Winstgevendheid Aegon neemt toe in vierde kwartaal

“De maatregelen die we het afgelopen jaar hebben genomen leveren duidelijk solide resultaten op: we maken weer winst, de kosten zijn teruggebracht en we hebben het vertrouwen van onze klanten behouden."

 • Sterke toename onderliggend resultaat en nettowinst
  - Onderliggend resultaat vóór belastingen van EUR 427 miljoen
  - Nettowinst van EUR 393 miljoen, gevolg van verbeterd resultaat, gerealiseerde winsten op beleggingen en lagere afboekingen
  - Afboekingen van EUR 209 miljoen, het laagste niveau in zes kwartalen
  - EUR 250 miljoen aan kostenbesparingen in 2009, meer dan de doelstelling van EUR 150 miljoen
 • Robuuste verkopen; bewijs van sterk distributienetwerk
  - Verkoop van nieuwe levensverzekeringen van EUR 549 miljoen, ondersteund door sterke verkopen in de meeste bedrijfsonderdelen
  - Nettostortingen, exclusief institutionele garantieproducten, van EUR 1,5 miljard door sterke pensioenverkopen en hogere inleg beleggingsfondsen
  - Waarde nieuwe productie van EUR 216 miljoen door winstgevende verkopen; intern rendement van 17,6%
 • Aanhoudend sterke kapitaalpositie
  - EUR 0,8 miljard aan kapitaal vrijgemaakt in vierde kwartaal; totaal voor 2009 komt daarmee op EUR 3,3 miljard
  - Kapitaaloverschot van EUR 3,7 miljard per eind 2009
  - Kapitaaloverschot volgens IGD a) van EUR 6,7 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van 204%
 • Geen dividend op gewone aandelen
   

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

“De maatregelen die we het afgelopen jaar hebben genomen leveren duidelijk solide resultaten op: we maken weer winst, de kosten zijn teruggebracht en we hebben het vertrouwen van onze klanten behouden. Dit heeft er toe geleid dat de verkopen in alle landenunits zijn gestegen. Aegon’s financiële positie is versterkt, waardoor we in staat zijn geweest om een derde van de staatssteun terug te betalen.

Omdat de marktomstandigheden onzeker blijven, zijn we van mening dat het verstandig is om nog steeds een substantiële kapitaalbuffer aan te houden, zoals die wordt weerspiegeld door onze sterke kapitaalpositie. Hoewel de afboekingen gedurende het vierde kwartaal zijn verbeterd, lagen ze over het gehele jaar gezien nog wel op een hoger niveau. Daardoor waren de kasstromen van onze operationele bedrijven lager.

Als gevolg daarvan zal Aegon geen dividend uitkeren aan houders van gewone aandelen. Vooruitkijkend hebben we er alle vertrouwen in dat onze strategie Aegon’s positie verder zal versterken nu de economische omstandigheden langzaam aan verbeteren.”

Gebruik deze link voor de tabel kerncijfers.

Strategische ontwikkelingen

Aegon heeft opnieuw vooruitgang geboekt bij de realisatie van de strategische prioriteiten:

- Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met een beter perspectief op groei en rendement
- Verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten
- Verminderen van de gevoeligheid voor de ontwikkelingen op de financiële markten
- Aegon besturen als een internationale onderneming.

Herziening activiteiten

Aegon continueert de beoordeling van zijn activiteiten om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de criteria van mogelijke groei van resultaten, kasstromen en rendement op kapitaal. Als resultaat van deze beoordeling heeft Aegon zijn uitvaartverzekeringsbedrijf in Nederland in januari van dit jaar voor EUR 212 miljoen verkocht. De verkoop zal een positief effect hebben op Aegon’s kapitaaloverschot en zal naar verwachting leiden tot een bescheiden boekwinst in de eerste helft van 2010.

Kostenmaatregelen

In 2009 heeft Aegon kostenbesparingsmaatregelen doorgevoerd van EUR 250 miljoen, ruim meer dan de doelstelling van EUR 150 miljoen die Aegon zich voor het jaar had gesteld. De operationele kosten zijn in 2009 met 5% gedaald, exclusief het effect van herstructureringskosten, toegenomen kosten voor pensioenvoorzieningen voor medewerkers in de Verenigde Staten en de invloed van wisselkoersen.

