Aegon weerstaat onrust op financiële markten met onverminderd sterke kapitaalpositie en distributie

De uitdagende omstandigheden op de financiële markten hebben een duidelijk stempel gedrukt op de resultaten van Aegon over het derde kwartaal.

Onderliggend resultaat vóór belastingen EUR 361 miljoen

 • Ten opzichte van het derde kwartaal 2010 zijn positieve effecten van gewijzigde aannames (EUR 35 miljoen) op het resultaat teniet gedaan door lagere aandelenmarkten en rentetarieven (EUR 49 miljoen), ongunstige wisselkoersen (EUR 32 miljoen) en hogere voorzieningen voor langlevenrisico (EUR 24 miljoen)
 • Verlies op fair value items van EUR 288 miljoen
  -  Beslissing verlaging aannames rente leidt tot last van EUR 168 miljoen
  -  Andere fair value items hebben tot een verlies van EUR 120 miljoen geleid als gevolg van lagere rentestanden en aandelenmarkten, oplopende spreads en toegenomen volatiliteit
  Hedge programma’s effectief: hogere reserveringsvereisten volledig goedgemaakt door hedging resultaten
 • Nettowinst bedraagt EUR 60 miljoen
 • Rendement op eigen vermogen van 6,9% of 8,1% exclusief run-off activiteiten

Bruto stortingen van EUR 10,5 miljard; record aan netto stortingen* van EUR 4,4 miljard

 • Totale verkopen nemen met 2% toe tot EUR 1,6 miljard door sterke pensioenverkopen
 • Verkoop levensverzekeringen daalt met 18% tot EUR 405 miljoen door prijsaanpassing van producten om marges te behouden
 • Verkopen aanvullende ongevallen- en ziektekostenverzekeringen nemen met 5% toe tot EUR 153 miljoen, voornamelijk in Amerika
 • Recordbedrag aan stortingen, vooral voor pensioenen en variable annuities in de Verenigde Staten

* Exclusief run-off activiteiten.

Kapitaalpositie onverminderd sterk; kasstromen beïnvloed door lagere rente

 • Sterke kapitaalpositie blijkt uit IGD solvabiliteitsratio van ~190%
 • Kapitaaloverschot van EUR 3,4 miljard, waarvan EUR 1,2 miljard in de holding – ruim boven de doelstelling
 • Kernkapitaalratio stijgt tot 73,6%; op schema voor een ratio van ten minste 75% aan het eind van 2012
 • Operationele vrije kasstromen van EUR 678 miljoen negatief als gevolg van hogere reserveringsvereisten door lagere rentestanden

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

 “De uitdagende omstandigheden op de financiële markten hebben een duidelijk stempel gedrukt op de resultaten van Aegon over het derde kwartaal. De daling van het onderliggend resultaat werd vooral veroorzaakt door lagere aandelenmarkten, een sterke daling van de rente en verdere verzwakking van de Amerikaanse dollar. Tegelijkertijd behield Aegon een sterke kapitaalpositie en een veerkrachtige distributie. Ondanks moeilijke omstandigheden zien we een recordbedrag aan netto stortingen in onze belangrijkste groeimarkten.

Gezien de voortdurend lage rentestand hebben we onze lange termijn aannames voor de rente herzien, hetgeen een eenmalig, maar aanzienlijk negatief effect had op de nettowinst. Dankzij de maatregelen om de balans te versterken hebben we de extreme marktvolatiliteit van de afgelopen maanden weerstaan en tegelijkertijd de groei van onze activiteiten voortgezet. Aegon staat er goed voor, met een sterke kapitaalpositie en de juiste strategie, waardoor wij kunnen werken aan de verwezenlijking van onze lange termijn ambities.”

Bekijk hier de tabel Kerncijfers 1e kwartaal 2011 en de noten.

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

 • Verkoop levenportefeuille Guardian in het Verenigd Koninkrijk voor GBP 275 miljoen
 • Reorganisatie Aegon Nederland versneld om kostenreductie van EUR 100 miljoen eerder te bereiken
 • Simon Skinner benoemd tot CEO van Aegon Ireland, Aegon’s Europese variable annuity platform

Stabiele winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel

Aegon ligt op schema met de transformatie van zijn activiteiten met als doel een stabiele winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel. Aegon heeft de volgende doelstellingen* geformuleerd:

 • Groei van het onderliggend resultaat vóór belastingen met gemiddeld 7% tot 10% per jaar tussen 2010 en 2015.
 • Een rendement op het eigen vermogen van 10% tot 12% in 2015.
 • In 2015 moeten fee-activiteiten 30% tot 35% van het onderliggend resultaat vóór belastingen uitmaken.
 • Toename van de genormaliseerde operationele vrije kasstroom met 30% in 2015.

