Aegon realiseert groei in verkoop en resultaat en behoudt sterke kapitaalpositie

Na een jaar van grote veranderingen heeft Aegon in het eerste kwartaal van 2012 een sterke start gemaakt met een toename van zowel verkopen als resultaat.

Hoger resultaat door groei activiteiten, kostenbesparingen en gunstige financiële markten

 • Onderliggend resultaat gestegen tot EUR 425 miljoen, inclusief een additionele last van EUR 12 miljoen door ongunstige sterftecijfers ten opzichte van het 1e kwartaal 2011
 • Afboekingen dalen tot EUR 41 miljoen, het laagste niveau in vier jaar
 • Nettowinst gestegen tot EUR 521 miljoen als gevolg van gunstige fair value items en belastingbaten
 • Rendement op eigen vermogen van 6,9% of 7,8% exclusief run-off activiteiten
 • Doelstelling verdubbeling resultaten uit fee-activiteiten bereikt: 35% van onderliggend resultaat in eerste kwartaal uit fee-activiteiten

Verkopen stijgen sterk dankzij pensioen- en vermogensbeheerstortingen

 • Toename van stortingen met 50% tot EUR 11 miljard door pensioenverkopen in de Verenigde Staten en nieuwe vermogensbeheercontracten
 • Verkoop ziektekosten- en ongevallenverzekeringen steeg met 23% tot EUR 195 miljoen, dankzij groei in Amerika
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalde met 11% tot EUR 445 miljoen; de stijging in de Verenigde Staten werd tenietgedaan door lagere verkopen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland
 • Marktconforme waarde nieuwe productie toegenomen tot EUR 125 miljoen; prijsaanpassingen door lage rentestanden

Onverminderd sterke kapitaalpositie en kasstromen

 • IGD a) solvabiliteitsratio stijgt tot 201%; IGD surplus kapitaal van EUR 7,1 miljard
 • Kernkapitaalratio van 74,2% op schema om eind 2012 boven 75% uit te komen
 • Operationele vrije kasstroom neemt toe tot EUR 805 miljoen, inclusief EUR 400 miljoen aan buitengewone posten

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur 

"Na een jaar van grote veranderingen heeft Aegon in het eerste kwartaal van 2012 een sterke start gemaakt met een toename van zowel verkopen als resultaat. Door onze succesvolle kostenbesparingen is onze focus versterkt. Ook hebben ze bijgedragen aan het hogere resultaat. Doordat we ons meer richten op de groeiende behoefte aan pensioenoplossingen zijn de pensioenstortingen in de Verenigde Staten substantieel gestegen. Ook met ons vermogensbeheer voor derden konden we een aanzienlijke instroom van nieuwe gelden realiseren. Wij hebben al in een vroegtijdig stadium ons strategische doel bereikt om een groter deel van ons resultaat uit fee-activiteiten te halen.

Met name het niveau van de afboekingen – de laagste in vier jaar – stemt ons tevreden. Tegelijkertijd houden wij in deze tijd van voortdurende economische onzekerheid vast aan onze sterke kapitaalpositie.

Het financiële resultaat van Aegon in het eerste kwartaal bevestigt de kracht van ons bedrijf en laat zien dat onze maatregelen de juiste zijn. Daarom zien wij ernaar uit om weer dividend te gaan uitkeren, zodra onze aanstaande Algemene Vergadering van Aandeelhouders daartoe heeft besloten."

Bekijk hier de tabel Kerncijfers 1e kwartaal 2012 en de noten

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN 

 • Aegon speelt met nieuwe aanpak in op pensioenhervormingen in Verenigd Koninkrijk
 • Aegon breidt strategisch samenwerking met Liberbank in Spanje uit
 • Aegon beëindigt notering van gewone aandelen aan de London Stock

Stabiele winstgroei met een verbeterd risico-rendementprofiel
Aegon heeft tot doel een stabiele winstgroei te realiseren met een verbeterd risico-rendementprofiel. Daarom zijn de volgende doelstellingen* geformuleerd:
- Groei van het onderliggend resultaat vóór belastingen met gemiddeld 7% tot 10% per jaar tussen 2010 en 2015.
- Een rendement op het eigen vermogen van 10% tot 12% in 2015.
- In 2015 moeten fee-activiteiten 30% tot 35% van het onderliggend resultaat vóór belastingen uitmaken. Toename van de genormaliseerde operationele vrije kasstroom 2010 met 30% in 2015.

