Aegon rapporteert resultaten over derde kwartaal 2021

Aegon rapporteert resultaten over derde kwartaal 2021

6 Minuten lezen

Aegon rapporteert resultaten over derde kwartaal 2021.

Consistente uitvoering van strategie voortgezet; resultaten beïnvloed door ongunstige sterftecijfers

  • Nettoverlies van EUR 60 miljoen door een eenmalige last van EUR 470 miljoen door managementmaatregelen om kapitaal vrij te maken en de voorspelbaarheid van de kapitaalgeneratie uit Amerikaanse variable annuities te vergroten; dit is in lijn met een eerder afgegeven verwachting
  • Operationeel resultaat gedaald met 16% vergeleken met het derde kwartaal van 2020 tot EUR 443 miljoen; gestegen fee inkomsten door hogere aandelenmarkten en een positieve bijdrage door groei van het bedrijf werden meer dan tenietgedaan door ongunstige claimontwikkeling in de VS – vooral veroorzaakt door COVID-19 en een hogere gemiddelde omvang van de claims
  • Liquide kapitaal op de Holding gedaald tot EUR 961 miljoen, doordat EUR 192 miljoen aan dividend is uitgekeerd aan aandeelhouders en Aegon’s schulden met EUR 212 miljoen zijn verminderd
  • Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units gehandhaafd boven de operationele niveaus; Solvency II ratio voor de Groep stijgt tot 209%

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

"In het derde kwartaal van 2021 hebben we onze transformatie voortgezet door vooruitgang te boeken met onze financiële en strategische initiatieven. Het resultaat in vrijwel al onze bedrijfsonderdelen is verbeterd, mede doordat we ons operationele verbeterplan systematisch hebben uitgevoerd. Dit werd echter teniet gedaan door hogere sterftecijfers in de Verenigde Staten.

Het operationeel resultaat weerspiegelt de daling van onze relevante kostenbasis die we tot nu toe hebben gerealiseerd. We blijven op schema om onze doelstelling te realiseren om eind 2023 EUR 400 miljoen aan kosten te besparen. Tot nu toe hebben we 684 van de 1.200 verbeterplannen uitgevoerd, waarvan de meerderheid initiatieven betreft om kosten te besparen. Het effect van groei-initiatieven is zichtbaar in de resultaten van Strategic Assets en van onze groeimarkten. Aegon Asset Management heeft opnieuw, nu al meer dan negen jaar, positieve netto-stortingen voor derden laten zien.

Het proactieve beheer van onze Financial Assets hebben we voortgezet. In het derde kwartaal hebben we een uitkoopprogramma gelanceerd met een eenmalige betaling aan klanten die bereid zijn hun variable annuity polis te beëindigen. Klanten hebben positief gereageerd op dit initiatief, zoals blijkt uit het feit dat eind september 8% van de polishouders het aanbod had aangenomen. Daarnaast zijn de geboden garanties in de resterende variable annuity portefeuille sinds het einde van het derde kwartaal volledig afgedekt voor aandelen- en renterisico. Daarmee daalt onze economische gevoeligheid voor financiële markten.

Voor onze activiteiten op het gebied van langdurige zorg hebben we al toestemming gekregen om tariefsverhogingen door te voeren van bij elkaar meer dan USD 300 miljoen. We verwachten nu voor in totaal USD 450 miljoen aan tariefsverhogingen te kunnen doorvoeren. Dit onderstreept het succes van ons actieve beheer van deze activiteiten. Daarnaast hebben we in de VS en in Nederland een aantal extra managementmaatregelen genomen om ons risicoprofiel te verbeteren, een sterke balans te behouden en de waarde van onze portefeuille te vergroten.

Terwijl we goede vooruitgang boeken met de uitvoering van onze strategische en financiële initiatieven, werd ons Amerikaanse levenbedrijf geconfronteerd met ongunstige sterftecijfers, die voor een deel het gevolg zijn van COVID-19. We verwachten dat de impact van COVID-19 op termijn zal verdwijnen. Een hogere gemiddelde omvang van de claims droeg ook bij aan de sterfte-uitkomst dit kwartaal. We bereiden management maatregelen voor om de invloed te verminderen van de volatiliteit in de sterftecijfers in de Verenigde Staten.

We realiseren ons heel goed dat Aegon een rol speelt in de maatschappij als geheel. Daarom werken we hard aan ons beleid voor duurzaamheid en verantwoord beleggen. Afgelopen week hebben we aangekondigd dat Aegon’s beleggingen voor eigen rekening en risico per 2050 CO2 neutraal zullen zijn, met een tussentijdse doelstelling voor 2025. Voorafgaand aan COP26 heeft Aegon UK, samen met Aegon Asset Management, zijn innovatieve Global Sustainable Sovereign Bond Fund gelanceerd. Dit fonds belegt in die landen die het meeste vooruitgang boeken met betrekking tot de United Nations Sustainable Development Goals en biedt klanten met een pensioen via de werkgever de mogelijkheid om hun beleggingen in lijn te brengen met de doelstelling van een eerlijke en duurzame toekomst.

Tenslotte wil ik, terugkijkend op het derde kwartaal, even stilstaan bij onze 22,000 medewerkers, die een drijvende kracht zijn achter Aegon’s transformatie. De pandemie heeft niet alleen de manier waarop wij werken fundamenteel veranderd, maar ook de manier waarop wij met onze stakeholders omgaan – op alle niveaus binnen de organisatie. Onze manier van samenwerken mag dan zijn veranderd, Onze manier van samenwerking mag dan zijn veranderd, onze medewerkers blijven alles in het werk stellen om Aegon te transformeren in een goed presenterende organisatie."