Aegon houdt onverminderd sterke kapitaalpositie

Het was een uitdagend jaar, maar ook één waarin Aegon aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt en we onze strategische prioriteiten hebben uitgevoerd.

Resultaat beïnvloed door herstructurering

 • Onderliggend resultaat van EUR 346 miljoen beïnvloed door buitengewone lasten van EUR 40 miljoen in het Verenigd Koninkrijk
 • Afboekingen op beleggingen dalen tot EUR 94 miljoen, voortzetting van neerwaartse trend
 • Nettowinst van EUR 81 miljoen beïnvloed door herstructureringslasten
 • Rendement op eigen vermogen van 5,2%, of 6,2% exclusief run-off activiteiten

Verkopen blijven sterk dankzij uitstekende distributie

 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen neemt met 6% af tot EUR 498 miljoen, vooral door voorziene lagere pensioenverkopen in het Verenigd Koninkrijk
 • Verkoop aanvullende ziektekosten- en ongevallenverzekeringen neemt met 4% toe tot EUR 188 miljoen, voornamelijk door groei in Amerika
 • Stortingen bedragen EUR 7,1 miljard, vooral door verkopen pensioenen en variable annuities in de Verenigde Staten

Sterke kapitaalpositie en kasstromen

 • IGDa) solvabiliteitsratio neemt toe tot 195%; IGD surplus kapitaal van EUR 6,5 miljard
 • Kapitaaloverschot van EUR 1,2 miljard in de holding en EUR 3,4 miljard in totaal
 • Kernkapitaalratio van 73,5% op schema om eind 2012 boven niveau van 75% uit te komen
 • Operationele vrije kasstroom van EUR 233 miljoen in vierde kwartaal
 • Voorgesteld slotdividend over tweede halfjaar 2011 van EUR 0,10 per gewoon aandeel

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"Het was een uitdagend jaar, maar ook één waarin Aegon aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt en we onze strategische prioriteiten hebben uitgevoerd. De volledige terugbetaling van de staatssteun markeert een bijzonder moment en stelt ons in staat onze aandacht volledig te richten op de kansen voor ons bedrijf. Om onze concurrentiekracht te versterken is een breed herstructureringsprogramma gestart om kosten te besparen en om een organisatie te creëren die slagvaardiger is en beter tegemoet komt aan de wens van de klant. Dit had een effect op het resultaat in het vierde kwartaal 2011. Met de uitvoering van dit programma liggen we op schema: het gestelde niveau van de kostenbesparingen in het Verenigd Koninkrijk is bereikt. Een duidelijke illustratie van onze sterke distributie was het zeer hoge bedrag aan stortingen gedurende het afgelopen jaar voor onze succesvolle activiteiten op het gebied van variable annuities en pensioenen in de Verenigde Staten. Wij zullen met onze uitgebreide expertise in blijven spelen op de behoefte aan zekerheid voor de oude dag, terwijl we tegelijkertijd onze positie in deze kernmarkt verstevigen."

"Onze kapitaalpositie blijft sterk en wij herhalen dan ook ons voornemen om aandeelhouders voor te stellen een dividend uit te betalen van EUR 0,10 per gewoon aandeel over de tweede helft van 2011. In het afgelopen jaar, dat voor ons in het teken stond van zowel de transformatie van het bedrijf als van het creëren van groeikansen voor de toekomst, hebben wij Aegon's positie versterkt om in de komende periode een stabiele winstgroei te kunnen realiseren."

Bekijk hier de tabel Kerncijfers 4e kwartaal 2011 en de noten.

