Aegon behaalt sterk resultaat in vierde kwartaal 2010

 

Sterke winst, verkopen en kapitaalpositie

 • Onderliggend resultaat vóór belastingen in vierde kwartaal met 2% gestegen tot EUR 489 miljoen; resultaat over geheel 2010 naar EUR 2 miljard
 • Nettowinst in vierde kwartaal bedraagt EUR 318 miljoen; nettowinst van EUR 1,8 miljard over geheel 2010
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen stabiel op EUR 558 miljoen; verkopen 2010 met 5% gestegen tot EUR 2.2 miljard
 • Brutostortingen met 16% toegenomen tot EUR 7,8 miljard; over geheel 2010 toename tot EUR 32,6 miljard
 • Kapitaaloverschot* van EUR 3,8 miljard per eind 2010, waarvan EUR 1,7 miljard in de holding; IGDa) solvabiliteitsratio van 198%

Terugkoop resterend kernkapitaal vóór eind juni 2011

 • 10% aandelenuitgfite van vandaag financiert een deel van de EUR 2,25 miljard die nodig is voor terugkoop, waardoor Aegon’s sterke kapitaalpositie kan worden behouden en de doelstelling van een kernkapitaalratio van ten minste 75% eind 2012, kan worden bereikt
 • Resterend bedrag komt uit interne middelen, inclusief opbrengsten uit het afstoten van bedrijfsonderdelen

Stabiele ontwikkeling winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel

Aegon maakt goede vorderingen met zijn veranderingsproces en ligt op koers naar stabiele ontwikkeling van de winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel. Echter, strategische keuzes zullen in 2011 het onderliggend resultaat en andere indicatoren negatief beïnvloeden. Vandaag maakt Aegon een aantal concrete doelstellingen bekend die deze ambitie binnen bereik moeten brengen:

 • Toename van het onderliggend resultaat vóór belastingen met gemiddeld 7% tot 10% per jaar
 • Een rendement op eigen vermogen van 10% tot 12% op middellange termijn
 • In 2015 moeten activiteiten op basis van een vergoeding 30% tot 35% van het onderliggend resultaat vóór belastingen uitmaken
 • Toename van de genormaliseerde operationele vrije kasstromen10 met 30% in 2015
 • Intentie om in mei volgend jaar EUR 0,10 dividend per gewoon aandeel te betalen over de tweede helft van 2011

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

“Aegon heeft in 2010 een sterk resultaat behaald. We hebben ons in het afgelopen jaar toegelegd op het uitvoeren van een eenduidige strategie gericht op een scherpere focus op onze kernactiviteiten, het verbeteren van ons risico-rendementprofiel en het uitvoeren van aanzienlijke kostenbesparingsprogramma’s. Als gevolg van onze inspanningen is Aegon nu een andere onderneming dan een aantal jaren geleden. De aandelenuitgifte van vandaag, interne financieringsbronnen inclusief opbrengsten uit het afstoten van bedrijfsonderdelen brengen ons in een positie om vóór eind juni 2011 alle core capital securities terug te kopen van de Nederlandse Staat. De aandelenuitgifte ondersteunt onze strategie om een sterke kapitaalpositie te behouden en de doelstelling van een kernkapitaalratio van ten minste 75% per eind 2012 te bereiken. Na de volledige terugbetaling hebben wij de intentie om in mei 2012 weer dividend te gaan betalen. Aegon zal ook op langere termijn de toegevoegde waarde creëren die onze klanten, aandeelhouders en zakelijke partners van ons mogen verwachten.”

Gebruik deze link voor de tabel kerncijfers 4e kwartaal 2010.

