Nettowinst Aegon EUR 327 miljoen over eerste kwartaal 2011

 

Groei onderliggend resultaat in Amerika en Nieuwe Markten; daling in Verenigd Koninkrijk en Nederland

 • Onderliggend resultaat vóór belastingen EUR 414 miljoen; tegenover sterk resultaat in Verenigde Staten voor pensioenen en variable annuities staan bijzondere lasten in het Verenigd Koninkrijk (EUR 24 miljoen) en hogere voorzieningen voor het langleven risico in Nederland (EUR 24 miljoen)
 • Nettowinst bedraagt EUR 327 miljoen, onder meer door lagere afboekingen (EUR 62 miljoen) en hoger resultaat uit activiteiten die worden afgebouwd (EUR 22 miljoen)
 • Rendement op eigen vermogen neemt af tot 7,8% door lager netto onderliggend resultaat en hoger gemiddeld eigen vermogen

Toenemende verkopen van op fee gebaseerde activiteiten

 • Totale verkopen* bedragen EUR 1.411 miljoen
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen EUR 501 miljoen; tegenover hogere verkopen in Nieuwe Markten en Nederland staan lagere verkopen in Verenigd Koninkrijk
 • Brutostortingen bedragen EUR 7,4 miljard, onder meer door sterke verkopen van pensioenen en variable annuities in de Verenigde Staten, in lijn met groeistrategie voor op fee gebaseerde activiteiten

Aanhoudend sterke kapitaalpositie en kasstromen

 • Kapitaaloverschot** bedraagt EUR 3,7 miljard, waarvan EUR 1,3 miljard in de holding na terugkoop van convertible core capital securities van de Nederlandse Staat en na de uitgifte van nieuwe aandelen
 • IGD a) solvabiliteitsratio van 209%
 • Operationele vrije kasstroom van EUR 264 miljoen

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur
“We hebben in het afgelopen kwartaal goede voortgang geboekt met onze strategische doelen, zoals de terugkoop van EUR 750 miljoen core capital securities van de Nederlandse Staat in maart. Mede door de onlangs aangekondigde overdracht van onze levensherverzekeringsactiviteiten kunnen wij ons doel realiseren om alle resterende securities vóór eind juni terug te kopen. Daarmee, inclusief de andere acties van de afgelopen jaren voor het optimaliseren van onze portefeuille, hebben wij een nieuwe basis gelegd voor de realisatie van onze ambities.

In het eerste kwartaal hebben de activiteiten van Aegon in de Verenigde Staten sterke winst- en verkoopresultaten behaald. De sterke verkopen van pensioenen en variable annuities laten zien dat we op de goede weg zijn met de groei van onze activiteiten op basis van een fee. In Nederland zien we een sterke toename van de levensverwachting. Daarom nemen we prudente maatregelen door nu meer voorzieningen te treffen. Dit zal van invloed zijn op het toekomstig resultaat in Nederland. Verder verwachten wij dat de nieuwe CEO en het nieuwe managementteam van ons bedrijf in het Verenigd Koninkrijk resultaten zullen boeken door onze plannen volledig uit te voeren.

Wij zijn erg tevreden over de sterke verkoop van nieuwe levensverzekeringen door onze bedrijven in Centraal & Oost-Europa en Azië. Door hun aanzienlijke potentieel zullen deze belangrijke groeiregio’s samen met Latijns Amerika ons op termijn in staat stellen een bredere geografische balans te bereiken.”

Bekijk hier de tabel Kerncijfers 1e kwartaal 2011 (en de noten).

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

 • Aankondiging overdracht Transamerica Reinsurance voor een totaalbedrag van USD 1,4 miljard
 • Uitgifte van nieuwe aandelen voor EUR 903 miljoen
 • Terugkoop van EUR 750 miljoen convertible core capital securities van de Nederlandse Staat
 • Volledig afgedekt GMIB (guaranteed minimum income benefit) back-book in de Verenigde Staten;
 • Beleggingen in staatsobligaties van perifere EU-landen verder teruggebracht
 • Reorganisatie verloopt volgens plan; benoeming van Adrian Grace als CEO van Aegon UK

Aegon’s AMBITIE

Leidende positie op alle door ons gekozen markten in 2015.

STRATEGISCHE PRIORITEITEN:

 • • Kapitaal heralloceren
  • Rendement verbeteren
  • Optimalisatie ONE Aegon

....resulterend in winstgevende groei.