* De belangrijkste economische aannames verwerkt in de doelstellingen: jaarlijks bruto rendement op aandelen 9%, Amerikaanse 10-jaars rente 4,75% in 2016 en een EUR/USD wisselkoers van 1,35.

Aegon denkt deze doelstellingen te kunnen realiseren al zullen de uitkomsten aan de onderkant van de bandbreedte liggen omdat de economische teruggang een negatief effect heeft op de groeikansen van het bedrijf. 

AMBITIE Aegon

Leidende positie op alle door ons gekozen markten in 2015

STRATEGISCHE PRIORITEITEN

 • Optimize portfolio
 • Enhance customer loyalty
 • Deliver operational excellence
 • Empower employees

Aegon's ambitie
Aegon's ambitie om in 2015 een leidende positie te hebben in alle gekozen markten wordt ondersteund door vier strategische doelstellingen: Optimize Portfolio, Enhance Customer Loyalty, Deliver Operational Excellence en Empower Employees.

Deze doelstellingen zijn ingebed in alle Aegon activiteiten en leveren het strategische raamwerk om de ambitie van het bedrijf te verwezenlijken: voor klanten en distributiepartners de meest aanbevolen aanbieder van levensverzekeringen en pensioenen te zijn en voor bestaande en toekomstige medewerkers de meest verkozen werkgever in de sector.

Optimize portfolio
In het Verenigd Koninkrijk positioneert Aegon zich om de mogelijkheden te benutten die de pensioenhervorming en de introductie van automatische deelname aan pensioenregelingen bieden. In maart 2012 heeft Aegon aangekondigd dat het bedrijf samen met de National Employment Savings Trust (NEST) Corporation in het Verenigd Koninkrijk werkgevers, die naast een NEST pensioenregeling ook een Aegon pensioenregeling willen aanbieden, zal ondersteunen bij geïntegreerde automatische deelname. De verwachting is dat automatische deelname de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij pensioenvoorzieningen zal vergroten en Aegon heeft een prima uitgangspositie om aanvullende pensioenoplossingen te bieden. Aegon ligt op schema om halverwege 2012, als onderdeel van het onlangs geïntroduceerde platform Aegon Retirement Choices, een specifiek Workplace Savings platform te introduceren.

In het Verenigd Koninkrijk richt Aegon zich ook op het aangaan van strategische distributieovereenkomsten, vooruitlopend op wijzigingen die het gevolg zijn van de Retail Distribution Review. Onlangs heeft Aegon bekendgemaakt dat het bedrijf is uitgekozen om deel uit te maken van een alleen voor een select aantal aanbieders toegankelijk adviespanel van de toonaangevende adviesgroep Sesame Bankhall.

Azië is een lange termijn groeimarkt voor Aegon. Om de mogelijkheden in deze regio optimaal te benutten, worden alle activiteiten in Azië nu aangestuurd vanuit het regionale hoofdkantoor in Hongkong. Hierdoor kunnen product- en distributiekennis worden gebundeld en de efficiency worden verbeterd met als doel organische groei van de activiteiten van Aegon in Azië te bereiken.

Aegon heeft met ingang van het eerste kwartaal 2012 zijn financiële rapportage aangepast volgend op de wijzigingen in de organisatiestructuur. Een aantal activiteiten in Azië, die voorheen vanuit Aegon Amerika werden aangestuurd, worden vanaf nu gerapporteerd als onderdeel van Azië binnen het segment Nieuwe markten. Deze aanpassingen zijn niet van invloed op het door Aegon gepubliceerde geconsolideerd onderliggend resultaat vóór belastingen of op de nettowinst

In Spanje heeft Aegon een overeenkomst gesloten met Liberbank om de samenwerking op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen uit te breiden door een belang van 50% te nemen in Liberbank Vida. Naast het netwerk van Caja Cantabria heeft de samenwerkingsovereenkomst nu ook betrekking op het kantorennetwerk van Cajastur en Caja Extremadura. Onder de overeenkomst kunnen Aegon en Liberbank levensverzekeringen en pensioenproducten aan ruim één miljoen klanten aanbieden via een netwerk van meer dan 700 kantoren.

In India heeft Aegon Religare iTerm opnieuw in de markt gezet. Dit is een innovatieve levensverzekering die klanten de mogelijkheid geeft uit meerdere opties te kiezen. Aegon Religare bevestigt opnieuw zijn leidende positie in verkoop via het internet en verwacht dat binnen twee jaar ten minste 15 tot 20% van de polissen online verkocht wordt omdat miljoenen klanten in India het internet gaan gebruiken. Sinds de introductie van iTerm in 2009 zijn meer dan 19.000 polissen online verkocht.