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

 • Aegon kondigt doelstellingen aan voor stabiele winstgroei met verbeterd risico-rendementprofiel
 • Scherpere focus op kernactiviteiten en benutten efficiencyverbeteringen in Verenigde Staten
 • Aziatische activiteiten geïntegreerd onder leiding van nieuwe CEO voor Aegon Azië

Stabiele ontwikkeling winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel nastreven

Aegon streeft naar een stabiele ontwikkeling van de winstgroei die wordt ondersteund door een verbeterd risico-rendementprofiel en een sterke kapitaalpositie. Dit moet resulteren in een stabiele ontwikkeling van kasstromen en dividenden. Aegon maakt een aantal concrete doelstellingen bekend die deze ambitie binnen bereik moeten brengen.

Het onderliggend resultaat vóór belastingen zal in 2011 negatief worden beïnvloed door strategische keuzes zoals het afbouwen van BOLI/COLI** en de mogelijke verkoop van Transamerica Reinsurance. Daarnaast zullen de wijzigingen in de pensioenwetgeving in Hongarije en Polen naar verwachting een negatief effect hebben op het onderliggend resultaat.

Aegon’s ambitie

Aegon heeft de ambitie om in 2015 een leidende positie te hebben in alle gekozen markten. Dit houdt in dat de onderneming voor klanten en distributiepartners de eerste keus aanbieder voor levensverzekeringen en pensioenen wil zijn en voor bestaande en toekomstige medewerkers de meest verkozen werkgever.

Aegon heeft drie strategische doelstellingen geformuleerd om deze ambitie te realiseren: herallocatie van kapitaal naar die activiteiten die een beter perspectief op groei en rendement bieden, verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten en optimalisatie van ONE Aegon door de efficiency te verhogen en beter gebruik te maken van alle mensen en middelen binnen de wereldwijde organisatie.

Aegon's AMBITIE

Leidende positie op alle door ons gekozen markten in 2015.

STRATEGISCHE PRIORITEITEN:

 • Kapitaal heralloceren
 • Rendement verbeteren
 • Optimalisatie ONE Aegon

....resulterend in winstgevende groei.

Heralloceren van kapitaal
Aegon heeft het bedrijf meer gericht op zijn drie kernactiviteiten: levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer. Daarnaast streeft Aegon er naar geografisch een betere balans te bereiken door kapitaal te heralloceren ten gunste van groeimarkten in Centraal & Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika. Als onderdeel van dit proces heeft Aegon zijn activiteiten Beoordeeld om te zien of ze voldoen aan de eisen met betrekking tot groei van de resultaten, kasstromen en rendement en of ze nog altijd aansluiten bij de behoeften van klanten in de verschillende fasen van hun leven. Volgend op dat proces onderzoekt Aegon de strategische opties voor zijn levenherverzekeringsactiviteiten, Transamerica Reinsurance.

Zoals aangekondigd in december 2010, heeft Aegon besloten de verkoop van zogenoemde BOLI/COLI producten in de Verenigde Staten stop te zetten. In 2010 bedroeg het onderliggend resultaat vóór belastingen van BOLI/COLI EUR 49 miljoen. Met ingang van het eerste kwartaal 2011 wordt het resultaat uit BOLI/COLI niet langer verantwoord in onderliggend resultaat maar als run-off activiteit.

Aegon heeft in Spanje met Banca Cívica een overeenkomst getekend om de samenwerking op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen uit te breiden. Onderdeel van de overeenkomst is de acquisitie van een 50%-belang in de levensverzekeringsactiviteiten van Caja de Burgos en een versterking van Aegon’s bestaande samenwerking met Caja Navarra. Caja de Burgos, Caja Navarra en twee andere spaarbanken, Caja Canarias en Caja Sol hebben in 2010 Banca Cívica gevormd. De overeenkomst geeft Aegon het exclusieve recht levensverzekerings- en pensioenproducten te verkopen via de 148 kantoren van Caja de Burgos. In de Noord-Spaanse provincie Burgos evenals in de omliggende regio’s is Caja de Burgos een vooraanstaande bank met 550.000 klanten. De overeenkomst moet aan diverse voorwaarden voldoen en worden goedgekeurd door onder meer de Europese Comissie.