Het aantal medewerkers van Aegon exclusief agenten is in 2009 met 7% gedaald tot net boven 25.000 medewerkers. De daling is vooral het gevolg van een herstructurering in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, alsmede van de verkoop van de makelaardij activiteiten in Nederland en de levensverzekeringsactiviteiten in Taiwan.

Kapitaal- & risicomanagement

Behoud van kapitaal

Gedurende het vierde kwartaal van 2009 is nog eens EUR 0,8 miljard aan kapitaal vrijgemaakt uit Aegon’s activiteiten. Daarmee komt het totaal voor 2009 uit op EUR 3,3 miljard.

Kapitaaloverschot

- Het kapitaaloverschot boven de vereisten voor een S&P AA rating bedroeg EUR 3,7 miljard aan het einde van het vierde kwartaal van 2009 vergeleken met EUR 4,8 miljard aan het einde van het derde kwartaal van 2009. De daling was vooral het gevolg van de terugbetaling van een derde van de EUR 3 miljard aan kapitaal dat eind 2008 door de Nederlandse staat is verstrekt. De terugbetaling bedroeg inclusief rente en premie EUR 1,15 miljard.
- Maatregelen om minder risicovol te worden en om kapitaal efficiënter te beheren hebben EUR 0,8 miljard bijgedragen aan Aegon’s kapitaaloverschot. Dit werd teniet gedaan door andere items, met name hogere kapitaaleisen van toezichthouders en kredietbeoordelaars voor het lang-levenrisico en voorzieningen voor kredietrisico. De statutaire winst van EUR 0,3 miljard werd gedeeltelijk teniet gedaan door afboekingen van EUR 0,2 miljard.
- Onder de huidige onzekere marktomstandigheden streeft Aegon er naar een substantiële kapitaalbuffer aan te houden.

Kernkapitaal

- Eind 2009 bedroeg het kernkapitaal exclusief de herwaarderingsreserve EUR 15,9 miljard, 75% van de totale kapitaalbasis. Dat is ruim boven de minimumdoelstelling van Aegon van 70% 6, 7.
- Kernkapitaal inclusief de herwaarderingsreserve bedroeg EUR 14,2 miljard, bestaande uit
EUR 12,2 miljard aan eigen vermogen en EUR 2 miljard aan convertible core capital securities.
- Het eigen vermogen per gewoon aandeel bedroeg EUR 5,88.
- De herwaarderingsreserve bedroeg EUR 1,7 miljard negatief, een marginale verbetering vergeleken met het derde kwartaal van 2009. De positieve gevolgen van lagere credit spreads werden bijna volledig teniet gedaan door de invloed van oplopende risicovrije rentevoeten en gerealiseerde winsten.
- Eind 2009 bedroeg het kapitaaloverschot volgens de Insurance Group Directive EUR 6,7 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van 204%.

Verbeterd risicoprofiel

Zoals in februari 2009 aangekondigd heeft Aegon zijn activiteiten op het gebied van op spread gebaseerde institutionele garantieproducten in de Verenigde Staten teruggebracht. Daardoor zal het kredietrisico worden verkleind en neemt de gevoeligheid van Aegon voor ontwikkelingen op de financiële markten af. In de loop van 2009 is het beheerd vermogen daardoor met USD 11,5 miljard afgenomen tot USD 21,3 miljard. Gedurende 2010 zal het beheerd vermogen naar verwachting met nog eens USD 8,5 miljard verminderen. Om deze uitstroom te financieren zijn activa van de institutionele activiteiten overgedragen aan andere onderdelen van het bedrijf in de Verenigde Staten in ruil voor kasgeld. Als gevolg daarvan hebben de op spreads gebaseerde institutionele activiteiten een negatieve marge gerealiseerd op deze activa, wat een negatieve invloed heeft gehad op het onderliggend resultaat.

Dividend

Aegon handhaaft zijn dividendbeleid dat is gebaseerd op zijn kapitaalpositie en kasstromen. Hoewel de kapitaalpositie sterk is, werden de kasstromen beïnvloed door hogere dan gemiddelde afboekingen in 2009. Daarom zal Aegon over het boekjaar 2009 geen dividend uitkeren aan houders van gewone aandelen.

