Aegon rapporteert resultaten over eerste halfjaar 2020

Aegon rapporteert resultaten over eerste halfjaar 2020

Aegon rapporteert resultaten over eerste halfjaar 2020

Nettowinst van EUR 202 miljoen; weerspiegeling van eenmalige last door wijzigingen van aannames in VS

 • Onderliggend resultaat vóór belastingen daalt met 31% tot EUR 700 miljoen door ongunstige sterftecijfers en effecten van lagere rente in de VS. Resultaat overige bedrijfsonderdelen blijft op peil door onder meer lagere kosten
 • Nettowinst van EUR 202 miljoen tegenover EUR 617 miljoen in eerste halfjaar 2019
 • Fair value winst van in totaal EUR 680 miljoen. Winst uit verlaging van de waarde van de verplichtingen in Nederland door hogere credit spreads, voor een deel tenietgedaan door verliezen in de Verenigde Staten op fair value beleggingen en niet-afgedekte risico’s
 • Bijzondere waardeverminderingen van EUR 194 miljoen, met name op de obligatieportefeuille in de VS en leningen zonder onderpand in Nederland
 • Overige lasten van EUR 1.071 miljoen, met name het gevolg van wijzigingen in de aannames in de VS. Deze weerspiegelen de lagere rente en gewijzigde aannames voor Life en Long-Term Care

Aegon trekt financiële doelstellingen in en herijkt interimdividend

 • Op basis van de resultaten in het eerste halfjaar van 2020 en in het licht van onzekere economische vooruitzichten, trekt Aegon zijn financiële doelstellingen voor 2019-2021 in. Nieuwe financiële doelstellingen worden bekendgemaakt tijdens de Capital Markets Day in December
 • Solvency II ratio daalt van 201% per eind 2019 naar 195% op 30 juni 2020 door ongunstige marktinvloeden
 • Genormaliseerde kapitaalgeneratie van EUR 466 miljoen weerspiegelt ongunstige sterftecijfers in de VS
 • Kapitaaloverschot in de Holding van EUR 1,7 miljard weerspiegelt het besluit om geen slotdividend 2019 uit te keren. Transamerica houdt zijn dividenduitkering in voor de tweede helft van 2020. Uit het kapitaaloverschot in de Holding wordt in december 2020 USD 500 miljoen aan schuld afgelost om de schuldpositie te verlagen
 • Interimdividend 2020 verlaagd tot EUR 0,06 per aandeel. Aegon verwacht dat de dividenduitkeringen van de bedrijfsonderdelen na aftrek van de holdingkosten voldoende zullen zijn voor het herijkte dividend, zelfs in gematigde stress scenario’s

Netto-stortingen van EUR 1 miljard; verkoop levensverzekeringen daalt

 • Netto-stortingen van EUR 1 miljard, vooral gerealiseerd door het digitale platform in het VK en de online bank in Nederland, voor een deel tenietgedaan door netto-uitstroom bij Variable Annuities en Retirement Plans in de VS
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt met 6% tot EUR 379 miljoen, onder invloed van de lockdowns door COVID-19 en het beëindigen van de verkoop van individuele levensverzekeringen in Nederland
 • Verkoop van ongevallen- en ziektekostenverzekeringen stijgt met 6% tot EUR 124 miljoen, vooral hogere verkoop van voluntary benefit oplossingen in de VS en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in Nederland

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

"De eerste helft van 2020 was uitdagend met een onderliggend resultaat voor de Groep dat daalde met 31% tot

700 miljoen euro. Het resultaat in de Verenigde Staten werd beïnvloed door de lagere rente en ongunstige sterftecijfers, die deels het gevolg zijn van het COVID-19 virus. Het resultaat van de overige bedrijfsonderdelen bleef goed op peil, door onder meer lagere kosten.

Operationeel gezien hebben we de gevolgen van de pandemie goed kunnen opvangen. De dienstverlening aan onze klanten hebben we op een hoog niveau kunnen handhaven doordat we ons met succes aan de omstandigheden hebben aangepast, en onze service en steun aan klanten en zakenpartners digitaal hebben ingevuld. Ik ben trots op onze medewerkers, die in deze uitzonderlijke omstandigheden zo goed hebben gepresteerd en duidelijk hebben laten zien hoeveel waarde ze hechten aan de dienstverlening richting onze klanten.