Verbetering risico-rendementprofiel 
Aegon heeft onlangs zijn bestaande programma ter afdekking van aandelenrisico in Nederland uitgebreid.

In het vierde kwartaal heeft Aegon zijn toch al beperkte beleggingen in Zuid-Europees staatspapier teruggebracht van EUR 1,5 miljard tot EUR 1,1 miljard, gebaseerd op marktwaarde, per 31 december 2010.

Verbeteren van rendement

Aegon heeft als doel om het rendement op al zijn activiteiten te vergroten door efficiencyverbeteringen door te voeren en topkwaliteit te leveren. Aegon verwacht dit te bereiken door verdere kostenverlagingen en tegelijkertijd in kennis en expertise te blijven investeren en de klanttevredenheid te versterken door middel van verbeterde serviceniveaus.

In de Verenigde Staten zal Aegon verder gaan met verbetering van de efficiency door activiteiten die nu nog in Louisville, Kentucky, plaatsvinden, samen te voegen met die in andere, bestaande locaties in de Verenigde Staten. Aanvullende efficiencyverbeteringen worden gerealiseerd door samenvoeging en het uitbesteden van bepaalde administratieve activiteiten die momenteel worden uitgevoerd in Cedar Rapids, Iowa.

In het Verenigd Koninkrijk zet Aegon belangrijke stappen om het rendement te verbeteren. Aegon ligt op schema om eind 2011 de kosten in het Britse levensverzekerings- en pensioenbedrijf met 25% terug te brengen. Er zal meer nadruk worden gelegd op de marktsegmenten At Retirement en Workplace Savings. Op deze markten heeft Aegon al leidende posities. De herstructurering vordert goed en van de beoogde jaarlijkse kostenreductie van GBP 80 miljoen tot GBP 85 miljoen is reeds GBP 33 miljoen doorgevoerd in 2010.

ONE Aegon
Aegon voert een nieuwe organisatiestructuur in voor zijn activiteiten in Azië onder leiding van een onlangs benoemde CEO voor Azië. Werd eerst een aantal activiteiten van Aegon in Azië vanuit de Verenigde Staten geleid, in de nieuwe structuur zullen alle verzekeringsactiviteiten in Azië als één regionale divisie worden geleid met Hong Kong als hoofdkantoor. Het doel is om kennis over producten en distributie beter te benutten, efficiencyverbeteringen te realiseren en organische groei te realiseren. De integratie, die gedurende 2011 vorm zal krijgen, is in lijn met de strategie van Aegon om de geografische balans te verschuiven naar die regio’s en markten waar op de langere termijn hogere groei en rendementen mogelijk zijn.

Gebruik deze link voor de tabel financieel overzicht en beheerd vermogen.

OPERATIONEEL OVERZICHT

Onderliggend resultaat vóór belastingen
Het onderliggend resultaat vóór belastingen is in het vierde kwartaal gestegen tot EUR 489 miljoen, een verbetering met 2% vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

In Amerika steeg het onderliggend resultaat tot  EUR 406 miljoen in het vierde kwartaal doordat een hoger resultaat uit activiteiten gebaseerd op een vergoeding (voornamelijk door een groei in pensioenen en variabele lijfrentes) een lager resultaat uit spread activiteiten meer dan goedmaakte. Dit was in lijn met de strategie van Aegon om een groter deel van het resultaat uit activiteiten tegen een vergoeding te behalen. In Amerika is een eenmalige vrijval uit een employee benefits plan ten bedrage van EUR 28 miljoen in het resultaat verwerkt. In Nederland liep het onderliggend resultaat terug tot EUR 87 miljoen als gevolg van afnemende beleggingsinkomsten en lagere sterfteresultaten. In het Verenigd Koninkrijk was het onderliggend resultaat een verlies van EUR 6 miljoen door een last van EUR 30 miljoen voor een lopend programma voor verbetering van de klantenadministratie. Het onderliggend resultaat in de Nieuwe Markten nam toe tot EUR 59 miljoen door de bijdrage van Aegon Asset Management. Hogere financierings- en projectkosten resulteerden in EUR 57 miljoen aan kosten voor de holding in het vierde kwartaal 2010.