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

 • Aegon heeft financiële doelstellingen herbevestigd; aan onderkant bandbreedte
 • Kostenreductie van 25% in het Verenigd Koninkrijk bereikt en programma voor verbetering van klantenadministratie in eindstadium
 • Aegon realiseert innovatieve transactie om het langlevenrisico in Nederland te beperken

Stabiele winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel

Aegon gaat door met het transformatieprogramma met als doel een stabiele winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel. Aegon heeft de volgende doelstellingen* geformuleerd:

 • Groei van het onderliggend resultaat vóór belastingen met gemiddeld 7% tot 10% per jaar tussen 2010 en 2015.
 • Een rendement op het eigen vermogen van 10% tot 12% in 2015.
 • In 2015 moeten fee-activiteiten 30% tot 35% van het onderliggend resultaat vóór belastingen uitmaken.
 • Toename van de 2010 genormaliseerde operationele vrije kasstroom met 30% in 2015.
  Aegon heeft deze doelstellingen herbevestigd op de analistenconferentie afgelopen december, al zullen de uitkomsten aan de onderkant van de bandbreedte liggen omdat de economische teruggang een negatief effect heeft op de groeikansen van het bedrijf.

Aegon's ambitie

Leidende positie op alle door ons gekozen markten in 2015.

Aegon's STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN:

 • Optimize portfolio

 • Enhance customer loyalty

 • Deliver operational excellence

 • Empower employees

Aegon's ambitie

Aegon's ambitie om in 2015 een leidende positie te hebben in alle gekozen markten wordt ondersteund door vier strategische doelstellingen: Optimize Portfolio, Enhance Customer Loyalty, Deliver Operational Excellence en Empower Employees. Deze doelstellingen zijn ingebed in alle Aegon activiteiten en leveren het strategische raamwerk om de ambitie van het bedrijf te verwezenlijken: voor klanten en distributiepartners de meest aanbevolen aanbieder van levensverzekeringen en pensioenen te zijn en voor bestaande en toekomstige medewerkers de meest verkozen werkgever in de sector.

Optimize portfolio

In januari 2012 heeft Aegon een innovatieve financiële transactie gesloten om een toekomstige stijging van het langlevenrisico in Nederland gedeeltelijk te beperken. Als gevolg van deze kapitaalmarkttransactie is nu ongeveer een derde, ofwel EUR 12 miljard, van de onderliggende reserves in het Nederlandse bedrijf gedeeltelijk afgeschermd tegen een toekomstige stijging van het langlevenrisico. Met de transactie wordt het vereiste kapitaal verminderd tegen een aantrekkelijke prijs.

Begin 2012 heeft Aegon van DNB toestemming gekregen om een premiepensioeninstelling (PPI) op te zetten. Dit is een instelling die tegen lage kosten individuele beschikbare premieregelingen kan uitvoeren. Aegon's PPI zal beschikbare premie pensioenoplossingen aanbieden aan zowel kleinere ondernemingen als grotere bedrijven bij wie kwaliteit voorop staat.

In het Verenigd Koninkrijk is het Aegon Retirement Choices platform geïntroduceerd. Dit platform wil klanten helpen meer voordeel te halen uit hun pensioenvoorzieningen. Het platform biedt klanten een keus uit verschillende producten, waaronder Self Invested Personal Pension, Individual Savings Accounts en General Investment Accounts. De beleggingspropositie geeft toegang tot bij Aegon verzekerde fondsen, offshore bonds, collectieve en andere beleggingsmogelijkheden. Aegon voert het platform gefaseerd in. In de eerste helft van 2012 zal het platform beschikbaar zijn voor de At Retirement markt, terwijl een platform voor de institutionele markt in de tweede helft van het jaar geïntroduceerd wordt.

In lijn met de strategische doelstelling 'Optimize portfolio' heeft Aegon de focus in Canada aangescherpt en het productaanbod aangepast met de nadruk op leven- en beschermingsproducten, terwijl de verkoop- en marketingactiviteiten voor beleggingsproducten zijn stopgezet.

In Brazilië werkt Mongeral Aegon samen met Finsol, een niet-gouvernementele microkredietorganisatie, voor het aanbieden van microverzekeringsproducten. Onlangs is eveneens een beleggingsservice opgericht voor vermogende klanten. Deze nieuwe initiatieven zijn onderdeel van de strategie om het productaanbod verder uit te breiden. In 2011 heeft Mongeral Aegon een aantal nieuwe distributieovereenkomsten gesloten en de inkomsten van de joint venture stegen met 8% tot ongeveer USD 290 miljoen. Aegon heeft een belang van 50% in deze joint venture.

