Aegon boekt nettowinst van EUR 404 miljoen over tweede kwartaal 2011

 

Groei tenietgedaan door ongunstige wisselkoersen en voorziene buitengewone lasten

 • Onderliggend resultaat vóór belastingen bedraagt EUR 401 miljoen; groei tenietgedaan door ongunstige wisselkoersen (EUR 44 miljoen), hogere voorzieningen voor langleven risico in Nederland (EUR 23 miljoen) en kosten voor verbetering klantenadministratie in Verenigd Koninkrijk (EUR 14 miljoen)
 • Nettowinst bedraagt EUR 404 miljoen, mede door gerealiseerde winsten op beleggingen
 • Rendement op eigen vermogen 8,0% in de eerste helft van 2011

Strategische focus leidt tot hogere verkoop fee-producten

 • Totale verkopen1) gedaald tot EUR 1,3 miljard, voornamelijk door ongunstige wisselkoersen
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedragen EUR 431 miljoen; afname in Amerika en het Verenigd Koninkrijk na prijsaanpassingen
 • Brutostortingen bedragen EUR 6,7 miljard; sterke bijdrage van variable annuities en pensioenproducten

Sterke kapitaalpositie en goede kasstromen

 • Kapitaaloverschot van EUR 1 miljard in de holding na volledige terugbetaling Nederlandse Staat
 • Sterke kapitalisatie met IGD solvabiliteitsratio van ~200%,
 • Kernkapitaal ratio van 73%; volledige terugkoop van convertible core capital securities gedeeltelijk gecompenseerd door ingehouden winst
 • Operationele vrije kasstroom van EUR 283 miljoen

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

“We hebben in het afgelopen kwartaal goede voortgang geboekt met onze strategische prioriteiten, niet in de laatste plaats door de volledige terugbetaling aan de Nederlandse Staat. De succesvolle verschuiving naar fee-producten blijkt uit de bijzonder goede verkopen van variable annuities en pensioenproducten in de Verenigde Staten. Onze groeistrategie voor nieuwe markten heeft geleid tot sterke verkopen van nieuwe levensverzekeringen in Midden- en Oost-Europa evenals een uitbreiding van het distributienetwerk in Spanje waar wij onlangs onze samenwerking op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen met Unnim, een vooraanstaande spaarbank in het noordoosten van het land, hebben versterkt.”

“De verzwakking van de dollar heeft een aanzienlijk effect gehad op de resultaten van Aegon. De nettowinst was goed, maar het onderliggend resultaat is negatief beïnvloed door voorziene buitengewone lasten in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.”

“De economische situatie is zeer uitdagend. We hebben echter de afgelopen jaren maatregelen genomen om de balans van Aegon te versterken en te beschermen door onze blootstelling aan aandelen- en kredietmarkten en aan renterisico’s te beperken. Tegelijkertijd zijn wij onze activiteiten in onze belangrijkste markten aan het herstructureren. Door deze maatregelen, én met onze zeer beperkte blootstelling aan Europese perifere landen, hebben wij vertrouwen in de groeivooruitzichten voor Aegon.”

1) Om een beter beeld te geven van de totale verkopen, introduceert Aegon een samengesteld verkoopcijfer, bestaande uit verkoop nieuwe levensverzekeringen, productie van zowel ongevallen- en ziektekostenverzekeringen als schadeverzekeringen en 1/10 van de brutostortingen.

Bekijk hier de tabel Kerncijfers 2e kwartaal 2011 (en de noten).

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

 • Aegon licht strategie toe en herhaalt doelstellingen tijdens analisten- en beleggersconferentie
 • Terugbetaling Nederlandse Staat voltooid
 • Verkoop Transamerica Reinsurance afgerond
 • Jaime Kirkpatrick benoemd als CEO van Aegon Spanje

Aegon’s AMBITIE

Leidende positie op alle door ons gekozen markten in 2015.