Commercieel gezien vormden de lockdowns een uitdaging, met name voor de verkoop en dienstverlening via tussenpersonen. Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, kijken we voortdurend of we ons aanbod van diensten en producten moeten aanpassen en doen we steeds meer zaken virtueel. Digitale dienstverlening – zoals onze samenwerkingsovereenkomst in China om producten online aan te bieden – verloopt goed onder de huidige omstandigheden. Ons hypotheekbedrijf in Nederland heeft opnieuw erg goed gepresteerd met een hypotheekproductie van meer dan vijf miljard euro. Bij verschillende van onze activiteiten waarvoor we een beheervergoeding ontvangen – waaronder het digitale platform in het VK – zien we dat meer klanten bij ons blijven, terwijl we bij Asset Management een netto-instroom van vermogen van derden zagen.

Tijdens de pandemie ben ik benoemd tot CEO van Aegon. Het is mijn ambitie, en die van mijn managementteam, om Aegon om te vormen tot een meer doelgerichte en uitstekend presterende groep met een uitgebalanceerde portefeuille aan activiteiten, die betrouwbare vrije kasstromen genereert en aandeelhouders houdbare en aantrekkelijke rendementen biedt. Ik ben mij ervan bewust dat het bedrijf daar op dit moment nog niet is en dat het tijd zal kosten om dit te realiseren.

We richten ons op vier terreinen om deze ambitie waar te maken: versterking van de balans, zorgen voor een meer gedisciplineerde managementcultuur, efficiencyverbeteringen, en een sterkere strategische focus. We hebben de eerste stappen gezet op deze terreinen en de komende tijd zullen er meer maatregelen volgen.

Aegon's kapitaalpositie is over het algemeen tevredenstellend, zoals blijkt uit onze Solvency II en RBC ratio's. Echter, het is nog heel onzeker wat de komende tijd de economische invloed van de COVID-19 pandemie zal zijn. Ook verwachten we aanhoudend ongunstige sterftecijfers in de tweede helft van 2020, aangezien het dagelijkse aantal infecties in de VS hoog blijft. Dit heeft bijgedragen aan ons besluit om de voor de tweede helft van dit jaar voorgenomen dividendbetaling door ons bedrijf in de VS aan de Groep niet te effectueren. Bovendien vinden we onze schuldpositie en de volatiliteit van onze kapitaalratio's te hoog. Daarom zullen we maatregelen nemen om onze balans te versterken, onze schuldpositie te verlagen en het risicoprofiel van de onderneming te verbeteren om zo de volatiliteit te verminderen.

In dit verband kondigen we vandaag een aantal maatregelen aan. Ten eerste zullen we het slotdividend over 2019 niet uitkeren. Ten tweede herijken we het interimdividend van een niveau van 15 eurocent per aandeel afgelopen jaar naar 6 eurocent in 2020. We verwachten dat dit herijkte dividend ruim gedekt wordt door de vrije kasstromen, zelfs in gematigde stress scenario's. In de toekomst worden dividend en andere mogelijkheden om kapitaal terug te geven aan aandeelhouders volgens de gebruikelijke governance gebaseerd op een reguliere beoordeling van de financiële positie van de onderneming. Ten derde zal de vrije kasstroom die niet nodig is voor het dividend en holdingkosten, vooralsnog worden gebruikt om de schuldpositie af te bouwen en de balans te versterken. Ten vierde hebben we de belangrijkste aannames voor ons Amerikaanse bedrijf sterk gewijzigd als onderdeel van onze jaarlijkse herziening.

Herijking van het dividend voor aandeelhouders is geen gemakkelijk besluit. We realiseren ons dat dit bedrijf op termijn in staat zou moeten zijn om een hoger dividend te genereren, en we zijn van mening dat dat ook kan. Voor het moment is dit echter het juiste dividendniveau, dat ons in staat stelt onze schuldpositie te verlagen, het risicoprofiel van het bedrijf te verbeteren en goed door de COVID-19 pandemie heen te komen. We zijn plannen aan het uitwerken om de operationele prestaties van het bedrijf te verbeteren en de vrije kasstromen te vergroten. Als we deze plannen de komende jaren met succes uitvoeren, creëren we een uitgangspositie voor de onderneming waarin het meer kapitaal kan teruggeven aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en het inkopen van aandelen."

Kerncijfers