 • * De belangrijkste economische aannames verwerkt in de doelstellingen: jaarlijks bruto rendement op aandelen 9%, Amerikaanse 10-jaars rente 5,25% in 2015 en een EUR/USD wisselkoers van 1,35.

Aegon’s ambitie

Aegon’s ambitie om in 2015 een leidende positie te hebben in alle gekozen markten wordt ondersteund door vier strategische doelstellingen: Optimize Portfolio, Enhance Customer Loyalty, Deliver Operational Excellence en Empower Employees. Deze doelstellingen zijn ingebed in alle Aegon activiteiten en leveren het strategische raamwerk om de ambitie van het bedrijf te verwezenlijken: voor klanten en distributiepartners de meest aanbevolen aanbieder van levensverzekeringen en pensioenen te zijn en voor bestaande en toekomstige medewerkers de meest verkozen werkgever in de sector.

Aegon’s Ambitie

Leidende positie op alle door ons gekozen markten in 2015.

Aegon’s STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN:

 • Optimize portfolio
 • Enhance customer loyalty
 • Deliver operational excellence
 • Empower employees

Optimize portfolio

In lijn met zijn strategische doelstelling zich meer op zijn kernactiviteiten te richten heeft Aegon in het Verenigd Koninkrijk het levensverzekeringsbedrijf Guardian verkocht aan de Europese private equity groep Cinvin. Guardian, met meer dan 300,000 levensverzekeringspolissen in portefeuille, heeft sinds 2001 geen nieuwe polissen meer verkocht. De overnameprijs bedraagt GBP 275 miljoen in contanten, ongeveer gelijk aan eenmaal de boekwaarde. Aegon Asset Management heeft een langetermijnovereenkomst gesloten met Cinven om het beheer van de beleggingen van Guardian, die GBP 7,4 miljard bedragen, voort te zetten. Naar verwachting zal de verkoop in het vierde kwartaal 2011 worden afgerond.

In China, heeft Aegon’s joint-venture CNOOC zijn tiende regionale branche geopend in de provincie Fujian, waardoor het aantal potentiële klanten is gestegen tot meer dan 500 miljoen mensen. Aegon-CNOOC behoort tot de top tien van buitenlandse verzekeraars in China.

In Spanje is Aegon bezig met uitbreiding van de samenwerking met een aantal van zijn partners, terwijl met andere de samenwerking beëindigd zal worden. Onlangs heeft Aegon een overeenkomst gesloten met één van de spaarbankpartners van Banca Cívica, Caja Burgos en is daarnaast begonnen aan de beëindiging van de samenwerking met Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Dit heeft tot een arbitrageproces geleid. Aegon zal de ontwikkelingen bij andere bancassurance partners in Spanje nauwgezet volgen.

Enhance customer loyalty

Aegon’s net promoter score (NPS) programma wordt in de gehele groep uitgerold en brengt het bedrijf dichter bij zijn doelstelling NPS te integreren in het merendeel van zijn activiteiten om de loyaliteit van klanten te verbeteren.

Ongeveer de helft van Aegon’s bedrijven gebruikt nu het programma om direct terugkoppeling te krijgen van klanten, verkregen inzichten te verwerken en processen aan te passen. Het is de bedoeling dat aan het eind van 2012 nog meer business units NPS zullen gebruiken ter ondersteuning van Aegon’s doelstelling om de meest aanbevolen aanbieder in de sector te worden.

Deliver operational excellence

Aegon heeft aangekondigd het Nederlandse bedrijf kleiner en slagvaardiger te maken, zodat sneller ingespeeld kan worden op toekomstige veranderingen in de markt. De reorganisatie van Aegon Nederland is een versnelling op de eerder ingezette strategie. In het derde kwartaal 2011 is voor EUR 60 miljoen aan reorganisatiekosten opgenomen. Met deze reorganisatie en andere initiatieven bereikt Aegon Nederland een jaarlijkse kostenreductie van EUR 100 miljoen ten opzichte van de kosten over 2010. Naar verwachting zal het merendeel van deze besparingen in 2012 worden gerealiseerd.