Deliver operational excellence

In het Verenigd Koninkrijk heeft Aegon een nieuw bedrijfsmodel ingevoerd en de doelstelling gehaald om voor het leven- en pensioenbedrijf ten opzichte van 2009 een kostenreductie van 25% te bereiken. Het herstructureringsprogramma heeft tot een kostenreductie van GBP 80 miljoen geleid, wat in 2012 tot verbeterde resultaten moet leiden.

In Nederland ligt Aegon op schema met de reorganisatie van de activiteiten met als doel de organisatie kleiner en slagvaardiger te maken, zodat beter ingespeeld kan worden op de gewijzigde omstandigheden en mogelijkheden in de Nederlandse markt. Door het reorganisatieprogramma en andere initiatieven bereikt Aegon Nederland een jaarlijkse kostenreductie van EUR 100 miljoen ten opzichte van 2010. De kostenbesparingen moeten de druk op het onderliggende resultaat door de hogere financieringslasten voor hypotheken, hogere voorzieningen voor het langlevenrisico en de terugloop in de levensverzekeringsportefeuille opvangen. Het merendeel van de kostenbesparingen wordt naar verwachting in 2012 gerealiseerd.

Aegon heeft een nieuw Beleid voor Verantwoord Beleggen (Responsible Investment Policy). In dit beleidsdocument is een aantal criteria opgenomen voor milieu, sociaal en bestuurlijk verantwoord beleggen. Deze criteria moeten ervoor zorgen dat risico's en mogelijkheden van de bedrijven waarin Aegon belegt, geïdentificeerd kunnen worden. Het beleidsdocument is onderdeel van een breder beleid om milieu- en andere maatschappelijke factoren te verankeren in het beleggingsbeleid en in het beheer en de monitoring van de beleggingsportefeuille.

Enhance customer loyalty

Onlangs heeft Aegon de manier waarop wereldwijd met klanten wordt gecommuniceerd, verbeterd: brieven en productbrochures zijn herschreven om meer duidelijkheid te scheppen en meer invoelend vermogen te tonen. Daarnaast zijn speciale klantenteams aan het werk gegaan om lessen te trekken uit de ervaring met het klantencontact bij Aegon. De productontwikkeling is na terugkoppeling van klanten verbeterd. Deze voorbeelden onderstrepen de ambitie van het bedrijf om voor klanten en distributiepartners de eerste keus aanbieder voor levensverzekeringen en pensioenen te worden.

Empower employees

Eind vorig jaar heeft Aegon wereldwijd de mening van medewerkers gepeild. Dit onderzoek richtte zich met name op de betrokkenheid van en de mogelijkheden voor medewerkers. De resultaten in beide categorieën waren in overeenstemming met het gemiddelde voor financiële dienstverleners wereldwijd. Deze factoren zijn van groot belang voor het bedrijf bij het verwezenlijken van zijn doelstelling om medewerkers meer bevoegdheden te geven en voor bestaande en toekomstige medewerkers de meest verkozen werkgever in de verzekeringssector te worden.

Aanpassingen financiële rapportage

Vanaf het eerste kwartaal van 2012 zal Aegon de financiële rapportage aanpassen om wijzigingen in de organisatie weer te geven. Een aantal activiteiten in Azië, die voorheen vanuit de Verenigde Staten werden aangestuurd, wordt opgenomen in het Azië segment binnen Nieuwe markten en zal worden aangestuurd vanuit Aegon's regionale hoofdkantoor in Hongkong. Vergelijkbare cijfers voor het gehele jaar 2010 en de kwartaalcijfers 2011 worden op 12 april 2012 gepubliceerd. Eveneens vanaf het eerste kwartaal 2012 zullen kosten die de holding maakt voor bedrijfs-onderdelen in de resultaten van het betreffende bedrijfsonderdeel opgenomen worden.

Bekijk hier de tabel Financieel overzicht en beheerd vermogen.