Aegon heeft van DNB toestemming gekregen om een tweede premiepensioeninstelling PPI) op te zetten. Dit is een instelling die tegen lage kosten individuele beschikbare premieregelingen kan uitvoeren. Aegon's tweede PPI zal beschikbare premie pensioenoplossingen aanbieden aan het midden- en kleinbedrijf. De eerste PPI richt zich meer op grotere bedrijven.

Deliver operational excellence
In het Verenigd Koninkrijk heeft Aegon met succes zijn nieuwe bedrijfsmodel geïmplementeerd en zijn doelstelling bereikt om de operationele kosten voor zijn levensverzekerings- en pensioenactiviteiten met 25% te verminderen, gerekend vanaf het niveau van 2009. Deze herstructurering levert een jaarlijkse kostenbesparing op van GBP 80 miljoen. Dit voordeel zal zichtbaar worden in 2012.

In Nederland ligt Aegon op schema met de reorganisatie van de activiteiten met als doel de organisatie kleiner en slagvaardiger te maken, zodat beter ingespeeld kan worden op de gewijzigde omstandigheden en mogelijkheden in de Nederlandse markt. Door het reorganisatieprogramma en andere initiatieven bereikt Aegon Nederland een jaarlijkse kostenreductie van EUR 100 miljoen ten opzichte van het niveau van 2010.

De kostenbesparingen moeten de druk op het onderliggende resultaat door de hogere financieringslasten voor hypotheken, hogere voorzieningen voor het langlevenrisico en de terugloop in de bestaande levensverzekeringsportefeuille opvangen. Het merendeel van de kostenbesparingen wordt naar verwachting in 2012 gerealiseerd. Tot op dit moment is voor EUR 49 miljoen aan kostenbesparingen doorgevoerd.

Beëindiging notering London Stock Exchange
Aegon zal een verzoek indienen om de notering van gewone aandelen aan de London Stock Exchange (LSE) in het Verenigd Koninkrijk te beëindigen. Het aantal aan de LSE verhandelde aandelen is te verwaarlozen en staat niet in verhouding tot de daarmee samenhangende kosten. Zodra de beëindiging door de LSE wordt geaccepteerd, zal de laatste handelsdag bekendgemaakt worden. De aandelen Aegon blijven genoteerd aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange.

Bekijk hier de tabel Financieel overzicht en beheerd vermogen

OPERATIONEEL OVERZICHT

Onderliggend resultaat vóór belastingen
In het eerste kwartaal 2012 steeg Aegon's onderliggend resultaat vóór belastingen met 3% in vergelijking met het eerste kwartaal 2011 tot EUR 425 miljoen. De stijging is het gevolg van goed uitgevoerde kostenbesparingsprogramma's, een hoger resultaat uit fee-activiteiten door gunstige aandelenmarkten en gunstige valutaontwikkelingen. Het resultaat werd negatief beïnvloed door ongunstige sterftecijfers en een lager resultaat uit fixed annuities in Amerika en slechte arbeids-ongeschiktheidscijfers in Nederland.

Het onderliggend resultaat in Amerika bedroeg EUR 292 miljoen. De daling van 13% ten opzichte van het eerste kwartaal 2011 is voornamelijk het gevolg van ongunstige sterftecijfers (EUR 12 miljoen) en een lager resultaat uit fixed annuities, omdat op deze activiteit minder nadruk wordt gelegd. Dit werd ten dele goedgemaakt door een hoger resultaat uit fee-activiteiten. Daarnaast werd het resultaat negatief beïnvloed door doorbelaste kosten van het Corporate Center (EUR 7 miljoen) en een stijging van employee benefit kosten (EUR 10 miljoen).

In Nederland daalde het onderliggend resultaat met 2% tot EUR 79 miljoen. De daling was voornamelijk het gevolg van een stijgend aantal uitkeringen op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het schadesegment. Dit werd goedgemaakt door een hogere bijdrage van de hypotheekportefeuille.

In het Verenigd Koninkrijk verdubbelde het onderliggende resultaat tot ruim EUR 29 miljoen. De sterke verbetering van het resultaat was het gevolg van de succesvolle implementatie van het kostenbesparingsprogramma en eenmalige buitengewone lasten die in het vorige jaar zijn geboekt en dit jaar niet terugkeren.