Gebruik deze link voor het Financieel overzicht en het Beheerd vermogen

In het Verenigd Koninkrijk loopt de invoering van een nieuw bedrijfsmodel om aan het eind van dit jaar een kostenreductie van 25% te bereiken volgens plan. Het herstructureringsprogramma moet tot een kosten-besparing van GBP 80 miljoen leiden, waarvan tot nu toe GBP 71 miljoen is gerealiseerd.

In India heeft Aegon Religare een geautomatiseerd acceptatie- en risicoanalysesysteem ingevoerd. Het nieuwe systeem verbetert de doorlooptijd, vermindert de kans op menselijke fouten, verhoogt de efficiency en leidt tot zowel lagere implementatie- als doorlopende kosten. Aegon Religare heeft met dit systeem een prijs gewonnen voor bedrijven die zowel op strategisch als operationeel gebied uitblinken in informatietechnologie.

OPERATIONEEL OVERZICHT

Onderliggend resultaat vóór belastingen

Het onderliggend resultaat vóór belastingen daalde in het derde kwartaal tot EUR 361 miljoen. De 20% daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden is vooral het gevolg van lagere rentestanden, lagere aandelenmarkten, ongunstige wisselkoersen en hogere voorzieningen voor langlevenrisico.

Het onderliggend resultaat in Amerika daalde tot EUR 310 miljoen. In lijn met Aegon’s strategie steeg het aandeel van de fee-activiteiten ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. Echter, dit werd meer dan tenietgedaan door de zwakkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro en een lagere bijdrage van fixed annuities, omdat deze activiteit minder nadruk krijgt. In het resultaat is een positief effect van EUR 35 miljoen begrepen in verband met gewijzigde aannames, voornamelijk samenhangend met sterftecijfers.

In Nederland daalde het onderliggend resultaat tot EUR 68 miljoen als gevolg van een stijging van de voorzieningen voor langlevensrisico van EUR 24 miljoen en investeringen in de ontwikkeling van nieuwe distributiekanalen van EUR 5 miljoen.

In het Verenigd Koninkrijk daalde het onderliggend resultaat tot EUR 9 miljoen. In het derde kwartaal is voor EUR 14 miljoen aan kosten opgenomen voor een lopend programma voor verbetering van de klanten-administratie en investeringen in het ontwikkelen van nieuwe proposities (EUR 3 miljoen). Het bedrijf ligt op schema om het programma in het vierde kwartaal 2011 af te ronden. Daarnaast zijn winsten van Guardian, dat onlangs is verkocht, niet langer in de resultaten opgenomen (EUR 6 miljoen).

Het onderliggend resultaat van Nieuwe Markten daalde tot EUR 43 miljoen, vooral als gevolg van lagere resultaten in Midden- en Oost-Europa door lagere opbrengsten uit beleggingen en de negatieve gevolgen van de wijzigingen in de wetgeving voor pensioenen. Ook was in hetzelfde kwartaal vorig jaar een eenmalige opbrengst van EUR 5 miljoen van Variable Annuities Europe inbegrepen.

De kosten voor de holding bedroegen EUR 69 miljoen, vooral door hogere netto rente-inkomsten in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Nettowinst

De nettowinst daalde tot EUR 60 miljoen, vooral als gevolg van een sterke daling in de resultaten van fair value items.

Fair value items

Gezien de huidige marktomstandigheden heeft Aegon de lange termijn aannames voor het 10-jaarstarief voor Amerikaanse staatsobligaties met 50 basispunten verlaagd tot 4,75% (een stapsgewijze aanpassing van het huidige tarief over de komende vijf jaar). Ook is het 90-daagse tarief verlaagd tot 0,2% voor de komende twee jaar, gevolgd door een geleidelijke verhoging naar 3% gedurende drie jaar. Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de lange termijn aannames voor credit spreads of faillissementen. Daarnaast heeft Aegon zijn aannames voor de rendementen op obligatiefondsen met 200 basispunten verlaagd naar 4% en 6% daarna. Het rendement op deze fondsen is een bruto aanname, waarop de vermogens- en polisbeheerkosten in mindering worden gebracht om tot het rendement voor de polishouder te komen. Deze wijzigingen in de aannames hebben tot een last van EUR 168 miljoen geleid. Daarnaast hebben lagere rentestanden, oplopende spreads en lagere aandelen-markten geleid tot een verlies van EUR 120 miljoen in de andere fair value items. In het derde kwartaal was het totale resultaat op fair value items een verlies van EUR 288 miljoen. 

