Aegon realiseert sterke stijging van winst en verkopen in eerste kwartaal 2014

“Aegon heeft opnieuw een sterk resultaat behaald en zet de positieve trend van de afgelopen kwartalen voort."

Hoger onderliggend resultaat vóór belastingen door sterke groei van de activiteiten

 • ŸOnderliggend resultaat stijgt met 7% tot EUR 498 miljoen door groei, hogere aandelenmarkten en lagere rentelasten. Dit wordt deels teniet gedaan door ongunstige wisselkoersen.
 • Verlies op fair value items gedaald tot EUR 116 miljoen. Dit verlies komt voornamelijk door hedging programma's.
 • Nettowinst stijgt sterk tot EUR 392 miljoen.
 • Rendement op eigen vermogen stijgt naar 8,4%.

Sterke stijging verkopen door pensioenen, variable annuities en vermogensbeheer

 • Bruto-stortingen nemen met 35% toe tot EUR 13,5 miljard door pensioenen en variable annuities in de VS en vermogensbeheer. De netto-stortingen worden negatief beïnvloed door verplichte overdracht van pensioenvermogen aan de Poolse Staat en door wijziging van een groot beleggingsmandaat.
 • Verkopen van levensverzekeringen dalen met 8% tot EUR 459 miljoen. De groei in de Verenigde Staten wordt meer dan teniet gedaan door verkoopdaling in het Verenigd Koninkrijk.
 • Verkopen schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen stijgen met 17% tot EUR 279 miljoen.
 • Marktconforme waarde van de nieuwe productie blijft hoog met EUR 223 miljoen.

Daadkrachtig managen van kapitaal verlaagt financieringskosten

 • Aflossing en herfinanciering van schuld ondersteunt doelstelling voor vreemd vermogen per einde 2014.
 • Kapitaaloverschot in de holding bedraagt EUR 1,7 miljard na reductie van de schuld en de solvabiliteitsratio blijft 212%.
 • Operationele vrije kasstromen van EUR 331 miljoen.

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"Aegon heeft opnieuw een sterk resultaat behaald en zet de positieve trend van de afgelopen kwartalen voort. Pensioenen, variable annuities en vermogensbeheer hebben bijgedragen aan hogere verkopen en laten zien dat huidige én nieuwe klanten vertrouwen hebben in Aegon. Dit is het gevolg van de verbeteringen van producten, dienstverlening en bedrijfsvoering die Aegon doorvoert om de binding met onze klanten verder te verbeteren."

"In lijn met onze doelstelling hebben we onze schuldpositie verder afgebouwd. Dit maakt onze balans sterker en verlaagt de financieringskosten. Tegelijkertijd doen we investeringen in een versnelde implementatie van digitale technologie om beter met onze klanten te kunnen communiceren en onze organisatie efficiënter in te richten. Deze goede resultaten geven ons alle vertrouwen dat we ook in de toekomst klanten kunnen aantrekken en behouden en daarmee toonaangevend worden op alle markten waarin wij actief zijn."


  Kerncijfers eerste kwartaal 2014