Stabiele ontwikkeling winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel
Aegon ligt op schema met de transformatie van zijn activiteiten met als doel een stabiele winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel. Aegon heeft een aantal concrete doelstellingen bekend gemaakt die deze ambitie binnen bereik moeten brengen:

- Toename van het onderliggend resultaat vóór belastingen met gemiddeld 7% tot 10% per jaar;
- Een rendement op eigen vermogen van 10% tot 12% op middellange termijn;
- In 2015 moeten activiteiten op basis van een fee 30% tot 35% van het onderliggend resultaat vóór belastingen uitmaken;
- Toename van de operationele vrije kasstroom vanaf een niveau van EUR 1,0 tot 1,2 miljard met 30% in 2015;
- Intentie om in mei 2012 EUR 0,10 dividend per gewoon aandeel te betalen over de tweede helft van 2011.

Aegon’s ambitie
Aegon heeft de ambitie om in 2015 een leidende positie te hebben in alle gekozen markten. Dit houdt in dat de onderneming voor klanten en distributie-partners de eerste keus aanbieder voor levens-verzekeringen en pensioenen wil zijn en voor bestaande en toekomstige medewerkers de meest verkozen werkgever.

Aegon heeft drie strategische doelstellingen geformuleerd om deze ambitie te realiseren: herallocatie van kapitaal naar die activiteiten die een beter perspectief op groei en rendement bieden, verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten en optimalisatie van ONE Aegon door de efficiency te verhogen en beter gebruik te maken van alle mensen en middelen binnen de wereldwijde organisatie.

Heralloceren van kapitaal
Aegon heeft het bedrijf meer gericht op zijn drie kernactiviteiten: levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer. Daarnaast streeft Aegon er naar geografisch een betere balans te bereiken door kapitaal te heralloceren ten gunste van groeimarkten in Centraal & Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika. Als onderdeel van dit proces heeft Aegon zijn activiteiten beoordeeld om te zien of ze voldoen aan de eisen met betrekking tot groei van de resultaten, kasstromen en rendement en of ze nog altijd aansluiten bij de behoeften van klanten in de verschillende fasen van hun leven. Volgend op dat proces heeft Aegon onlangs zijn levenherverzekeringsactiviteiten, Transamerica Reinsurance, voor een bedrag na belasting van USD 1,4 miljard, overgedragen. Aegon verwacht dat USD 1,1 miljard in de holding beschikbaar komt om de resterende core capital securities van de Nederlandse Staat terug te kopen. Aegon stelt zich tot doel om alle securities vóór eind juni 2011 terug te kopen.

In aanvulling op de strategische doelstelling voor herallocatie van kapitaal naar die activiteiten die een beter perspectief op groei en rendement bieden, richt Aegon zich meer op activiteiten die op een fee zijn gebaseerd in plaats van een spread. Dit is terug te zien in de sterke verkoopstijging van variable annuities en pensioenen in de Verenigde Staten.

Verbetering risico-rendementprofiel
Zoals eerder is aangekondigd, heeft Aegon maatregelen genomen ter afdekking van aandelenrisico in zijn variable annuity Guaranteed Minimum Income Benefit (GMIB) back-book in de Verenigde Staten. Aegon heeft nu het volledige aandelenrisico in het back-book van GMIB variable annuities afgedekt.

Ter verbetering van het risico-rendementprofiel van Stable Value Solutions, Aegon’s synthetic guaranteed investment contracts activiteiten in de Verenigde Staten, is een aantal contracten beëindigd of zijn de voorwaarden voor bestaande contracten aangescherpt. Fees zijn verhoogd van 15 basispunten tot gemiddeld 20 basispunten.

In het eerste kwartaal heeft Aegon zijn toch al beperkte beleggingen in staatsobligaties van perifere EU-landen teruggebracht tot EUR 1,0 miljard, gebaseerd op marktwaarde. Dit is 0,7% van de beleggingen voor algemene rekening.

Verbeteren van rendement
Aegon heeft als doel om het rendement op al zijn activiteiten te vergroten door efficiency-verbeteringen door te voeren en topkwaliteit te leveren. Aegon verwacht dit te bereiken door verdere kosten-verlagingen en tegelijkertijd in
kennis en expertise te blijven investeren en de klanttevredenheid te versterken door middel van verbeterde serviceniveaus.

In het Verenigd Koninkrijk zet Aegon belangrijke stappen om het rendement te verbeteren. Aegon ligt op schema om eind 2011 de kosten in het Britse levensverzekerings- en pensioenbedrijf met 25% terug te brengen. Als onderdeel hiervan heeft Aegon in de afgelopen 18 maanden nieuw senior management benoemd. Onlangs werd Adrian Grace benoemd als CEO van Aegon UK.

ONE Aegon
De afgelopen drie jaar zijn maatregelen genomen om Aegon meer als een internationale onderneming te laten opereren. Aegon maakt daartoe beter gebruik van zijn wereldwijde resources en gaat door met de implementatie van best practices binnen de gehele onderneming.

Bekijk hier de tabel Financieel overzicht en beheerd vermogen.