Gerealiseerde winsten op beleggingen

In het derde kwartaal bedroegen de gerealiseerde winsten op beleggingen EUR 102 miljoen. Dit is het gevolg van normale handelsactiviteiten in de beleggingsportefeuille en de verkoop van de levensherverzekeringsactiviteiten.

Afboekingen

De afboekingen bedroegen EUR 132 miljoen. In de Verenigde Staten hingen de afboekingen van EUR 76 miljoen samen met beleggingen in waardepapier gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt en in het Verenigd Koninkrijk met beleggingen in Portugese en Griekse banken (EUR 22 miljoen). De afboekingen van EUR 29 miljoen zijn voornamelijk het gevolg van nieuwe wetgeving in Hongarije met betrekking tot in Zwitserse francs afgesloten hypotheken, waardoor de hypotheken-portefeuille werd getroffen. 

Overige lasten

De overige lasten bedroegen EUR 54 miljoen en hingen vooral samen met reorganisatiekosten in Nederland (EUR 60 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (EUR 15 miljoen). Deze lasten werden ten dele goedgemaakt door een polishouderbelasting in het Verenigd Koninkrijk met een gelijke tegenhanger in de belastingen van EUR 20 miljoen. 

Run-off activiteiten

De run-off activiteiten boekten een verlies van EUR 5 miljoen omdat de lagere betaalde vergoedingen op intern overgedragen beleggingen gerelateerd aan het institutionele spread-bedrijf en betere sterftecijfers op pay-out annuities teniet werden gedaan door lagere resultaten uit BOLI/COLI en kosten in verband met de verkoop van de levensherverzekeringsactiviteiten.

Belastingen

In de nettowinst van het derde kwartaal is een belastingbate begrepen van EUR 76 miljoen. Een bate van EUR 46 miljoen in de Verenigde Staten had betrekking op de aanwending van fiscale verliezen waarvoor in het verleden door Aegon geen latente belastingvordering was opgenomen. In het Verenigd Koninkrijk werd een belastingbate van EUR 24 miljoen geboekt als gevolg van de verlaging van het belasting-tarief per april 2012, zoals in juli 2011 per wet is vastgesteld. 

Rendement op eigen vermogen

Over de eerste negen maanden van 2011 bedroeg het rendement op het eigen vermogen van Aegon exclusief run-off activiteiten 8,7%. Inclusief het kapitaal gealloceerd aan de run-off activiteiten bedroeg het rendement op het eigen vermogen 7,4%. 

Operationele kosten

Vooral als gevolg van hogere reorganisatiekosten stegen de operationele kosten in het derde kwartaal met 6% tot EUR 886 miljoen. Exclusief de lasten voor herstructurering, de kosten voor employee benefit plans en tegen constante wisselkoersen stegen de operationele kosten in de eerste negen maanden van 2011 met 1%.

Verkopen

De totale verkopen stegen met 2% tot EUR 1,6 miljard, vooral door de sterke pensioenverkopen. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen daalde met name door lagere verkopen van koopsomproducten in het Verenigd Koninkrijk en Amerika als gevolg van prijsaanpassingen, hetgeen ten dele werd goedgemaakt door groei in Midden- en Oost-Europa.

De bruto stortingen bedroegen EUR 10,5 miljard en werden ondersteund door de toegenomen verkoop van pensioenen en variable annuities in de Verenigde Staten en de aanhoudend sterke toename van nieuwe vermogensmandaten.

Waarde nieuwe productie

Vergeleken met het derde kwartaal 2010 daalde de waarde nieuwe productie aanzienlijk tot EUR 58 miljoen. Dit is het gevolg van de huidige marktomstandigheden, zoals lagere rentestanden en grotere volatiliteit en lagere verkopen van levensverzekeringen, gedeeltelijk goedgemaakt door hogere stortingen. De prijsstelling van Aegon’s producten is gebaseerd op marktwaarden en vanaf het eerste kwartaal 2012 zal de waarde nieuwe productie op die basis gepubliceerd worden.