Het onderliggend resultaat in Nieuwe markten steeg 29% tot EUR 88 miljoen. De stijging was voornamelijk het gevolg van een hoger resultaat bij Aegon Asset Management door groei van de activiteiten, hogere fees en verschil in de fasering van kosten. Dit werd ten dele tenietgedaan door een lager onderliggend resultaat in Centraal- en Oost-Europa en bij Variable Annuities Europe.

De totale kosten van de holding daalden 24% tot EUR 63 miljoen omdat de kosten van het Corporate Center nu ten laste van de bedrijfsonderdelen worden gebracht. Deze wijziging heeft betrekking op de verschillende diensten die het Corporate Center verleent aan de bedrijfsonderdelen. In het eerste kwartaal 2012 is EUR 16 miljoen aan bedrijfsonderdelen doorbelast.

Nettowinst
Alle bedrijfsonderdelen leverden in het eerste kwartaal 2012 een positieve bijdrage aan de nettowinst. De stijging tot EUR 521 miljoen was het gevolg van een hoger onderliggend resultaat, gunstige resultaten op fair value items en lagere afboekingen op beleggingen.

Fair value items
Het resultaat op fair value items steeg tot EUR 156 miljoen. De positieve resultaten zijn vooral gerelateerd aan de alternatieve beleggingscategorieën in Amerika, de garantieportefeuille in Nederland en derivaten aangehouden door de holding.

Gerealiseerde winsten op beleggingen
In het eerste kwartaal bedroegen de gerealiseerde winsten op beleggingen EUR 45 miljoen. Dit is het gevolg van normale handelsactiviteiten in de beleggingsportefeuille.

Afboekingen
De afboekingen op beleggingen daalden tot EUR 41 miljoen. Dit is het laagste niveau in vier jaar. De afboekingen hangen voornamelijk samen met beleggingen in waardepapier gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt.

Overige lasten
De overige lasten bedroegen EUR 17 miljoen en hebben voornamelijk betrekking op een last van EUR 17 miljoen in verband met de bankbelasting in Hongarije over het volledige jaar 2012.

Herstructureringskosten in Nederland (EUR 3 miljoen) en Aegon Asset Management (EUR 1 miljoen) werden goedgemaakt door een positieve bijdrage van EUR 6 miljoen in verband met polishouderbelasting.

Run-off activiteiten
De run-off activiteiten boekten een verlies van EUR 2 miljoen. De positieve resultaten uit BOLI/COLI EUR 17 miljoen) werden tenietgedaan door een verlies op de spread-based activiteiten (EUR 7 miljoen) en door amortisatie van vooruitbetaalde kosten gerelateerd aan de verkoop van het levensherverzekeringsbedrijf (EUR 9 miljoen).

Belastingen
In het eerste kwartaal bedroeg de belastinglast EUR 45 miljoen, waarin een bate is verwerkt van EUR 51 miljoen in verband met de run-off van institutional spread-based activiteiten van Aegon in Ierland. In het Verenigd Koninkrijk werd een belastingbate van EUR 27 miljoen geboekt als gevolg van een aangekondigde verlaging van het belastingtarief, terwijl in Nederland een belastingbate van EUR 19 miljoen is geboekt als gevolg van een schikking.

Rendement op eigen vermogen
Door een hoger dan gemiddeld eigen vermogen exclusief de herwaarderingsreserve en een lager onderliggend resultaat in vergelijking met het eerste kwartaal 2011 bedroeg het rendement op het eigen vermogen 6,9% over het eerste kwartaal 2012. Over dezelfde periode bedroeg het rendement op het eigen vermogen exclusief de run-off activiteiten 7,8%.

Operationele kosten
In het eerste kwartaal daalden de operationele kosten 7% tot EUR 781 miljoen als gevolg van kostenbesparingen, lagere herstructureringslasten en desinvesteringen.

Verkopen en stortingen
De totale verkopen van Aegon stegen 25% tot EUR 1,8 miljard. De gestegen verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Amerika werd tenietgedaan door lagere verkopen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De sterke bruto stortingen zijn voornamelijk het gevolg van pensioenstortingen in Amerika en goede resultaten in zowel het particuliere als institutionele segment van Aegon Asset Management. De nieuwe premieproductie voor ziektekosten- en ongevallenverzekeringen steeg sterk, voornamelijk als gevolg van reisverzekeringen in Amerika.

Marktconforme waarde nieuwe productie
Aegon opereert volgens economische criteria. Dit wil zeggen dat de onderneming zijn producten prijst op basis van marktomstandigheden die gehedged kunnen worden in plaats van op basis van aannames over economische omstandigheden in de toekomst. Vanaf het eerste kwartaal 2012 zal Aegon elk kwartaal de marktconforme waarde nieuwe productie publiceren. Tegelijkertijd wordt de publicatie van de waarde nieuwe productie zoals die tot nu toe op embedded value basis werd berekend, beëindigd.

