Aegon rondt goedkeuringsproces met Europese Commissie af

Aegon verwacht vandaag definitieve goedkeuring te krijgen van de Europese Commissie voor de kapitaalinjectie van EUR 3 miljard die het in december 2008 heeft ontvangen van de Nederlandse overheid.

 • Premie op terugbetaling resterende EUR 2 miljard staatssteun teruggebracht tot 40%
  - Aegon betaalt deze maand EUR 0,5 miljard terug
  -Terugbetaling resterende EUR 1,5 miljard vóór eind juni 2011, indien marktomstandigheden dit toestaan
 • Naar verwachting zal Europese Commissie een aantal beperkende maatregelen opleggen tot moment van volledige terugbetaling
  - Aegon zal geen acquisities mogen doen behalve in Spaanse markt
  - Geen prijsleiderschap op beperkt aantal segmenten in Nederlandse markt
  - Geen dividend op gewone aandelen

Aegon verwacht vandaag definitieve goedkeuring te krijgen van de Europese Commissie voor de kapitaalinjectie van EUR 3 miljard die het in december 2008 heeft ontvangen van de Nederlandse overheid. Als onderdeel van het goedkeuringsproces is Aegon met het ministerie van Financiën overeengekomen dat de condities voor terugbetaling van de nog resterende EUR 2 miljard worden aangepast. Daardoor komt de premie op dit bedrag uit op 40% in plaats van de eerder overeengekomen 50%. Eind vorig jaar heeft Aegon al EUR 1 miljard vervroegd afgelost.

Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur: “We zetten vandaag een belangrijke stap door de overeenkomst met de Europese Commissie die naar verwachting vandaag wordt bekend gemaakt. Als onderdeel van de overeenkomst heeft Aegon toegezegd de nog resterende EUR 2 miljard vóór eind juni 2011 terug te betalen indien de marktomstandigheden dit toelaten. Deze maand zullen we al EUR 500 miljoen aflossen. Daarnaast blijven wij ons richten op het verder verstevigen van onze financieel sterke positie, kostenbesparingen, verhoging van de efficiency en verbetering van het risicoprofiel”.

Aegon heeft sinds juni 2008 in alle bedrijfsonderdelen de kapitaalpositie versterkt, de blootstelling aan risico’s op de financiële markten verminderd, de kosten verlaagd en de operationele efficiency verhoogd. Aegon gaat in de Verenigde Staten door met het afbouwen van de institutionele spread-based activiteiten en gaat minder nadruk leggen op fixed annuities. Hierdoor zal de beleggingsportefeuille voor algemene rekening van Aegon USA tussen 2007 en 2012 met USD 25 miljard afnemen. Zoals eerder aangekondigd zal Aegon een groter deel van het aandelenrisico op de variable annuities portefeuille in de Verenigde Staten afdekken. Verder zal Aegon maatregelen nemen om de kwaliteit van zijn kapitaalbasis te verbeteren door het aandeel van kernkapitaal vóór eind 2012 te verhogen tot ten minste 75%. Al deze maatregelen zijn opgenomen in het plan dat aan de Europese Commissie is voorgelegd.

Terugbetaling

Aegon zal nog deze maand EUR 500 miljoen terugbetalen met een premie van 10,3% plus de verschuldigde rente van EUR 11 miljoen. De terugbetaling vindt plaats uit het kapitaaloverschot dat in het derde kwartaal door de bedrijfsonderdelen is uitgekeerd aan de holding. Deze aflossing is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank.  Aegon heeft ingestemd met terugbetaling van de resterende EUR 1,5 miljard vóór eind juni 2011 met een premie van 50 procent, maar zonder rente. Wel is overeengekomen dat de versnelde terugbetaling van EUR 1,5 miljard afhangt van de mogelijkheid om kasgeld vrij te maken uit bedrijfsonderdelen en het bestaande kapitaaloverschot te benutten, de voortgang van de verkoop van bedrijfsonderdelen en de marktomstandigheden. Aegon behoudt het recht om de convertible core capital securities vanaf 1 december 2011 om te zetten in gewone aandelen. Elke aflossing vereist goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

Tijdelijke beperkingen

De Europese Commissie erkent dat de strategie van Aegon bijdraagt aan de financiële kracht en lange termijn levensvatbaarheid van de onderneming. De Commissie stelt echter wel als voorwaarde dat Aegon geen overnames doet. Een uitzondering wordt gemaakt voor investeringen in de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met Spaanse spaarbanken, onder voorwaarde dat het totale marktaandeel van Aegon in Spanje niet stijgt.

De Commissie stelt verder dat Aegon op de markt voor hypotheken en internetsparen in Nederland niet tot de top 3 van prijsleiders mag behoren. Aegon zal tevens Standard & Poor’s vragen de ‘AA-‘ rating van Aegon Levensverzekering N.V. niet langer te publiceren. Deze maatregel heeft tot doel een verondersteld concurrentie-voordeel op bepaalde delen van de Nederlandse pensioenmarkt weg te nemen. Aegon verwacht dat deze maatregelen weinig invloed zullen hebben op de mogelijkheden de Nederlandse activiteiten winstgevend te laten groeien.

De tijdelijke beperkingen, waaronder de eis van de Commissie dat Aegon geen dividend uitkeert op gewone aandelen, blijven van kracht totdat Aegon de Nederlandse overheid volledig heeft terugbetaald.

Noot: De aangepaste overeenkomst met het ministerie van Financiën wordt gepubliceerd op Aegon’s website nadat het besluit van de Europese Commissie bekend is gemaakt.