Nettowinst
De nettowinst is afgenomen tot EUR 318 miljoen. Dit is vooral het gevolg van een hoger onderliggend resultaat, een positieve bijdrage van fair value items, en lagere afboekingen die teniet werden gedaan door lagere gerealiseerde beleggingswinsten en lasten die met name het gevolg zijn van herstructurering in de Verenigde Staten.

Fair value items
In het vierde kwartaal bedroeg het resultaat op fair value items EUR 30 miljoen. In Amerika lieten de meeste categorieën aanzienlijke verbeteringen zien vergeleken met het vierde kwartaal 2009. In Nederland waren de verbeterde resultaten vooral toe te schrijven aan de fair value van garanties en daaraan gerelateerde hedges en betere resultaten op de aandelenmarkten.

Gerealiseerde winsten op beleggingen
De gerealiseerde winsten op beleggingen namen toe tot EUR 255 miljoen, vooral als gevolg van de verkoop van diverse mijnconcessies in het westen van de Verenigde Staten (EUR 183 miljoen). Het restant werd vooral gerealiseerd door normale handelsactiviteiten in Aegon’s obligatieportefeuilles.

Afboekingen
De afboekingen beliepen EUR 133 miljoen en hingen vooral samen met beleggingen in waardepapier gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt, hypotheekleningen voor bedrijven in de Verenigde Staten en Ierse banken.

Overige lasten
De overige lasten bedroegen EUR 258 miljoen. In de Verenigde Staten leverden de afbouw van BOLI/COLI activiteiten en de in december 2010 aangekondigde samenvoeging van de activiteiten vanuit Louisville met die in andere locaties in de Verenigde Staten een last op van EUR 206 miljoen.

Samenvoeging van Aegon’s vermogensbeheeractiviteiten leidde tot een herstructureringslast van EUR 12 miljoen.

In het Verenigd Koninkrijk loopt een herstructurerings-programma dat eind 2011 een kostenbesparing van 25% moet opleveren. Dit leidde tot een last van
EUR 6 miljoen in het vierde kwartaal van 2010.

In Hongarije leidde ongunstige wetswijzigingen voor pensioenen tot een afschrijving op immateriële activa van EUR 18 miljoen en tot een herstructureringslast van EUR 5 miljoen voor de pensioenactiviteiten. Daar-bovenop maakte een bankbelasting in Hongarije een last van EUR 5 miljoen noodzakelijk.

Run-off activiteiten
De activiteiten die Aegon in Amerika aan het afbouwen is, hebben in het vierde kwartaal een verlies opgeleverd van EUR 28 miljoen. Dit is een verbetering ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2009, vooral als gevolg van een lagere balans en minder amortisatie.

Belastingen
De belastingen bedroegen EUR 37 miljoen in het vierde kwartaal. Hierin is een belastingbate van EUR 17 miljoen opgenomen die samenhangt met binnen de onderneming afgesloten herverzekeringsovereenkomsten evenals belastingbaten van EUR 51 miljoen door de aanwending van fiscale verliezen waarvoor in het verleden door Aegon geen latente belastingvordering was opgenomen.

Operationele kosten
De operationele kosten namen vergeleken met het vierde kwartaal 2009 met 8% toe tot EUR 909 miljoen. Dit hing voornamelijk samen met een sterkere dollar en pond sterling tegenover de euro. De operationele kosten daalden gedurende geheel 2010 echter met 2% als wisselkoerseffecten en lasten voor herstructurering en het employee benefit plan in de VS buiten beschouwing worden gelaten.

