Aegon rapporteert resultaten over vierde kwartaal 2021

Aegon rapporteert resultaten over vierde kwartaal 2021

6 Minuten lezen

Aegon rapporteert resultaten over vierde kwartaal 2021.

Solide vooruitgang met bereiken van strategische en financiële doelstellingen

  • Nettoresultaat verdubbelt vergeleken met het vierde kwartaal van 2020 tot EUR 526 miljoen. Nettoresultaat over heel 2021 bedraagt EUR 1.701 miljoen vergeleken met EUR 55 miljoen over 2020
  • Operationeel resultaat daalt met 2% vergeleken met het vierde kwartaal van 2020 tot EUR 470 miljoen. Gestegen fee inkomsten door hogere aandelenmarkten en een positieve bijdrage door groei van de activiteiten zijn tenietgedaan door een groter aantal claims in de VS en buitengewone kosten. Operationeel resultaat over heel 2021 bedraagt EUR 1.906 miljoen, een stijging met 11% ten opzichte van de EUR 1.710 miljoen over 2020
  • Liquide kapitaal op de Holding stijgt van EUR 961 miljoen tot EUR 1.279 miljoen, vooral door EUR 417 miljoen aan vrije kasstroom. Vrije kasstroom over het gehele jaar stijgt van EUR 530 miljoen over 2020 tot EUR 729 miljoen over 2021
  • Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units gehandhaafd boven de operationele niveaus; Solvency II ratio voor de groep stijgt tot 211%. Dit weerspiegelt het positieve effect van de herverzekering van een deel van het langleven risico in Nederland
  • Slotdividend van EUR 0,09 per gewoon aandeel voorgesteld. Daarmee komt het totale dividend over 2021 uit op EUR 0,17 per gewoon aandeel of EUR 348 miljoen

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

"De resultaten over het vierde kwartaal van 2021 laten zien dat wij vooruitgang boeken met het bereiken van onze strategische prioriteiten en financiële doelstellingen. Ondanks een groter aantal claims, vooral veroorzaakt door COVID-19, is het operationeel resultaat over het vierde kwartaal slechts licht gedaald, door gestegen fee inkomsten door hogere aandelenmarkten en een positieve bijdrage door groei van onze activiteiten.

We zijn blijven investeren in uitbreiding van ons distributienetwerk, terwijl we tegelijkertijd onze digitale kanalen voor klanten, adviseurs en werkgevers hebben verbeterd. Dit heeft geresulteerd in solide groei in ons Amerikaanse levenbedrijf, een recordniveau aan uitstaande hypotheken en pensioenactiva in Nederland, terwijl de netto-stortingen op ons platform in het Verenigd Koninkrijk positief zijn geworden. Aegon Asset Management heeft voor het tiende jaar op rij positieve netto-stortingen voor derden gerealiseerd. Echter, er moet ook nog werk worden verzet, bijvoorbeeld in de VS, om meer klanten aan te trekken voor onze pensioenactiviteiten voor bedrijven.

In het vierde kwartaal hebben we opnieuw onder aantrekkelijke voorwaarden kapitaal kunnen vrijmaken door het uitkoopprogramma voor bepaalde variable annuity producten in de VS te verlengen en langleven risico in Nederland te herverzekeren. Ook hebben we ons risicoprofiel verder kunnen verbeteren door een aantal maatregelen, waaronder een herverzekeringsovereenkomst in de VS, met als doel om de invloed van volatiliteit in sterftecijfers te verminderen.

Na ons besluit om onze beleggingen voor eigen rekening en risico CO2 neutraal te maken, hebben we begin 2022 onze uitsluitingscriteria aangepast om onze beleggingen verder in lijn te brengen met onze toezegging. We zullen deze criteria regelmatig aanpassen, zodat nieuwe wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering in ons beleggingsbeleid worden weerspiegeld.

De maatregelen die we hebben genomen om onze operationele prestaties te verbeteren en ons risicoprofiel te verkleinen, gesteund door gunstige aandelenmarkten, hebben geresulteerd in een hogere vrije kasstroom dan we hadden voorzien. Door deze groei van de vrije kasstroom kunnen we ons dividend verhogen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022, zullen wij een slotdividend over 2021 voorstellen van 9 eurocent per gewoon aandeel. Dit brengt het totale dividend op 17 eurocent per gewoon aandeel.

Ik wil onze medewerkers bedanken voor al het werk dat ze in 2021 hebben verzet om onze doelstellingen te bereiken. Vooruitkijkend naar 2022 zullen we vooruitgang blijven boeken met onze strategische prioriteiten en de financiële doelstellingen voor 2023. We gaan door met de nauwgezette uitvoering van ons operationele verbeterplan en blijven op koers om onze doelstelling te bereiken om in 2023 EUR 400 miljoen op kosten te besparen, daarbij voortbouwend op de EUR 244 miljoen die we al hebben gerealiseerd. De maatregelen die we hebben genomen om onze performance te verbeteren, geven ons het vertrouwen dat we in 2022 ongeveer EUR 1,2 miljard aan operationeel kapitaal uit onze units kunnen genereren, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Daardoor kunnen we onze verwachting voor 2022 voor de vrije kasstroom verhogen met EUR 100 miljoen naar EUR 550 tot 600 miljoen. Bovendien verwachten we een meer lineaire groei van ons dividend in 2022 vergeleken met de meer gematigde korte termijn groeiprognose die we tijdens onze Capital Markets Day hadden afgegeven. Dit alles laat zien dat we op koers liggen om onze doelstelling te behalen van ongeveer 25 eurocent per gewoon aandeel over 2023."