OPERATIONAAL OVERZICHT

Onderliggend resultaat vóór belastingen

In het vierde kwartaal 2011 bedroeg Aegon's onderliggend resultaat vóór belastingen EUR 346 miljoen. De daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is vooral het gevolg van hogere bijzondere lasten in het Verenigd Koninkrijk in verband met een lopend programma voor verbetering van de klantenadministratie, de gevolgen van lagere aandelenmarkten en rentestanden en een eenmalige bate voor de holding in het vierde kwartaal vorig jaar.

Het onderliggend resultaat in Amerika bedroeg EUR 328 miljoen. In de resultaten van Life & Protection is een last van EUR 22 miljoen begrepen die een eenmalige bate van EUR 23 miljoen voor variable annuities teniet heeft gedaan. In lijn met Aegon's strategie steeg het aandeel van de fee-activiteiten in het resultaat ten opzichte van het vierde kwartaal vorig jaar. De bijdrage uit fixed annuities was lager, omdat op deze activiteit minder de nadruk wordt gelegd.

In Nederland daalde het onderliggend resultaat tot EUR 75 miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere kosten voor de uitvoering van een programma voor productverbetering in de levenportefeuille. Aanvullende voorzieningen voor het langlevenrisico werden goedgemaakt door gunstige ziekte- en sterftecijfers.

In het Verenigd Koninkrijk was het onderliggend resultaat EUR 26 miljoen negatief. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door kosten voor een lopend programma voor verbetering van de klantenadministratie, gedeeltelijk goedgemaakt door een eenmalige positieve bijdrage als gevolg van gewijzigde voorwaarden in de pensioenvoorziening van medewerkers. De verkoop van Guardian in het derde kwartaal 2011 en het daaruit voortvloeiende gemis aan winst droeg eveneens bij aan de daling.

Het onderliggend resultaat van Nieuwe Markten bedroeg in het vierde kwartaal 2011 EUR 53 miljoen en werd beïnvloed door negatieve wisselkoersen in Midden- en Oost-Europa. De gunstige ontwikkeling in schadeclaims in het schadebedrijf werden teniet gedaan door wijzigingen in de pensioenwetgeving in Hongarije en Polen.

De kosten voor de holding stegen tot EUR 84 miljoen, omdat in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar een eenmalige bate van EUR 20 miljoen was begrepen.

Nettowinst

De nettowinst van EUR 81 miljoen werd beïnvloed door een lager onderliggend resultaat, lagere winsten op beleggingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en aanzienlijke herstructureringskosten.

Fair value items

In het vierde kwartaal was het totale resultaat op fair value items een verlies van EUR 20 miljoen. Negatieve resultaten in Amerika en de holding werden grotendeels goedgemaakt door een positieve bijdrage van fair value items in Nederland.

Gerealiseerde winsten op beleggingen

In het vierde kwartaal bedroegen de gerealiseerde winsten op beleggingen EUR 49 miljoen. Dit is het gevolg van normale handelsactiviteiten in de beleggingsportefeuille.

Afboekingen

De afboekingen op beleggingen bedroegen EUR 94 miljoen. In de Verenigde Staten hingen de afboekingen voornamelijk samen met beleggingen in waardepapier gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt. In Midden- en Oost-Europa waren de afboekingen voornamelijk het gevolg van nieuwe wetgeving in Hongarije met betrekking tot in Zwitserse francs afgesloten hypotheken, die van invloed was op de hypothekenportefeuille.

Overige lasten

De overige lasten bedroegen EUR 194 miljoen. In Amerika werd een last genomen van EUR 37 miljoen als gevolg van verhoogde reserves in verband met het gebruik van de U.S. Social Security Administration's sterfte-informatie. In Nederland bedroegen de herstructureringskosten EUR 12 miljoen en een afschrijving van immateriële activa gerelateerd aan de distributieactiviteiten bedroeg EUR 75 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk bedroegen de herstructureringskosten EUR 48 miljoen. De last van EUR 18 miljoen van de holding is gedeeltelijk eveneens gerelateerd aan herstructureringen.

Run-off activiteiten

De run-off activiteiten behaalden een resultaat van EUR 1 miljoen omdat de lagere betaalde vergoedingen op intern overgedragen beleggingen gerelateerd aan het institutionele spread-bedrijf teniet werden gedaan door amortisatie van vooruitbetaalde kosten gerelateerd aan de verkoop van het levensherverzekeringsbedrijf.