Verkoop nieuwe levensverzekeringen
De verkoop van nieuwe levensverzekeringen bedroeg in het vierde kwartaal EUR 558 miljoen. Dit was hetzelfde niveau als in de vergelijkbare periode in 2009. Hogere verkopen in Nederland als gevolg van goede pensioenverkopen en een onverminderd sterke productie van individuele koopsompolissen in Centraal- en Oost-Europa werden teniet gedaan door een afname in Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Stortingen
Brutostortingen, exclusief de run-off activiteiten, stegen met 16% tot EUR 7,8 miljard. De toename is toe te schrijven aan pensioenen in de Verenigde Staten, variable annuities en Aegon Asset Management.

Door een uitstroom uit fixed annuities en stable value solutions in de Verenigde Staten en Nederlandse spaarproducten beliep de totale uitstroom in het vierde kwartaal 2010 EUR 0,5 miljard. Voor geheel 2010 kon Aegon echter EUR 5 miljard aan nettostortingen noteren door een sterke productie bij vermogensbeheer en een sterke verkoop van pensioenen in de Verenigde Staten.

Waarde nieuwe productie
Vergeleken met het vierde kwartaal 2009, liep de waarde van de nieuwe productie aanzienlijk terug tot EUR 141 miljoen, voornamelijk als gevolg van de 
strategische keuze voor activiteiten gebaseerd op een vergoeding in plaats van een spread. In Amerika liep de waarde van de nieuwe productie terug als gevolg van lagere verkopen van fixed annuities en levensherverzekeringsproducten en lagere marges. In het Verenigd Koninkrijk was de voornaamste oorzaak een lagere verkoop van direct ingaande lijfrentes en afname van de marges. In Nederland werd het positieve effect van hogere pensioenen meer dan teniet gedaan door lagere marges voor levensverzekeringen.

Beheerd vermogen
Het beheerd vermogen is in vergelijking met het derde kwartaal van 2010 met 2% toegenomen tot EUR 413 miljard, vooral als gevolg van hogere aandelenmarkten.

Kapitaalmanagement
Aan het eind van het vierde kwartaal bedroeg Aegon’s kernkapitaal EUR 17,8 miljard, exclusief herwaarderingsreserves. Dit komt overeen met 75% 7 van de totale kapitaalbasis. Door het terugkopen van de convertible core capital securities van de Staat zal deze kapitaalratio afnemen. Aegon streeft er echter naar dat het aandeel van het kernkapitaal aan het eind van 2012 ten minste 75% van het totaal bedraagt.

De herwaarderingsreserves per 31 december 2010 namen in vergelijking met eind derde kwartaal af tot EUR 1 miljard doordat de hogere rente een negatieve invloed had op de waarde van vastrentende waarden. Het eigen vermogen nam vergeleken met het eind van het derde kwartaal 2010 af tot EUR 17,2 miljard doordat de winstbijdrage en positieve valuta effecten meer dan teniet werden gedaan door lagere herwaarderingsreserves.

In het vierde kwartaal nam het kapitaaloverschot toe tot EUR 3,8 miljard. Het kapitaaloverschot in de holding nam toe tot EUR 1,7 miljard door dividendbetalingen vanuit de bedrijfsonderdelen. Tegelijkertijd konden de bedrijfsonderdelen hun kapitaalpositie verhogen tot EUR 2,1 miljard door in de operationele activiteiten gegenereerd kapitaal van EUR 1 miljard, gedeeltelijk teniet gedaan door kapitaalbeslag voor nieuwe productie ter hoogte van EUR 0,4 miljard. Het kapitaaloverschot werd negatief beïnvloed door een lager dan verwachte last in Nederland voor langleven risico ten bedrage van
EUR 225 miljoen.