Aegon besturen als internationale onderneming

Aan het einde van het vierde kwartaal heeft Aegon in Nederland een variabel lijfrenteproduct (variable annuity) geïntroduceerd. Deze introductie maakt deel uit van het streven om met behulp van bestaande kennis en expertise in de Verenigde Staten de variable annuity activiteiten in Europa en Japan uit te breiden. Op dit moment worden variable annuity producten verkocht in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. Daarnaast heeft Aegon’s joint venture met Sony Life in Japan eind 2009 het eerste variable annuity product op de markt gebracht. Dit product wordt via Sony Life’s distributiekanaal van Life Planners en verschillende banken, waaronder megabank Sumitomo Mitsui Banking Corp., verkocht. De verkopen zullen met ingang van het eerste kwartaal van 2010 worden gerapporteerd.

Nieuwe rapportagestructuur

Met ingang van het eerste kwartaal van 2010 zal Aegon zijn rapportagestructuur aanpassen. Dit moet een weerspiegeling vormen van recente structurele organisatieveranderingen. Vergelijkende cijfers voor 2008 en kwartaalcijfers voor 2009 worden op 12 april 2010 gepubliceerd. Op 13 april zal Aegon in Londen een bijeenkomst houden om een toelichting te geven aan analisten en beleggers.

Financieel overzicht

2009-Q4-Tabel-verkopen-en-beheerd-vermogen.pdf.

Operationeel overzicht

Onderliggend resultaat vóór belastingen

Het onderliggend resultaat vóór belastingen bedroeg in het vierde kwartaal EUR 427 miljoen. De invloed van de financiële markten was positief, met name in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar toen het resultaat zeer nadrukkelijk werd beïnvloed door de onrust op de internationale financiële markten.

In Amerika bedroeg het onderliggend resultaat USD 446 miljoen vergeleken met een verlies van USD 412 miljoen een jaar eerder. De verbetering was vooral het gevolg van het herstel op de financiële markten, dat een positief effect had op zowel de technische resultaten als de beheervergoedingen. Daardoor werden de lagere beleggingsinkomsten – het gevolg van grotere kasposities in verband met het afbouwen van de activiteiten op het gebied van op spread gebaseerde institutionele garantieproducten in de Verenigde Staten – meer dan goedgemaakt.

Het onderliggend resultaat in Nederland steeg tot EUR 95 miljoen, vergeleken met EUR 75 miljoen in het vierde kwartaal van vorig jaar. De toename is met name het gevolg van verbeterde technische resultaten, inclusief de vrijval van enkele voorzieningen. De beleggingsinkomsten waren lager, vooral doordat in het vierde kwartaal van 2008 een substantieel eenmalig dividend werd gerapporteerd.

In het Verenigd Koninkrijk bedroeg het onderliggend resultaat GBP 30 miljoen, een scherpe toename vergeleken met het vierde kwartaal van 2008. Significant hogere beheervergoedingen – het gevolg van verbeterde aandelen- en obligatiemarkten – konden het lagere resultaat in het levenbedrijf en verliezen bij de tussenpersonenorganisaties goedmaken.

Het onderliggend resultaat van Overige landen bedroeg EUR 42 miljoen in het vierde kwartaal, vooral het gevolg van verdere groei in Centraal- & Oost-Europa en Spanje. In het resultaat van de vergelijkbare periode van vorig jaar was een aanmerkelijke eenmalige last voor Taiwan opgenomen. Aegon’s Taiwanese levensverzekeringsbedrijf werd in 2009 verkocht en de resultaten zijn niet langer opgenomen in de verlies- en winstrekening. Exclusief Taiwan steeg het onderliggend resultaat vóór belastingen met 24%.

Lasten voor de holding bedroegen EUR 48 miljoen in het vierde kwartaal van 2009 vergeleken met EUR 17 miljoen vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van hogere financieringslasten.

Fair value items

Fair value items omvatten het hoger of lager dan verwachte rendement op bepaalde activa die tegen fair value via de winst- en verliesrekening worden gewaardeerd. In het vierde kwartaal was het rendement op deze activa EUR 174 miljoen lager dan op lange termijn werd verwacht. Dit is een significante verbetering vergeleken met de underperformance van EUR 770 miljoen in het vierde kwartaal van 2008. In Amerika bedroeg de underperformance EUR 103 miljoen, vooral toe te schrijven aan een hedgeprogramma en de negatieve herwaardering van aan vastgoed gerelateerde activa. In Nederland lag het resultaat op fair value items EUR 43 miljoen lager dan verwacht, wat vooral het gevolg was van schommelingen in de fair value van garanties en daaraan gerelateerde hedges. Aegon’s eigen credit spread ging verder omlaag. Dit resulteerde in een verlies van EUR 26 miljoen voor de holding.