Aegon’s STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN:

 • Optimize portfolio
 • Enhance customer loyalty
 • Deliver operational excellence
 • Empower employees

Stabiele ontwikkeling winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel
Na de terugbetaling aan de Nederlandse Staat in juni ligt Aegon op schema met de transformatie van zijn activiteiten met als doel een stabiele winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel. Aegon heeft zijn doelstellingen1) herhaald tijdens de analisten- en beleggersconferentie in Londen:
- Groei van het onderliggend resultaat vóór belastingen met gemiddeld 7% tot 10% per jaar.
- Een rendement op het eigen vermogen van 10% tot 12% in 2015.
- In 2015 moeten fee-activiteiten 30% tot 35% van het onderliggend resultaat vóór belastingen uitmaken.
- Toename van de genormaliseerde operationele vrije kasstroom vanaf het niveau 2010 met 30% in 2015.

1) Belangrijkste economische veronderstellingen onderliggend aan doelstellingen: jaarlijks 9% bruto rendement op aandelen, 10-jaars rente in Verenigde Staten op 5,25% in 2015 en EUR/USD koers van 1,35.

Aegon heeft ook aangekondigd in zijn gevestigde markten structurele kostenbesparingen na te streven. Voor Nederland is de doelstelling om eind 2012 een kostenbesparing van 20% te realiseren ten opzichte van het niveau 2009. In het Verenigd Koninkrijk ligt Aegon op schema voor een kostenreductie van 25% eind 2011. In de Verenigde Staten streeft Aegon ernaar zijn activiteiten op het gebied van levens-verzekeringen en inkomensbeschermingsproducten harder te laten groeien dan de markt, terwijl de kosten tot 2015 gelijk moeten blijven.

Aegon’s ambitie
Aegon’s ambitie om in 2015 een leidende positie te hebben in alle gekozen markten wordt ondersteund door vier strategische doelstellingen: Optimize Portfolio, Enhance Customer Loyalty, Deliver Operational Excellence en Empower Employees.

Deze doelstellingen zijn ingebed in alle Aegon activiteiten en leveren het strategische raamwerk om de ambitie van het bedrijf te verwezenlijken: voor klanten en distributiepartners de meest aanbevolen aanbieder van levensverzekeringen en pensioenen te zijn en voor bestaande en toekomstige medewerkers de meest verkozen werkgever in de sector.

Optimize portfolio
In Spanje heeft Aegon een overeenkomst gesloten met partner Unnim om zijn levensverzekeringen, aanvullende ziektekosten- en pensioenproducten uit te breiden. De overeenkomst betreft de acquisitie van een 50% belang in de levensverzekeringsactiviteiten van Caixa Sabadell, uitbreiding naar het netwerk van Caixa Manlleu en versterking van de reeds bestaande samenwerking met Aegon’s partner Caixa Terrassa. Deze drie spaarbanken zijn begin dit jaar gefuseerd tot Unnim. De overeenkomst geeft Aegon het exclusieve recht levensverzekerings- en pensioen-producten te verkopen via de 623 branches van Unnim. Unnim is een spaarbank in het noordoosten van Spanje met een sterke positie en meer dan één miljoen klanten.

Daarnaast heeft Aegon een overeenkomst gesloten om samen met Caja Navarra – onderdeel van Banca Cívica – via het netwerk van de bank aanvullende ziektekostenproducten te verkopen.

Aegon blijft het consolidatieproces en de herstructurering in de financiële sector in Spanje nauwgezet volgen.

Aegon heeft met ingang van 1 juli 2011 Jaime Kirkpatrick benoemd als CEO van Aegon Spanje. In zijn vorige functie als directeur bancassurance van Aegon Spanje heeft Jaime Kirkpatrick een belangrijke rol gespeeld bij het uitbreiden van Aegon’s aanwezigheid in Spanje.
 
