Uitkomsten jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

  • Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurt alle voorstellen goed
  • Rob Routs volgt Dudley Eustace op als voorzitter van de Raad van Commissarissen
  • Geen dividend over 2009

 

Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders*

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) zijn onder meer de volgende besluiten genomen:

Jaarrekening
De AVvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2009 vastgesteld en er is besloten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.

Machtigingen
De AVvA heeft de Raad van Bestuur gemachtigd om gewone aandelen uit te geven, voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten, gewone aandelen uit te geven in het kader van incentive plannen en tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap.

Benoeming van de externe accountant
Ernst & Young is aangesteld als extern accountant voor de Jaarrekening over het boekjaar 2010.

Statuten
De AVvA heeft een voorstel tot statutenwijziging van Aegon N.V. aangenomen.

Nieuw beloningsbeleid Raad van Bestuur vastgesteld
De AVvA heeft een nieuw beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur vastgesteld. Het beleid gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 in.

Wijziging van het beloningsbeleid Raad van Commissarissen vastgesteld
De AVvA heeft de wijziging van het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen vastgesteld.

Herbenoeming
Kees Storm is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

 

Rob Routs volgt Dudley Eustace op als Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Zoals eerder is aangekondigd, is Dudley Eustace teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen is hij opgevolgd door Rob Routs.

 

Dividend 2009

Omdat de marktomstandigheden onzeker blijven, is Aegon van mening dat het verstandig is om nog steeds een substantiële kapitaalbuffer aan te blijven houden, zoals die wordt weerspiegeld door Aegon’s sterke kapitaalpositie. Hoewel de afboekingen op beleggingen gedurende de tweede helft van 2009 zijn verbeterd, lagen ze over het gehele jaar gezien nog wel op een hoger niveau. Daardoor waren de kasstromen van onze operationele bedrijven lager. Om die reden heeft Aegon besloten geen dividend uit te keren aan houders van gewone aandelen. Aegon’s dividendbeleid is niet gewijzigd. Doel daarvan blijft om een adequaat en oplopend dividend uit te keren aan gewone aandeelhouders afhankelijk van de kasstroom en de kapitaalpositie van de onderneming.

 

* Nadere details over de tijdens de aandeelhoudersvergadering genomen besluiten kunt u vinden in de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op www.aegon.com.