Aegon boekt nettowinst van EUR 358 miljoen in derde kwartaal 2016

AEX:AGN | NYSE:AEG

 Goed resultaat mede door kostenbesparingen - beperkt effect van aanpassing aannames en modellen

 • Onderliggend resultaat van EUR 461 miljoen*; de gerealiseerde kostenbesparingen en effecten van gunstige aandelenmarkten zijn meer dan tenietgedaan door de effecten van tegenvallende sterftecijfers in de VS en lagere rente
 • Beperkt netto effect van de jaarlijkse aanpassingen van aannames en modellen van EUR (81) miljoen; vermeld onder "overige lasten*"
 • Nettowinst van EUR 358 miljoen; opbrengsten uit fair value items zijn tenietgedaan door overige lasten
 • Rendement op eigen vermogen stijgt naar 7,7%

Groei verkopen door fee-business - sterke bruto-stortingen van EUR 25 miljard

 • Bruto-stortingen nemen met 19% toe tot EUR 25 miljard, vooral in pensioenplannen in de VS en vermogensbeheer. Netto-uitstroom van EUR 2,5 miljard door de verwachte contractbeëindigingen in de van Mercer overgenomen portefeuille
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt met 15% tot EUR 219 miljoen als gevolg van lagere verkopen en strikt prijsbeleid
 • Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen daalt met 5% tot EUR 218 miljoen, vooral door productbeëindigingen in de VS
 • Marktconforme waarde nieuwe productie daalt tot EUR 70 miljoen door lagere rente en lagere verkopen variable annuities

Alle kapitaalelementen binnen beoogde bandbreedtes

 • Solvency II ratio neemt in het derde kwartaal licht af tot een geschatte 156% door negatieve marktontwikkelingen; immaterieel effect op de groepsratio van aanpassingen aannames en modellen
 • EUR 0,3 miljard aan kapitaal gegenereerd, exclusief marktontwikkelingen en eenmalige posten van EUR (0,2) miljard
 • Kapitaaloverschot in de holding stabiel op EUR 1,1 miljard, omdat de uitbetalingen van de business units en de dividenden aan aandeelhouders elkaar in evenwicht houden
 • Bruto-schuldratio verbetert tot 29,5% als gevolg van ingehouden winsten

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

"In het derde kwartaal hebben we goede voortgang geboekt met onze belangrijkste strategische doelstellingen door onze kosten succesvol terug te brengen, onze sterke kapitaalpositie te behouden en onze winstgevende fee business te laten groeien. Tegelijkertijd investeren we in nieuwe technologieën voor een beter klantcontact en voor vernieuwende producten die inspelen op klantbehoeften.

Door onze managementacties hebben we de negatieve effecten van de markten kunnen terugdringen, waardoor de Solvency II ratio van Aegon sterk is gebleven. De jaarlijkse aanpassing van onze aannames en modellen heeft maar beperkt effect gehad op onze resultaten en is niet van invloed geweest op zowel onze kapitaalpositie als toekomstige kapitaalgroei. Dit kwartaal was het resultaat van onze Amerikaanse levensverzekeringsactiviteiten volatiel als gevolg van hoger dan verwachte claims.

We zijn met name tevreden over de bruto-stortingen van EUR 25 miljard in het derde kwartaal. In de VS ligt de integratie van Mercer's pensioenbedrijf op schema. Zoals we hadden verwacht, is na de acquisitie een aantal contracten niet verlengd.

Samenvattend, we maken goede vorderingen met de uitvoering van onze strategie en zijn daarom goed gepositioneerd voor verdere groei en het creëren van waarde voor alle belanghebbenden bij de onderneming."

Kerncijfers

Aegon Kwartaal 3 Kerncijfers

*Met ingang van het derde kwartaal 2016 worden de resultaten van de aanpassing van aannames gerapporteerd onder "Other income/(charges)". Daarvoor werden deze effecten weerspiegeld in het onderliggend resultaat of in fair value items. De vergelijkbare cijfers zijn aangepast aan deze verandering.

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het derde kwartaal 2015, tenzij anders vermeld.