Belastingen

In de nettowinst van het vierde kwartaal is een belastinglast van EUR 7 miljoen begrepen, terwijl er in de Verenigde Staten een bate van EUR 15 miljoen was die betrekking had op de aanwending van fiscale verliezen waarvoor in het verleden geen latente belastingvordering was opgenomen. Een last van EUR 29 miljoen in het Verenigd Koninkrijk had betrekking op de afwaardering van een latente belastingvordering.

Rendement op eigen vermogen

Door een hoger dan gemiddeld eigen vermogen exclusief de herwaarderingsreserve en een lager onderliggend resultaat bedroeg over het gehele jaar 2011 het rendement op het eigen vermogen van Aegon's activiteiten, exclusief de run-off activiteiten, 7,9%. Over dezelfde periode bedroeg het rendement op het eigen vermogen inclusief de run-off activiteiten 6,7%.

Operationele kosten

Als gevolg van kostenbesparingen en het positieve effect van wijzigingen in pensioenregelingen van medewerkers daalden de operationele kosten in het vierde kwartaal met 4% tot EUR 872 miljoen.

Verkopen en stortingen

De totale verkopen daalden met 6% tot EUR 1,4 miljard. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen daalde voornamelijk als gevolg van lagere verkopen van koopsomproducten in het Verenigd Koninkrijk. De bruto stortingen bedroegen EUR 7,1 miljard: de aanhoudend sterke verkoop van variable annuities werd tenietgedaan door de lagere verkopen van pensioenen in de Verenigde Staten. De nieuwe premieproductie voor ziektekosten- en ongevallenverzekeringen en overige schadeverzekeringen steeg met 3% tot EUR 201 miljoen.

Waarde nieuwe productie

Vergeleken met het vierde kwartaal 2010 daalde de waarde nieuwe productie aanzienlijk tot EUR 53 miljoen. Dit is het gevolg van de huidige marktomstandigheden, zoals lagere rentestanden in Amerika en een lagere hypotheekproductie in Nederland.

Beheerd vermogen

Het beheerd vermogen steeg in vergelijking met het einde van het derde kwartaal 2011 met 5% tot EUR 424 miljard aan het einde van het jaar, voornamelijk als gevolg van hogere aandelenmarkten, het effect van lagere spreads op vastrentende waarden en een sterkere dollar ten opzichte van de euro.

Kapitaalmanagement

Aegon's kernkapitaal, exclusief herwaarderingsreserves, bedroeg EUR 17,5 miljard. Dit komt overeen met 73,5%6 van de totale kapitaalbasis aan het eind van 2011. Aegon ligt op schema om aan het eind van 2012 een kernkapitaal van ten minste 75% van het totale kapitaal hebben.

Het eigen vermogen steeg tot EUR 21 miljard als gevolg van de herwaardering van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro en een stijging van de herwaarderingsreserves tot EUR 3,5 miljard in het vierde kwartaal. Het eigen vermogen per gewoon aandeel, exclusief preferent kapitaal, bedroeg EUR 10,03 per 31 december 2011.

De herwaarderingsreserves per 31 december 2011 stegen tot EUR 3,5 miljard, vooral als gevolg van dalende spreads die een positief effect hadden op de vastrentende waarden. Verder verbeterde de reserve voor omrekeningsverschillen vreemde valuta als gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro.

Aegon streeft naar een buffer in de holding van ten minste 1,5 maal de kosten van de holding, in 2011 ongeveer gelijk aan EUR 900 miljoen. Aan het eind van 2011 bedroeg het kapitaaloverschot in de holding EUR 1,2 miljard.

Op 31 december 2011 bedroeg de Insurance Group Directive (IGD) solvabiliteitsratio 195%, een stijging ten opzichte van de 192% aan het eind van het derde kwartaal. Op basis van lokale solvabiliteitseisen steeg de Risk Based Capital (RBC) ratio in de Verenigde Staten tot ~450%. De IGD ratio in Nederland bedroeg ~195%, terwijl de Pillar I ratio in het Verenigd Koninkrijk aan het eind van 2011 ~150% bedroeg.

