggend resultaat en de nettowinst bewijst opnieuw de sterke positie van Aegon. Wij hebben ons ten doel gesteld om te voorzien in de groeiende behoefte bij klanten aan lange termijn zekerheid op het gebied van pensioenen. Onze pensioenverkopen in het tweede kwartaal in met name Amerika en het Verenigd Koninkrijk bevestigen dit streven. De afboekingen op onze beleggingsportefeuille zijn verder gedaald en kwamen uit op het laagste niveau in twee jaar. Daarmee komen ze in de buurt van de niveaus die wij voor de langere termijn verwachten. Als gevolg van veranderingen in de kapitaalvereisten voor onze activiteiten door S&P is het kapitaaloverschot van Aegon gedaald. Niettemin vormt het nog altijd een solide buffer.

Zoals in juni aangekondigd, nemen we een aantal belangrijke maatregelen om de nadruk nog meer te leggen op onze kernactiviteiten en op een beter rendement, met name in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd zetten we het onderzoek naar strategische opties voor ons levensherverzekeringsbedrijf, Transamerica Reinsurance, voort, waaronder het vinden van een mogelijke koper. Verder verwachten we op korte termijn definitief uitsluitsel te krijgen van de Europese Commissie over het plan dat we hebben ingediend om te laten zien dat Aegon in de kern een solide en gezond bedrijf is. Dit plan hebben we ingediend in het kader van de steun die we in 2008 tijdens de financiële crisis hebben ontvangen van de Nederlandse overheid. Zodra het besluit bekend is, zullen we hierover uiteraard communiceren.

We blijven ons erop richten alle ter beschikking staande middelen zo goed mogelijk in te zetten en verdere verbeteringen in onze bedrijfsvoering aan te brengen, zodat in al onze markten klanten zoveel mogelijk van onze expertise kunnen profiteren.”


Bekijk hier de tabel kerncijifers 2e kwartaal 2010 (en de voetnoten).

 

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

Meer nadruk op kernactiviteiten: levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer

 • Herstructurering van activiteiten Verenigd Koninkrijk; doel is kostenreductie van 25% aan het einde van 2011 om rendement te verbeteren
 • Onderzoek strategische opties voor levensherverzekeringsbedrijf, inclusief vinden van een mogelijke koper
 • Benoeming van hoofd voor wereldwijde human resources activiteiten

 

AMBITIE Aegon:

In 2015 een leidende positie hebben op alle door ons gekozen markten

 

STRATEGISCHE PRIORITEITEN:

 • Kapitaal heralloceren
 • Rendement verbeteren
 • Optimalisatie ONE Aegon

    ….resulterend in duurzame winstgevende groei.

Afgelopen juni heeft voorzitter van de Raad van Bestuur Alex Wynaendts tijdens de analisten- en beleggersconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd, waarbij Aegon zich sterker gaat richten op belangrijke lange termijn groeimogelijkheden van zijn kernactiviteiten om het rendement van Aegon’s bestaande activiteiten verder te verbeteren. De komende vijf jaar wil Aegon op alle gekozen markten een leidende positie opbouwen. Dit houdt onder meer in dat het bedrijf voor klanten en distributiepartners de eerste keus aanbieder voor levensverzekeringen en pensioenen wil worden en voor bestaande en toekomstige medewerkers de beste werkgever.

Heralloceren van kapitaal

Een van de strategische doelstellingen van Aegon is om zich nog meer te richten op zijn kernactiviteiten en geografisch een betere balans te bereiken door kapitaal te heralloceren ten gunste van de groeimarkten in Centraal & Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika. Aegon zal zijn activiteiten blijven beoordelen om te zien of ze voldoen aan de eisen met betrekking tot resultaten, kasstromen, rendement en of ze nog altijd aansluiten bij de behoeften van zijn klanten in hun levenscyclus.
 
Als onderdeel van deze herziening van activiteiten heeft Aegon in juni aangekondigd dat het de strategische opties onderzoekt voor Transamerica Reinsurance, de levensherverzekeringsactiviteiten van de onderneming, waaronder het vinden van een mogelijke koper.

Als onderdeel van zijn streven om het risicoprofiel van de onderneming verder te verbeteren, zal Aegon tevens de hedging van de bestaande portefeuille variable annuities in de Verenigde Staten verhogen en doorgaan met meer nadruk te leggen op fee-based in plaats van spread-based producten.