Op 9 augustus 2011, heeft Aegon de verkoop afgerond van zijn herverzekeringsactiviteiten, Transamerica Reinsurance, aan Scor. De totale opbrengst na belastingen bedroeg USD 1,4 miljard, waarvan USD 0,9 miljard in contanten van Scor en USD 0,5 miljard in vrijgemaakt kapitaal. Aegon schat dat de transactie een positief effect van ongeveer 13% op de solvency ratio zal hebben in het derde kwartaal van 2011.

Enhance customer loyalty
Om wereldwijd een sterkere en consistentere merkenportefeuille te ontwikkelen, met gedeelde doelstellingen en kernwaarden, heeft Aegon zijn merkenbeleid in de Verenigde Staten aangescherpt. Het bedrijf zal zijn Noord-Amerikaanse activiteiten voor particulieren samenbrengen onder één naam: Transamerica. In september start een nieuwe advertentiecampagne.

Aegon heeft ook besloten de naam van de vermogensbeheeractiveiten in het Verenigd Koninkrijk te wijzigen in Kames Capital om de onderscheidende beleggingsproducten te benadrukken en tegelijkertijd de versnelde groei van het bedrijf te ondersteunen.

Deliver operational excellence
In Nederland heeft Aegon besloten het Service Center Pensioen samen te voegen met de Corporate & Institutional Client verkoopdivisie tot één pensioenonderdeel met de bedoeling de efficiency te verhogen, betere service te verlenen en Aegon’s leidende positie in de Nederlandse pensioenmarkt te versterken. Het nieuwe onderdeel zal drie klanten-groepen bedienen: kleine en middelgrote onder-nemingen, institutionele klanten en deelnemers aan pensioenregelingen.

Aegon heeft zich ten doel gesteld om in 2012 een 10% lagere CO2 uitstoot te bereiken. Deze doel-stelling is onderdeel van Aegon’s voortdurende inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op langere termijn zullen de veranderingen die worden doorgevoerd om deze doelstelling te realiseren zowel tot kostenbesparingen als tot een lagere CO2 uitstoot leiden. Deze doel-stelling zal het bedrijf ook helpen te voldoen aan de toenemende verwachtingen van alle belang-hebbenden.

Bekijk hier de tabel Financieel overzicht en beheerd vermogen.

OPERATIONEEL OVERZICHT

Onderliggend resultaat vóór belastingen
Het onderliggend resultaat vóór belastingen bedroeg in het tweede kwartaal EUR 401 miljoen. De daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden is vooral het gevolg van ongunstige wisselkoersen, een stijging in de voorzieningen voor langleven risico in Nederland en een last voor een lopend programma voor verbetering van de klantenadministratie in het Verenigd Koninkrijk.

Het onderliggend resultaat In Amerika daalde tot EUR 325 miljoen. De daling was het gevolg van een zwakkere dollar ten opzichte van de euro en een lagere bijdrage van fixed annuities als gevolg van de strategische keuze de balansen beheerst te laten afnemen. Lagere resultaten van Life & Protection werden goedgemaakt door hogere resultaten uit fee-activiteiten, geheel in lijn met Aegon’s strategie.

In Nederland liep het onderliggend resultaat terug tot EUR 74 miljoen als gevolg van een stijging van de voorzieningen voor langleven risico van EUR 23 miljoen en investeringen in de ontwikkeling van nieuwe distributiekanalen. Aegon verwacht in 2011 elk kwartaal gemiddeld EUR 20 miljoen extra toe te voegen aan de voorzieningen ten opzichte van het niveau in 2010.

In het Verenigd Koninkrijk daalde het onderliggend resultaat tot EUR 10 miljoen. De daling was met name het gevolg van een last van EUR 14 miljoen voor een lopend programma voor verbetering van de klantenadministratie. De kosten gerelateerd aan de uitvoering van dit programma bedroegen EUR 7 miljoen. Daarnaast is EUR 8 miljoen geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe proposities.

Het onderliggend resultaat in Nieuwe Markten nam toe tot EUR 59 miljoen, vooral door sterke resultaten in Midden- en Oost-Europa en bij Aegon Asset Management.