OPERATIONEEL OVERZICHT

Onderliggend resultaat vóór belastingen
Het onderliggend resultaat vóór belastingen bedroeg in het eerste kwartaal EUR 414 miljoen, een daling van 7% vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Het onderliggend resultaat In Amerika betreft de resultaten uit de lopende activiteiten. Zoals eerder gemeld, worden de resultaten van BOLI/COLI en levensherverzekeringen vanaf het eerste kwartaal 2011 verantwoord als run-off activiteiten (activiteiten die worden afgebouwd). Alle vergelijkbare cijfers zijn hierop aangepast. Op vergelijkbare basis steeg het onderliggend resultaat vóór belastingen in Amerika met 3% vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder tot EUR 347 miljoen in het eerste kwartaal 2011. Hogere resultaten uit activiteiten gebaseerd op een fee (voornamelijk door een groei in pensioenen, variabele lijfrentes en retail mutual funds) maakten een lager resultaat uit spread activiteiten meer dan goed. Dit was in lijn met de strategie van Aegon om een groter deel van het resultaat uit activiteiten tegen een fee te behalen.

In Nederland liep het onderliggend resultaat terug tot EUR 81 miljoen als gevolg van, zoals eerder vermeld, een stijging in de voorzieningen voor het langleven risico. De meest recente prognoses voor de sterftetafels laten een sterke stijging van de levensverwachting voor de Nederlandse bevolking zien. De sterftecijfers worden, in lijn met Aegon’s verslagleggingsmethode, gebruikt om het niveau van de voorzieningen te bepalen en worden in het onderliggend resultaat gereflecteerd. Op basis van de sterftecijfers, neemt de onderneming passende maatregelen met betrekking tot de voorzieningen. Aegon gaat er daarbij van uit dat de stijgende trend in de sterftecijfers doorzet. Aegon verwacht elk kwartaal gemiddeld EUR 20 miljoen extra toe te voegen aan de voorzieningen ten opzichte van het niveau van voorzieningen dat in 2010 is genomen.

In het Verenigd Koninkrijk daalde het onderliggend resultaat tot EUR 12 miljoen. De daling was met name het gevolg van een last van EUR 24 miljoen voor een lopend programma voor verbetering van de klantenadministratie.

Het onderliggend resultaat in de Nieuwe Markten nam toe tot EUR 57 miljoen, vooral door bijdragen van Variable Annuities Europe en Aegon Asset Management.

Hogere financieringskosten en toenemende kosten in verband met de voorbereidingen voor de implementatie van Solvency II resulteerden in het eerste kwartaal van 2011 in een stijging van de kosten voor de holding.

Nettowinst
De nettowinst bedroeg EUR 327 miljoen. Dit is vooral het gevolg van lagere afboekingen en hogere opbrengsten uit activiteiten die worden afgebouwd. Tegenover de hogere nettowinst in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Nieuwe Markten staat een lagere nettowinst in Nederland.

Fair value items
In het eerste kwartaal was het resultaat op fair value items een verlies van EUR 85 miljoen. De aanzienlijke verbetering in Amerika, vooral als gevolg van sterke resultaten uit vastgoed- en aandelenbeleggingen, werd meer dan teniet gedaan door een eenmalig verlies op strategische allocatie fondsen in Nederland.

Gerealiseerde winsten op beleggingen
De gerealiseerde winsten op beleggingen bedroegen in het eerste kwartaal EUR 91 miljoen, vooral als gevolg van de normale handelsactiviteiten in Aegon’s beleggingsportefeuille.

Afboekingen
De afboekingen, inclusief EUR 26 miljoen voor opwaarderingen, daalden scherp tot EUR 62 miljoen en hingen vooral samen met beleggingen in waardepapier gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt.

Overige lasten
De overige lasten bedroegen EUR 3 miljoen. Een winst van EUR 37 miljoen in verband met een schikking in een juridisch geschil werd meer dan teniet gedaan door een last van EUR 20 miljoen in verband met een jaarlijkse bankbelasting in Hongarije en herstructureringslasten in Nederland (EUR 8 miljoen), het Verenigd Koninkrijk (EUR 8 miljoen) en Nieuwe Markten (EUR 6 miljoen).

Run-off activiteiten
Vanaf het eerste kwartaal 2011 zijn in de run-off activiteiten in Amerika de institutional spread-based activiteiten, de structured settlement pay-out annuities, BOLI/COLI en levensherverzekeringen meegenomen. De laatste twee zijn in het eerste kwartaal van 2011 voor het eerst inbegrepen. Het resultaat van de run-off activiteiten steeg tot EUR 22 miljoen, vooral als gevolg van minder amortisatie en betere sterfteresultaten in de structured settlement pay out annuities.