Beleggingsresultaat

In het vierde kwartaal heeft Aegon een winst op beleggingen behaald van EUR 324 miljoen. Dit is vooral het gevolg van transacties in Aegon’s obligatieportefeuilles. In Nederland was de winst op beleggingen vooral het gevolg van aanpassingen in de obligatieportefeuille, die gedeeltelijk is ingegeven door asset and liability management.

Afboekingen

De afboekingen zijn in vergelijking met het vierde kwartaal van 2008 scherp gedaald tot EUR 209 miljoen. Dat is het laagste niveau in zes kwartalen, al lag het niveau hoger dan de gemiddelde verwachting voor de lange termijn. De afboekingen op aan de Amerikaanse huizenmarkt gerelateerde activa bedroegen EUR 92 miljoen. Het resterende bedrag was vooral gerelateerd aan hybride beleggingen uitgegeven door Ierse en Britse banken.

Belastingen

De belastingbaten bedroegen in het vierde kwartaal EUR 20 miljoen. Daarin zat een belastingbate van EUR 20 miljoen samenhangend met binnen de onderneming afgesloten herverzekeringsovereenkomsten tussen Ierland en de Verenigde Staten. Belastingbaten die samenhangen met deze interne transacties bedroegen in 2009 EUR 419 miljoen. Hiermee is de fiscale last voor deze interne transacties van EUR 490 miljoen over het jaar 2008 deels goedgemaakt.

Nettowinst

De nettowinst is gestegen tot EUR 393 miljoen vergeleken met een verlies in het vierde kwartaal van 2008. De verbetering was het gevolg van hogere onderliggende resultaten, alsmede van verbeterde resultaten op fair value items, winsten op beleggingen, een scherpe daling van het niveau van afboekingen en belastingen.

Provisies en kosten

De provisies en kosten zijn vergeleken met het vierde kwartaal van 2008 gedaald met 25% tot EUR 1,4 miljard. Dit is vooral toe te schrijven aan het feit dat in het vierde kwartaal van 2008 in Amerika een versnelde afschrijving van eerste kosten plaatsvond in verband met de lagere aandelenmarkten. De operationele kosten zijn met 11% gedaald tot EUR 830 miljoen door significante kostenbesparingen en een zwakkere Amerikaanse dollar.

Gebruik deze link voor de tabel verkopen en beheerd vermogen.

Verkoop nieuwe levensverzekeringen

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen bedroeg EUR 549 miljoen, een stijging van 13% in vergelijking met het derde kwartaal. In de meeste bedrijfsonderdelen is de verkoop in het vierde kwartaal gestegen. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn de verkopen vooral gestegen als gevolg van een toegenomen vraag naar Aegon’s pensioenproducten. In Spanje en Azië zijn de verkopen gestegen door uitbreiding van de activiteiten, terwijl de verkopen in Centraal- & Oost-Europa vergeleken met het derde kwartaal gelijk bleven.

Stortingen

De totale brutostortingen, exclusief de institutionele gegarandeerde producten, bedroegen EUR 5,9 miljard in het vierde kwartaal. De pensioenstortingen, spaarstortingen en variable annuities ontwikkelden zich sterk. Als voorzien lagen de brutostortingen voor fixed annuities lager en zullen op een lager niveau worden gebracht. De nettostortingen, exclusief de institutionele gegarandeerde producten, bleven met EUR 1,5 miljard op een hoog niveau.

Waarde nieuwe productie

De waarde nieuwe productie is in bijna alle landen sterk verbeterd vergeleken met het derde kwartaal en bedroeg EUR 216 miljoen. In Amerika is de toename het gevolg van hogere marges voor variable annuities en levensherverzekeringen. In Nederland waren hogere marges op hypotheken de belangrijkste oorzaak. Hogere verkoopvolumes waren in Spanje de belangrijkste reden voor de toename in de waarde nieuwe productie.

Inkomsten genererende beleggingen

De inkomsten genererende beleggingen stegen tot EUR 361 miljard per eind december 2009, een stijging van 2% vergeleken met het derde kwartaal 2009. De stijging was vooral het resultaat van een verdere stijging van de aandelenmarkten en een sterkere Amerikaanse dollar aan het einde van het vierde kwartaal van 2009.