De kosten voor de holding bedroegen EUR 67 miljoen. Lagere rente-inkomsten en toenemende kosten in verband met de voorbereidingen voor de implementatie van Solvency II werden meer dan goedgemaakt door een eenmalige bate van EUR 14 miljoen.

Nettowinst
De nettowinst daalde licht tot EUR 404 miljoen. Tegenover de hogere nettowinst in Amerika en Nieuwe Markten stond een lagere nettowinst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Fair value items
In het tweede kwartaal was het resultaat op fair value items een verlies van EUR 23 miljoen. Het negatieve resultaat in Amerika is vooral het gevolg van lagere rentestanden en hogere volatiliteit en werd gedeeltelijk goedgemaakt door positieve fair value ontwikkelingen van derivaten gerelateerd aan door de holding uitgegeven schuldpapier.

Gerealiseerde winsten op beleggingen
De gerealiseerde winsten op beleggingen bedroegen in het tweede kwartaal EUR 204 miljoen, vooral als gevolg van een strategische herallocatie van aan-delen naar beleggingen in vastrentende waarden in Nederland naast de normale handelsactiviteiten in de beleggingsportefeuille.

Afboekingen
De afboekingen bedroegen EUR 100 miljoen en hingen samen met beleggingen in waardepapier gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt en met bepaalde beleggingen in Europese banken in het Verenigd Koninkrijk.

Overige lasten
De overige lasten bedroegen EUR 16 miljoen en zijn vooral gerelateerd aan herstructureringslasten in het Verenigd Koninkrijk (EUR 15 miljoen), Nederland (EUR 10 miljoen) en Nieuwe Markten (EUR 3 miljoen).

Run-off activiteiten
Het resultaat van de run-off activiteiten steeg tot EUR 10 miljoen, vooral als gevolg van lagere betaalde vergoedingen op intern overgedragen beleggingen gerelateerd aan het institutionele spread-bedrijf.

Belastingen
De belastingen bedroegen in het tweede kwartaal EUR 72 miljoen. Hierin is een belastingbate van EUR 4 miljoen opgenomen die samenhangt met binnen de onderneming afgesloten, grensover-schrijdende herverzekeringsovereenkomsten evenals de vrijval van een voorziening van EUR 15 miljoen in de Verenigde Staten.

Rendement op eigen vermogen
In het eerste halfjaar 2011 daalde het rendement op het eigen vermogen van Aegon naar 8,0%, vooral als gevolg van een gemiddeld hoger eigen vermogen, exclusief herwaarderingsreserves. De stijging van het eigen vermogen is vooral het gevolg van de aandelenuitgifte van EUR 0,9 miljard in februari 2011.

Operationele kosten
Als gevolg van valutabewegingen bleven de operationele kosten gelijk op EUR 847 miljoen. Tegen constante wisselkoersen en als de lasten voor herstructurering en de kosten voor employee benefit plans buiten beschouwing worden gelaten, bleven de operationele kosten eveneens gelijk.

Verkopen
De totale verkopen daalden met 15% tot EUR 1,3 miljard, vooral door ongunstige wisselkoersen. Tegen constante wisselkoersen daalden de verkopen met 7%. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen daalde met name door lagere verkopen in verband met prijsaanpassingen in het Verenigd Koninkrijk en Amerika. Dit werd slechts ten dele goedgemaakt door groei in Midden- en Oost-Europa.

De brutostortingen bedroegen EUR 6,7 miljard, oftewel een daling van 2% tegen constante wisselkoersen. De groei in variable annuities en pensioenen in de Verenigde Staten werd meer dan tenietgedaan door de zwakkere dollar, minder nieuwe vermogens-mandaten en lagere stortingen op spaarrekeningen in Nederland.