Beheerd vermogen

Het beheerd vermogen steeg in vergelijking met het einde van het tweede kwartaal 2011 met 3% tot EUR 404 miljard. Het positieve effect van de toename van instroom en lagere rentestanden voor de beleggingen werd gedeeltelijk tenietgedaan door de lagere aandelenmarkten.

Kapitaalmanagement

In augustus heeft Standard & Poor’s de outlook voor Aegon en zijn dochterbedrijven in positieve zin gewijzigd van negative naar stable en de “AA-“ rating voor de belangrijkste units bevestigd. Tegelijkertijd heeft Moody’s de A3 senior debt rating bevestigd en de subordinated rating verhoogd van Baa2 naar Baa1. Ook Moody heeft de outlook van alle ratings verhoogd van negative naar stable. Volgens de rating agencies is de balans van Aegon beter bestand tegen stressvolle situaties omdat het risicoprofiel verbeterd is. Bovendien heeft Aegon in lijn met zijn strategie de Nederlandse Staat in juni 2011 geheel terugbetaald en de levensherverzekeringsactiviteiten in augustus 2011 verkocht.

Aegon’s kernkapitaal, exclusief herwaarderingsreserves, bedroeg EUR 16,9 miljard. Dit komt overeen met 73,6%6 van de totale kapitaalbasis aan het eind van het derde kwartaal. Aegon wil aan het eind van 2012 een kernkapitaal van ten minste 75% van het totale kapitaal hebben.

Het eigen vermogen steeg tot EUR 19,4 miljard als gevolg van de herwaardering van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro en een sterke stijging van de herwaarderingsreserves in het derde kwartaal. Het eigen vermogen per gewoon aandeel, exclusief preferent kapitaal, bedroeg per 30 september 2011 EUR 9,21.

De herwaarderingsreserves per 30 september 2011 stegen tot EUR 2,6 miljard, doordat een daling van de rente een positieve invloed had op de waarde van vastrentende waarden, gedeeltelijk tenietgedaan door oplopende spreads. Verder verbeterde de reserve omrekeningsverschillen vreemde valuta als gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro.

Aegon streeft naar een buffer in de holding van ten minste 1,5 maal de kosten van de holding, momenteel ongeveer gelijk aan EUR 900 miljoen. In het derde kwartaal steeg het kapitaaloverschot in de holding tot EUR 1,2 miljard als gevolg van dividendbetalingen door de business units.

Op 30 september 2011 bedroeg de Insurance Group Directive (IGD) ratio ~190%, een daling ten opzichte van de ~200% aan het eind van het tweede kwartaal.

Kasstromen

Aegon streeft naar duurzame kasstromen en heeft zichzelf tot doel gesteld de operationele vrije kasstroom vanaf het genormaliseerde niveau van EUR 1,0-1,2 miljard per jaar in 2010 te verbeteren met 30% in 2015.

In het derde kwartaal had Aegon een negatieve operationele vrije kasstroom van EUR 678 miljoen. In de Verenigde Staten werd de operationele vrije kasstroom zeer negatief beïnvloed, voornamelijk door de sterke daling van de rente. Zonder de invloed van de financiële markten in het derde kwartaal, bedroeg de operationele vrije kasstroom EUR 397 miljoen. De operationele vrije kasstromen reflecteren de gegenereerde uitkeerbare winsten van de business units. De invloed van kapitaalbesparingsinitiatieven of opbrengsten uit verkopen zijn niet inbegrepen in de gerapporteerde operationele vrije kasstromen.

KoersPlan

Zoals eerder aangekondigd heeft het Hof Amsterdam in juli van dit jaar uitspraak gedaan met betrekking tot een specifiek unit-linked product van Aegon, het KoersPlan product. Aegon is het niet eens met deze uitspraak en is in oktober in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Echter, als de Hoge Raad de uitspraak van het Hof bevestigt en de uitgangspunten van die uitspraak zouden worden toegepast op Aegon’s volledige portefeuille van KoersPlan producten (en niet slechts op de eisers in deze juridische procedure), dan schat Aegon het financiële effect op ongeveer EUR 150 miljoen na belastingen. Het uiteindelijke bedrag kan variëren en is afhankelijk van de toepassing van de uitspraak op individuele klanten, bewegingen op aandelenmarkten alsmede de hoogte van de rente. Aegon verwacht dat de Hoge Raad in de tweede helft van 2012 uitspraak doet.