Aegon versterkt Nederlandse kapitaalpositie en rapporteert sterke resultaten 2Q 2017

2Q 2017 Resultaten | AEX:AGN | NYSE:AEG

Aegon CEO, Alex Wynaendts

Significante versterking van de Nederlandse kapitaalpositie

 • Solvency II ratio van Aegon Nederland stijgt van 144% op 30 juni 2017 naar circa 175% op pro forma basis door een kapitaalondersteuning van EUR 1 miljard door de groep, de verkoop van UMG en verbeteringen van het risicoprofiel
 • Door de verkoop van bedrijfsonderdelen en dividend vanuit de landen ontstaat er financiële flexibiliteit om kapitaal beschikbaar te stellen voor de Nederlandse activiteiten. Aegon is van plan om in het derde kwartaal van 2017 voor EUR 500 miljoen aan senior obligaties uit te geven met een looptijd van 1 jaar om verwachte kasinkomsten voor te financieren
 • Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen (LAC-DT) in Nederland is vastgesteld op 75% per 30 juni 2017
 • Op basis van een solide kapitaalpositie en hogere kapitaalgeneratie is de verwachting dat Aegon Nederland weer dividend gaat betalen, beginnend met EUR 100 miljoen dividend over 2017 in de eerste helft van 2018

Solvabiliteitsratio van de groep stijgt met 28%-punt naar 185%

 • Overeenstemming met de toezichthouder over een aanpassing van de conversiemethode voor het Amerikaanse bedrijf onder Solvency II; dit leidt tot een 15%-punt stijging van de groepssolvabiliteit, een betere vergelijkbaarheid met concurrenten en een verbetering van de kwaliteit van het kapitaal
 • Groepssolvabiliteit van 185% op 30 juni 2017 – inclusief het voordeel van de aangepaste conversiemethode – valt ruim binnen de nieuwe bandbreedte van 150-200%
 • Op een vergelijkbare basis is de solvabiliteitsratio 13%-punt hoger, voornamelijk door de verkoop van bedrijfsactiviteiten en een hoger gegenereerd kapitaal
 • Gegenereerd kapitaal van EUR 0,6 miljard, inclusief EUR 0,3 miljard aan markteffecten en eenmalige posten
 • Kapitaaloverschot in de holding stijgt met EUR 0,3 miljard tot EUR 1,7 miljard door regulier dividend uit de VS en Centraal- en Oost-Europa en bijzonder dividend uit Azië
 • Interimdividend van EUR 0,13 per aandeel. Herbevestiging van de doelstelling om EUR 2,1 miljard aan kapitaal uit te keren over de periode 2016 tot 2018

Nettowinst van EUR 529 miljoen mede door winst uit verkoop bedrijfsactiviteiten

 • Onderliggend resultaat met 23% sterk gestegen tot EUR 535 miljoen, voornamelijk door lagere claims en hogere inkomsten uit fees door gunstige aandelenmarkten. Hierdoor stijgt het rendement op eigen vermogen met 160 basispunten tot 8,4%
 • Fair value items van EUR 191 miljoen negatief voornamelijk door negatieve bewegingen van credit spreads
 • De boekwinst op de verkoop van de run-off business in de VS bedroeg EUR 149 miljoen. De herverzekeringstransactie leidde tot een verlies, maar het totale resultaat bevat ook de vrijval van uitgestelde winsten op derivaten.

Sterke verkopen en verbeterde marges

 • Sterke platformverkopen in het VK leiden tot brutostortingen van EUR 35 miljard; nettostortingen van EUR 2,3 miljard door asset management en VK platform
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt 8% tot EUR 224 miljoen door lagere verkopen in de VS en het stoppen met de verkoop van lijfrentes in het VK
 • Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen stabiel op EUR 230 miljoen
 • Marktconforme waarde van nieuwe productie stijgt 35% tot EUR 134 miljoen als gevolg van hogere rente

 


 

Toelichting van Alex Wynaendts,
voorzitter Raad van Bestuur

 

"Aegon heeft in het tweede kwartaal sterke resultaten geboekt. Deze weerspiegelen de positieve ontwikkeling van onze activiteiten en van de financiële markten en tegelijkertijd de effecten van kostenbesparingen.

"Het is goed om te zien dat de managementmaatregelen het gewenste effect hebben, in het bijzonder de verbetering van de winstgevendheid van ons bedrijf in de VS. Deze verbetering, samen met de boekwinst op de verkoop van de run-off business in de VS en daaraan gerelateerde derivaten, waren dit kwartaal de voornaamste reden voor de sterke nettowinst van 529 miljoen euro."

"Vandaag kondigen we een reeks van maatregelingen aan die tot een sterke stijging van onze solvabiliteit leiden. We stellen 1 miljard euro kapitaal beschikbaar aan Aegon Nederland. Daarnaast hebben we overeenstemming bereikt met de toezichthouder over verschillende openstaande punten met betrekking tot de solvabiliteit. Deze maatregelen – samen met de recent aangekondigde strategische verkopen – verbeteren onze financiële flexibiliteit, versterken onze kapitaalpositie en verbeteren de toekomstige kapitaalgeneratie. Dit alles geeft ons het vertrouwen dat we 2,1 miljard euro kunnen uitkeren aan onze aandeelhouders over de periode 2016 tot 2018."