Waarde nieuwe productie
Vergeleken met het tweede kwartaal 2010, daalde de waarde nieuwe productie aanzienlijk tot EUR 103 miljoen. Dit was het gevolg van hogere financieringskosten gerelateerd aan hypotheken en de verhoogde levensverwachting in Nederland, lagere omzetten in het Verenigd Koninkrijk en Spanje, de beëindiging van de verkoop van verplichte pensioenproducten in Hongarije en ongunstige wisselkoersen.
 
Beheerd vermogen
Het beheerd vermogen is in vergelijking met het einde van het eerste kwartaal van 2011 met 2% gedaald tot EUR 391 miljard, vooral als gevolg van een daling van de dollar ten opzichte van de euro en de overboeking van meer dan EUR 2 miljard aan pensioenbeleggingen in het tweede kwartaal 2011 naar de Hongaarse Staat.

Kapitaalmanagement
Aan het eind van het tweede kwartaal bedroeg Aegon’s kernkapitaal EUR 15,9 miljard, exclusief herwaarderingsreserves. Dit komt overeen met 73%6 van de totale kapitaalbasis. De daling ten opzichte van het vorige kwartaal is vooral het gevolg van de terugkoop van de resterende convertible core capital securities van de Nederlandse Staat voor EUR 750 miljoen met een premie van EUR 375 miljoen. Aegon ligt op koers in zijn streven om eind 2012 een aandeel van het kernkapitaal van ten minste 75% van het totale kapitaal te hebben.

Het eigen vermogen bleef met EUR 16,8 miljard gelijk ten opzichte van het eind van het eerste kwartaal 2011, omdat de nettowinst in het tweede kwartaal teniet werd gedaan door de premie die is betaald bij de terugkoop van de resterende convertible core capital securities van de Nederlandse Staat.

De herwaarderingsreserves per 30 juni 2011 stegen tot EUR 1 miljard doordat een daling van de rente een positieve invloed had op de waarde van vast-rentende waarden. Dit positieve effect werd teniet-gedaan door een daling in de reserve omrekenings-verschillen vreemde valuta, met name veroorzaakt door de zwakkere dollar ten opzichte van de euro.

Aegon streeft naar een buffer in de holding van ten minste 1,5 maal de kosten van de holding, momenteel ongeveer gelijk aan EUR 900 miljoen. In het tweede kwartaal daalde het kapitaaloverschot tot EUR 1,0 miljard. De betaling van EUR 1,125 miljard aan de Nederlandse Staat, kosten van de holding en rente- en preferent dividendbetalingen werden slechts ten dele gecompenseerd door de ontvangen dividenden van EUR 1,4 miljard uit de operationele activiteiten.

Op 30 juni 2011 bedroeg de Insurance Group Directive (IGD) solvabiliteitsratio ~200%, een lichte daling ten opzichte van de ~210% aan het eind van het eerste kwartaal. De solvabiliteitsratio’s in Nederland en het Verenigd Koninkrijk bleven ongeveer gelijk, terwijl de solvabiliteitsratio in de Verenigde Staten daalde. De belangrijkste oorzaak van deze daling was de betaling van dividend aan de holding voor de terugkoop van de resterende convertible core capital securities van de Nederlandse Staat voor een bedrag van EUR 1,125 miljard en is exclusief opbrengsten in verband met de verkoop van Transamerica Reinsurance.

Kasstromen
Gedurende het tweede kwartaal 2011 hebben de bedrijfsonderdelen van Aegon EUR 564 miljoen aan operationele kasstromen gegenereerd. De operationele vrije kasstromen reflecteren de opbouw van kapitaaloverschot. De vrije operationele kasstromen bleven vrijwel stabiel omdat gerealiseerde winsten op beleggingen in Nederland teniet werden gedaan door hogere kapitaaleisen in de Verenigde Staten als gevolg van een lagere rente. Na aftrek van EUR 281 miljoen in verband met investeringen in nieuwe verkopen, is de operationele vrije kasstroom in het tweede kwartaal EUR 283 miljoen. Dit brengt de totale vrije kasstroom voor het eerste halfjaar 2011 op EUR 547 miljoen.