Aegon is met zijn toezichthouder, De Nederlandsche Bank, overeengekomen dat onder de huidige omstandigheden een kapitaalbuffer zal worden aangehouden in de holding van 1,5 maal de jaarlijkse uitgaven. Op dit moment bedragen de genormaliseerde uitgaven van de holding op jaarbasis EUR 0,6 miljard. Dit houdt in dat de buffer EUR 0,9 miljard moet zijn.

Op 31 december 2010 bedroeg de Insurance Group Directive (IGD) ratio 198%. Een verbeterde solvabiliteit in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werd teniet gedaan door Nederland als gevolg van een last voor langleven risico.

Dividendbeleid
Aegon wil dividend betalen om beleggers te laten delen in de prestaties van de onderneming. Het dividend kan in de loop van de tijd met de prestaties van de onderneming meegroeien. Kapitaal van de dochterondernemingen is – na investeringen in groei - beschikbaar voor de holding. Tegelijkertijd moet een kapitaal- en liquiditeitpositie worden aangehouden die in lijn is met het kapitaalmanagement en het beleid voor liquiditeitrisico’s.

Aegon gebruikt kasstromen die ontvangen worden van dochterondernemingen om holding- en financieringskosten te betalen.

Overblijvende kasstromen zijn beschikbaar om de strategie van Aegon uit te voeren en dividend te betalen. Daarbij moet het beoogde niveau voor het kapitaaloverschot in de holding in stand blijven. Afhankelijk van de omstandigheden en vooruitzichten kan Aegon van deze doelstelling afwijken. Aegon neemt bij een dividendbesluit of –voorstel ook de kapitaalpositie, de noodzakelijke financiële flexibiliteit, de verhouding vreemd en eigen vermogen en strategische keuzes in overweging.

Onder normale omstandigheden neemt Aegon een besluit over een interimdividend op het moment dat de resultaten over het tweede kwartaal bekend worden gemaakt. Een voorstel voor slotdividend moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Normaal gesproken wordt dividend uitbetaald in contanten of aandelen, naar keuze van de aandeelhouder. De waarde van dividend in contanten of aandelen kan uiteenlopen. Uitbetaald dividend in aandelen kan, onder voorbehoud van overwegingen vanuit kapitaalmanagement of anderszins worden teruggekocht om verwatering te voorkomen.

Aegon heeft de intentie dividendbetaling te hervatten nadat het kernkapitaal van de Nederlandse Staat volledig is terugbetaald. Aegon verwacht dat dit vóór eind juni 2011 plaatsvindt. Afgezien van onvoorziene omstandigheden heeft Aegon het voornemen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2012 een dividend voor te stellen van EUR 0,10 per gewoon aandeel over de tweede helft 2011.

Bij het aankondigen of voorstellen van dividend moet Aegon een afweging maken tussen behoedzaamheid en een aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders, bijvoorbeeld in moeilijke economische en/of financiële marktomstandigheden. Ook vallen de operationele bedrijfsonderdelen van Aegon onder (lokale) verzekeringsregelgeving die in bepaalde gevallen beperkingen kan opleggen aan het dividend dat aan de holding wordt betaald. Er is geen verplichting of garantie dat Aegon dividend vaststelt en uitbetaalt.

 

* Kapitaaloverschot boven AA kapitaalvereisten

** Een BOLI/COLI (Bank-Owned en Corporate-Owned Life Insurance) product is een verzekering afgesloten door de werkgever of een bank bedoeld om employee benefits te verzekeren.

Rapportage volgens GAAP
In dit persbericht zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen, netto onderliggend resultaat, provisies en kosten, operationeel resultaat en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf verwijzen wij naar noot 3 “Segment Information” van onze “Condensed consolidated interim financial statements” (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Voor de wijze waarop Aegon waarde nieuwe productie definieert en berekent verwijzen wij naar het Embedded Value Report gedateerd 12 mei 2010. Aegon is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens relevante additionele informatie verschaft welke ons management gebruikt in het leiden van de onderneming en bovendien de beleggerswereld zinvolle inzichten geeft om Aegon's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen
Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.