Verbetering rendement

In het Verenigd Koninkrijk zet Aegon belangrijke stappen om het rendement te verbeteren door kostenreducties in het levensverzekerings- en pensioenbedrijf te realiseren van 25% en door meer nadruk te leggen op de marktsegmenten At Retirement en Workplace Savings. Deze markten hebben een sterk groeipotentieel en Aegon UK heeft hier al leidende posities. Daarnaast heeft Aegon zich teruggetrokken van de markt voor collectieve lijfrenteproducten. Ook onderzoekt Aegon in het Verenigd Koninkrijk strategische opties voor delen van de bestaande portefeuille. Tezamen hebben deze maatregelen tot doel het rendement op de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk te verbeteren tot 8 à 10% en om tussen nu en 2014 een kasstroom te genereren van in totaal GBP 600 miljoen tot GBP 650 miljoen.

Aegon streeft er naar de rendementen te verbeteren door bij alle activiteiten in operationeel opzicht topkwaliteit te leveren. Dit zal worden bereikt door de kosten verder terug te dringen en tegelijkertijd in kennis en expertise te blijven investeren en de klanttevredenheid te versterken door de serviceniveaus te verbeteren. Daarnaast ontwikkelt Aegon nieuwe producten, die eenvoudiger en transparanter zijn en meer toegevoegde waarde leveren voor de klant. Om deze strategische prioriteit te realiseren, investeert Aegon wereldwijd meer in zijn medewerkers. Daartoe heeft Aegon een mondiaal programma geïntroduceerd dat tot doel heeft binnen de gehele organisatie talentvolle medewerkers te stimuleren en verder te ontwikkelen. Afgelopen maand heeft Aegon Carla Mahieu benoemd, die verantwoordelijk wordt voor de wereldwijde human resources activiteiten van de onderneming. Zij zal samenwerken met de bedrijfsonderdelen om beter gebruik te maken van het toptalent in de organisatie. Daarnaast voert Aegon wereldwijd een programma in dat medewerkers meer bij de onderneming moet betrekken. Ook zijn er stappen gezet om de beloning van het hogere management meer in lijn te brengen met de strategische doelstellingen van de onderneming.

Optimalisatie ONE Aegon

De afgelopen twee jaar zijn diverse maatregelen genomen om Aegon meer als één internationale onderneming te besturen. Aegon is vast van plan beter gebruik te maken van alle mensen en middelen die wereldwijd binnen de organisatie beschikbaar zijn, om de beste ervaringen ook elders binnen de organisatie in praktijk te brengen en het kapitaal-beheer vanuit één geïntegreerde balanspositie te bezien. Om deze prioriteit te realiseren zal Aegon binnen de gehele organisatie nieuwe methoden invoeren om resultaten te meten.


Bekijk hier de tabel financieel overzicht en beheerd vermogen.

 

OPERATIONEEL OVERZICHT

Onderliggend resultaat vóór belastingen

Het onderliggend resultaat vóór belastingen is in het tweede kwartaal toegenomen tot EUR 522 miljoen, een aanzienlijke verbetering vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De stijging is vooral het gevolg van verbeterde financiële markten, een versterking van de Amerikaanse dollar tegenover de euro en groei van de activiteiten. In het resultaat over dezelfde periode vorig jaar waren enkele eenmalige lasten opgenomen.

In Amerika bedroeg het onderliggend resultaat vóór belastingen EUR 437 miljoen, een toename met 51% vergeleken met vorig jaar. Dit is vooral toe te schrijven aan hogere beleggingsinkomsten, een herstel op de aandelenmarkten en lagere kosten.

Het onderliggend resultaat in Nederland bedroeg EUR 97 miljoen. Echter, in het resultaat over het tweede kwartaal van vorig jaar was een eenmalige vrijval van voorzieningen opgenomen van EUR 20 miljoen. Daarnaast werd het resultaat in het tweede kwartaal van dit jaar ook beïnvloed door lagere beleggingsinkomsten en de verkoop van de Nederlandse uitvaartverzekeringsactiviteiten.

In het Verenigd Koninkrijk is het onderliggend resultaat licht gestegen tot EUR 22 miljoen. Hogere resultaten uit lijfrenteproducten werden gedeeltelijk teniet gedaan door hogere projectkosten.

Het onderliggend resultaat voor Aegon’s Nieuwe markten daalde tot EUR 40 miljoen. Het consolideren van de resultaten van Aegon Asset Management werd meer dan teniet gedaan door lagere resultaten in Centraal & Oost-Europa en investeringen in de activiteiten in Azië.

De kosten van de holdingactiviteiten zijn in het tweede kwartaal van 2010 gestegen tot EUR 74 miljoen, vooral door een toename van de financieringskosten.

Fair value items

In het tweede kwartaal bedroeg het rendement op fair value items EUR 3 miljoen.

