Transamerica schikt in geschil over levensverzekeringen in de VS

Transamerica, de Amerikaanse dochtermaatschappij van Aegon, heeft een schikking bereikt over aanpassingen van de maandelijkse premies voor zogenoemde universal life verzekeringen. Met deze schikking van USD 195 miljoen wordt zowel voor klanten als voor Transamerica de onzekerheid over lopende rechtszaken weggenomen.

Transamerica heeft op grond van bepalingen in de universal life polissen onder bepaalde voorwaarden het recht om de maandelijks verschuldigde premies aan te passen tot een contractueel vastgelegd maximum. In rechtszaken werden de premieverhogingen aangevochten voor circa 70.000 universal life polissen die in 2015 en 2016 zijn doorgevoerd. Transamerica heeft deze aanpassingen in lijn met de polisvoorwaarden doorgevoerd vanwege de lage langlopende rente, veranderde verwachtingen over toekomstige sterftecijfers en andere factoren.

Polishouders hebben de keuze om niet te schikken. Degenen die wel deelnemen aan de schikking zullen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding en vrijwaring van verdere verhogingen van de maandelijkse premies gedurende vijf jaar. Polishouders die aan de gezamenlijke schikking deelnemen, zullen afzien van alle claims die samenhangen met of rechtstreeks voortvloeien uit de verhogingen van de maandelijkse premies. Transamerica kan als gevolg daarvan de verhogingen van de maandelijkse premie continueren.

Op grond van de schikking zal Transamerica het bedrag in een gemeenschappelijk fonds storten en bijkomende kosten voor advocaten en voor de rechtsgang voor zijn rekening nemen. De effecten op het kapitaal en de boekhoudkundige effecten vóór belastingen liggen naar verwachting in de orde van grootte van het schikkingsbedrag.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.