DNB heeft pensioenfondsen en verzekeraars de mogelijkheid gegeven om de gemiddelde rentecurve over het vierde kwartaal 2011 te gebruiken om de verplichtingen te berekenen in plaats van de rentecurve van eind 2011. Het toepassen van de gemiddelde rentecurve over het vierde kwartaal zou de IGD ratio in Nederland aanzienlijk doen stijgen, maar Aegon heeft besloten vast te houden aan de methode om de verplichtingen te berekenen op basis van de rentecurve aan het eind van het kwartaal.

In januari 2012 heeft Aegon voor USD 500 miljoen aan 8% niet-cumulatief achtergesteld schuldpapier uitgegeven in de Verenigde Staten met een looptijd tot 2042. Als onderdeel van de uitgifte hebben de begeleidende banken de mogelijkheid benut nog eens USD 25 miljoen aan schuldpapier uit te geven om te voorzien in overtekening. Hiermee is de bruto-opbrengst van deze uitgifte USD 525 miljoen. Aegon verwacht dat het schuldpapier onder Solvency II als Tier 2 kapitaal aangemerkt zal worden en zal de opbrengst gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Aegon is in januari 2012 een kredietfaciliteit van EUR 2 miljard overeengekomen met een syndicaat van internationale banken. De kredietfaciliteit heeft een looptijd van vijf jaar en kan tweemaal met één jaar worden verlengd. De nieuwe faciliteit vervangt bestaande faciliteiten van in totaal USD 3 miljard die in september 2012 zouden aflopen.

Kasstromen

Aegon streeft naar duurzame kasstromen en heeft zichzelf tot doel gesteld de operationele vrije kasstroom vanaf het genormaliseerde niveau van EUR 1,0-1,2 miljard per jaar in 2010 te verbeteren met 30% in 2015. In het vierde kwartaal genereerden de business units van Aegon EUR 233 miljoen operationele vrije kasstromen. Voor het gehele jaar bedroegen de operationele vrije kasstromen EUR 103 miljoen. Hierin is EUR 1.075 miljoen begrepen vanwege de negatieve invloed van de financiële markten in het derde kwartaal. De operationele vrije kasstromen reflecteren de gegenereerde uitkeerbare winsten van de business units. De effecten van kapitaalbesparingsinitiatieven of opbrengsten uit verkopen zijn niet inbegrepen in de gerapporteerde operationele vrije kasstromen.

Slotdividend 2011

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 mei 2012 zal de Raad van Bestuur, onvoorziene omstandigheden daargelaten, over de tweede helft van 2011 een slotdividend voorstellen van EUR 0,10 per gewoon aandeel. Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of geheel in gewone aandelen uitgekeerd. De waarde van het slotdividend in gewone aandelen zal ongeveer hetzelfde bedragen als de waarde van het slotdividend in contanten. Wanneer een dividend wordt voorgesteld, moet Aegon een afweging maken tussen voorzichtigheid versus een aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders, bijvoorbeeld tijdens ongunstige economische en/of financiële marktomstandigheden.

Indien het dividend wordt goedgekeurd door aandeelhouders, zullen de aandelen Aegon vanaf 18 mei 2012 ex dividend noteren. De registratiedatum voor het dividend is 22 mei 2012. De keuzeperiode loopt van 23 mei tot en met 8 juni 2012. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen zal worden bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel Aegon aan de beurs van Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 4 juni 2012 tot en met 8 juni 2012. Het dividend wordt per 15 juni 2012 uitgekeerd.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De registratiedatum voor het bijwonen van en stemmen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is 18 april 2012. De agenda voor deze vergadering wordt op 4 april 2012 gepubliceerd.

* De belangrijkste economische aannames verwerkt in de doelstellingen: jaarlijks bruto rendement op aandelen 9%, Amerikaanse 10-jaars rente 4,75% in 2016 en een EUR/USD wisselkoers van 1,35.