In Nederland was het resultaat op fair value items hoger dan verwacht, vooral door winsten op de fair value van garanties en daaraan gerelateerde hedges. Dit werd deels teniet gedaan door lagere waarderingen voor particulier vastgoed. In Amerika was het resultaat op fair value items lager dan verwacht door een daling van de resultaten uit kredietderivaten en bepaalde variable annuity producten met een gegarandeerde minimumuitkering. Deze deden een stijging in de waarde van het hedgeprogramma van de onderneming teniet.

Aegon heeft besloten om de korte termijn groeiveronderstelling voor aandelenmarkten ter bepaling van de geschatte brutowinsten op variable life en variable annuity producten in Amerika voor het tweede kwartaal van 9% aan te houden, vanwege de voortdurende volatiliteit van aandelenmarkten en het gebruik van hedgeprogramma’s. Dit heeft geleid tot een aanvullende last van EUR 144 miljoen, die in fair value items wordt gerapporteerd en die de winsten van de hedgeprogramma’s gedeeltelijk teniet hebben gedaan.

Daarnaast is Aegon’s eigen credit spread omhoog gegaan. Het positieve resultaat hiervan werd teniet gedaan door schommelingen in de fair value van derivaten, waardoor een verlies voor de holding ontstond.

Beleggingsresultaat

In het tweede kwartaal stegen de gerealiseerde beleggingswinsten tot EUR 148 miljoen. In de Verenigde Staten en Nederland waren de beleggingswinsten vooral gerelateerd aan de verkoop van obligaties voortvloeiend uit Aegon’s asset en liability management. De beleggingswinst van de holding van EUR 97 miljoen is gerealiseerd op beleggingen gerelateerd aan het kapitaaloverschot.

Afboekingen

De afboekingen zijn verder omlaag gegaan en per saldo uitgekomen op EUR 77 miljoen en bereiken daarmee het laagste niveau in twee jaar. Daarmee komen de afboekingen in de buurt van het niveau dat Aegon gemiddeld op lange termijn verwacht. De afboekingen in het tweede kwartaal waren met name een gevolg van aan de Amerikaanse huizenmarkt gerelateerde beleggingen.

Overige lasten

De overige lasten bedroegen EUR 60 miljoen. Dit is inclusief een eenmalige voorziening van EUR 105 miljoen voor een schikking in een juridisch conflict over een bank-owned life insurance contract in de Verenigde Staten. Als gevolg van de verstoring van de kredietmarkten, die de waarde van de bij de polis behorende beleggingen heeft beïnvloed, werd een aanklacht wegens contractbreuk ingediend, omdat Aegon de polisvoorwaarden niet volledig zou zijn nagekomen. Deze voorziening werd gedeeltelijk goedgemaakt door een boekwinst van EUR 33 miljoen uit de verkoop van het uitvaartverzekeringsbedrijf in Nederland.

Run-off activiteiten

De activiteiten die Aegon in Amerika aan het afbouwen is, hebben over het tweede kwartaal een verlies gerapporteerd van EUR 49 miljoen. Dit verlies was lager dan verwacht door betere rendementen op de portefeuilles.

Belastingen

De fiscale lasten bedroegen in het tweede kwartaal EUR 74 miljoen. Hierin is een belastingbate van EUR 26 miljoen opgenomen die samenhangt met binnen de onderneming afgesloten herverzekeringsovereenkomsten tussen de Verenigde Staten en Ierland.

Operationele kosten

De operationele kosten stegen 3% tot EUR 841 miljoen door een versterking van de Amerikaanse dollar en het Britse pond ten opzichte van de euro. De operationele kosten tegen constante wisselkoersen zijn daarentegen met 2% gedaald als gevolg van een aantal kostenbesparingsmaatregelen.

Verkoop nieuwe levensverzekeringen

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen is vergeleken met het tweede kwartaal van 2009 met 22% gestegen tot EUR 590 miljoen. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen rapporteerden dubbele groeicijfers. De groei is vooral veroorzaakt door de gestegen pensioenverkopen in het Verenigd Koninkrijk en de levensverzekeringsverkopen in de Verenigde Staten.

Stortingen

De bruto stortingen, exclusief run-off activiteiten, zijn met 16% gestegen tot EUR 7,6 miljard. Deze groei is vooral afkomstig uit de instroom bij het vermogensbeheer voor derden, bij Amerikaanse pensioenen en bij beleggingsfondsen. Daarmee werden de lagere stortingen op fixed annuities door aanpassingen in de prijsstelling meer dan goedgemaakt. De netto stortingen exclusief de run-off activiteiten bedroegen EUR 1,1 miljard. Alle bedrijfsonderdelen rapporteerden een netto-instroom.