Vergeleken met het eerste kwartaal 2011 is de marktconforme waarde nieuwe productie licht gestegen tot EUR 125 miljoen. Hogere winstgevendheid van de annuity-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en een hogere bijdrage van hypotheken in Nederland werden gedeeltelijk tenietgedaan door een daling van de waarde nieuwe productie in Amerika als gevolg van lagere rentestanden.

Beheerd vermogen
Het beheerd vermogen steeg 3% in vergelijking met het einde van 2011 tot EUR 437 miljard op 31 maart 2012. De toename is het gevolg van een netto-instroom en het effect van hogere aandelenmarkten op beleggingsverzekeringen en op niet op de balans opgenomen activa. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door uitstroom uit de run-off activiteiten en fixed annuities.

Kapitaalmanagement
Aegon's kernkapitaal exclusief de herwaarderingsreserve bedroeg EUR 17,7 miljard. Dit komt overeen met 74,2%6 van de totale kapitaalbasis per 31 maart 2012. Aegon ligt op schema om aan het eind van 2012 een kernkapitaal van ten minste 75% van het totale kapitaal te hebben.

Het eigen vermogen steeg tot EUR 21,3 miljard. De stijging is het gevolg van de nettowinst over het eerste kwartaal en een stijging van de herwaarderingsreserve. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door een daling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. De herwaarderingsreserve steeg in het eerste kwartaal licht tot EUR 3,6 miljard, vooral door een lagere kredietopslag op obligaties.

De reserve voor omrekeningsverschillen vreemde valuta daalde, met name als gevolg van de stijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het eigen vermogen per gewoon aandeel, exclusief preferent kapitaal, bedroeg per 31 maart 2012 EUR 10,18.

Aan het einde van het eerste kwartaal 2012 bedroeg het kapitaaloverschot in de holding EUR 1,4 miljard. Aegon streeft naar een buffer in de holding van ten minste 1,5 maal de kosten van de holding, in 2012 ongeveer gelijk aan EUR 750 miljoen.

Op 31 maart 2012 bedroeg de Insurance Group Directive (IGD) solvabiliteitsratio 201%, een stijging ten opzichte van de 195% aan het einde van 2011.

Op basis van lokale solvabiliteitseisen bleef de Risk Based Capital (RBC) ratio in de Verenigde Staten ongeveer gelijk met ~445%. De IGD ratio in Nederland steeg tot ~210%, terwijl de Pillar I ratio in het Verenigd Koninkrijk aan het einde van het eerste kwartaal 2012 ~135% bedroeg.

In mei heeft Aegon de verkoop van EUR 667 miljoen SAECURE 11 notes afgerond. Onderdeel van deze transactie was een tranche van USD 600 miljoen van in Amerikaanse dollars luidende residential mortgage-backed securities (RMBS) die onder Amerikaanse beleggers is geplaatst. Door deze transactie heeft Aegon zijn beleggerbasis voor dit type beleggingen buiten Europa verder verbreed.

Aegon is van mening dat deze succesvolle plaatsing betekent dat Amerikaanse beleggers erkennen dat Nederlandse RMBS notes van hoge kwaliteit zijn en dat Aegon's SAECURE programma wordt erkend als een kwalitatief hoogwaardig programma in de Nederlandse RMBS markt. De netto-opbrengst wordt gebruikt om een deel van de bestaande Nederlandse hypothekenportefeuille van Aegon te herfinancieren.

Kasstromen
Aegon streeft naar duurzame kasstromen en heeft zichzelf ten doel gesteld de operationele vrije kasstroom vanaf het genormaliseerde niveau van EUR 1,0-1,2 miljard per jaar in 2010 te verbeteren met 30% in 2015. In het eerste kwartaal genereerden de bedrijfsonderdelen van Aegon EUR 805 miljoen operationele vrije kasstromen. De operationele vrije kasstromen werden positief beïnvloed door de gunstige renteontwikkelingen en stijgende aandelenmarkten. Exclusief eenmalige baten van ongeveer EUR 400 miljoen bedroeg de operationele vrije kasstroom EUR 405 miljoen. De operationele vrije kasstromen reflecteren de door de bedrijfsonderdelen gegenereerde uitkeerbare winsten. De effecten van initiatieven om kapitaal te besparen zijn niet inbegrepen in de gerapporteerde operationele vrije kasstromen.