 


 

Kerncijfers

Aegon Kwartaal 2 Kerncijfers

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het tweede kwartaal 2016, tenzij anders vermeld.


 

Informatie over de versterking van de kapitaalpositie

Substantiële versterking van de Nederlandse kapitaalpositie

De Solvency II ratio van Aegon Nederland stijgt naar verwachting van 144% op 30 juni 2017 naar circa 175% op pro forma basis als gevolg van de EUR 1 miljard aan kapitaalondersteuning van de groep in het derde kwartaal 2017, de onlangs aangekondigde verkoop van Unirobe Meeùs Groep (UMG) en verbeteringen van het risicoprofiel. Hierdoor kan het Nederlandse bedrijf zich richten op de uitvoering van de strategie en op groei van de kapitaalgeneratie.

Door sterke kasstromen naar de holding heeft Aegon de financiële flexibiliteit om kapitaal ter beschikking te stellen aan zijn Nederlandse bedrijf. Deze kasstromen worden ontvangen in de vorm van dividenden van bedrijfsonderdelen en opbrengsten uit de verkoop van bedrijfsonderdelen in de tweede helft van 2017, onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring van de toezichthouder. Aegon is van plan om in het derde kwartaal van 2017 voor EUR 500 miljoen aan senior obligaties uit te geven met een looptijd van 1 jaar om verwachte kasinkomsten voor te financieren. Daarmee kan op 30 september 2017 de volledige EUR 1 miljard aan het Nederlandse bedrijf ter beschikking worden gesteld.

Na uitgebreide besprekingen met De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Aegon ook een aantal openstaande vraagstukken met betrekking tot het partiële interne model opgelost. Op basis van de toelichting van DNB op de berekening van de capaciteit van Aegon om fiscale verliescompensaties in de toekomst te gebruiken (LAC-DT), heeft Aegon de LAC-DT factor in Nederland vastgesteld op 75% per 30 juni 2017. De LAC-DT factor wordt elk kwartaal op basis van de overeengekomen methodiek berekend.

De Solvency II ratio van Aegon Nederland bevindt zich naar verwachting ruim binnen de nieuwe bandbreedte van 150 -190% per eind 2017. Als gevolg van de verbetering van de kapitaalratio en de conclusies uit de lopende besprekingen met DNB over de methode zal Aegon Nederland naar verwachting weer dividend kunnen gaan uitkeren aan de groep. Aegon Nederland is van plan om in de eerste helft van 2018 EUR 100 miljoen aan dividend over 2017 te betalen, afhankelijk van marktomstandigheden en in lijn met het kapitaalmanagementbeleid. Daarna zal Aegon Nederland weer regelmatig interim- en slotdividenden gaan uitbetalen.

Wijziging van de conversiemethode voor de VS

Aegon heeft van DNB ook toestemming gekregen voor een wijziging van de conversiemethode voor zijn bedrijf in de VS onder Solvency II. Deze methode is in lijn met de toelichting van EIOPA (Europese toezichthouder) op de manier waarop groepssolvabiliteit in het kader van equivalence moet worden berekend. Dit betekent onder meer dat de conversiefactor van 250% naar 150% RBC gaat en dat het eigen vermogen onder Solvency II met 100% RBC vereiste wordt verminderd als gevolg van mogelijke beperkingen van kapitaaloverdracht. De methode wordt jaarlijks herzien. Door de verandering in de methode stijgt de groepssolvabiliteit van Aegon met 15%-punt, kunnen Europese verzekeraars beter met elkaar worden vergeleken en verbetert de kwaliteit van het kapitaal. Het tier-1 kapitaal onder de nieuwe methode als percentage van de Solvency Capital Requirement, neemt substantieel toe.

Geactualiseerde bandbreedtes voor solvabiliteit

Inclusief het voordeel van de gewijzigde conversiemethode bedraagt de groepssolvabiliteit 185% per 30 juni 2017. Deze ratio is ruim binnen de nieuwe bandbreedte van 150 - 200% voor de groep. De verandering ten opzichte van de oude bandbreedte van 140 - 170% is het gevolg van de veranderde conversiemethode voor het bedrijf van Aegon in de VS en de geactualiseerde bandbreedtes voor Solvency II voor Nederland (150 - 190%) en het Verenigd Koninkrijk (145 - 185%). De verhoogde bandbreedtes voor Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn onderdeel van het nieuwe kapitaalbeleid van de onderneming. Aegon heeft besloten om zijn kapitaalbeleid voor zijn operationele bedrijfseenheden te actualiseren met het oog op de uitvoering van de strategie, het genereren van kapitaal en het beschermen van dividendcapaciteit.