Waarde nieuwe productie

De waarde nieuwe productie is in het tweede kwartaal gedaald tot EUR 148 miljoen door een daling in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van een eerder doorgevoerde wijziging in de prijsstelling van direct ingaande lijfrentes en een lagere verkoop van fixed annuities in de Verenigde Staten. In Spanje zorgde een daling van de verkoop van risicoproducten voor een lagere waarde nieuwe productie.

In het tweede kwartaal kwam 22% van Aegon’s totale waarde nieuwe productie voor rekening van de Nieuwe markten. De interne rendementsvoet bleef met 18% sterk in het tweede kwartaal.

Beheerd vermogen

Het beheerd vermogen is met 5% gestegen vergeleken met het einde van het eerste kwartaal en kwam uit op EUR 409 miljard, vooral als gevolg van een versterking van de Amerikaanse dollar en het Britse pond tegenover de euro.

Kapitaalmanagement

Aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg het kernkapitaal, exclusief de herwaarderingsreserve, EUR 18,6 miljard of 74% van de totale kapitaalbasis, boven de door Aegon gehanteerde doelstelling van 70%. Aegon streeft er naar het percentage kernkapitaal uiteindelijk op 75%6) te brengen.

Op 30 juni 2010 was de herwaarderingsreserve met EUR 588 miljoen voor het eerst in bijna drie jaar weer positief. De aanzienlijke verbetering is vooral het gevolg van een toename van de waarde van vastrentende beleggingen.

Het eigen vermogen steeg tot EUR 17,2 miljard door de verbetering van de herwaarderingsreserve, de hogere koers van de Amerikaanse dollar en het Britse pond ten opzichte van de euro en de nettowinst van het tweede kwartaal.

Het kapitaaloverschot boven de vereisten voor een AA rating van Standard & Poor’s (S&P) bedroeg EUR 3 miljard. Hiervan was EUR 1.9 miljard voor de bedrijfsonderdelen en EUR 1,1 miljard voor de holding. Positieve bijdragen van de nettowinst en maatregelen om kapitaal te behouden werden meer dan teniet gedaan door hogere kapitaalvereisten voor beleggingsrisico’s. S&P heeft zijn vereisten voor met name obligatieportefeuilles aanzienlijk verhoogd. Als gevolg daarvan zijn de kapitaalvereisten in Amerika in het tweede kwartaal gestegen met USD 900 miljoen.

Op 30 juni 2010 bedroeg het kapitaaloverschot volgens de Insurance Group Directive (IGD) EUR 7 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van ongeveer 200%.

De afgelopen maanden is Aegon nauw betrokken geweest bij het proces om definitieve goedkeuring te verkrijgen van de Europese Commissie voor de voorwaarden waaronder Aegon heeft deelgenomen aan het ondersteuningsprogramma van de Nederlandse overheid. Aegon verwacht dat de Europese Commissie haar definitieve besluit op korte termijn zal bekendmaken. 

Dividend

Aegon’s dividendbeleid blijft ongewijzigd en is gebaseerd op zijn kapitaalpositie en cash flows. Aegon heeft zichzelf tot doel gesteld een aanzienlijke kaspositie aan te houden om invulling te geven aan zijn prioriteit om de Nederlandse staat zo snel als mogelijk en verantwoord is terug te betalen. Aegon zal daarom in 2010 geen interimdividend uitkeren aan houders van gewone aandelen.

Risicomanagement

In het tweede kwartaal heeft Aegon zijn toch al beperkte beleggingen in Zuid-Europees staatspapier teruggebracht, waarvan op 30 juni 2010 de marktwaarde EUR 1,5 miljard bedroeg. Aegon heeft gedurende het kwartaal voor ongeveer EUR 450 miljoen aan Spaanse overheidsobligaties verkocht.

Ratings

In het tweede kwartaal heeft A.M. Best de rating voor Aegon’s activiteiten in de Verenigde Staten verhoogd tot A+ met outlook Stable. Dit weerspiegelt de beoordeling door A.M. Best van de financiële kracht van het bedrijf en de ondersteuning door de moedermaatschappij. In juli heeft Fitch Ratings de rating voor Aegon’s operationele onderdelen verlaagd tot AA-, waarbij de outlook is verhoogd tot Stable.

 

Belangrijke noot met betrekking tot niet-GAAP maatstaven
In dit persbericht zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf verwijzen wij naar noot 3 “Segment Information” van onze Condensed consolidated interim financial statements (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn verkorte, geconsolideerde tussentijdse resultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Aegon is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om Aegon's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen
Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.