Belastingen
De belastingen bedroegen in het eerste kwartaal EUR 50 miljoen. Hierin is een belastingbate van EUR 17 miljoen opgenomen die samenhangt met binnen de onderneming afgesloten herverzekerings-overeenkomsten evenals een belastingbate van EUR 23 miljoen als gevolg van een verlaging van de vennootschapsbelasting in het Verenigd Koninkrijk tot 26% per 1 april 2011.

Operationele kosten
De operationele kosten namen met 3% toe tot EUR 837 miljoen. Dit hing voornamelijk samen met lasten voor herstructurering en de negatieve invloed van wisselkoersverschillen. Tegen constante wisselkoersen en als de lasten voor herstructurering buiten beschouwing worden gelaten, daalden de operationele kosten met 1%.

Verkoop nieuwe levensverzekeringen
Om een beter beeld te geven van de totale verkopen, introduceert Aegon een samengesteld verkoopcijfer, bestaande uit verkoop nieuwe levensverzekeringen, productie van zowel ongevallen- en ziektekosten-verzekeringen als schadeverzekeringen en 1/10 van de brutostortingen. Volgens dit cijfer is de verkoop met 2% marginaal gedaald tot EUR 1,4 miljard als gevolg van lagere stortingen bij de vermogensbeheer-activiteiten.

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen steeg in alle bedrijfsonderdelen, behalve het Verenigd Koninkrijk, en bedroeg in het eerste kwartaal
EUR 501 miljoen.

De brutostortingen bedroegen EUR 7,4 miljard. De groei in pensioenen en variable annuities in de Verenigde Staten werd meer dan tenietgedaan door lagere verkopen van vermogensbeheerproducten en lagere stortingen op lagere spaartegoeden.

Waarde nieuwe productie
Vergeleken met het eerste kwartaal 2010, daalde de waarde nieuwe productie aanzienlijk tot EUR 118 miljoen, voornamelijk als gevolg van de lagere marges voor hypotheken en de verhoogde levensverwachting in Nederland.

Beheerd vermogen
Het beheerd vermogen is in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010 met 3% gedaald tot EUR 400 miljard, vooral als gevolg van een daling van de dollar ten opzichte van de euro.

Kapitaalmanagement
Aan het eind van het eerste kwartaal bedroeg Aegon’s kernkapitaal EUR 17,0 miljard, exclusief herwaarderingsreserves. Dit komt overeen met 75%6 van de totale kapitaalbasis. De terugkoop van de convertible core capital securities van de Nederlandse Staat voor EUR 750 miljoen – plus een premie van EUR 375 miljoen - werd grotendeels gecompenseerd door een aandelenuitgifte van EUR 0,9 miljard. Aegon heeft aangegeven dat het bedrijf streeft naar een aandeel van het kernkapitaal aan het eind van 2012 van ten minste 75% van het totale kapitaal.

De herwaarderingsreserves per 31 maart 2011 bedroegen EUR 0,7 miljard doordat de hogere rente een negatieve invloed had op de waarde van vastrentende waarden.

Het eigen vermogen nam vergeleken met het eind van het jaar 2010 af tot EUR 16,9 miljard, met name door de daling van de dollar ten opzichte van de euro.

In het eerste kwartaal bedroeg het kapitaaloverschot EUR 3,7 miljard. Het kapitaaloverschot in de holding daalde tot EUR 1,3 miljard door de betaling van
EUR 1,125 miljard aan de Nederlandse Staat, hetgeen ten dele werd gecompenseerd door de opbrengsten van EUR 0,9 miljard uit een aandelenuitgifte. Het kapitaaloverschot in de bedrijfsonderdelen steeg tot EUR 2,4 miljard door in de operationele activiteiten gegenereerd kapitaal.

Op 31 maart  2011 bedroeg de Insurance Group Directive (IGD) solvabiliteitsratio 209%.

Kasstromen
Aegon streeft naar stabiele kasstromen en dividenden en heeft aangekondigd de operationele vrije kasstroom van het huidige genormaliseerde niveau van EUR 1,0-1,2 miljard per jaar met 30% te verbeteren per 2015. Aegon heeft de intentie  dividendbetaling op gewone aandelen te hervatten nadat het kernkapitaal van de Nederlandse Staat volledig is terugbetaald. Aegon heeft de intentie in mei 2012 over het tweede halfjaar van 2011 een dividend van EUR 0,10 per gewoon aandeel uit te keren, mits de marktomstandigheden het toelaten.

Gedurende het eerste kwartaal 2011 hebben de bedrijfsonderdelen van Aegon EUR 539 miljoen operationele kasstromen gegenereerd. Na aftrek van EUR 275 miljoen in verband met investeringen in nieuwe verkopen, is de operationele vrije kasstroom in het eerste kwartaal EUR 264 miljoen.